ILPP5/4512-1-19/15-3/KG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Prawo do odliczenia podatku naliczonego w sytuacji gdy bezpośredni lub pośredni dostawca towarów wrażliwych nie rozliczy podatku należnego od tych dostaw.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki jawnej reprezentowanej przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 2 lutego 2015 r. (data wpływu 4 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w sytuacji gdy bezpośredni lub pośredni dostawca towarów wrażliwych nie rozliczy podatku należnego od tych dostaw – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w sytuacji gdy bezpośredni lub pośredni dostawca towarów wrażliwych nie rozliczy podatku należnego od tych dostaw.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Spółka jawna (dalej: Spółka lub Wnioskodawca) jest czynnym podatnikiem VAT oraz prowadzi działalność w zakresie hurtowej sprzedaży paliw płynnych i oleju opałowego. Na gruncie podatku od towarów i usług, Wnioskodawca wykonuje wyłącznie czynności opodatkowane i nie wykonuje czynności zwolnionych od opodatkowania.

Spółka dokonała i zamierza dokonywać w przyszłości nabyć hurtowych ilości paliw płynnych od podmiotu, z którym niedawno rozpoczęła współpracę. Jednocześnie, sprzedawca dokonujący dostawy bezpośrednio na rzecz Spółki (dalej: dostawca bezpośredni) dokonuje nabycia sprzedawanych towarów od innego podmiotu (dalej: dostawca pośredni). Dostawca pośredni najczęściej także nabywa towary od innego dostawcy pośredniego. Zatem dostawy dokonywane na rzecz Spółki stanowią jedno z ogniw w łańcuchu dostaw, ponieważ finalnie dostawca bezpośredni sprzedaje towary na rzecz Spółki, a dostawę tę poprzedza łańcuch dostaw pomiędzy dostawcami pośrednimi. Ponadto:

 1. wartość towarów nabytych od dostawcy bezpośredniego bez kwoty podatku przekracza w poszczególnych miesiącach kwotę 50 000 zł;
 2. w momencie dokonania dostawy towarów, Spółka nie będzie miała wiedzy oraz nie będzie miała uzasadnionych podstaw do tego, aby przypuszczać, że cała kwota podatku przypadająca na dokonaną na rzecz Spółki dostawę tych towarów lub jej część nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego przez któregokolwiek z dostawców w łańcuchu dostaw, tj. przez bezpośredniego dostawcę, jak i przez dostawców pośrednich;
 3. nabycie nie zostanie dokonane na stacjach paliw lub stacjach gazu płynnego, do standardowych zbiorników pojazdów używanych przez podatników nabywających te towary, do napędu tych pojazdów;
 4. na dzień dokonania dostaw towarów dostawcy pośredni dokonujący dostawy towarów w łańcuchu są lub nie są wymienieni w wykazie, o którym mowa w art. 105c ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.; dalej: ustawa o VAT);
 5. nabyte paliwa płynne nie będą wykorzystywane do napędu pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 312) w związku z art. 2 pkt 34 ustawy o VAT;
 6. dostawca bezpośredni oraz dostawca pośredni byli, są oraz będę czynnymi podatkami podatku od towarów i usług z siedzibą w Polsce.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy w odniesieniu do nabycia towarów wskazanych w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w przypadku gdy dostawca bezpośredni nie uiści podatku należnego wynikającego z dostawy dokonanej na rzecz Wnioskodawcy, Spółka zachowuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej nabycie przez Wnioskodawcę omawianych towarów (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)...
 2. Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w przypadku nabycia towarów wskazanych w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego od dostawcy bezpośredniego, w sytuacji gdy ten dostawca bezpośredni nabył te towary od dostawcy pośredniego, a ten pośredni dostawca nie opłacił podatku należnego z tytułu dostawy towarów dokonanej na rzecz dostawcy bezpośredniego (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1. W odniesieniu do nabycia towarów wskazanych w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego, w przypadku gdy dostawca bezpośredni nie uiści podatku należnego wynikającego z dostawy dokonanej na rzecz Wnioskodawcy, Spółka zachowuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej dokonanie przedmiotowej transakcji.

Ad. 2. W odniesieniu do nabycia towarów wskazanych w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego, w przypadku gdy dostawca pośredni nie uiści podatku należnego wynikającego z dostawy dokonanej przez dostawcę bezpośredniego na rzecz Wnioskodawcy, Spółka zachowuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej dokonanie przedmiotowej transakcji.

