Towar używany | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to towar używany. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
15
lut

Istota:

Brak możliwości zastosowania procedury VAT marża do sprzedaży motorów używanych.

Fragment:

Odnosząc się do możliwości zastosowania procedury VAT-marża do nabytych przez podatnika towarów używanych, w pierwszej kolejności należy zauważyć, że katalog w art. 120 ust. 10 ustawy jest katalogiem zamkniętym. A zatem, jest to wyliczenie wszystkich możliwych sposobów nabycia towarów używanych, które upoważniają do zastosowania opodatkowania na zasadzie marży dalszej sprzedaży nabytych towarów używanych. Tym samym, gdy Wnioskodawca nabędzie towary używane od podmiotów innych niż wymienionych w art. 120 ust. 10 ustawy, nie będzie uprawniony do zastosowania opodatkowania marży. Ponadto należy zauważyć, że ustawodawca nie wymienił importu ani nabycia wewnątrzwspólnotowego jako sposobu nabycia towarów używanych uprawniającego do zastosowania procedury VAT marża przy ich sprzedaży. Należy wskazać również, że z przywołanego wyżej przepisu wynika, że procedura opodatkowania marży znajdzie zastosowanie w sytuacji, gdy nabycie towaru używanego przez podatnika będzie nieopodatkowane, z uwagi na status zbywcy określony w ww. artykule. W żadnym z przypadków wymienionych w art. 120 ust. 10 ustawy, nie występuje podatek naliczony z tytułu nabycia towarów używanych, inaczej niż ma to miejsce przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów czy imporcie towarów.

2017
7
gru

Istota:

Prawo zastosowania procedury VAT marża do sprzedaży samochodu używanego.

Fragment:

Dla potrzeb stosowania szczególnej procedury w zakresie dostawy towarów używanych ustawodawca − w ust. 1 pkt 4 cyt. artykułu − określił, że przez towary używane rozumie się ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie, inne niż określone w pkt 1–3 oraz inne niż metale szlachetne lub kamienie szlachetne (CN 7102, 7103, 7106, 7108, 7110, 7112), (PKWiU 24.41.10.0, 24.41.20.0, ex 24.41.30.0, ex 32.12.11.0, ex 32.12.12.0 i 38.11.58.0). Opodatkowanie w systemie marży jest ograniczone do pewnej kategorii towarów używanych, oraz istotne jest przy tym, od kogo towary używane zostały nabyte. Stosownie do art. 120 ust. 10 cyt. ustawy, przepisy ust. 4 i 5 dotyczą dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków, które podatnik nabył od: osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, niebędącej podatnikiem, o którym mowa w art. 15, lub niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej; podatników, o których mowa w art. 15, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113; podatników, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana zgodnie (...)

2017
11
maj

Istota:

Możliwość wystawienia faktury VAT marża dla sprzedaży samochodu.

Fragment:

Dla potrzeb stosowania szczególnej procedury w zakresie dostawy towarów używanych ustawodawca w art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy określił, że przez towary używane rozumie się ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie, inne niż określone w pkt 1-3 oraz inne niż metale szlachetne lub kamienie szlachetne (CN 7102, 7103, 7106, 7108, 7110, 7112), (PKWiU 24.41.10.0, 24.41.20.0, ex 24.41.30.0, ex 32.12.11.0, ex 32.12.12.0 i 38.11.58.0). Opodatkowanie w systemie marży jest ograniczone do pewnej kategorii towarów używanych, oraz istotne jest przy tym, od kogo towary używane zostały nabyte. I tak, stosownie do art. 120 ust. 10 ustawy, przepisy ust. 4 i 5 dotyczą dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków, które podatnik nabył od: osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, niebędącej podatnikiem, o którym mowa w art. 15, lub niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej; podatników, o których mowa w art. 15, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113; podatników, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana zgodnie z (...)

2017
28
sty

Istota:

Prawo zastosowania procedury VAT marża do sprzedaży samochodu używanego.

Fragment:

Dla potrzeb stosowania szczególnej procedury w zakresie dostawy towarów używanych ustawodawca − w art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy − określił, że przez towary używane rozumie się ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie, inne niż określone w pkt 1–3 oraz inne niż metale szlachetne lub kamienie szlachetne (CN 7102, 7103, 7106, 7108, 7110, 7112), (PKWiU 24.41.10.0, 24.41.20.0, ex 24.41.30.0, ex 32.12.11.0, ex 32.12.12.0 i 38.11.58.0). Opodatkowanie w systemie marży jest ograniczone do pewnej kategorii towarów używanych, oraz istotne jest przy tym, od kogo towary używane zostały nabyte. Stosownie do art. 120 ust. 10 cyt. ustawy, przepisy ust. 4 i 5 dotyczą dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków, które podatnik nabył od: osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, niebędącej podatnikiem, o którym mowa w art. 15, lub niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej; podatników, o których mowa w art. 15, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113; podatników, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana zgodnie (...)

