IBPP2/443-1089/14/RSz | Interpretacja indywidualna

Opodatkowana transakcji sprzedaży na rzecz wspólnika towarów używanych – niesprzedanych zastawów
IBPP2/443-1089/14/RSzinterpretacja indywidualna
  1. lombardy
  2. towar używany
  3. wspólnik
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Procedury szczególne -> Szczególne procedury w zakresie dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków -> Szczególne procedury w zakresie dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 31 lipca 2014 r. (data wpływu 7 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowana transakcji sprzedaży na rzecz wspólnika towarów używanych –niesprzedanych zastawów (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 sierpnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowana transakcji sprzedaży na rzecz wspólnika towarów używanych -niesprzedanych zastawów (pytanie oznaczone we wniosku nr 2).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W 1996 roku dwie osoby fizyczne zawarły spółkę cywilną, która z dniem 1 stycznia 2001r. została obowiązkowo przekształcona w spółkę jawną ze względu na przekroczony limit obrotów w latach 1999 i 2000. Przedmiotem działalności spółki jawnej jest udzielanie pożyczek pod zastaw (PKD 6492Z - Pozostałe formy udzielania kredytów).

Spółka jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Pożyczki pod zastaw udzielane są wyłącznie osobom fizycznym nie będącym podatnikami podatku od towarów i usług.

Zastawy przejęte przez spółkę w wyniku niespłacenia pożyczek przez pożyczkobiorców stanowią towary używane w rozumieniu art. 120 ust. 1 pkt 4 i jako takie korzystają przy sprzedaży z procedury szczególnej, tj. opodatkowania marży.

Przy nabyciu w/w towarów spółce nie przysługuje prawo do obniżania podatku należnego o podatek naliczony.

Zdarzenie przyszłe nr 2

Ze względu na nierentowność wspólnicy zamierzają zlikwidować spółkę jawną. Majątek spółki stanowią środki trwałe, wyposażenie oraz towary używane w rozumieniu art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy wymienione na wstępie - rzeczy ruchome, które stały się własnością spółki w wyniku niespłacenia pożyczek przez pożyczkobiorców (niezwrócone zastawy).

Przed dniem likwidacji wspólnicy rozważają sprzedaż towarów używanych (niesprzedanych zastawów) na rzecz jednego z obecnych wspólników, który zamierza prowadzić działalność jednoosobową w tym samym zakresie, co spółka.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (oznaczone we wniosku nr 2):

W jaki sposób ma być opodatkowana sprzedaż na rzecz wspólnika towarów używanych -niesprzedanych zastawów...

Stanowisko Wnioskodawcy.

Zdarzenie przyszłe nr 2.

Sprzedaż towarów używanych (niesprzedanych zastawów) na rzecz wspólnika prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą byłaby opodatkowana zgodnie z art. 120 ust. 1, tj. podstawę opodatkowania stanowiłaby marża.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego, w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 2, jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 tej ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przy czym przez sprzedaż – zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy – rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Spółka jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Przedmiotem działalności spółki jawnej jest udzielanie pożyczek pod zastaw (PKD 6492Z - Pozostałe formy udzielania kredytów). Pożyczki pod zastaw udzielane są wyłącznie osobom fizycznym nie będącym podatnikami podatku od towarów i usług. Zastawy przejęte przez spółkę w wyniku niespłacenia pożyczek przez pożyczkobiorców stanowią towary używane w rozumieniu art. 120 ust. 1 pkt 4 i jako takie korzystają przy sprzedaży z procedury szczególnej, tj. opodatkowania marży. Przy nabyciu w/w towarów spółce nie przysługuje prawo do obniżania podatku należnego o podatek naliczony. Ze względu na nierentowność wspólnicy zamierzają zlikwidować spółkę jawną. Majątek spółki stanowią środki trwałe, wyposażenie oraz towary używane, w rozumieniu art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy, wymienione na wstępie - rzeczy ruchome, które stały się własnością spółki w wyniku niespłacenia pożyczek przez pożyczkobiorców (niezwrócone zastawy). Przed dniem likwidacji wspólnicy rozważają sprzedaż towarów używanych (niesprzedanych zastawów) na rzecz jednego z obecnych wspólników, który zamierza prowadzić działalność jednoosobową w tym samym zakresie, co spółka.

