Towar wybrakowany | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to towar wybrakowany. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Czy czynność faktyczna dokonywana przez Spółkę polegająca na zastąpieniu produktów Spółki u sprzedawcy w przypadkach i w sposób opisany w stanie faktycznym wniosku należy uznać za odrębną transakcję podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Fragment:

(...) DECYZJA Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 14a § 4 i art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa /t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm./, po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 10 kwietnia 2007r. wniesionego przez Pełnomocnika firmy X, na postanowienie Naczelnika Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu z dnia 29 marca 2007r., znak 1473/WVO/443-1/07/GW, w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie postanawia zmienić postanowienie organu pierwszej instancji. UZASADNIENIE Wnioskiem z dnia 29 grudnia 2006r. Strona wystąpiła o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym /Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm./ w przedmiocie czy czynność faktyczna dokonywana przez Spółkę polegająca na zastąpieniu produktów Spółki (...)

2011
1
maj

Istota:

W związku z tak przedstawionym stanem faktycznym, Wnioskująca zwróciła się z zapytaniem o właściwą podstawę opodatkowania dla podatku od towarów i usług przy sprzedaży po cenie 1 grosz netto za sztukę wycofanych ze sprzedaży artykułów.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, działając na podstawie przepisów: - art. 14 a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., Nr 8,poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki Akcyjnej Jeronimo Martins Dystrybucja, NIP 779-10-11-327, z siedzibą w Kostrzynie, przy ul. Żniwnej 5, z dnia 10.04.2007 r. (data wpływu do tut. organu podatkowego – 13.04.2007 r.), w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, postanawia uznać za prawidłowy pogląd Podatnika, wyrażony w złożonym wniosku. UZASADNIENIE Z przedstawionego w złożonym wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka w prowadzonej sieci sklepów dokonuje sprzedaży głównie artykułów spożywczych. Polityką Spółki, zmierzającą do zapewnienia najwyższej jakości sprzedawanych towarów, jest wycofanie towarów spożywczych ze sprzedaży na 1-2 (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy Spółka może dokonać przeceny towaru w wartości 95% jako pierwotnej ceny sprzedaży zachowując prawo uznania poniesionych wydatków wytworzenia w pełnej poniesionej wartości, jako kosztów uzyskania przychodu?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60) po rozpatrzeniu wniosku Spółki xxx Sp. z o.o. z dnia 03.11.2006 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 07.11.2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie postanawia uznać za prawidłowe stanowisko Spółki UZASADNIENIE W dniu 07-11-2006r. do tutejszego Urzędu wpłynął wniosek Podatnika o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Podatnika. Zgodnie ze stanem faktycznym podanym we wniosku xxx Sp. z o.o. (dalej Spółka lub podatnik) jest producentem cukierniczych towarów spożywczych. Produkowane przez Spółkę produkty posiadają okres przydatności (...)

2011
1
mar

Istota:

Dotyczy identyfikacji czynności polegającej na wysyłce nowych towarów w miejsce towarów wadliwych lub brakujących do kontrahentów zlokalizowanych w krajach Wspólnoty Europejskiej, jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), w odpowiedzi na wniosek Spółki z dnia 19.04.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), skierowany do Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa - Ursynów i przekazany tutejszemu organowi zgodnie z właściwością miejscową (wpływ do tutejszego urzędu dnia 2.05.2005 r.), w zakresie w jakim wniosek dotyczył identyfikacji czynności polegającej na wysyłce nowych towarów w miejsce towarów wadliwych lub brakujących do kontrahentów zlokalizowanych w krajach Wspólnoty Europejskiej, jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście postanawia uznać przedstawione we wniosku stanowisko Spółki za nieprawidłowe . Uzasadnienie Zgodnie z art. 14a § 1 (...)

