IBPP4/4512-85/15/LG | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie sprzedaży telefonów komórkowych w systemie VAT marża
IBPP4/4512-85/15/LGinterpretacja indywidualna
 1. dostawa towarów
 2. import towarów
 3. marża
 4. opodatkowanie
 5. sprzedaż towarów
 6. telefon
 7. towar używany
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Procedury szczególne -> Szczególne procedury w zakresie dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków -> Szczególne procedury w zakresie dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 4 marca 2015 r. (data wpływu 5 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży telefonów komórkowych w systemie VAT marża – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży telefonów komórkowych w systemie VAT marża.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Podatnik - spółka cywilna prowadzi działalność gospodarczą, jest czynnym podatnikiem VAT, zarejestrowanym na potrzeby transakcji z krajami UE.

Głównym przedmiotem działalności podatnika - spółki cywilnej jest handel używanymi towarami - telefonami komórkowymi.

Przez towary używane (telefony komórkowe) rozumie się - ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie. Nabywane telefony komórkowe przez podatnika, przeznaczane do dalszej odsprzedaży to aparaty odświeżane i refabrykowane tzn. jest to sprzęt zwrócony przez pierwotnego użytkownika z powodu drobnych usterek (np. uszkodzenia obudowy, wyświetlacza, itp.). Usterki zostają naprawione, po czym telefon zostaje oddany do ponownej odsprzedaży, bez gwarancji producenta. Tak naprawiane telefony komórkowe podatnik nabywa w celu dalszej odsprzedaży.

Spółka dokonuje zakupu (nabycia) używanych telefonów komórkowych z krajów trzecich, poza terytorium UE - od firm (podmiotów prowadzących działalność gospodarczą) - dokonując odprawy celnej (dokument SAD) w procedurze uproszczonej. Należności celno-podatkowe powstałe z tytułu importu towarów ujmowane są w deklaracji VAT-7 jako podatek naliczony i należny - zgodnie z art. 33a ustawy.

Następnie podatnik - spółka cywilna sprzedaje (dokonuje dostawy) ww. używanych towarów w formie wysyłkowej na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą:

 • w kraju,
 • w UE,
 • poza UE czyli do krajów trzecich, dokonując odprawy celnej.

Podatnik zamierza, planuje uruchomić sprzedaż towarów używanych w formie wysyłkowej na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej:

 • w kraju,
 • w UE,
 • poza UE czyli do krajów trzecich, dokonując odprawy celnej.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy podatnik - spółka cywilna może zastosować procedurę vat marży przy sprzedaży wyżej wymienionych towarów używanych:

a.na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej:

 • w kraju,
 • w UE,
 • poza UE, czyli do krajów trzecich, dokonując odprawy celnej,

gdzie przy nabyciu ww. towarów używanych zastosowano odprawę celną w procedurze uproszczonej,

b.na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą:

 • w kraju,
 • w UE,
 • poza UE, czyli do krajów trzecich, dokonując odprawy celnej,

gdzie przy nabyciu ww. towarów używanych zastosowano odprawę celną w procedurze uproszczonej...

Zdaniem Wnioskodawcy.

W wyżej przytoczonym przypadku podatnikowi przysługuje prawo do stosowania procedury vat marża - przy sprzedaży towarów używanych:

a.na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej:

 • w kraju,
 • w UE,
 • poza UE, czyli do krajów trzecich, dokonując odprawy celnej,

gdzie przy nabyciu ww. towarów używanych zastosowano odprawę celną w procedurze uproszczonej,

b.na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą:

 • w kraju,
 • w UE,
 • poza UE, czyli do krajów trzecich, dokonując odprawy celnej,

gdzie przy nabyciu ww. towarów używanych zastosowano odprawę celną w procedurze uproszczonej.

Jednocześnie podatnik nie przekroczył limitów do sprzedaży wysyłkowej w danych krajach UE.

Zgodnie z art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (z późn. zm.) - podatnikowi przysługuje prawo stosowania procedury vat marża przy sprzedaży towarów używanych.

