IPTPB1/4511-203/15-5/ASZ | Interpretacja indywidualna

Możliwość uznania za koszt uzyskania przychodu wartości towarów handlowych (nabytych w drodze spadku) przy ustalaniu dochodu za 2015 r. i 2016 r.
IPTPB1/4511-203/15-5/ASZinterpretacja indywidualna
 1. koszty uzyskania przychodów
 2. remanent
 3. spadek
 4. spadkobiercy
 5. spis z natury
 6. towar handlowy
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 25 marca 2015 r. (data wpływu 3 kwietnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 6 lipca 2015 r. (data wpływu 8 lipca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości uznania za koszt uzyskania przychodu wartości towarów handlowych (nabytych w drodze spadku) przy ustalaniu dochodu za 2015 r. i 2016 r. – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), w związku z czym pismem z dnia 9 czerwca 2015 r., Nr IPTPB1/4511-203/15-2/ASZ, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 9 czerwca 2015 r. (data doręczenia 30 czerwca 2015 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 6 lipca 2015 r. (data wpływu 8 lipca 2015 r.), nadanym za pośrednictwem Poczty ...dnia 6 lipca 2015 r.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą od l7 grudnia 2008 r. jednoosobową działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej CEiDG. Zakres działalności jest następujący: produkcja materiałów z drewna, korka, słomy; obróbka mechaniczna elementów metalowych; produkcja mebli; wykonywanie instalacji budowlanych; zakładanie stolarki budowlanej; sprzedaż hurtowa i detaliczna drewna, materiałów budowlanych, wyposażenia sanitarnego i hydraulicznego, wyrobów metalowych. Działalność gospodarcza jest opodatkowana w zakresie podatku dochodowego na zasadach ogólnych, według skali podatkowej, Wnioskodawca prowadzi również podatkową księgę przychodów i rozchodów. Jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Prowadzona działalność gospodarcza obejmuje wyłącznie sprzedaż opodatkowaną podatkiem od towarów i usług.

W dniu 10 marca 2015 r. zmarł ojciec Wnioskodawcy, który od 1998 r. prowadził jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie: naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu AGD; produkcja mebli; sprzedaż mebli, akcesoriów meblowych i sprzętu oświetleniowego; sprzedaż wyrobów metalowych i farb. Przedsiębiorstwo zmarłego ojca, składające się na masę spadkową, stanowi współwłasność spadkobierców, tj. matki Wnioskodawcy, Jego siostry oraz Wnioskodawcy. W skład masy spadkowej wchodzą towary handlowe, wyposażenie i środki trwałe wykorzystywane w działalności.

Po dokonaniu podziału spadku Wnioskodawca zamierza włączyć część majątku wchodzącego w skład przedsiębiorstwa ojca, który przypadnie Mu w udziale, do swojego jednoosobowego przedsiębiorstwa. Nadmienia jednocześnie, że spośród pozostałych na dzień śmierci ojca towarów handlowych część nie została przez niego do dnia śmierci uregulowana. Kwota niezapłaconych zobowiązań z tego tytułu stanowi około 20% całej wartości towarów handlowych. Wnioskodawca zamierza przejąć na siebie zapłatę zobowiązań wobec dostawców w stosunku do tych towarów handlowych, które przypadną Mu w wyniku podziału spadku. Wartości towarów handlowych, za które należność uregulował zmarły ojciec, a Wnioskodawca nabywa nieodpłatnie, nie zamierza zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.). Nabyte w drodze spadku towary handlowe, Wnioskodawca zamierza wpisać do podatkowej księgi przychodów i rozchodów w kolumnie 16 „Uwagi”.

W piśmie z dnia 6 lipca 2015 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wyjaśnia, że użyte we wniosku sformułowanie „zamierzam włączyć część majątku wchodzącego w skład przedsiębiorstwa ojca (...) do mojego jednoosobowego przedsiębiorstwa” oznacza, że przypadającą na Niego, zgodnie z aktem poświadczenia dziedziczenia rep. A Nr ... z dnia 12 marca 2015 r., część w wysokości 1/6 przedsiębiorstwa ojca, prowadzonego pod firmą P., zamierza wnieść do swojego przedsiębiorstwa.

