Towar wybrakowany | Interpretacje podatkowe

Towar wybrakowany | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to towar wybrakowany. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy czynność faktyczna dokonywana przez Spółkę polegająca na zastąpieniu produktów Spółki u sprzedawcy w przypadkach i w sposób opisany w stanie faktycznym wniosku należy uznać za odrębną transakcję podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
Fragment:
(...) DECYZJA Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 14a § 4 i art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa /t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm./, po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 10 kwietnia 2007r. wniesionego przez Pełnomocnika firmy X, na postanowienie Naczelnika Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu z dnia 29 marca 2007r., znak 1473/WVO/443-1/07/GW, w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie postanawia zmienić postanowienie organu pierwszej instancji. UZASADNIENIE Wnioskiem z dnia 29 grudnia 2006r. Strona wystąpiła o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym /Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm./ w przedmiocie czy czynność faktyczna dokonywana przez Spółkę polegająca na zastąpieniu produktów Spółki (...)
2011
1
maj

Istota:
W związku z tak przedstawionym stanem faktycznym, Wnioskująca zwróciła się z zapytaniem o właściwą podstawę opodatkowania dla podatku od towarów i usług przy sprzedaży po cenie 1 grosz netto za sztukę wycofanych ze sprzedaży artykułów.
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, działając na podstawie przepisów: - art. 14 a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., Nr 8,poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki Akcyjnej Jeronimo Martins Dystrybucja, NIP 779-10-11-327, z siedzibą w Kostrzynie, przy ul. Żniwnej 5, z dnia 10.04.2007 r. (data wpływu do tut. organu podatkowego – 13.04.2007 r.), w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, postanawia uznać za prawidłowy pogląd Podatnika, wyrażony w złożonym wniosku. UZASADNIENIE Z przedstawionego w złożonym wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka w prowadzonej sieci sklepów dokonuje sprzedaży głównie artykułów spożywczych. Polityką Spółki, zmierzającą do zapewnienia najwyższej jakości sprzedawanych towarów, jest wycofanie towarów spożywczych ze sprzedaży na 1-2 (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy Spółka może dokonać przeceny towaru w wartości 95% jako pierwotnej ceny sprzedaży zachowując prawo uznania poniesionych wydatków wytworzenia w pełnej poniesionej wartości, jako kosztów uzyskania przychodu?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60) po rozpatrzeniu wniosku Spółki xxx Sp. z o.o. z dnia 03.11.2006 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 07.11.2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie postanawia uznać za prawidłowe stanowisko Spółki UZASADNIENIE W dniu 07-11-2006r. do tutejszego Urzędu wpłynął wniosek Podatnika o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Podatnika. Zgodnie ze stanem faktycznym podanym we wniosku xxx Sp. z o.o. (dalej Spółka lub podatnik) jest producentem cukierniczych towarów spożywczych. Produkowane przez Spółkę produkty posiadają okres przydatności (...)
2011
1
kwi

Istota:
Dotyczy identyfikacji czynności polegającej na wysyłce nowych towarów w miejsce towarów wadliwych lub brakujących do kontrahentów zlokalizowanych w krajach Wspólnoty Europejskiej, jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.
Fragment:
(...) Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), w odpowiedzi na wniosek Spółki z dnia 19.04.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), skierowany do Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa - Ursynów i przekazany tutejszemu organowi zgodnie z właściwością miejscową (wpływ do tutejszego urzędu dnia 2.05.2005 r.), w zakresie w jakim wniosek dotyczył identyfikacji czynności polegającej na wysyłce nowych towarów w miejsce towarów wadliwych lub brakujących do kontrahentów zlokalizowanych w krajach Wspólnoty Europejskiej, jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście postanawia uznać przedstawione we wniosku stanowisko Spółki za nieprawidłowe . Uzasadnienie Zgodnie z art. 14a § 1 (...)
2011
1
mar

