1401/PH-I/4407/14-22/07/KO | Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy czynność faktyczna dokonywana przez Spółkę polegająca na zastąpieniu produktów Spółki u sprzedawcy w przypadkach i w sposób opisany w stanie faktycznym wniosku należy uznać za odrębną transakcję podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

1401/PH-I/4407/14-22/07/KO

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. podatek od towarów i usług
  2. towar wybrakowany
  3. zamiana
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne

DECYZJA


Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 14a § 4 i art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa /t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm./, po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 10 kwietnia 2007r. wniesionego przez Pełnomocnika firmy X, na postanowienie Naczelnika Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu z dnia 29 marca 2007r., znak 1473/WVO/443-1/07/GW, w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie


postanawia


zmienić postanowienie organu pierwszej instancji.


UZASADNIENIE


Wnioskiem z dnia 29 grudnia 2006r. Strona wystąpiła o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym /Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm./ w przedmiocie czy czynność faktyczna dokonywana przez Spółkę polegająca na zastąpieniu produktów Spółki u sprzedawcy w przypadkach i w sposób opisany w stanie faktycznym wniosku należy uznać za odrębną transakcję podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Jak wynikało ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku Strona prowadzi działalność gospodarczą polegającą na produkcji oraz dystrybucji przekąsek (chipsy, chrupki) - działalność taka prowadzona była także przed 1 maja 2004r.

Produkty były dostarczane przez Stronę do sieci handlowych, hurtowni oraz punktów sprzedaży detalicznej.

Zgodnie z przyjętymi procedurami, Strona dążyła do ograniczenia do minimum przypadków, w których na szwank narażona zostaje reputacja i dobre imię firmy. Do przypadków takich należą między innymi sytuacje, gdy:

• sprzedawca wprowadza do obrotu handlowego towary niepełnowartościowe, uszkodzone lub niespełniające norm jakościowych,

• sprzedawca decydował się sprzedawać towary Spółki mimo, iż upłynął termin ich przydatności,

• sprzedawca nie zachował koniecznych względów estetycznych i sanitarnych przy sprzedaży towarów Spółki.

W związku z powyższym Strona utrzymywała kontrolę nad swoimi towarami, poprzez wizyty swoich przedstawicieli handlowych dokonujących kontroli jakościowej asortymentu.

W wyniku przeprowadzanych kontroli zabierano niepełnowartościowe oraz przeterminowane produkty, poddając je utylizacji (niszczeniu) przeprowadzanym raz w tygodniu w magazynach Strony. Na miejsce zabranych produktów wstawiano pozbawione wszelkich usterek nowe produkty.

Przedstawiając własne stanowisko Strona wskazała, iż powyższa czynność faktyczna zastąpienia produktów Spółki w sytuacjach opisanych w stanie faktycznym nie była odrębną transakcją podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 2 ustawy o VAT z dnia 8 stycznia 1993r.

W wydanym w dniu 29 marca 2007r. postanowieniu znak 1473/WVO/443-1/07/GW, Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu uznał stanowisko Strony przedstawione we wniosku za nieprawidłowe.

Na powyższe postanowienie Pełnomocnik Strony wniósł zażalenie z dnia 10 kwietnia 2007r., w którym wnosi o zmianę ww. postanowienia w sposób uwzględniający stanowisko Strony, zarzucając naruszenie art. 2 ust. 1, art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT oraz § 41 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.03.2002r. w sprawie niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym /Dz. U. Nr 95, poz. 789 ze zm./. Nadto Strona zarzuciła prowadzonemu przez Naczelnika Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego postępowaniu w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego naruszenie art. 14a ust. 3 oraz art. 122 i art. 187 § 1 Ordynacji podatkowej.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po zapoznaniu się z całością zgromadzonego w sprawie materiału, mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego stwierdza, co następuje:

Przepisy art. 2 ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym /Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm./ określają przedmiot opodatkowania tym podatkiem. Z powyższego aktu wynika, iż opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają następujące czynności:

• sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

• eksport i import towarów lub usług,

• świadczenie usług oraz przekazanie lub zużycie towarów na potrzeby reprezentacji albo reklamy,

• przekazanie przez podatnika towarów oraz świadczenia usług na potrzeby osobiste podatnika, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, a także zatrudnionych przez niego pracowników oraz byłych pracowników,

• zamiany towarów, zamiany usług oraz zamiany usług na towar i towaru na usługę,

• wydanie towarów lub świadczenia usług w zamian za wierzytelności,

• wydanie towaru lub świadczenia usług w miejsce świadczenia pieniężnego,

• dostarczanie produktów rolnych na podstawie umowy kontraktacji,

• darowizny towarów nie wymienionych w pkt 2,

• świadczenie usług, o których mowa w ust. 1, bez pobrania należności,

• wydanie towarów lub świadczenia usług w zamian za czynności nie podlegające opodatkowaniu.

Ponadto, opodatkowaniu podlegają towary, o których mowa w art. 6a.

Określenie listy zdarzeń będących przedmiotem opodatkowania ma charakter numerus clausus, co oznacza że lista zawarta w art. 2 ustawy o VAT ma charakter wyczerpujący i zawiera określenie wszystkich czynności i zjawisk stanowiących przedmiot opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Wszelkie czynności i zjawiska nie wymienione w art. 2 nie podlegają zatem opodatkowaniu tym podatkiem.

Jak wynika z treści wniosku Strona dokonuje wymiany niepełnowartościowych produktów (np. uszkodzenie opakowania, upływ terminu przydatności do spożycia) poprzez ich zabranie i wstawienie takich samych produktów (w takiej samej ilości) przeznaczonych do sprzedaży, spełniających określone normy jakościowe.

Powyższe wynika z przyjęcia przez Stronę procedur, dzięki którym ogranicza się do minimum przypadki w których narażona byłaby reputacja oraz dobre imię Spółki.

Strona wskazała ponadto, iż przedmiotowe zastąpienie produktów odbywa się bez wynagrodzenia. Tytułem sprzedaży towarów, gdy realizowane były zamówienia na określoną ilość produktów otrzymywano wynagrodzenie.

Zastąpienie to jest zatem wymianą niepełnowartościowych, oznaczonych co do gatunku towarów wartościowymi towarami tego samego rodzaju.

Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie wskazanego we wniosku zastąpienia produktów w przypadkach opisanych w stanie faktycznym nie należy traktować jako odrębnej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W rozpoznawanej sprawie mamy bowiem do czynienia z elementem dystrybucji produktów Strony, a nie odrębną transakcją, gdyż wydanie tego towaru kupującemu w miejsce towaru niepełnowartościowego jest przede wszystkim czynnością faktyczną.

Ponadto podkreślić należy, iż czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT jest sprzedaż towaru.

Zgodnie z art. 535 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny /Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm./ przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Umowa sprzedaży jest więc umową o charakterze zobowiązującym, wzajemnym, konsensualnym, ekwiwalentnym, kauzalnym i odpłatnym.

Tym samym kontrolę jakości, w wyniku której dochodzi do zastąpienia wadliwego towaru towarem pełnowartościowym uznać należy za element już dokonanej transakcji sprzedaży towaru.

Uznanie zastąpienia produktów z wadliwych na pełnowartościowe prowadziłoby de facto do rozszerzającej wykładni art. 2 ustawy o VAT, a tym samym do podwójnego opodatkowania tej samej czynności. Raz opodatkowaniu podlegałaby sprzedaż określonego artykułu, a drugi raz zastąpienie go, jako nie spełniającego określonych norm pełnowartościowym produktem. Jest to niedopuszczalne w kontekście brzmienia zacytowanego powyżej art. 2 ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.


Mając powyższe na uwadze, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie postanowił jak w sentencji.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.