Na przedsiębiorstwo zmarłego ojca składają się:

 • towary handlowe o wartości, wg spisu z natury sporządzonego na dzień 10 marca 2015 r. - 918 060,34 zł, z których na Wnioskodawcę przypada 1/6 wartości, tj. 153 010,05 zł. Spis zawiera 7 952 pozycji i został spisany na 74 arkuszach i są to głównie akcesoria meblowe, sprzęt oświetleniowy, panele podłogowe, akcesoria stolarskie, farby. Ceny jednostkowe wymienionych towarów mieszczą się w przedziale 0,04 zł - 733,10 zł. Wnioskodawca zamierza wnieść do swojego przedsiębiorstwa 1/6 z każdej wymienionej wcześniej grupy towarowej (ok. 1 325 pozycji),
 • środki trwałe - budynek użytkowy przy ul. R. w S. – nie zamierza wprowadzać go do swojej działalności gospodarczej; samochód Ford Transit rok prod. l999 o wartości 4 000 zł (z tego 1/6 przypada Wnioskodawcy w udziale - zamierza wprowadzić go do swojej działalności gospodarczej),
 • wyposażenie - meble (używane), komputery i drukarki (z 2002 r., 2004 r., 2012 r.), telefony stacjonarne i komórkowe - wartość rynkowa wyposażenia - 3 910 zł. Przypadająca na Wnioskodawcę część to 1/6 całości, czyli 652 zł.

Wnioskodawca dodaje, że ww. środki trwałe zostały nabyte i wprowadzone do ewidencji środków trwałych w firmie ojca i były amortyzowane.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku):
 1. Czy w przypadku sprzedaży nabytych przez Wnioskodawcę w drodze spadku towarów handlowych, za które płatność na dzień śmierci ojca nie została w całości, bądź w części uregulowana, i które Wnioskodawca opłaci osobiście (będzie posiadał dowody zapłaty), będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej przez siebie działalności...
 2. Czy wartość spisu z natury na koniec roku podatkowego 2015, służąca do obliczenia dochodu za rok podatkowy 2015, powinna zawierać również wartość towarów handlowych otrzymanych w drodze spadku (za które należność uregulował zmarły ojciec), lecz jednocześnie nie powinna być nieuwzględniana przy ustaleniu dochodu rocznego, stanowiącego podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych prowadzonej przez Wnioskodawcę pozarolniczej działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
 3. Czy kwota remanentu sporządzona na 31 grudnia 2015 r., przypadająca na otrzymane w spadku towary handlowe, za które należność uregulował zmarły ojciec, powinna zostać wpisana w 2016 r. w poz. 16 „Uwagi” dla celów informacyjnych i nie powinna być brana pod uwagę przy ustalaniu dochodu za 2016 r....
 4. Czy wartość początkową środków trwałych otrzymanych przez Wnioskodawcę w wyniku podziału spadku i wprowadzonych do Jego działalności gospodarczej może określić według wartości rynkowej z dnia nabycia spadku, zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 3 ww. ustawy...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytania oznaczone we wniosku Nr 2 i 3. Natomiast w pozostałym zakresie zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy, odnośnie pytania Nr 2, prawidłowo postąpi wyłączając z podstawy opodatkowania otrzymane nieodpłatnie w spadku towary handlowe.

Zgodnie bowiem z art. 24 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, u podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej i prowadzących księgi przychodów i rozchodów, dochodem z działalności jest różnica pomiędzy przychodem w rozumieniu art. 14, a kosztami uzyskania powiększona o różnicę pomiędzy wartością remanentu końcowego i początkowego towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadków, jeżeli wartość remanentu końcowego jest wyższa niż wartość remanentu początkowego, lub pomniejszona o różnicę pomiędzy wartością remanentu początkowego i końcowego, jeżeli wartość remanentu początkowego jest wyższa.