2016
3
gru

Istota:

Skoro Wnioskodawca jest podatnikiem VAT, samochód będący przedmiotem zapytania - zakupiony w 2015 roku na podstawie faktury VAT- marża - jest towarem używanym, nabytym z zamiarem dalszej odsprzedaży, był wykorzystywany przez Wnioskodawcę do wykonywania działalności gospodarczej i może być nadal użytkowany w aktualnym stanie, Wnioskodawca może dokonać dostawy przedmiotowego samochodu w związku z planowaną transakcją sprzedaży w ramach procedury VAT-marża na podstawie art. 120 ust. 4 ustawy o VAT. Dla przedmiotowej transakcji Wnioskodawca będzie uprawniony do wystawienia faktury w procedurze VAT – marża przewidzianej dla towarów używanych.

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy można dokonać sprzedaży przedstawionego we wniosku samochodu wystawiając fakturę z procedurą VAT marża przewidzianą dla towarów używanych? Stanowisko Wnioskodawcy: Zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy o VAT, w przypadku podatnika dokonującego dostawy towarów używanych dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub artykułów nabytych przez tego podatnika w ramach prowadzonej działalności, w celu odsprzedaży, podstawą opodatkowania jest marża, stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszoną o kwotę podatku. Dla potrzeb stosowania powyższej procedury w zakresie dostawy towarów używanych w art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT wskazano, że przez towary używane rozumie się ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie, inne niż określone w pkt 1-3 oraz inne niż metale szlachetne lub kamienie szlachetne (CN 7102, 7103, 7106, 7108, 7110, 7112), (PKWiU 24.41.10.0, 24.41.20.0 , ex 24.41.30.0, ex 32.12.11.0, ex 32.12.12.0 i 38.11.58.0). Wnioskodawca uważa, że przez towar używany należy rozumieć także samochód osobowy, zakupiony jako używany i wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej. Wnioskodawca uważa, że dla samochodu rok produkcji 2005, który wykorzystywał w ramach prowadzonej działalnosci gospodarczej przysługuje prawo do sprzedaży na podstawie faktury z procedurą VAT- marża dla towarów używanych. Samochód został nabyty jako używany z zamiarem późniejszej odsprzedaży i nie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do odliczenia podatku przy jego zakupie.

2016
29
lip

Istota:

Opodatkowanie dostawy towaru używanego w systemie vat – marża.

Fragment:

Taka procedura opodatkowania może być stosowana w przypadku dostawy towarów używanych nabytych wcześniej przez podatnika w ramach prowadzonej działalności w celu odsprzedaży. Przy czym, dla opodatkowania dostawy towarów używanych w procedurze marży nie mniej ważne jest – oprócz rodzaju towaru, który może zostać objęty tą procedurą – także to, od kogo ten towar został kupiony. Zastosowanie tej procedury wymaga, aby towary używane były nabyte od podmiotów wymienionych w cyt. wyżej art. 120 ust. 10 ustawy. Wspólną cechą wszystkich przedstawionych wyżej przypadków, warunkujących zastosowanie szczególnej procedury opodatkowania marży, jest to, że podmiot sprzedający używany towar pozbawiony był prawa do odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego przy jego nabyciu. W konsekwencji, mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że przy sprzedaży środka trwałego, motocykla – towaru używanego, który Wnioskodawca nabył na podstawie faktury VAT-marża bez prawa do odliczenia podatku VAT, w celu dalszej odsprzedaży, tym samym wypełnił dyspozycje wynikające z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, pozwalające dokonać dostawy motocykla z zastosowaniem procedury VAT marża zgodnie z przepisem art. 120 ust. 4 w związku z art. 120 ust. 10 ustawy.

2016
15
lip

Istota:

Podatek od towarów i usług - Procedury szczególne (Dział XII) - Szczególne procedury w zakresie dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków (Rozdział 4) - Szczególne procedury w zakresie dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków (art. 120)

Fragment:

Opodatkowanie w systemie marży jest ograniczone do pewnej kategorii towarów używanych. Istotne jest przy tym, od kogo towary używane zostały nabyte. Stosownie do art. 120 ust. 10 pkt 3 ustawy, przepisy ust. 4 i 5 dotyczą dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków, które podatnik nabył od podatników, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana zgodnie z ust. 4 i 5. Przepisy ustawy przewidują zatem stosowanie szczególnej procedury opodatkowania dostawy - między innymi - towarów używanych, polegającej na opodatkowaniu marży. Jest to wyjątek od ogólnej reguły opodatkowania wszystkiego co stanowi zapłatę z tytułu sprzedaży, pomniejszonego o kwotę należnego podatku. Ta szczególna procedura dotyczy jednak tylko dostawy towarów używanych, które podatnik nabył od określonej kategorii podmiotów. Do stosowania szczególnej procedury opodatkowania marży uprawnieni są wszyscy podatnicy, którzy dokonują dostawy towarów nabytych w okolicznościach wymienionych w art. 120 ust. 10 ustawy. Zatem, do sprzedaży samochodu może mieć zastosowanie szczególna procedura w zakresie dostawy towarów używanych zawarta w art. 120 ustawy, o ile spełnione zostaną warunki określone w art. 120 ust. 10 ustawy.

