IPPB5/4510-148/15-2/MW | Interpretacja indywidualna

W zakresie ustalenia czy zważywszy na dużą ilość transakcji sprzedaży towarów handlowych oraz wobec obowiązku ustalania kosztu własnego sprzedaży tych towarów na podstawie metody średniej ważonej Spółka może skorygować koszty uzyskania przychodów zgodnie z art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych o całą wartość faktur zakupu towarów handlowych z terminem płatności 180 dni niezapłaconych po upływie 90 dni licząc od daty odprawy celnej towarów
IPPB5/4510-148/15-2/MWinterpretacja indywidualna
 1. faktura
 2. korekta kosztów
 3. koszt
 4. koszty uzyskania przychodów
 5. metoda
 6. sprzedaż towarów
 7. towar handlowy
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 16 lutego 2015 r. (data wpływu 18 luty 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy zważywszy na dużą ilość transakcji sprzedaży towarów handlowych oraz wobec obowiązku ustalania kosztu własnego sprzedaży tych towarów na podstawie metody średniej ważonej Spółka może skorygować koszty uzyskania przychodów zgodnie z art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych o całą wartość faktur zakupu towarów handlowych z terminem płatności 180 dni niezapłaconych po upływie 90 dni licząc od daty odprawy celnej towarów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy zważywszy na dużą ilość transakcji sprzedaży towarów handlowych oraz wobec obowiązku ustalania kosztu własnego sprzedaży tych towarów na podstawie metody średniej ważonej Spółka może skorygować koszty uzyskania przychodów zgodnie z art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych o całą wartość faktur zakupu towarów handlowych z terminem płatności 180 dni niezapłaconych po upływie 90 dni licząc od daty odprawy celnej towarów.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

K. sp. z o. o. (dalej: K.) jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce (dalej: CIT) i prowadzi księgi rachunkowe. Działalność gospodarcza prowadzona przez K. to działalność handlowa, polegająca na sprzedaży detalicznej obuwia i akcesoriów w wyspecjalizowanych sklepach na terenie całego kraju. Aktualna sieć handlowa liczy ponad 30 sklepów. K. wchodzi w skład Grupy Kapitałowej o międzynarodowym zasięgu, w której jest jednostką zależną od zagranicznej jednostki dominującej.

Towary handlowe są nabywane od spółki zagranicznej z siedzibą w Chinach (dalej: DOSTAWCA) powiązanej z K. w ramach Grupy Kapitałowej. Towary są wysyłane do K. transportem morskim na warunkach dostawy FOB, co powoduje przeniesienie prawa własności i ryzyka na K. w momencie załadowania towarów na statek w Chinach. Faktura sprzedaży również jest wystawiana przez DOSTAWCĘ z datą załadowania towarów na statek. Termin płatności za powyższe dostawy ustalono na okres 180 dni liczony od daty wystawienia faktury sprzedaży.

Ewidencja działalności K. jest prowadzona w dwóch systemach informatycznych:

 1. K. prowadzi księgi rachunkowe w systemie informatycznym MICROSOFT AX 2009 (dalej: MS AX), który jest wykorzystywany przez wszystkie spółki Grupy Kapitałowej.
 2. K. prowadzi ewidencję sprzedaży detalicznej i rozliczenie płatności z tego tytułu w systemie informatycznym TP.net, którego dostawcą jest firma W. (dalej: W.).

System informatyczny MS AX obejmuje m.in. moduł finansowo-księgowy i moduł magazynowy. Moduł magazynowy systemu MS AX służy do ewidencji wszystkich transakcji obrotu towarami handlowymi, w tym zakup, przesunięcie do poszczególnych sklepów oraz sprzedaż towarów. Moduł magazynowy oraz moduł finansowo-księgowy systemu MS AX są ze sobą zintegrowane w ten sposób, że transakcje wprowadzone i zatwierdzone w module magazynowym są tym samym zaksięgowane w module finansowo-księgowym. DOSTAWCA również korzysta z systemu informatycznego MS AX, co powoduje, że dokumenty sprzedaży wprowadzone do systemu informatycznego przez DOSTAWCĘ są widoczne dla K. jako odpowiadające im dokumenty zakupu. Wycena rozchodu towarów handlowych jest realizowana w sposób automatyczny przez system informatyczny MS AX, co następuje w oparciu o metodę średniej ważonej, przy czym kalkulacji średniej ceny dokonuje się na koniec każdego dnia w odniesieniu do konkretnego towaru handlowego niezależnie od miejsca jego składowania. Z powyższej kalkulacji wyłączone są jedynie towary w drodze.