Natomiast z § 27 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1037), wynika, że podatnicy są obowiązani do sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów, zwanego dalej „spisem z natury” na dzień 1 stycznia, na koniec każdego roku podatkowego, na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego, a także w razie zmiany wspólnika, zmiany proporcji udziałów wspólników lub likwidacji działalności gospodarczej.

Towary handlowe objęte spisem z natury winny być wycenione według cen zakupu lub nabycia albo wg cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeżeli są one niższe od cen zakupu lub nabycia (§ 29 ust. 1 ww. rozporządzenia).

Skoro nabycie towarów nastąpiło nieodpłatnie, wartość ich nie może być zaliczona przez Wnioskodawcę do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, albowiem nie została spełniona przesłanka wynikająca z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Pomimo zatem ciążącego na Wnioskodawcy obowiązku ujęcia niesprzedanych ww. towarów handlowych w remanencie sporządzonym na koniec roku podatkowego 2015, ich wartość wynikająca z wyceny, nie może być brana pod uwagę przy ustaleniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej w 2015 r.

Zdaniem Wnioskodawcy, odnośnie pytania Nr 3 (ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku), kwota remanentu sporządzona na dzień 31 grudnia 2015 r. przypadająca na otrzymane w spadku towary handlowe, za które należność uregulował zmarły ojciec, powinna zostać wpisana w 2016 r. w poz. 16 „Uwagi” dla celów informacyjnych i nie powinna być brana przy ustalaniu dochodu za 2016 r.

Zgodnie bowiem z art. 24 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, u podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej i prowadzących księgi przychodów i rozchodów, dochodem z działalności jest różnica pomiędzy przychodem w rozumieniu art. 14, a kosztami uzyskania powiększona o różnicę pomiędzy wartością remanentu końcowego i początkowego towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadków, jeżeli wartość remanentu końcowego jest wyższa niż wartość remanentu początkowego, lub pomniejszona o różnicę pomiędzy wartością remanentu początkowego i końcowego, jeżeli wartość remanentu początkowego jest wyższa.

Natomiast z § 27 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1037), wynika, że podatnicy są obowiązani do sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów, zwanego dalej „spisem z natury” na dzień 1 stycznia, na koniec każdego roku podatkowego, na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego, a także w razie zmiany wspólnika, zmiany proporcji udziałów wspólników lub likwidacji działalności gospodarczej.

Towary handlowe objęte spisem z natury winny być wycenione według cen zakupu lub nabycia albo wg cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeżeli są one niższe od cen zakupu lub nabycia (§ 29 ust. 1 ww. rozporządzenia).

W opinii Wnioskodawcy, z powyższych uregulowań prawnych wynika, że jest obowiązany ująć towary otrzymane w drodze spadku w remanencie początkowym, sporządzonym na dzień 1 stycznia 2016 r., a w remanencie końcowym niesprzedane na koniec roku podatkowego 2016 ww. towary i wartość tych remanentów wpisać do podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodu są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ww. ustawy.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera wykazu wydatków, który przesądzałby o ich zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, zatem przyjmuje się, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością, których celem jest osiągnięcie przychodów lub zabezpieczenie albo zachowanie źródła przychodów, tak aby to źródło przynosiło przychody także w przyszłości.

W takim ujęciu kosztami tymi będą zarówno wydatki pozostające w bezpośrednim związku z uzyskanymi przychodami, jak i pozostające w związku pośrednim, jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w celu uzyskania przychodów (w tym dla zagwarantowania funkcjonowania źródła przychodów), nawet wówczas gdyby z obiektywnych powodów przychód nie został osiągnięty.