Uzasadnienie.

Ad. 1. Wnioskodawca wskazał w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego, że jest czynnym podatnikiem VAT, a także wykonuje wyłącznie czynności opodatkowane i nie wykonuje czynności zwolnionych z opodatkowania VAT. Zgodnie z regułą ogólną wyrażoną w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT – w zakresie, w jakim towary usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4. art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Mając na uwadze informacje zawarte w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego – co do zasady, w związku z dokonanym nabyciem paliw płynnych i oleju opałowego Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwoty podatku naliczonego wynikającego z przedmiotowych transakcji na zasadach ogólnych, gdyż nabyte paliwa płynne i olej opałowy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Ustawodawca w art. 88 ustawy o VAT zawarł katalog sytuacji, w których prawo podatnika do odliczenia podatku naliczonego zostaje wyłączone.

W katalogu przesłanek negatywnych nie zawarto zapisu, który ograniczałby lub wyłączałby prawo podatnika do odliczenia VAT w przypadku gdy dostawca dokonujący dostawy towarów na rzecz podatnika nie dokona faktycznej zapłaty podatku należnego wynikającego z dokonanej dostawy na rachunek właściwego urzędu skarbowego. Ponadto, zdaniem Spółki, nie istnieje żaden inny przepis wyłączający prawo do odliczenia, w przypadku gdy podmiot dokonujący dostawy (dostawca bezpośredni) nie wywiązał się z obowiązku zapłaty podatku wynikającego z dokonanej transakcji. W związku z tym, brak zapłaty przez dostawcę bezpośredniego dokonującego dostawy paliw płynnych i oleju opałowego na rzecz Wnioskodawcy podatku należnego wynikającego z tej transakcji pozostaje bez wpływu na przysługujące Spółce prawo do obniżenia podatku należnego o kwoty podatku naliczonego wynikające z faktur dokumentujących nabycie tych paliw płynnych i oleju opałowego.

Ad. 2. Wnioskodawca wskazał w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego, że jest czynnym podatnikiem VAT, a także wykonuje wyłącznie czynności opodatkowane i nie wykonuje czynności zwolnionych z opodatkowania VAT. Zgodnie z regułą ogólną wyrażoną w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Mając na uwadze informacje zawarte w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego – co do zasady, w związku z dokonanym nabyciem paliw płynnych i oleju opałowego od bezpośredniego dostawcy Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwoty podatku naliczonego wynikającego z przedmiotowych transakcji na zasadach ogólnych, gdyż nabyte paliwa płynne i olej opałowy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Ustawodawca w art. 88 ustawy o VAT zawarł katalog sytuacji, w których prawo podatnika do odliczenia podatku naliczonego zostaje wyłączone. W katalogu przesłanek negatywnych nie zawarto zapisu, który ograniczałby lub wyłączałby prawo podatnika do odliczenia VAT w przypadku gdy dostawca dokonujący dostawy towarów na rzecz podatnika nie dokona faktycznej zapłaty podatku należnego wynikającego z dokonanej dostawy na rachunek właściwego urzędu skarbowego. Ponadto, przepisy te nie wyłączają prawa podatnika do odliczenia podatku naliczonego z tytułu dokonanego nabycia, w przypadku gdy dostawca pośredni (występujący na wcześniejszym etapie obrotu) nie uiści należnego podatku od towarów i usług z tytułu dostawy towarów, które następnie Wnioskodawca nabywa od dostawcy bezpośredniego. Zdaniem Spółki, nie istnieje żaden inny przepis w ustawie o VAT wyłączający prawo do odliczenia, w przypadku gdy podmiot dokonujący dostawy nie wywiązał się z obowiązku zapłaty podatku wynikającego z dokonanej transakcji. W związku z tym, brak zapłaty przez dostawcę pośredniego dokonującego dostawy paliw płynnych i oleju opałowego na rzecz innych dostawców (w tym dostawcy bezpośredniego, dokonującego w dalszej kolejności dostawy tych towarów na rzecz Wnioskodawcy) podatku należnego wynikającego z tych transakcji pozostaje bez wpływu na przysługujące Spółce prawo do obniżenia podatku należnego o kwoty podatku naliczonego wynikające faktur dokumentujących nabycie tych paliw płynnych i oleju opałowego od dostawcy bezpośredniego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do treści art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go dla tej czynności za podatnika podatku od towarów i usług, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Po drugie, towary i usługi w związku z których nabyciem został naliczony podatek VAT muszą zostać przez tego podatnika wykorzystane do działalności opodatkowanej VAT.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – według art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

Zatem w podatku od towarów i usług obowiązuje zasada tzw. „niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego”. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia, nie musi czekać, aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowo-prawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego podatnik może zrealizować w terminach określonych w art. 86 ust. 10-13 ustawy.

