PD2/423-38/05/36498 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wartość reklamowanych przez odbiorców wadliwych towarów, ktore nie nadają się do naprawy i są przeznaczone do przemiału lub wyrzucenia ?

PD2/423-38/05/36498

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. koszty uzyskania przychodów
  2. reklamacje
  3. towar wybrakowany
  4. wada towaru
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

POSTANOWIENIE

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz.60 ) w sprawie udzielenia interpretacji, co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego, na wniosek Strony z dnia 24.03.2005 r. ( data wpływu23.03.2005r.) w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w części dot.l zagadnienia .

postanawia

uznać stanowisko Spółki przedstawione w w/w piśmie za prawidłowe.

Uzasadnienie

Spółka zwróciła się z zapytaniem dotyczącym zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów wartości reklamowanych przez odbiorców wadliwych towarów, które nie nadają się do naprawy i są przeznaczone do przemiału lub wyrzucenia.

Zgodnie ze stanem faktycznym przedstawionym w zapytaniu, Spółka nie dokonuje korekty pierwotnej sprzedaży lecz w ramach tej samej transakcji wysyła wyroby poprawione lub nowe ( referencje wyrobów pozostają bez zmian ).

Zdaniem Spółki, wartość wyrobów których nie można naprawić i są przeznaczone do wyrzucenia stanowi koszt uzyskania przychodu, gdyż koszt wytworzenia wadliwych wyrobów jest związany bezpośrednio z przychodami Spółki.

W oparciu o przedstawiony powyżej stan faktyczny Naczelnik MałopolskiegoUrzędu Skarbowego w Krakowie, informuje co następuje:

Zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992r. ( Dz.U. z 2000r. Nr 54, poz.654 ze zm. ) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art.16 ust.1.

W odniesieniu do kosztów uzyskania przychodu ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych podaje ich definicję ogólną ( art.15 ust.1 w/w ustawy ) oraz wyliczenie wydatków, które nie stanowią kosztów uzyskania - art. 16 ust.1 ustawy. Aby można uznać jakiś wydatek za koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione dwa warunki:

- celem powinno być osiągnięcie przychodów ( warunek pozytywny ),

- wydatek nie może znajdować się na liście zawartej w art. 16 ust.1 ustawy, stanowiącej katalog wydatków i odpisów, które nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów ( warunek negatywny ).

Łączne spełnienie tych dwóch przesłanek pozwala dany wydatek uznać za koszt uzyskania przychodów.

W powyższej sprawie zostały spełnione w/w warunki :

- negatywny wydatek nie jest wymieniony w katalogu kosztów nie stanowiących kosztu uzyskania przychodu. Przepis art.16 ust.1 pkt 22 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz.U. z 2000r. Nr 54, poz 654 ze zm. ), który jest przesłanką negatywną i stanowi, iż za koszt uzyskania przychodu nie uważa się kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad albo zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług. Zdarzenia, które miały miejsce w Spółce nie wypełniają przesłanek wynikających z tego przepisu.

- pozytywny wydatek ma związek z prowadzoną działalnością gospodarczą.W trakcie prowadzenia działalności gospodarczej są takie sytuacje i zdarzenia gospodarcze, które z ekonomicznego punktu przynoszą stratę z przeprowadzonej operacji gospodarczej. W sytuacji Spółki mamy do czynienia z taką sytuacją.

Wobec powyższego, Naczelnik tut. Urzędu Skarbowego postanowił jak w sentencji.

Powyższa interpretacja:

- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę, traci moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących,

- nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika, inkasenta, następcy prawnego podatnika, osoby trzeciej odpowiedzialnej za zaległości podatkowe, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

Pouczenie:

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej wKrakowie, za pośrednictwem Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.