Zgodnie z art. 120 ust.10 pkt od 1 do 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (z późn. zm.) - również podatnikowi przysługuje prawo stosowania procedury vat marża przy sprzedaży towarów używanych.

Mając na uwadze powyższy stan prawny przepisów krajowych oraz analizę treści wyżej powołanych przepisów zdaniem podatnika uprawnia to, do stosowania procedury vat marży - przy sprzedaży towarów używanych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. Nr 177. poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Przez dostawę towarów - w myśl art. 7 ust. 1 ustawy - rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami juk właściciel (...).

Przez towar należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy).

Natomiast przez sprzedaż – w myśl art. art. 2 pkt 22 ustawy – rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Na podstawie art. 2 pkt 7 ustawy, przez import towarów rozumie się przez to przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium Unii Europejskiej.

Terytorium państwa członkowskiego to terytorium państwa wchodzące w skład terytorium Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem art. 2a (art. 2 pkt 4 ustawy).

Natomiast terytorium państwa trzeciego to terytorium państwa niewchodzące w skład terytorium Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem art. 2a ust. 1 i 3 (art. 2 pkt 5 ustawy).

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ).

Stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednakże na podstawie art. 146a pkt 1 ustawy, który wszedł w życie od dnia 1 stycznia 2011 r., określono, że w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2013r., z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Oprócz stawki podstawowej, na wybrane grupy towarów i usług, ustawodawca przewidział stawki preferencyjne oraz zwolnienie od podatku.

Stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zwolnienie od podatku określone w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy dotyczy wszystkich towarów - zarówno nieruchomości, jak i ruchomości – jeśli przy ich nabyciu, imporcie lub wytworzeniu nie przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia podatku VAT i wykorzystywanych - niezależnie od okresu ich używania przez podatnika (kilka dni, miesięcy czy lat) - wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku VAT.

W sprawie, Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, zarejestrowanym na potrzeby transakcji unijnych. Głównym przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest handel używanymi towarami – telefonami komórkowymi. Sprzedaż odbywa się w systemie wysyłkowym na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w kraju, na terytorium Unii Europejskiej oraz do krajów trzecich. Wnioskodawca dokonuje zakupu telefonów komórkowych z krajów trzecich od firm prowadzących działalność gospodarczą, z zamiarem ich dalszej odsprzedaży. Do zakupionych telefonów dokonywana jest odprawa celna w procedurze uproszczonej. Wnioskodawca z teto tytułu w deklaracji VAT-7 wykazuje podatek należny i podatek naliczony do odliczenia. Wnioskodawca zamierza rozpocząć sprzedaż telefonów w formie wysyłkowej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w kraju, na terytorium Unii Europejskiej oraz do krajów trzecich.

Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Ustawa o podatku od towarów i usług przewiduje także stosowanie szczególnej procedury opodatkowania dostawy – między innymi – towarów używanych.

Jak stanowi art. 120 ust. 4 ustawy - w przypadku podatnika dokonującego dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika w ramach prowadzonej działalności, w celu odsprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży a kwota nabycia, pomniejszona o kwotę podatku.

Przez towary używane - art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy - rozumie się ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie, inne niż określone w pkt 1-3 oraz inne niż metale szlachetne lub kamienie szlachetne (CN 7102, 7103, 7106, 7108, 7110, 7112), (PKWiU 24.41.10.0, 24.41.20.0, ex 24.41.30.0, ex 32.12.11.0, ex 32.12.12.0 i 38.11.58.0).

Na podstawie art. 120 ust. 1 pkt 5 ustawy – przez kwotę sprzedaży rozumie się całkowitą kwotę, którą podatnik otrzymał lub ma otrzymać z tytułu dostawy towarów od nabywcy lub osoby trzeciej, wliczając w to otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty bezpośrednio związane z tą dostawą, podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze oraz koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, którymi podatnik obciąża nabywcę, z wyłączeniem kwot, o których mowa w art. 29a ust. 7.