I tak, zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

W tym miejscu należy wyjaśnić, że zgodnie z zasadą ogólną, zawartą w art. 19a ust. 1 ustawy – obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Na podstawie art. 19a ust. 2 ustawy, w odniesieniu do przyjmowanych częściowo usług, usługę uznaje się również za wykonaną, w przypadku wykonania części usługi, dla której to części określono zapłatę.

Jak wynika z przywołanych wyżej przepisów, art. 19a ust. 1 ustawy formułuje zasadę ogólną, zgodnie z którą obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towaru bądź wykonania usługi co oznacza, że podatek staje się wymagalny w rozliczeniu za okres, w którym dokonana została dostawa towarów bądź świadczenie usług i powinien być rozliczony za ten okres.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadkach, o których mowa m.in. w art. 86 ust. 2 pkt 1 – powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny (art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy).

W myśl art. 86 ust. 10c ustawy, przepis ust. 10 stosuje się odpowiednio do całości lub części zapłaty uiszczanej przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi.

Stosownie do art. 86 ust. 11 ustawy, jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, 10d, 10e, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Na mocy art. 86 ust. 13 ustawy, jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 10d, 10e i 11, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 13a.

Biorąc powyższe pod uwagę należy wskazać, że z odliczenia podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 10 i 10b pkt 1 ustawy można skorzystać dopiero w rozliczeniu za okres, w którym spełnione są łącznie trzy przesłanki:

 • powstał obowiązek podatkowy w odniesieniu do nabywanych towarów i usług,
 • doszło do faktycznego nabycia tych towarów i usług,
 • podatnik jest w posiadaniu faktury dokumentującej tę transakcję.

Ponadto jeżeli podatnik nie dokonał odliczenia podatku naliczonego zgodnie z art. 86 ust. 10 i 10b pkt 1 ustawy, to będzie mógł dokonać tego odliczenia – na podstawie art. 86 ust. 11 ustawy – gdzie termin „dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych” do odliczenia podatku będzie liczony dopiero od okresu, w którym zostaną spełnione łącznie wskazane wyżej przesłanki do odliczenia.

Natomiast stosownie do art. 86 ust. 13 ustawy, podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, tj. za pierwszy okres rozliczeniowy, w którym spełnił wszystkie warunki do dokonania odliczenia, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Należy podkreślić, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

I tak, zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób.

Jak stanowi art. 88 ust. 1a ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do wydatków, o których mowa w art. 29a ust. 7 pkt 3, tj. zwróconych przez nabywcę lub usługobiorcę udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku.

W myśl art. 88 ust. 3a ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy:

 • sprzedaż została udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi wystawionymi przez podmiot nieistniejący (pkt 1 lit. a);
 • transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku (pkt 2);
 • wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne:
  1. stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane – w części dotyczącej tych czynności (pkt 4 lit. a),
  2. podają kwoty niezgodne z rzeczywistością – w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością (pkt 4 lit. b),
  3. potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 (czynność bezprawna) i art. 83 (czynność pozorna) Kodeksu cywilnego – w części dotyczącej tych czynności (pkt 4 lit. c);
 • faktury, faktury korygujące wystawione przez nabywcę zgodnie z odrębnymi przepisami nie zostały zaakceptowane przez sprzedającego (pkt 5);
 • wystawiono faktury, w których została wykazana kwota podatku w stosunku do czynności opodatkowanych, dla których nie wykazuje się kwoty podatku na fakturze – w części dotyczącej tych czynności.