2011
1
mar

Istota:

Co oznacza wystawienie faktury w terminie, o którym mowa w § 37 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia: uznać stanowisko Strony za nieprawidłowe. UZASADNIENIE Z przedstawionego przez Stronę we wniosku stanu faktycznego wynika, iż dokonuje Ona wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. W przypadku otrzymania towaru niezgodnego z zamówieniem lub otrzymania towaru uszkodzonego, czy też błędu w cenie Strona otrzymuje faktury korygujące. W związku z tym, że przy przeliczaniu kwot na fakturach wyrażonych w obcej walucie będzie miał zastosowanie § 37 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r w sprawie wykonania niektórych (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wartość reklamowanych przez odbiorców wadliwych towarów, ktore nie nadają się do naprawy i są przeznaczone do przemiału lub wyrzucenia ?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz.60 ) w sprawie udzielenia interpretacji, co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego, na wniosek Strony z dnia 24.03.2005 r. ( data wpływu23.03.2005r.) w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w części dot.l zagadnienia . postanawia uznać stanowisko Spółki przedstawione w w/w piśmie za prawidłowe. Uzasadnienie Spółka zwróciła się z zapytaniem dotyczącym zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów wartości reklamowanych przez odbiorców wadliwych towarów, które nie nadają się do naprawy i są przeznaczone do przemiału lub wyrzucenia. Zgodnie ze stanem faktycznym przedstawionym w zapytaniu, Spółka nie dokonuje korekty pierwotnej sprzedaży lecz w ramach tej samej transakcji wysyła wyroby poprawione lub nowe ( referencje wyrobów (...)

2011
1
mar

Istota:

W jaki sposób należy zaewidencjonować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów zlikwidowane wyroby gotowe, wyprodukowane w latach wcześniejszych i nie nadające się do sprzedaży z powodu ich uszkodzenia?

Fragment:

(...) D E C Y Z J A Na podstawie art. 14b § 2 i § 5 pkt 2 oraz art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu zmienia z urzędu ostateczne postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ząbkowicach Śląskich z dnia 22.07.2005 r. Nr PDI/415/1/36/7/2005, postanawiające uznać za prawidłowe stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego i stwierdza, że stanowisko Podatnika jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 6.06.2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ząbkowicach Śląskich wpłynął wniosek (uzupełniony pismami z dnia 4.07.2005 r. i z dnia 14.07.2005 r.) o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w którym Podatnik zwrócił się z zapytaniem, w jaki sposób należy zaewidencjonować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów wycofanie z (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy wartość komisyjnie zlikwidowanych towarów handlowych (zepsutych lub przeterminowanych) pozostałych po zlikwidowanej działalności gastronomicznej, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 12.01.2005 r. (data wpływu: 13.01.2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. UZASADNIENIE Pismem z dnia 12.01.2005 r. Spółka z o. o. wystąpiła do tut. Organu o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny: Powyższa Spółka, poza działalnością podstawową w zakresie projektowania, prowadziła również działalność gastronomiczną, która została zlikwidowana z dniem 11.10.2004 r. Niektóre pozostałe towary uległy zepsuciu lub przeterminowaniu, ponieważ nie znaleziono na nie nabywcy.W związku z powyższym (...)

2011
1
sty

Istota:

Podatniczka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu książkami (w tym podręcznikami szkolnymi) opodatkowaną na zasadach ogólnych. Na stanie księgarni posiada podręczniki zakupione w latach poprzednich, które w związku z przeprowadzoną reformą szkolną oraz zmianą programów nauczania nie nadają się do sprzedaży. W 2003 r. podatniczka podjęła decyzję o wycofaniu ze sprzedaży ww. podręczników i przekazaniu ich na makulaturę. Dla celów dowodowych sporządziła spis nieaktualnych podręczników, a na ich sprzedaż (na makulaturę) wystawiła fakturę VAT. Czy w przedstawionej sytuacji można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wartość podręczników sprzedanych na makulaturę i w jaki sposób udokumentować to zdarzenie w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Fragment:

(...) Kwestię zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup podręczników (towarów handlowych) oraz ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych związanych z ich zakupem i sprzedażą, regulują przepisy: ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 116, poz. 1222 ze zm.) – obowiązujące do 31.08.2003 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475) – obowiązujące od 1.09.2003 r. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów. W działalności polegającej na (...)