IPTPB1/4511-202/15-4/ASZ | Interpretacja indywidualna

Sprzedaż towarów handlowych nabytych w drodze spadku, a źródło przychodu
IPTPB1/4511-202/15-4/ASZinterpretacja indywidualna
 1. spadek
 2. spadkobiercy
 3. sprzedaż
 4. sprzedaż towarów
 5. towar handlowy
 6. źródła przychodu
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 27 marca 2015 r. (data wpływu 3 kwietnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 6 lipca 2015 r. (data wpływu 8 lipca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży towarów handlowych nabytych w drodze spadku –jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), w związku z czym pismem z dnia 9 czerwca 2015 r., Nr IPTPB1/4511-202/15-2/ASZ, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 9 czerwca 2015 r. (data doręczenia 30 czerwca 2015 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 6 lipca 2015 r. (data wpływu 8 lipca 2015 r.), nadanym za pośrednictwem Poczty ... dnia 6 lipca 2015 r.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą od l7 grudnia 2008 r. jednoosobową działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej CEiDG. Zakres działalności jest następujący: produkcja materiałów z drewna, korka, słomy; obróbka mechaniczna elementów metalowych; produkcja mebli; wykonywanie instalacji budowlanych; zakładanie stolarki budowlanej; sprzedaż hurtowa i detaliczna drewna, materiałów budowlanych, wyposażenia sanitarnego i hydraulicznego, wyrobów metalowych. Działalność gospodarcza jest opodatkowana w zakresie podatku dochodowego na zasadach ogólnych, według skali podatkowej, Wnioskodawca prowadzi również podatkową księgę przychodów i rozchodów. Jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

W dniu 10 marca 2015 r. zmarł ojciec Wnioskodawcy, który od 1998 r. prowadził jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie: naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu AGD; produkcja mebli; sprzedaż mebli, akcesoriów meblowych i sprzętu oświetleniowego; sprzedaż wyrobów metalowych i farb. Przedsiębiorstwo zmarłego ojca, składające się na masę spadkową, stanowi współwłasność spadkobierców, tj. matki Wnioskodawcy, Jego siostry oraz Wnioskodawcy. W skład masy spadkowej wchodzą towary handlowe, wyposażenie i środki trwałe wykorzystywane w działalności.

Po dokonaniu podziału spadku Wnioskodawca zamierza przypadającą Mu w udziale część majątku, wchodzącą w skład przedsiębiorstwa zmarłego ojca, stanowiącą wyłącznie wyposażenie i środki trwałe, włączyć do swojego jednoosobowego przedsiębiorstwa. Przypadającą Mu w udziale część, majątku stanowiącą towary handlowe, zamierza umieścić w magazynie i na chwilę złożenia wniosku wstrzymać się z ich sprzedażą.

W przyszłości Wnioskodawca zamierza sprzedać posiadane przez siebie towary handlowe, pochodzące ze spadku.

W piśmie z dnia 6 lipca 2015 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wyjaśnia, że użyte we wniosku sformułowanie „zamierzam włączyć część majątku wchodzącego w skład przedsiębiorstwa ojca (...) do mojego jednoosobowego przedsiębiorstwa” oznacza, że przypadającą na Niego, zgodnie z aktem poświadczenia dziedziczenia rep. A Nr ... z dnia 12 marca 2015 r., część przedsiębiorstwa ojca prowadzonego pod firmą P. w postaci części wyposażenia i środków trwałych zamierza wnieść do swojego przedsiębiorstwa w celu ich wykorzystywania w tej działalności gospodarczej.

Na całość wyposażenia i środków trwałych składają się:

 • środki trwałe - budynek użytkowy przy ul. R. w S. – nie zamierza wprowadzać go do swojej działalności gospodarczej; samochód Ford Transit rok prod. l999 o wartości 4 000 zł (z tego 1/6 przypada Wnioskodawcy w udziale - zamierza wprowadzić go do swojej działalności gospodarczej),
 • wyposażenie - meble (używane), komputery i drukarki (z 2002 r., 2004 r., 2012 r.), telefony stacjonarne i komórkowe - wartość rynkowa wyposażenia – 3 910 zł. Przypadająca na Wnioskodawcę część to 1/6 całości, czyli 652 zł.