Zatem aby dany wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodu musi spełniać łącznie następujące przesłanki:

 • musi być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu;
 • nie może być wymieniony w art. 23 ww. ustawy, wśród wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów;
 • musi być należycie udokumentowany.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest osobą fizyczną, prowadzącą od l7 grudnia 2008 r. jednoosobową działalność gospodarczą, opodatkowaną na zasadach ogólnych, według skali podatkowej. W dniu 10 marca 2015 r. zmarł ojciec Wnioskodawcy, który od 1998 r. również prowadził jednoosobową działalność gospodarczą. Przedsiębiorstwo zmarłego ojca, składające się na masę spadkową, stanowi współwłasność spadkobierców, tj. matki Wnioskodawcy, Jego siostry oraz Wnioskodawcy. W skład masy spadkowej wchodzą towary handlowe, wyposażenie i środki trwałe wykorzystywane w działalności. Po dokonaniu podziału spadku Wnioskodawca zamierza włączyć część majątku wchodzącego w skład przedsiębiorstwa ojca, który przypadnie Mu w udziale, do swojego jednoosobowego przedsiębiorstwa.

Z przeanalizowanych regulacji prawnych wynika, że przepis art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uzależnia możliwość zaliczenia wydatku w ciężar kosztów uzyskania przychodów od spełnienia m.in. warunku, że musi wydatek ten zostać poniesiony przez podatnika.

Biorąc powyższy zapis pod uwagę stwierdzić należy, że skoro nabycie towarów handlowych nastąpiło w drodze spadku (nieodpłatnie) – to jego wartość nie może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej przez Wnioskodawcę pozarolniczej działalności gospodarczej, ponieważ nie została spełniona jedna z przesłanek wynikająca z ww. art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. wymóg poniesienia kosztu.

Odnośnie obowiązku ujęcia towarów handlowych nabytych w drodze spadku w sporządzonym remanencie oraz w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, należy wskazać, że zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, u podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej i prowadzących księgi przychodów i rozchodów, dochodem z działalności jest różnica pomiędzy przychodem w rozumieniu art. 14 a kosztami uzyskania, powiększona o różnicę pomiędzy wartością remanentu końcowego i początkowego towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadków, jeżeli wartość remanentu końcowego jest wyższa niż wartość remanentu początkowego, lub pomniejszona o różnicę pomiędzy wartością remanentu początkowego i końcowego, jeżeli wartość remanentu początkowego jest wyższa.

Stosownie natomiast do § 27 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1037), podatnicy są obowiązani do sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów, zwanego dalej „spisem z natury”, na dzień 1 stycznia, na koniec każdego roku podatkowego, na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego, a także w razie zmiany wspólnika, zmiany proporcji udziałów wspólników lub likwidacji działalności. Spis z natury podlega wpisaniu do księgi także wówczas, gdy osoby prowadzące działalność gospodarczą sporządzają go za okresy miesięczne oraz gdy na podstawie odrębnych przepisów jego sporządzenie zarządził naczelnik urzędu skarbowego (§ 27 ust. 2 ww. rozporządzenia).

Podatnik jest obowiązany wycenić materiały i towary handlowe objęte spisem z natury według cen zakupu lub nabycia albo wg cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeżeli są one niższe od cen zakupu lub nabycia (§ 29 ust. 1 ww. rozporządzenia).

Jak wynika z cytowanych powyżej przepisów rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, towary handlowe nabyte w drodze spadku Wnioskodawca powinien ująć w remanencie początkowym wycenionym wg cen zakupu i wartość tego remanentu wpisać do prowadzonej podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Co do zasady, pomimo obowiązku ujęcia towarów handlowych nabytych w drodze spadku w remanencie początkowym, a w przypadku gdy nie zostaną sprzedane również w remanencie końcowym, ich wartość wynikająca z wyceny remanentu nie jest zaliczana do kosztów uzyskania przychodów pozarolniczej działalności gospodarczej, bowiem nie jest spełniona jedna z przesłanek wynikająca z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. poniesienie kosztu.

