Towar wrażliwy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to towar wrażliwy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
21
wrz

Istota:

Wskazanie, czy w zaistniałej sytuacji spełniony zostanie jeden z warunków wyłączających odpowiedzialność solidarną Wnioskodawcy za zaległości podatkowe dostawcy towarów wrażliwych.

Fragment:

Wątpliwości Wnioskodawcy w analizowanej sprawie dotyczą ustalenia, czy w przedstawionym stanie faktycznym, gdy zapłata za towary wrażliwe jest dokonywana przez Wnioskodawcę jako nabywcę tych towarów, na wirtualny rachunek bankowy, powiązany ewidencyjnie z realnym rachunkiem bankowym, do wglądu na który Kontrahent (dostawca towarów wrażliwych) upoważnił organy podatkowe, można uznać, że spełniony został jeden z niezbędnych warunków, wyłączających solidarną odpowiedzialność Zainteresowanego za zaległości podatkowe dostawcy, w części podatku proporcjonalnie przypadającej na dostawę dokonaną na rzecz Wnioskodawcy. Jak wyjaśniono wyżej, w art. 105a ust. 3 ustawy ustawodawca wskazał listę przypadków, w których nabywca towarów wrażliwych będzie wyłączony od solidarnej odpowiedzialności za zaległości podatkowe dostawcy tych towarów, muszą jednak zostać spełnione warunki wskazane w tych przepisach. Jednym z takich przypadków jest sytuacja, gdy w związku z dokonaniem dostawy towarów wymienionych w poz. 10 i 11 załącznika nr 13 do ustawy (tj. paliw) łącznie zostaną spełnione warunki wymienione w art. 105a ust. 3 pkt 4 ustawy. Z analizy tego przepisu jednoznacznie wynika, że w celu uwolnienia nabywcy towarów wrażliwych od solidarnej odpowiedzialności za zaległości podatkowe dostawcy, zapłata za te towary musi zostać w całości dokonana na rachunek, o którym mowa w art. 105b ust. 1 pkt 4 ustawy.

2017
7
wrz

Istota:

Wskazanie, czy w zaistniałej sytuacji spełniony zostanie jeden z warunków wyłączających odpowiedzialność solidarną Wnioskodawcy za zaległości podatkowe dostawcy towarów wrażliwych.

Fragment:

Wątpliwości Wnioskodawcy w analizowanej sprawie dotyczą ustalenia, czy w przedstawionym stanie faktycznym, gdy zapłata za towary wrażliwe jest dokonywana przez Wnioskodawcę jako nabywcę tych towarów, na wirtualny rachunek bankowy, powiązany ewidencyjnie z realnym rachunkiem bankowym, do wglądu na który Kontrahent (dostawca towarów wrażliwych) upoważnił organy podatkowe, można uznać, że spełniony został jeden z niezbędnych warunków, wyłączających solidarną odpowiedzialność Zainteresowanego za zaległości podatkowe dostawcy, w części podatku proporcjonalnie przypadającej na dostawę dokonaną na rzecz Wnioskodawcy. Jak wyjaśniono wyżej, w art. 105a ust. 3 ustawy ustawodawca wskazał listę przypadków, w których nabywca towarów wrażliwych będzie wyłączony od solidarnej odpowiedzialności za zaległości podatkowe dostawcy tych towarów, muszą jednak zostać spełnione warunki wskazane w tych przepisach. Jednym z takich przypadków jest sytuacja, w której jeżeli w związku z dokonaniem dostawy towarów wymienionych w poz. 10 i 11 załącznika nr 13 do ustawy (tj. paliw) łącznie zostaną spełnione warunki wymienione w art. 105a ust. 3 pkt 4 ustawy. Z analizy tego przepisu jednoznacznie wynika, że w celu uwolnienia nabywcy towarów wrażliwych od solidarnej odpowiedzialności za zaległości podatkowe dostawcy, zapłata za te towary musi zostać w całości dokonana na rachunek, o którym mowa w art. 105b ust. 1 pkt 4 ustawy.

2015
3
wrz

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego w sytuacji gdy bezpośredni lub pośredni dostawca towarów wrażliwych nie rozliczy podatku należnego od tych dostaw.

Fragment:

Dotyczy to w szczególności odpowiedzialności solidarnej nabywcy towarów wrażliwych (paliw płynnych) za zaległości podatkowe dostawcy oraz ewentualnego zastosowania w sprawie ograniczeń wskazanych w art. 86a ustawy. W niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w sytuacji gdy bezpośredni lub pośredni dostawca towarów wrażliwych nie rozliczy podatku należnego od tych dostaw. Natomiast kwestię dotyczącą odpowiedzi na pytanie w zakresie odpowiedzialności solidarnej nabywcy towarów wrażliwych (paliw płynnych) za zaległości podatkowe dostawcy pośredniego, załatwiono interpretacją indywidualną z dnia 4 maja 2015 r. nr ILPP5/4512-1-19/15-2/KG . Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.