Wnioskodawca dodaje, że towary handlowe, które stanowią masę spadkową, mają wartość, wg spisu z natury sporządzonego na dzień 10 marca 2015 r., 918 060,34 zł, z czego na Wnioskodawcę przypada 1/6 wartości, tj. 153 010,05 zł. Spis zawiera 7 952 pozycji i został spisany na 74 arkuszach i są to głównie drobne akcesoria meblowe, sprzęt oświetleniowy, panele podłogowe, akcesoria stolarskie, farby. Ceny jednostkowe wymienionych towarów mieszczą się w przedziale 0,04 zł - 733,10 zł.

Wnioskodawca nie zamierza wnosić do swojego przedsiębiorstwa tych towarów handlowych, które przypadną Mu w udziale, zgodnie z działem spadku. Zamierza je odsprzedać zainteresowanym przedsiębiorcom, bądź hurtowniom, od których zostały nabyte przez zmarłego ojca, po upływie pół roku od ich nabycia w drodze spadku. Przyszła sprzedaż będzie miała charakter doraźny, wynikający z samego faktu odziedziczenia towarów, a nie ich nabycia w celu odsprzedaży.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy sprzedaż towarów handlowych nabytych w drodze spadku będzie stanowiła źródło przychodu określone w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.)...
 2. Jeśli sprzedaż towarów handlowych, nabytych w drodze spadku, będzie stanowiła źródło przychodu określone w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ww. ustawy, to czy dokonując tej sprzedaży po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie (w tym przypadku pół roku licząc od 31 marca 2015 r.), czynność ta nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, odnośnie pytania oznaczonego we wniosku Nr 1, zgodnie z art. 97 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn.zm.), spadkobiercy podatnika przejmują przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy. Natomiast § 2 ww. artykułu przewiduje, że jeżeli na podstawie przepisów prawa podatkowego, spadkodawcy przysługują prawa o charakterze niemajątkowym, związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, uprawnienia te przechodzą na spadkobierców, pod warunkiem dalszego prowadzenia tej działalności na ich rachunek.

W chwili śmierci prawa i obowiązki podatnika przechodzą na spadkobierców. Krąg spadkobierców ustalany jest zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. Do odpowiedzialności spadkobierców za zobowiązania podatkowe spadkodawcy znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121).

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych nie precyzuje wprost skutków prawnych związanych ze śmiercią podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, jednak śmierć podatnika jest jedną z form zakończenia bytu prawnego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, a więc również zakończeniem występowania podmiotu w obrocie gospodarczym w charakterze podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

Treść art. 922 § 1 Kodeksu cywilnego stanowi, że „prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób, stosownie do przepisów księgi niniejszej”. Z tym momentem następuje ustalenie, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej.

Natomiast zgodnie z art. 924 Kodeksu cywilnego, spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą jego otwarcia (art. 925 Kodeksu cywilnego).

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Treść powyższego przepisu wskazuje, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody uzyskane przez podatnika, z wyjątkiem tych, które zostały enumeratywnie wymienione w katalogu zwolnień przedmiotowych zawartym w powyższej ustawie, bądź od których zaniechano poboru podatku.

Wyszczególnienia źródeł przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne ustawodawca dokonał w art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) tej ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Wnioskodawca nie zamierza sprzedawać otrzymanych w spadku towarów w ramach działalności gospodarczej. Przyszła sprzedaż będzie miała charakter doraźny, wynikający z samego faktu odziedziczenia towarów, a nie ich nabycia w celu odsprzedaży.

Dlatego też Wnioskodawca uważa, że dokonana przez Niego w przyszłości sprzedaż towarów otrzymanych w spadku, będzie stanowiła źródło przychodów wskazane w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie przedmiotowa sprzedaż nie może zostać potraktowana jako prowadzona w ramach działalności gospodarczej.

