IPTPP4/4512-143/15-4/BM | Interpretacja indywidualna

Możliwość opodatkowania sprzedaży maszyn rolniczych w systemie VAT-marża.
IPTPP4/4512-143/15-4/BMinterpretacja indywidualna
  1. marża
  2. maszyny
  3. sprzedaż
  4. towar używany
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Procedury szczególne -> Szczególne procedury w zakresie dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków -> Szczególne procedury w zakresie dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 3 marca 2015 r. (data wpływu 5 marca 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 17 maja 2015 r. (data wpływu 21maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości opodatkowania sprzedaży maszyn rolniczych w systemie VAT-marża – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości opodatkowania sprzedaży maszyn rolniczych w systemie VAT-marża.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 17 maja 2015 r. (data wpływu 21 maja 2015 r.) o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni prowadzi gospodarstwo rolne i od dnia 01-08-2011 r. zrezygnowała ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. l pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług. Niektóre maszyny rolnicze używane w gospodarstwie Wnioskodawczyni nabyła przed złożeniem zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług na podstawie umów kupna-sprzedaży. Obecnie Wnioskodawczyni planuje sprzedaż kombajnu zbożowego, ciągnika rolniczego oraz przyczepy rolniczej. Wymienione maszyny zostały nabyte od osoby fizycznej, niebędącej podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ustawy na podstawie umów kupna-sprzedaży.

Przed 1 sierpnia 2011 r. Wnioskodawczyni była rolnikiem ryczałtowym. Od 1 sierpnia 2011 Wnioskodawczyni jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług w zakresie działalności związanej z prowadzonym gospodarstwem rolnym. Kombajn zbożowy Wnioskodawczyni nabyła w 1997 r., ciągnik rolniczy w 2005 r., a przyczepę rolniczą w 2006 r.

Od 1 sierpnia 2011 r. kombajn zbożowy, ciągnik rolniczy i przyczepa rolnicza zostały zaliczone do środków trwałych, nie podlegały jednak amortyzacji. Kombajn zbożowy, ciągnik rolniczy i przyczepa rolnicza wykorzystywane były we własnym gospodarstwie rolnym do celów związanych z produkcją rolną. Sprzedaż płodów rolnych opodatkowana była podatkiem od towarów i usług. Ww. maszyny rolnicze spełniają definicję towaru używanego, o którym mowa w art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług. Ww. maszyny rolnicze Wnioskodawczyni używała tylko i wyłącznie we własnym gospodarstwie rolnym. W chwili zakupu ww. maszyn rolniczych Wnioskodawczyni zakładała, że po ich okresowym wykorzystaniu na własne cele nastąpi ich zbycie celem odnowienia parku maszynowego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku sprzedaży wyżej wymienionych maszyn możliwe jest zastosowanie opodatkowania na zasadzie marży na podstawie art. 120 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, Wnioskodawczyni może zastosować opodatkowanie w systemie VAT marża, gdyż maszyny spełniają kryteria towaru używanego. Natomiast przepisy ustawy o podatku od towarów i usług przewidują stosowanie szczególnej procedury opodatkowania dostawy - między innymi - towarów używanych, polegającej na opodatkowaniu marży. Ta szczególna procedura dotyczy jednak tylko dostaw towarów używanych, które podatnik nabył od określonej kategorii podmiotów. Do stosowania szczególnej procedury opodatkowania marżą uprawnieni są wszyscy podatnicy, którzy dokonują dostawy towarów nabytych w okolicznościach wymienionych w art. 120 ust. 10 ustawy. Maszyny Wnioskodawczyni nabyła od podmiotu niebędącego podatnikiem VAT lub podatnikiem podatku od wartości dodanej, dlatego też Wnioskodawczyni spełnia warunki określone w art. 120 ust. 10 pkt 1 ustawy. W związku z powyższym Wnioskodawczyni przysługuje prawo do zastosowania szczególnej procedury VAT-marża, przewidzianej w art. 120 ust. 4 ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów – jak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy - rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary - stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy - rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Podatnikami – w myśl art. 15 ust. 1 ustawy - są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - stosownie do ust. 2 tego artykułu - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Jak stanowi art. 120 ust. 4 ustawy, w przypadku podatnika dokonującego dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika w ramach prowadzonej działalności, w celu odprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku.

Przez kwotę sprzedaży rozumie się całkowitą kwotę, którą podatnik otrzymał lub ma otrzymać z tytułu dostawy towarów od nabywcy lub osoby trzeciej, wliczając w to otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty bezpośrednio związane z tą dostawą, podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze oraz koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, którymi podatnik obciąża nabywcę, z wyłączeniem kwot, o których mowa w art. 29a ust. 7 (art. 120 ust. 1 pkt 5 ustawy).

