1471/NTR1/443-437b/05/LS | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Co oznacza wystawienie faktury w terminie, o którym mowa w § 37 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług?

1471/NTR1/443-437b/05/LS

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. faktura VAT
  2. korekta faktury
  3. nabycie wewnątrzwspólnotowe
  4. towar wybrakowany
  5. waluta obca
  1. Podatek od towarów i usług (VAT)

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny

postanawia:

uznać stanowisko Strony za nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Z przedstawionego przez Stronę we wniosku stanu faktycznego wynika, iż dokonuje Ona wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. W przypadku otrzymania towaru niezgodnego z zamówieniem lub otrzymania towaru uszkodzonego, czy też błędu w cenie Strona otrzymuje faktury korygujące. W związku z tym, że przy przeliczaniu kwot na fakturach wyrażonych w obcej walucie będzie miał zastosowanie § 37 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz 970 ze zm.) Strona zwróciła się o potwierdzenie stanowiska, iż wystawienie faktury w terminie, o którym mowa ww. przepisie, oznacza wystawienie faktury przez podatnika od wartości dodanej najpóźniej przed powstaniem obowiązku podatkowego u podatnika, u którego stanowią one wewnątrzwspónotowe nabycie towarów lub import uslug.

W § 37 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.) uregulowano sposób przeliczania kwot w przypadkach wykazywania ich na fakturze w walucie obcej. Na podstawie ust. 1 § 37 rozporządzenia kwoty wyrażone na fakturze w walucie obcej przelicza się na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień wystawienia faktury, jeżeli faktura jest wystawiana w terminie, w którym podatnik obowiązany jest do jej wystawienia. W przypadku niewystawienia faktury w terminie, w którym podatnik obowiązany jest do jej wystawienia, kwoty wyrażone w walucie obcej przelicza się w myśl ust. 3 ww. paragrafu na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień powstania obowiązku podatkowego. Na podstawie ust. 4 § 37 ww. przepisy stosuje się odpowiednio do przeliczania kwot wykazywanych na fakturze wystawionej przez podatnika podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze, jeżeli dokumentują one czynności, które u podatnika stanowią: wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, dostawę towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, lub import usług. Natomiast zasady wystawiania faktur zostały uregulowane w § 8 - § 27 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 768). Co do zasady fakturę wystawia się na podstawie § 13 ust. 1 ww. rozporządzenia nie później niż siódmego dnia od wydania towaru lub wykonania usługi.

Należy jednakże podkreślić, iż przepisy zawarte w rozporządzeniu z dnia 25 maja 2005 r., jak i z dnia 27 kwietnia 2004 r. dotyczą podatników podatku od towarów i usług. Zgodnie z § 2 pkt 2 ww. rozporządzeń ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o podatniku, rozumie się przez to podatnika podatku od towarów i usług. W żadnym razie przepisy te nie odnoszą się do podatników od wartości dodanej.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż wystawienie faktury w terminie, w którym podatnik obowiązany jest do jej wystawienia, o którym mowa w § 37 ust. 1 ww. rozporządzenia Ministra Finansów, oznacza wystawienie faktur przez podatnika podatku od towarów i usług zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 768).

Natomiast w przypadku, o którym mowa w ust. 4 § 37 rozporządzenia, faktura jest wystawiona w terminie, jeżeli została ona wystawiona przez podatnika od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze w terminie, w którym zgodnie z przepisami regulującymi funkcjonowanie tych podatków podatnik ten był obowiązany do jej wystawienia.

Jednocześnie Naczelnik Urzędu Skarbowego zauważa, iż w myśl art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) stosownie do swojej właściwości ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przy czym przez “prawo podatkowe” należy zgodnie z art. 3 pkt 2 w/w ustawy rozumieć przepisy ustaw podatkowych oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.