Sprzedaż tę należy więc potraktować w kategorii sprzedaży rzeczy ruchomych w myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) powołanej ustawy, zgodnie z którym źródłem przychodów jest m.in. odpłatne zbycie innych rzeczy (rzeczy ruchomych), jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

Zdaniem Wnioskodawcy, odnośnie pytania oznaczonego we wniosku Nr 2, dokonując sprzedaży ww. towarów po upływie pół roku licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło ich nabycie (w tej sytuacji po dniu 30 września 2015 r.), sprzedaż ta nie będzie źródłem przychodu, a co za tym idzie uzyskane środki pieniężne z tego tytułu nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, bez względu na ilość i częstotliwość zawartych po tym dniu transakcji. Wynika to bezpośrednio z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 97 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), spadkobiercy podatnika, z zastrzeżeniem § 2, przejmują przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy.

Natomiast § 2 ww. artykułu przewiduje, że jeżeli na podstawie przepisów prawa podatkowego, spadkodawcy przysługiwały prawa o charakterze niemajątkowym, związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, uprawnienia te przechodzą na spadkobierców pod warunkiem dalszego prowadzenia tej działalności na ich rachunek.

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) nie precyzuje wprost skutków prawnych związanych ze śmiercią podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, jednak śmierć podatnika jest jedną z form zakończenia bytu prawnego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, a więc również zakończeniem występowania podmiotu w obrocie gospodarczym w charakterze podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

W myśl art. 922 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121), prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób, stosownie do przepisów księgi niniejszej.

Zatem, z tym momentem następuje ustalenie, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej.

Natomiast zgodnie z art. 924 ustawy Kodeks cywilny, spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą jego otwarcia (art. 925 tej ustawy).

W świetle powyższych przepisów, byt prawny podatnika – osoby fizycznej, na którego przepisy podatkowe nakładają obowiązek podatkowy ustaje z chwilą śmierci. W chwili śmierci prawa i obowiązki podatnika przechodzą na spadkobierców. Krąg spadkobierców ustalany jest zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. Do odpowiedzialności spadkobierców za zobowiązania podatkowe spadkodawcy znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

W związku z powyższym, do czasu postanowienia o nabyciu spadku oraz dokonania podziału spadku, cały majątek wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej przez zmarłego stanowi masę spadkową, a zarząd majątkiem spadkowym sprawują spadkobiercy, chyba że został ustanowiony wykonawca testamentu, kurator spadku lub dozór.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Treść powyższego przepisu wskazuje, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody uzyskane przez podatnika, z wyjątkiem tych, które zostały enumeratywnie wymienione w katalogu zwolnień przedmiotowych zawartym w powyższej ustawie, bądź od których zaniechano poboru podatku.

Przepis art. 10 ust. 1 ww. ustawy zawiera katalog źródeł przychodów, z których dochody podlegają opodatkowaniu według zasad określonych dla danego źródła przychodów, zgodnie z którym odrębnymi źródłami przychodów są określone w pkt 3 i 8 tego przepisu:

 • pozarolnicza działalność gospodarcza (pkt 3),
 • odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:
  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  4. innych rzeczy,

– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany (pkt 8).

W myśl art. 5a pkt 6 powołanej ustawy, ilekroć w ustawie mowa o działalności gospodarczej lub pozarolniczej działalności gospodarczej, oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

–prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1, 2 i 4-9.

Aby zatem przychód uzyskany z prowadzonej działalności mógł być uznany za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, działalność ta musi spełniać następujące przesłanki:

 • musi być działalnością zarobkową;
 • musi być działalnością wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, działalnością polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż lub działalnością polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych;
 • musi być działalnością prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły;
 • działalność ta nie może polegać na wykonywaniu czynności, o których mowa jest w art. 5b. ust 1 ww. ustawy;
 • przychody z niej uzyskane nie mogą być zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2, 4-9 tej ustawy.

Dlatego też należy wskazać, że działalność jest wtedy zarobkowa, gdy jej efektem może być potencjalne generowanie zysku, a jej przeznaczeniem jest zapewnienie stałego źródła dochodu. Działalność musi być tak prowadzona i ukierunkowana, aby była w stanie faktycznie osiągnąć zyski. Zarobkowego charakteru, a więc charakteru prowadzenia działalności gospodarczej, nie mają zatem działania, których wyłącznym celem jest zaspokojenie własnych potrzeb osoby podejmującej określone czynności. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wymagają również, aby czynności podejmowane w ramach prowadzenia działalności gospodarczej, wykonywane były w sposób zorganizowany i ciągły.