Wątpliwości Wnioskodawcy odnoszą się do kwestii opodatkowania sprzedaży na rzecz wspólnika towarów używanych, w rozumieniu art. 120 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, tj. niesprzedanych zastawów.

W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z sytuacją, w której obecnie prowadzona działalność gospodarcza w formie spółki jawnej przestanie istnieć, a kontynuować ją będzie Wnioskodawca jako osoba fizyczna i były wspólnik tej spółki.

Szczególne procedury w zakresie dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, zostały uregulowane w przepisach Rozdziału 4 ustawy o VAT, „Szczególne procedury w zakresie dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków”.

Zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy o VAT, w przypadku podatnika dokonującego dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika w ramach prowadzonej działalności, w celu odprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku.

Stosownie do brzmienia art. 120 ust. 10 ustawy o VAT, przepisy ust. 4 i 5 dotyczą dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków, które podatnik nabył od:

  1. osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, niebędącej podatnikiem, o którym mowa w art. 15, lub niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej;
  2. podatników, o których mowa w art. 15, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113;
  3. podatników, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana zgodnie z ust. 4 i 5;
  4. podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113;
  5. podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana podatkiem od wartości dodanej na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w ust. 4 i 5, a nabywca posiada dokumenty jednoznacznie potwierdzające nabycie towarów na tych zasadach.

W myśl art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, przez towary używane rozumie się ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie, inne niż określone w pkt 1-3 oraz inne niż metale szlachetne lub kamienie szlachetne (CN 7102, 7103, 7106, 7108, 7110, 7112), (PKWiU 24.41.10.0, 24.41.20.0, ex 24.41.30.0, ex 32.12.11.0, ex 32.12.12.0 i 38.11.58.0);

Definicję kwoty sprzedaży zawarto w przepisie art. 120 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT, jako całkowitą kwotę, którą podatnik otrzymał lub ma otrzymać z tytułu dostawy towarów od nabywcy lub osoby trzeciej, wliczając w to otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty bezpośrednio związane z tą dostawą, podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze oraz koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, którymi podatnik obciąża nabywcę, z wyłączeniem kwot, o których mowa w art. 29a ust. 7.

Przez kwotę nabycia natomiast należy rozumieć wszystkie składniki wynagrodzenia, o których mowa w pkt 5, które dostawca towarów otrzymał lub ma otrzymać od podatnika (art. 120 ust. 1 pkt 6 ustawy o VAT).

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług przewidują zatem stosowanie szczególnej procedury opodatkowania dostawy - między innymi - towarów używanych, polegającej na opodatkowaniu marży. Jest to wyjątek od ogólnej reguły opodatkowania obrotu, czyli kwoty stanowiącej zapłatę z tytułu sprzedaży, pomniejszonej o kwotę należnego podatku. Ta szczególna procedura dotyczy jednak tylko dostawy towarów używanych spełniających definicję towarów używanych zawartą w przepisie art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy, które podatnik nabył od określonej kategorii podmiotów wymienionych w art. 120 ust. 10 cyt. ustawy.

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz treść powołanych przepisów prawa podatkowego stwierdzić należy, że w przypadku sprzedaży nieodebranych zastawów, spełniających definicję towarów używanych w rozumieniu art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, nabytych (przewłaszczonych) przez Wnioskodawcę od podmiotów, określonych w art. 120 ust. 10 ustawy, tj. osób fizycznych niebędących podatnikami VAT, Wnioskodawca będzie miał prawo zastosować szczególną procedurę opodatkowania dostawy towarów używanych marżą na podstawie art. 120 ust. 4 cyt. ustawy o podatku od towarów i usług.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zaznaczenia wymaga także, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zmiana któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiana stanu prawnego powoduje, że udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Ponadto, informuje się, że w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 1 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.