Przez kwotę nabycia rozumie się wszystkie składniki wynagrodzenia, o których mowa w pkt 5, które dostawca towarów otrzymał lub ma otrzymać od podatnika (art. 120 ust. 1 pkt 6 ustawy).

Ponadto opodatkowanie w systemie marży jest ograniczone do pewnej kategorii towarów używanych, oraz istotne jest przy tym, od kogo towary używane zostały nabyte.

I tak, stosownie do art. 120 ust. 10 ustawy – przepisy ust. 4 i ust. 5 dotyczą dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków, które podatnik nabył od:

 1. osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, niebędącej podatnikiem, o którym mowa w art. 15, lub niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej;
 2. podatników, o których mowa w art. 15, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113;
 3. podatników, jeśli dostawa tych towarów była opodatkowana zgodnie z ust. 4 i 5;
 4. podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113;
 5. podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana podatkiem od wartości dodanej na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w ust. 4 i 5, a nabywca posiada dokumenty jednoznacznie potwierdzające nabycie towarów na tych zasadach.

Dostawa towarów używanych, spełniających podaną wyżej definicję, może nastąpić na zasadach szczególnych, określonych w art. 120 ustawy, tj. w procedurze opodatkowania marży. Jest to szczególna forma opodatkowania, w której podstawą opodatkowania jest marża stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę VAT. Taka procedura opodatkowania może być stosowana w przypadku dostawy towarów używanych nabytych wcześniej przez podatnika w ramach prowadzonej działalności w celu odsprzedaży. Przy czym, dla opodatkowania dostawy towarów używanych w procedurze marży nie mniej ważne jest - oprócz rodzaju towaru, który może zostać objęty tą procedurą - także to, od kogo ten towar został kupiony. Zastosowanie tej procedury wymaga, aby towary używane były nabyte od podmiotów wymienionych w art. 120 ust. 10 ustawy.

Wspólną cechą wszystkich przedstawionych wyżej przypadków, warunkujących zastosowanie szczególnej procedury opodatkowania marży, jest to, że we wcześniejszej fazie obrotu podmiot sprzedający używany towar pozbawiony był prawa do odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego przy jego nabyciu. Dotyczy to zarówno osób, które nie są podatnikami tego podatku i już z tego powodu pozbawione są możliwości obniżenia podatku należnego, jak i osób, które wprawdzie podatnikami tego podatku są, ale z różnych powodów prawo do obniżenia podatku należnego im nie przysługiwało.

Tak więc, do stosowania szczególnej procedury opodatkowania marżą uprawnieni są wszyscy podatnicy, którzy dokonują dostawy towarów nabytych w okolicznościach wymienionych w art. 120 ust. 10 ustawy i towary te nie były przez podatnika używane dla celów prowadzonej działalności, a ich zakup dokonywany był w celach handlowych.

Biorąc powyższe pod uwagę należy zauważyć, że z przywołanego art. 120 ust. 10 ustawy wynika, że procedura opodatkowania marży znajduje zastosowanie w sytuacji, gdy nabycie towaru używanego przez podatnika jest nieopodatkowane, z uwagi na status zbywcy określony w ww. artykule. Tym samym, gdy podatnik nabędzie towary używane od podmiotów innych niż wymienione w art. 120 ust. 10 ustawy, nie jest uprawniony do zastosowania opodatkowania marży.

W kontekście niniejszej sprawy konieczne jest rozpatrzenie, czy import telefonów komórkowych z kraju trzeciego klasyfikuje się do nabycia, o którym mowa powyżej. W pierwszej kolejności należy zauważyć, że katalog w art. 120 ust. 10 ustawy o VAT jest katalogiem zamkniętym. A zatem jest to wyliczenie wszystkich możliwych sposobów nabycia towarów używanych, które upoważniają do zastosowania opodatkowania na zasadzie marży dalszą sprzedaż nabytych towarów używanych.

Tym samym, gdy podatnik nabędzie towary używane od podmiotów innych niż wymienionych w art. 120 ust. 10 ustawy o VAT, nie będzie uprawniony do zastosowania opodatkowania marży.