Zatem, wprowadzenie przez ustawodawcę kryterium ciągłości w wykonywaniu działalności gospodarczej miało na celu wyeliminowanie z pojęcia działalności gospodarczej przedsięwzięć o charakterze incydentalnym i sporadycznym, a taki charakter będzie miała właśnie dokonana przez Wnioskodawcę sprzedaż towarów otrzymanych w drodze spadku. Znamion prowadzenia działalności nie będą miały czynności sporadyczne, oderwane od siebie, niepowiązane ze sobą, stanowiące jedynie sprzedaż rzeczy będących w posiadaniu podatnika.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą od l7 grudnia 2008 r. jednoosobową działalność gospodarczą, opodatkowaną na zasadach ogólnych, według skali podatkowej. Wnioskodawca prowadzi również podatkową księgę przychodów i rozchodów. W dniu 10 marca 2015 r. zmarł ojciec Wnioskodawcy, który od 1998 r. również prowadził jednoosobową działalność gospodarczą. Przedsiębiorstwo zmarłego ojca, składające się na masę spadkową, stanowi współwłasność spadkobierców, tj. matki Wnioskodawcy, Jego siostry oraz Wnioskodawcy. W skład masy spadkowej wchodzą towary handlowe, wyposażenie i środki trwałe wykorzystywane w działalności. Po dokonaniu podziału spadku Wnioskodawca zamierza przypadającą Mu w udziale część majątku, wchodzącą w skład przedsiębiorstwa zmarłego ojca, stanowiącą wyłącznie wyposażenie i środki trwałe, włączyć do swojego jednoosobowego przedsiębiorstwa. Przypadającą Mu w udziale część majątku stanowiącą towary handlowe zamierza umieścić w magazynie i na chwilę złożenia wniosku wstrzymać się z ich sprzedażą. W przyszłości Wnioskodawca zamierza sprzedać posiadane przez siebie towary handlowe pochodzące ze spadku. Wnioskodawca nie zamierza wnosić do swojego przedsiębiorstwa tych towarów handlowych, które przypadną Mu w udziale, zgodnie z działem spadku. Zamierza je odsprzedać zainteresowanym przedsiębiorcom, bądź hurtowniom, od których zostały nabyte przez zmarłego ojca, po upływie pół roku od ich nabycia w drodze spadku. Przyszła sprzedaż będzie miała charakter doraźny, wynikający z samego faktu odziedziczenia towarów, a nie ich nabycia w celu odsprzedaży.

Biorąc pod uwagę opisane we wniosku zdarzenie przyszłe oraz przedstawiony powyżej stan prawny, należy stwierdzić, że jeżeli – jak wynika z wniosku – Wnioskodawca faktycznie nie wniesie towarów handlowych nabytych w drodze spadku do prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej to dokonana przez Niego w przyszłości sprzedaż tych towarów, nie nastąpi w wykonaniu działalności gospodarczej, gdyż nie będzie nosić znamion prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, określonych w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dlatego też przedmiotową sprzedaż należy zakwalifikować jako sprzedaż innych rzeczy ruchomych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ww. ustawy. Zatem taka sprzedaż, dokonana po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie rzeczy (w sytuacji Wnioskodawcy po dniu 30 września 2015 r.), nie będzie stanowiła źródła przychodu w rozumieniu ww. artykułu, tj. uzyskane z tego tytułu środki finansowe nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, bez względu na ilość i częstotliwość zawartych po tym dniu transakcji.

Jednocześnie podkreślenia wymaga, że przy wydawaniu niniejszej interpretacji tutejszy Organ dokonał wyłącznie analizy okoliczności w ramach przedstawionego przez Wnioskodawcę zdarzenia przyszłego, gdyż w trybie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, nie ma możliwości jego modyfikowania, czy też prowadzenia postępowania dowodowego. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych w trybie art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa, nie jest ustalanie, czy przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe jest zgodne ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania dowodowego okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Ponadto tutejszy Organ podatkowy wskazuje, że jeżeli przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe różnić się będzie od zdarzenia przyszłego, które wystąpi w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydawania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.