PDI-005/30/2003 | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

Podatniczka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu książkami (w tym podręcznikami szkolnymi) opodatkowaną na zasadach ogólnych. Na stanie księgarni posiada podręczniki zakupione w latach poprzednich, które w związku z przeprowadzoną reformą szkolną oraz zmianą programów nauczania nie nadają się do sprzedaży. W 2003 r. podatniczka podjęła decyzję o wycofaniu ze sprzedaży ww. podręczników i przekazaniu ich na makulaturę. Dla celów dowodowych sporządziła spis nieaktualnych podręczników, a na ich sprzedaż (na makulaturę) wystawiła fakturę VAT. Czy w przedstawionej sytuacji można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wartość podręczników sprzedanych na makulaturę i w jaki sposób udokumentować to zdarzenie w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

PDI-005/30/2003

informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
  1. koszty uzyskania przychodów
  2. przecena
  3. towar wybrakowany
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów

Kwestię zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup podręczników (towarów handlowych) oraz ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych związanych z ich zakupem i sprzedażą, regulują przepisy:

<
  • ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.),
  • rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 116, poz. 1222 ze zm.) – obowiązujące do 31.08.2003 r.
  • rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475) – obowiązujące od 1.09.2003 r.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów.

W działalności polegającej na handlu książkami (w tym podręcznikami) niewątpliwie poniesione wydatki na ich zakup stanowią koszt uzyskania przychodu w rozumieniu ww. przepisu.

W sytuacji wycofania z oferty sprzedaży (z przyczyn niezależnych od podatnika) pozostających na stanie księgarni od kilku lat nieaktualnych podręczników szkolnych, ich wartość w cenie zakupu stanowi koszt uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej, bowiem zakup tych podręczników dokonany był w celu uzyskania przychodu.

Dokonanie w 2003 r. sprzedaży wycofanych z programów szkolnych podręczników spowoduje powstanie u podatnika przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, którego wartość należy zaewidencjonować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w kolumnie 7 („wartość sprzedanych towarów i usług”), zgodnie z ust. 7 Objaśnień do podatkowej księgi przychodów i rozchodów- stanowiących załącznik nr 1 do rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r.

Natomiast powstanie kosztu uzyskania przychodu związanego ze sprzedażą ww. podręczników w 2003 r. nastąpi poprzez zaliczenie do kosztów remanentu początkowego, tj. sporządzonego przez podatniczkę na dzień 31.12.2002 r. w którym to spisie z natury podatniczka zobowiązana była ująć wszystkie pozostające na ten dzień na stanie książki, broszury, albumy i inne – stosownie do § 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Ujmowanie w „spisach z natury” na koniec każdego roku podatkowego pozostających na stanie towarów w cenie ich zakupu powoduje, że ich wartość pomimo uprzedniego zaliczenia jej do kosztów uzyskania przychodu (tj. w dacie zakupu), nie stanowi kosztu uzyskania przychodu tego roku podatkowego, w którym dokonano księgowania tego zakupu. Natomiast dodanie do kosztów uzyskania przychodów wartości spisu z natury stanowiącego remanent początkowy następnego roku podatkowego powoduje, że wartość ujętych w tym spisie towarów, które następnie zostaną sprzedane, stanowić będzie koszt uzyskania przychodu tego roku podatkowego, w którym uzyskano przychód z ich sprzedaży. Zasada ta znajduje swoje odzwierciedlenie w obowiązujących przepisach podatkowych, a mianowicie w art. 24 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ust. 22–24 Objaśnień do podatkowej księgi przychodów i rozchodów stanowiących załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów - określających sposób obliczania dochodu podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej i prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że w przedstawionej przez podatniczkę sprawie, zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu wartości podręczników sprzedanych na makulaturę, a zakupionych w latach poprzednich, nastąpi poprzez dodanie do zaewidencjonowanych w 2003 r. w księdze kosztów uzyskania przychodu, remanentu początkowego, tj. sporządzonego na 31.12.2002 r. W tej sytuacji, brak jest podstaw do dokonywania w prowadzonej przez podatniczkę księdze jakichkolwiek dodatkowych zapisów na plus bądź minus po stronie kosztów.

Wyliczenie dochodu wg zasad wymienionych w ww. przepisach, spowoduje bowiem zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu roku 2003, wartości podręczników sprzedanych prawdopodobnie poniżej ceny zakupu.

Dla celów dowodowych dokumentami świadczącymi o poniesieniu straty ze sprzedaży tej partii towarów (książek) będzie z jednej strony faktura VAT wystawiona dla firmy trudniącej się skupem makulatury, zaś z drugiej strony sporządzony przez podatniczkę spis podręczników wycofanych z oferty sprzedaży - wyceniony wg ceny ich zakupu.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

koszty uzyskania przychodów
II-2/423/10/JB/3/04 | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.