2016
9
lut

Istota:

Zwolnienie od podatku dostawy magazynu wykorzystywanego do przechowywania paliw, olejów i smarów; zwolnienie od podatku dostawy maszyn i sprzętu rolniczego.

Fragment:

Ogółem za „ cały sprzedany towar używany ” otrzymała 34.900 zł. Sprzedaży dokonano osobom fizycznym (rolnikom), jako „ sprzęt - towar używany zwolniony opierając się o art. 43 ust. 1 pkt 2 Ustawy o VAT ”. W związku ze zmianą ustawy o podatku od towarów i usług od 2014 r. Spółdzielnia ma wątpliwości, czy prawidłowo postąpiła. Obawy odnoszą się do zapisu „ towar wykorzystywany wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku ”. Spółdzielnia posiada jeszcze stare maszyny, które zakupione były w latach 1975-1991 bez podatku VAT, bo wtedy takiego nie było. Wszystkie sprzedane maszyny w Spółdzielni „ zapisane ” były jako środki trwałe i już zostały zamortyzowane. Spółdzielnia zamierza sprzedać: ciągnik rolniczy URSUS C-385 zakupiony w 1975 r., przyczepę rolniczą wywrotkę typ PW-4 zakupioną w 1979 r. przystosowaną głównie do transportu zielonek, rozrzutki do wywozu i roztrząsania obornika szt. 2 zakupione w 1987 i 1988 r., sieczkarnię samobieżną do koszenia zielonek i kukurydzy zakupioną w 1988 r., nieruchomość - budowlę zwaną w Spółdzielni „ Bazą Paliw na oleje i paliwo/ON ” wybudowaną w 1978 r. na gruncie w wieczystym użytkowaniu. Wszystkie te maszyny są w Spółdzielni zaliczane do środków trwałych i już dawno są zamortyzowane.

2016
22
sty

Istota:

Zastosowanie procedury VAT - marża przy dostawie samochodu.

Fragment:

Ta szczególna procedura dotyczy jednak tylko dostawy towarów używanych, które podatnik nabył od określonej kategorii podmiotów. Należy podkreślić, że do stosowania szczególnej procedury opodatkowania marżą uprawnieni są wszyscy podatnicy, którzy dokonują dostawy towarów nabytych w okolicznościach wymienionych w art. 120 ust. 10 ustawy. Zatem do sprzedaży samochodu może mieć zastosowanie szczególna procedura w zakresie dostawy towarów używanych zawarta w art. 120 ustawy, o ile spełnione zostaną warunki określone w art. 120 ust. 10 ustawy. Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści przywołanych przepisów prowadzi do stwierdzenia, że w sytuacji, gdy samochód został nabyty w systemie VAT marża, jako towar używany w rozumieniu art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy, od podmiotu wymienionego w art. 120 ust. 10 pkt 3 ustawy, który opodatkował tą sprzedaż na zasadach określonych w ust. 10 pkt 5 tego artykułu - przy sprzedaży tego samochodu (towaru używanego) będzie przysługiwać Panu prawo do zastosowania szczególnej procedury VAT marża, przewidzianej w art. 120 ust. 4 ustawy. Podkreślić należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

2015
30
gru

Istota:

Zastosowanie procedury VAT-marża przy sprzedaży samochodu.

Fragment:

Dla potrzeb stosowania szczególnej procedury w zakresie dostawy towarów używanych ustawodawca w art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy określił, że przez towary używane rozumie się ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie, inne niż określone w pkt 1-3 oraz inne niż metale szlachetne lub kamienie szlachetne (CN 7102, 7103, 7106, 7108, 7110, 7112), (PKWiU 24.41.10.0, 24.41.20.0, ex 24.41.30.0, ex 32.12.11.0, ex 32.12.12.0 i 38.11.58.0). Opodatkowanie w systemie marży jest ograniczone do pewnej kategorii towarów używanych, oraz istotne jest przy tym, od kogo towary używane zostały nabyte. I tak, stosownie do art. 120 ust. 10 ustawy, przepisy ust. 4 i ust. 5 dotyczą dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków, które podatnik nabył od: osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, niebędącej podatnikiem, o którym mowa w art. 15, lub niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej; podatników, o których mowa w art. 15, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113; podatników, jeśli dostawa tych towarów była opodatkowana zgodnie (...)