Istota:
Co oznacza wystawienie faktury w terminie, o którym mowa w § 37 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia: uznać stanowisko Strony za nieprawidłowe. UZASADNIENIE Z przedstawionego przez Stronę we wniosku stanu faktycznego wynika, iż dokonuje Ona wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. W przypadku otrzymania towaru niezgodnego z zamówieniem lub otrzymania towaru uszkodzonego, czy też błędu w cenie Strona otrzymuje faktury korygujące. W związku z tym, że przy przeliczaniu kwot na fakturach wyrażonych w obcej walucie będzie miał zastosowanie § 37 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r w sprawie wykonania niektórych (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wartość reklamowanych przez odbiorców wadliwych towarów, ktore nie nadają się do naprawy i są przeznaczone do przemiału lub wyrzucenia ?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz.60 ) w sprawie udzielenia interpretacji, co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego, na wniosek Strony z dnia 24.03.2005 r. ( data wpływu23.03.2005r.) w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w części dot.l zagadnienia . postanawia uznać stanowisko Spółki przedstawione w w/w piśmie za prawidłowe. Uzasadnienie Spółka zwróciła się z zapytaniem dotyczącym zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów wartości reklamowanych przez odbiorców wadliwych towarów, które nie nadają się do naprawy i są przeznaczone do przemiału lub wyrzucenia. Zgodnie ze stanem faktycznym przedstawionym w zapytaniu, Spółka nie dokonuje korekty pierwotnej sprzedaży lecz w ramach tej samej transakcji wysyła wyroby poprawione lub nowe ( referencje wyrobów (...)
2011
1
mar

Istota:
W jaki sposób należy zaewidencjonować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów zlikwidowane wyroby gotowe, wyprodukowane w latach wcześniejszych i nie nadające się do sprzedaży z powodu ich uszkodzenia?
Fragment:
(...) D E C Y Z J A Na podstawie art. 14b § 2 i § 5 pkt 2 oraz art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu zmienia z urzędu ostateczne postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ząbkowicach Śląskich z dnia 22.07.2005 r. Nr PDI/415/1/36/7/2005, postanawiające uznać za prawidłowe stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego i stwierdza, że stanowisko Podatnika jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 6.06.2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ząbkowicach Śląskich wpłynął wniosek (uzupełniony pismami z dnia 4.07.2005 r. i z dnia 14.07.2005 r.) o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w którym Podatnik zwrócił się z zapytaniem, w jaki sposób należy zaewidencjonować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów wycofanie z (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy wartość komisyjnie zlikwidowanych towarów handlowych (zepsutych lub przeterminowanych) pozostałych po zlikwidowanej działalności gastronomicznej, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 12.01.2005 r. (data wpływu: 13.01.2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. UZASADNIENIE Pismem z dnia 12.01.2005 r. Spółka z o. o. wystąpiła do tut. Organu o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny: Powyższa Spółka, poza działalnością podstawową w zakresie projektowania, prowadziła również działalność gastronomiczną, która została zlikwidowana z dniem 11.10.2004 r. Niektóre pozostałe towary uległy zepsuciu lub przeterminowaniu, ponieważ nie znaleziono na nie nabywcy.W związku z powyższym (...)
2011
1
lut

Istota:
Podatniczka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu książkami (w tym podręcznikami szkolnymi) opodatkowaną na zasadach ogólnych. Na stanie księgarni posiada podręczniki zakupione w latach poprzednich, które w związku z przeprowadzoną reformą szkolną oraz zmianą programów nauczania nie nadają się do sprzedaży. W 2003 r. podatniczka podjęła decyzję o wycofaniu ze sprzedaży ww. podręczników i przekazaniu ich na makulaturę. Dla celów dowodowych sporządziła spis nieaktualnych podręczników, a na ich sprzedaż (na makulaturę) wystawiła fakturę VAT. Czy w przedstawionej sytuacji można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wartość podręczników sprzedanych na makulaturę i w jaki sposób udokumentować to zdarzenie w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.
Fragment:
(...) Kwestię zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup podręczników (towarów handlowych) oraz ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych związanych z ich zakupem i sprzedażą, regulują przepisy: ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 116, poz. 1222 ze zm.) – obowiązujące do 31.08.2003 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475) – obowiązujące od 1.09.2003 r. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów. W działalności polegającej na (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.