WB-PD/415-181/05/U | Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

W jaki sposób należy zaewidencjonować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów zlikwidowane wyroby gotowe, wyprodukowane w latach wcześniejszych i nie nadające się do sprzedaży z powodu ich uszkodzenia?

WB-PD/415-181/05/U

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. księga przychodów i rozchodów
  2. towar wybrakowany
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 14b § 2 i § 5 pkt 2 oraz art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu zmienia z urzędu ostateczne postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ząbkowicach Śląskich z dnia 22.07.2005 r. Nr PDI/415/1/36/7/2005, postanawiające uznać za prawidłowe stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego i stwierdza, że stanowisko Podatnika jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6.06.2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ząbkowicach Śląskich wpłynął wniosek (uzupełniony pismami z dnia 4.07.2005 r. i z dnia 14.07.2005 r.) o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w którym Podatnik zwrócił się z zapytaniem, w jaki sposób należy zaewidencjonować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów wycofanie z magazynu wyrobów własnej produkcji (pomocy naukowych w formie planszowej) wytworzonych w latach wcześniejszych, które nie nadają się do sprzedaży z przyczyn niezależnych od podatnika (np. z powodu uszkodzenia, zdekompletowania, czy też zmian w programach nauczania).

Likwidację wyrobów Podatnik zamierzał udokumentować sporządzonym komisyjnie protokołem zniszczenia, a ich wartość - z uwagi na zmianę charakteru wydatku - ująć w kolumnie 14 księgi, jako "pozostałe wydatki".

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ząbkowicach Śląskich działając w oparciu o art. 14a § 1 i § 4 Ordynacji podatkowej, postanowieniem z dnia 22.07.2005 r. Nr PD I/415/1/36/7/2005 stwierdził, że według stanu prawnego obowiązującego w dniu wydawania postanowienia stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku jest prawidłowe.

Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu po przeanalizowaniu materiału zebranego w sprawie oraz obowiązujących przepisów prawa podatkowego stwierdza, co następuje.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów.

Wydatki poniesione na wytworzenie określonego wyrobu z zamiarem jego sprzedaży, stanowią niewątpliwie koszty uzyskania przychodu producenta w rozumieniu tego przepisu.

U podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów wyprodukowane i niesprzedane wyroby, które w trakcie roku obciążają koszty uzyskania przychodu, muszą być ujmowane w spisie z natury sporządzanym na koniec każdego roku podatkowego, co wynika z § 27 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 ze zm.). Wyroby te, zgodnie z § 29 ust. 1 ww. rozporządzenia wycenia się według kosztu ich wytworzenia.

Wartość spisu z natury na koniec 2004 r. (pomniejszająca koszty tego roku) stanowi równocześnie wartość spisu z natury na początek 2005 r.

W przypadku likwidacji w trakcie 2005 r. wyrobów ujętych w remanencie początkowym ich wartość stanowić będzie w całości koszt uzyskania przychodu tego roku, z uwagi na to, iż nie będą one już objęte remanentem końcowym.

Zasady obliczania dochodu podatników prowadzących działalność gospodarczą wynikają z obowiązujących przepisów, a mianowicie z art. 24 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ust. 22-24 objaśnień do podatkowej księgi przychodów i rozchodów, stanowiących załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów - określających sposób obliczania dochodu podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów.

Mając na uwadze, na co wyżej wskazano, należy stwierdzić, iż w związku z likwidacją w trakcie roku wyrobów, które były ujęte w remanencie początkowym, Podatnik nie powinien dokonywać w podatkowej księdze przychodów i rozchodów jakichkolwiek dodatkowych zapisów (na plus bądź minus) po stronie kosztów. Jedynie - dla celów dowodowych - może w wolnej kolumnie 17 księgi wpisać zaszłości gospodarcze związane z likwidacją wyrobów, udokumentowaną protokołem likwidacyjnym.

W związku z tym należy stwierdzić, że przedstawione przez Podatnika stanowisko, zaakceptowane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ząbkowicach Śląskich, jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 14b § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej, organ odwoławczy w drodze decyzji zmienia lub uchyla z urzędu postanowienie wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego, o którym mowa w art. 14a § 4, jeżeli postanowienie rażąco narusza prawo, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w tym także jeżeli niezgodność z prawem jest wynikiem zmiany przepisów.

Wobec wyżej przytoczonych argumentów Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu uznał, iż postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ząbkowicach Śląskich z dnia 22.07.2005 r. Nr PD I/415/1/36/7/2005 rażąco narusza prawo, stąd orzekł jak na wstępie.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.