Stosownie do przepisu art. 88 ust. 3b ustawy, przepis ust. 3a stosuje się odpowiednio do duplikatów faktur.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Nie stanowi podstawy do obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. c, w przypadku opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 25 ust. 2, na terytorium kraju z powodu podania numeru, o którym mowa w art. 97 ust. 10, w sytuacji gdy towary w momencie zakończenia ich wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju (art. 88 ust. 7 ustawy).

W przywołanych wyżej przepisach art. 88 ustawy ustawodawca wskazał sytuacje, w których prawo do odliczenia podatku naliczonego nie przysługuje. Z treści tych przepisów wynika, że co do zasady są to przypadki, w których realizacja prawa do odliczenia prowadziłaby do naruszenia fundamentalnej zasady podatku VAT, tj. zasady neutralności lub przypadki, gdy odliczenie podatku wiązałoby się z czynnością, która faktycznie nie miała miejsca lub nie została prawidłowo udokumentowana. Należy także podkreślić, że wprowadzona w art. 88 ustawy lista wyjątków, nie może podlegać wykładni rozszerzającej, są to bowiem wyjątki, które ograniczają podstawowe prawo podatnika jakim jest prawo do odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego. A zatem wyłączenie prawa do odliczenia podatku naliczonego może nastąpić tylko w przypadku, gdy zaistnieje wprost któraś z sytuacji wskazanych w art. 88 ustawy.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Spółka jest czynnym podatnikiem VAT oraz prowadzi działalność w zakresie hurtowej sprzedaży paliw płynnych i oleju opałowego. Na gruncie podatku od towarów i usług, Wnioskodawca wykonuje wyłącznie czynności opodatkowane i nie wykonuje czynności zwolnionych od opodatkowania. Spółka dokonała i zamierza dokonywać w przyszłości nabyć hurtowych ilości paliw płynnych od podmiotu, z którym niedawno rozpoczęła współpracę. Jednocześnie, sprzedawca dokonujący dostawy bezpośrednio na rzecz Spółki (dalej: dostawca bezpośredni) dokonuje nabycia sprzedawanych towarów od innego podmiotu (dalej: dostawca pośredni). Dostawca pośredni najczęściej także nabywa towary od innego dostawcy pośredniego. Zatem dostawy dokonywane na rzecz Spółki stanowią jedno z ogniw w łańcuchu dostaw, ponieważ finalnie dostawca bezpośredni sprzedaje towary na rzecz Spółki, a dostawę tę poprzedza łańcuch dostaw pomiędzy dostawcami pośrednimi. Ponadto:

 1. wartość towarów nabytych od dostawcy bezpośredniego bez kwoty podatku przekracza w poszczególnych miesiącach kwotę 50 000 zł;
 2. w momencie dokonania dostawy towarów, Spółka nie będzie miała wiedzy oraz nie będzie miała uzasadnionych podstaw do tego, aby przypuszczać, że cała kwota podatku przypadająca na dokonaną na rzecz Spółki dostawę tych towarów lub jej część nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego przez któregokolwiek z dostawców w łańcuchu dostaw, tj. przez bezpośredniego dostawcę, jak i przez dostawców pośrednich;
 3. nabycie nie zostanie dokonane na stacjach paliw lub stacjach gazu płynnego, do standardowych zbiorników pojazdów używanych przez podatników nabywających te towary, do napędu tych pojazdów;
 4. na dzień dokonania dostaw towarów dostawcy pośredni dokonujący dostawy towarów w łańcuchu są lub nie są wymienieni w wykazie, o którym mowa w art. 105c ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 5. nabyte paliwa płynne nie będą wykorzystywane do napędu pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 312) w związku z art. 2 pkt 34 ustawy o VAT;
 6. dostawca bezpośredni oraz dostawca pośredni byli, są oraz będę czynnymi podatkami podatku od towarów i usług z siedzibą w Polsce.

Przy tak przedstawionym opisie sprawy Wnioskodawca ma wątpliwości, czy przysługuje/będzie przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem towarów wskazanych w opisie stanu faktycznego i zdarzenie przyszłego w sytuacji, gdy dostawca bezpośredni lub dostawca pośredni nie rozliczą podatku należnego z tytułu tych dostaw.