Natomiast przez kwotę nabycia rozumie się wszystkie składniki wynagrodzenia, o których mowa w pkt 5, które dostawca towarów otrzymał lub ma otrzymać od podatnika (art. 120 ust. 1 pkt 6 ustawy).

Dla potrzeb stosowania szczególnej procedury w zakresie dostawy towarów używanych ustawodawca w art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy określił, że przez towary używane rozumie się ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie, inne niż określone w pkt 1-3 oraz inne niż metale szlachetne lub kamienie szlachetne (CN 7102, 7103, 7106, 7108, 7110, 7112), (PKWiU 24.41.10.0, 24.41.20.0, ex 24.41.30.0, ex 32.12.11.0, ex 32.12.12.0 i 38.11.58.0).

Opodatkowanie w systemie marży jest ograniczone do pewnej kategorii towarów używanych, oraz istotne jest przy tym, od kogo towary używane zostały nabyte.

I tak, stosownie do art. 120 ust. 10 ustawy, przepisy ust. 4 i 5 dotyczą dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków, które podatnik nabył od:

  1. osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, niebędącej podatnikiem, o którym mowa w art. 15, lub niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej;
  2. podatników, o których mowa w art. 15, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113;
  3. podatników, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana zgodnie z ust. 4 i 5;
  4. podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113;
  5. podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana podatkiem od wartości dodanej na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w ust. 4 i 5, a nabywca posiada dokumenty jednoznacznie potwierdzające nabycie towarów na tych zasadach.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług przewidują zatem stosowanie szczególnej procedury opodatkowania dostawy - między innymi - towarów używanych, polegającej na opodatkowaniu marży. Jest to wyjątek od ogólnej reguły opodatkowania obrotu, czyli kwoty stanowiącej zapłatę z tytułu sprzedaży, pomniejszonej o kwotę należnego podatku. Ta szczególna procedura dotyczy jednak tylko dostawy towarów używanych, które podatnik nabył od określonej kategorii podmiotów. Należy podkreślić, że do stosowania szczególnej procedury opodatkowania marżą uprawnieni są podatnicy, którzy dokonują dostawy towarów nabytych w okolicznościach wymienionych w art. 120 ust. 10 ustawy. Jak wynika z przepisu art. 120 ust. 4 ustawy, warunkiem niezbędnym do zastosowania tej procedury jest to, aby towary zostały nabyte ostatecznie w celu odsprzedaży. Zatem, do sprzedaży towarów używanych, może mieć zastosowanie szczególna procedura w zakresie dostawy towarów używanych zawarta w art. 120 ustawy, o ile spełnione zostaną warunki określone w art. 120 ust. 4 i ust. 10 ustawy.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawczyni prowadzi gospodarstwo rolne i od dnia 01.08.2011 r. zrezygnowała ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. l pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług. Niektóre maszyny rolnicze używane w gospodarstwie Wnioskodawczyni nabyła przed złożeniem zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług na podstawie umów kupna-sprzedaży. Obecnie Wnioskodawczyni planuje sprzedaż kombajnu zbożowego, ciągnika rolniczego oraz przyczepy rolniczej. Wymienione maszyny zostały nabyte od osoby fizycznej, niebędącej podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ustawy na podstawie umów kupna-sprzedaży. Od 1 sierpnia 2011 r. kombajn zbożowy, ciągnik rolniczy i przyczepa rolnicza zostały zaliczone do środków trwałych, nie podlegały jednak amortyzacji. Kombajn zbożowy, ciągnik rolniczy i przyczepa rolnicza wykorzystywane były we własnym gospodarstwie rolnym do celów związanych z produkcją rolną. Sprzedaż płodów rolnych opodatkowana była podatkiem od towarów i usług. Ww. maszyny rolnicze spełniają definicję towaru używanego, o którym mowa w art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług. W chwili zakupu ww. maszyn rolniczych Wnioskodawczyni zakładała, że po ich okresowym wykorzystaniu na własne cele nastąpi ich zbycie celem odnowienia parku maszynowego.

Mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa oraz przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, że skoro przedmiotowe maszyny będą towarem używanym w rozumieniu art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy, Wnioskodawczyni nabyła je od osoby fizycznej niebędącej podatnikiem, o którym mowa w art. 15 (art. 120 ust. 10 pkt 1 ustawy), w celu dalszej odsprzedaży, to Wnioskodawczyni będzie przysługiwać prawo do zastosowania szczególnej procedury VAT - marża, przewidzianej w art. 120 ust. 4 ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.