Zatem Wnioskodawca obowiązany jest sporządzić:

 • remanent początkowy na dzień 1 stycznia 2015 r. oraz remanent końcowy na koniec roku podatkowego 2015,
 • remanent początkowy na dzień 1 stycznia 2016 r. oraz remanent końcowy na koniec roku podatkowego 2016,

w których obowiązany jest ująć towary handlowe otrzymane w drodze spadku, które nie zostały sprzedane na koniec roku podatkowego i wartość tych remanentów wpisać do podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Przy czym, w myśl § 3 pkt 2 ww. rozporządzenia, przez cenę zakupu rozumie się cenę, jaką nabywca płaci za zakupione składniki majątku, pomniejszoną o podatek od towarów i usług, podlegający odliczeniu zgodnie z odrębnymi przepisami, a przy imporcie powiększoną o należne cło, podatek akcyzowy oraz opłaty celne dodatkowe, obniżoną o rabaty, opusty, inne podobne obniżenia, w przypadku zaś otrzymania składnika majątku w drodze darowizny lub spadku – wartość odpowiadającą cenie zakupu takiego samego lub podobnego składnika.

Ponownie podkreślić jednak należy, że skoro nabycie towarów nastąpiło nieodpłatnie, wartość ich nie może być zaliczona przez Wnioskodawcę do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, albowiem nie została spełniona przesłanka wynikająca z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Pomimo zatem ciążącego na Wnioskodawcy obowiązku ujęcia niesprzedanych ww. towarów handlowych w remanencie sporządzonym na koniec roku podatkowego 2015, jak również w remanencie początkowym sporządzonym na dzień 1 stycznia 2016 r., ich wartość wynikająca z wyceny, nie może być brana pod uwagę przy ustaleniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej w 2015 r. oraz w 2016 r.

Dodatkowo wskazać należy, że sposób prowadzenia księgi określa powołane wyżej rozporządzenie z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Zawarte w rozporządzeniu „Objaśnienia do podatkowej księgi przychodów i rozchodów” określają w jakich kolumnach wpisywać określone przychody i rozchody. Zgodnie z punktem 10 powołanego objaśnień, stanowiącym załącznik nr 1 do ww. rozporządzenia, kolumna 10 jest przeznaczona do wpisywania zakupu materiałów oraz towarów handlowych według cen zakupu. W związku z tym, że Wnioskodawca nie poniósł wydatków na zakup towarów handlowych, to wartość tych towarów handlowych nie może więc zostać ujęta w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w kolumnie 10.

Jednakże stwierdzić należy, że przychody i koszty, których wysokość nie ma wpływu na podstawę opodatkowania i wysokość należnego podatku, nie muszą być w księdze ujmowane. Zgodnie z objaśnieniami do księgi jedynym miejscem, gdzie fakultatywnie można księgować otrzymane w drodze spadku towary handlowe jest kolumna 16 („Uwagi”). Poza tą kolumną towary otrzymane nieodpłatnie nie powinny być w księdze ewidencjonowane, jako niemające wpływu na ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy.

Reasumując, skoro nabycie towarów handlowych nastąpiło w drodze spadku (nieodpłatnie), wartość tych towarów nie może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej, albowiem nie została spełniona jedna z przesłanek wynikająca z ww. art. 22 ust. l ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Pomimo więc ciążącego na Wnioskodawcy obowiązku ujęcia w remanencie końcowym, sporządzonym na dzień 31 grudnia 2015 r. niesprzedanych na koniec roku podatkowego ww. towarów, a także w remanencie początkowym sporządzonym na dzień 1 stycznia 2016 r. (a towarów niesprzedanych na koniec roku podatkowego 2016 w remanencie końcowym), wartość tych towarów wynikająca z ww. remanentów, nie może być brana pod uwagę przy ustaleniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Wartość otrzymanych w drodze spadku towarów handlowych Wnioskodawca ma możliwość zaewidencjonować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów wyłącznie w kolumnie 16 „Uwagi”.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydawania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.