Po drugie należy zauważyć, że w ww. katalogu nie został wymieniony import jako sposób nabycia towarów używanych uprawniający do zastosowania opodatkowania marży.

Po trzecie, z przywołanego wyżej przepisu wynika, że procedura opodatkowania marży znajduje zastosowanie w sytuacji, gdy nabycie towaru używanego przez podatnika jest nieopodatkowane, z uwagi na status zbywcy określony w ww. artykule. W żadnym z tych przypadków nie występuje jednak podatek naliczony z tytułu nabycia tych towarów używanych, tak jak to ma miejsce przy imporcie telefonów komórkowych.

W powyższej materii wypowiedział się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w orzeczeniu z marca 2011 r. w sprawie C-203/10 gdzie stwierdził, że „w każdym razie procedura marży nie ma zastosowania do dostaw dotyczących takich towarów, jakie są przedmiotem niniejszej sprawy, które zostały osobiście zaimportowane do Unii przez podatnika-pośrednika na podstawie zasad ogólnych VAT”. Albowiem jak zauważył TSUE system opodatkowania marży uzyskanej przez podatnika-pośrednika przy dostawie towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków stanowi szczególny system opodatkowania VAT, stanowiący odstępstwo od systemu ogólnego wynikającego z dyrektywy 2006/112, który – podobnie jak inne systemy szczególne przewidziane przez tę dyrektywę – powinien być stosowany wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji jego celu, którym było uniknięcie podwójnego opodatkowania i zakłóceń konkurencji między podatnikami w dziedzinie towarów używanych. Opodatkowanie na podstawie całej ceny sprzedaży, dokonywanej przez podatnika-pośrednika dostawy towaru używanego, gdy cena, za jaką ten ostatni nabył ów towar, zawiera kwotę podatku naliczonego zapłaconego przez osobę wchodzącą w zakres jednej z kategorii określonej w art. 314 lit. a)–d) rzeczonej dyrektywy, której ani ta osoba, ani podatnik-pośrednik nie mogli odliczyć, prowadziłoby do takiego podwójnego opodatkowania. Jednakże jeżeli na potrzeby opodatkowanych transakcji podatnik-pośrednik odsprzedaje towary, które osobiście zaimportował, podlegając zasadom ogólnym VAT w państwie członkowskim, w którym dokonuje tych transakcji, będąc uprawniony na mocy art. 168 lit. d) dyrektywy 2006/112 do odliczenia podatku VAT należnego lub zapłaconego z tytułu importu owych towarów, nie istnieje żadne ryzyko podwójnego opodatkowania, które mogłoby uzasadnić stosowanie stanowiącej odstępstwo procedury marży.

Należy zwrócić również uwagę na treść art. 120 ust. 11 ustawy, zgodnie z którym przepisy ust. 4 i 5 mogą mieć również zastosowanie do dostawy:

 1. dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków uprzednio importowanych przez podatnika, o którym mowa w ust. 4 i 5;
 2. dzieł sztuki nabytych od ich twórców lub spadkobierców twórców;
 3. dzieł sztuki nabytych od podatnika, o którym mowa w art. 15, innego niż wymieniony w ust. 4 i 5, które podlegały opodatkowaniu podatkiem według stawki 7%.

Na podstawie powyższego przepisu marżą mogą być opodatkowane dostawy dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antków uprzednio zaimportowanych przez podatnika, o którym mowa w art. 120 ust. 4 i 5. Jednakże sytuacja taka nie ma występuje w sprawie będącej przedmiotem rozstrzygnięcia.

Zatem, odnosząc opis sprawy do ww. przepisów, należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie ma możliwości zastosowania szczególnej procedury opodatkowania marży w odniesieniu do dostaw towarów używanych (telefonów komórkowych) uprzednio zaimportowanych przez Wnioskodawcę, które będą sprzedawane na rzecz osób fizycznych prowadzących i nieprowadzących działalność gospodarczą w kraju, w Unii Europejskiej oraz poza obszarem Unii Europejskiej.

Tym stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.