Jak wynika z dokonanej wyżej analizy przepisów, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy warunkowane jest tym, aby nabywane przez podatnika towary i usługi były przez niego wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Należy w tym miejscu podkreślić, że prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT, w zasadzie nie może być ograniczane, ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego. Nie jest to bowiem wyjątkowy przywilej podatnika, lecz jego fundamentalne prawo. Możność wykonania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie i względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane (naliczone) od transakcji związanych z zakupami. Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi.

W analizowanej sprawie oba ww. warunki są spełnione ponieważ jak wynika z opisu sprawy Wnioskodawca jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT a nabycie towarów, o których mowa we wniosku ma/będzie miało związek z wykonywaniem przez niego czynności opodatkowanych. Co do zasady zatem warunki uprawniające Wnioskodawcę do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem ww. towarów są/będą spełnione.

Jak wskazano wyżej – co do zasady – uprawnienie podatnika do odliczenia podatku naliczonego określa norma art. 86 ust. 1 ustawy, jednakże realizacja tego prawa możliwa jest w terminie i okolicznościach wskazanych w art. 86 ust. 10-13 ustawy i doznaje ograniczenia w sytuacji gdy wystąpią przesłanki wymienione w art. 88 ustawy.

Wskazana przez Zainteresowanego okoliczność – nierozliczenie przez dostawców bezpośrednich lub pośrednich podatku należnego wynikającego z dokonanych na jego rzecz dostaw towarów nie jest okolicznością, która prowadziłaby do ograniczenia Wnioskodawcy prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących te dostawy. Taka sytuacja nie została bowiem przez ustawodawcę wskazana jako przypadek, w którym prawo podatnika do odliczenia podatku naliczonego doznaje ograniczenia.

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz wskazane wyżej przepisy, należy stwierdzić, że:

Ad. 1. W odniesieniu do nabycia towarów wskazanych w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego, w przypadku gdy dostawca bezpośredni nie uiści podatku należnego wynikającego z dostawy dokonanej na rzecz Wnioskodawcy, Spółka zachowuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej dokonanie przedmiotowej transakcji.

Ad. 2. W odniesieniu do nabycia towarów wskazanych w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego, w przypadku gdy dostawca pośredni nie uiści podatku należnego wynikającego z dostawy dokonanej przez dostawcę bezpośredniego na rzecz Wnioskodawcy, Spółka zachowuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej dokonanie przedmiotowej transakcji.

Podkreślenia wymaga jednak, że Spółka może/będzie mogła zrealizować prawo do odliczenia podatku naliczonego w opisanych wyżej przypadkach pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych określonych w art. 88 ustawy.

Należy również zwrócić uwagę, że Wnioskodawca może/będzie mógł dokonać odliczenia podatku naliczonego najwcześniej w rozliczeniu za okres, w którym spełnione są/będą łącznie trzy przesłanki:

 • powstał obowiązek podatkowy w odniesieniu do nabywanych towarów i usług,
 • doszło do faktycznego nabycia tych towarów i usług,
 • podatnik jest w posiadaniu faktury dokumentującej tę transakcję.

Interpretacja dotyczy:

 • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia;
 • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z przepisem art. 14b § 3 cyt. ustawy, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

W świetle powyższego tut. Organ zaznacza, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile zaistniały stan faktyczny i projektowane zdarzenie przyszłe pokrywać się będą z opisem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W przypadku zmiany któregokolwiek elementu opisanego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, udzielona interpretacja straci zatem swoją aktualność.

Należy również podkreślić, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

W związku z powyższym tut. Organ informuje się, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (pytań) Wnioskodawcy. Inne kwestie przedstawione w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, bądź we własnym stanowisku, które nie zostały objęte pytaniami nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone. Dotyczy to w szczególności odpowiedzialności solidarnej nabywcy towarów wrażliwych (paliw płynnych) za zaległości podatkowe dostawcy oraz ewentualnego zastosowania w sprawie ograniczeń wskazanych w art. 86a ustawy.

W niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w sytuacji gdy bezpośredni lub pośredni dostawca towarów wrażliwych nie rozliczy podatku należnego od tych dostaw. Natomiast kwestię dotyczącą odpowiedzi na pytanie w zakresie odpowiedzialności solidarnej nabywcy towarów wrażliwych (paliw płynnych) za zaległości podatkowe dostawcy pośredniego, załatwiono interpretacją indywidualną z dnia 4 maja 2015 r. nr ILPP5/4512-1-19/15-2/KG.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.