Sposób wyceny stanu i rozchodu towarów handlowych na podstawie metody średniej ważonej został ustalony w polityce rachunkowości Grupy Kapitałowej i stanowi również zasadę zapisaną w polityce rachunkowości K. w Polsce.

System informatyczny W. jest dedykowany do obsługi procesu masowej sprzedaży na rzecz osób fizycznych (duża ilość transakcji o niewielkiej wartości), zapewnia fiskalizację tych transakcji wraz z rozliczeniem różnych form płatności (gotówka, karty, bony). System W. obejmuje wyłącznie ilościową ewidencję towarów w cenie ich sprzedaży i nie pozwala na wycenę posiadanych przez sklep towarów według ceny ich nabycia. Dane o asortymencie, ilości i wartości sprzedanych towarów są przekazywane z systemu W. do systemu MS AX poprzez moduł transmisji danych po zakończeniu każdego dnia pracy sklepu. Dane przekazywane do modułu magazynowego MS AX zawierają informacje dotyczące ruchu na poszczególnych towarach, a następnie w postaci zagregowanej są ewidencjonowane w module finansowo-księgowym MS AX i zawierają dane łączne o wartości sprzedaży i koszcie własnym sprzedaży z podziałem na poszczególne sklepy, ale bez podziału na poszczególne towary.

Księgi rachunkowe K. są prowadzone na podstawie umowy o usługowe prowadzenie ksiąg zawartej z X. sp. z o.o. (dalej: X.), które jest zaangażowane w proces ewidencji transakcji magazynowych po stronie K..

Logistykę zakupu obejmującą transport morski, odprawy celne, magazynowanie towarów w Polsce oraz ich transport do sklepów w Polsce obsługuje zewnętrzna spółka (dalej: LOGISTYKA).

Proces ewidencji i wyceny transakcji zakupu, przesunięcia i sprzedaży towarów handlowych w systemie informatycznym MS AX przebiega w sposób opisany poniżej:

 1. Na podstawie wzajemnie uzgodnionych warunków handlowych DOSTAWCA wprowadza do systemu informatycznego MS AX zamówienie sprzedaży towarów handlowych, które obejmuje m.in. takie informacje jak nazwę towaru, ilość, cenę w walucie USD oraz datę sprzedaży. Utworzenie przez DOSTAWCĘ zamówienia sprzedaży powoduje automatyczne utworzenie zamówienia zakupu w module magazynowym K..
 2. Pracownik K. we współpracy z DOSTAWCĄ i LOGISTYKĄ zatwierdza zamówienie zakupu po uzyskaniu informacji o załadowaniu towarów na statek w Chinach. Powyższe powoduje objęcie towarów ewidencją ilościowo-wartościową w module magazynowym systemu MS AX wraz z zaksięgowaniem w module finansowo-księgowym systemu MS AX zakupu towarów stanowiących dostawy w drodze z równoległym zaksięgowaniem zobowiązania wobec DOSTAWCY. Cena zakupu towarów handlowych stanowi iloczyn ceny danego towaru w walucie USD i kursu średniego NBP z dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury sprzedaży przez DOSTAWCĘ. Tak ustalona cena zakupu stanowi część ceny nabycia, która jest ustalana w dalszej części procesu ewidencji magazynowej.
 3. Po dokonaniu importu towarów do Polski, pracownik X. we współpracy z K. dokonuje alokacji kosztów cła i transportu na poszczególne towary handlowe na podstawie dokumentów SAD oraz informacji o kosztach transportu uzyskanych z LOGISTYKI, co następuję z 1-2 miesięcznym opóźnieniem w porównaniu do daty wystawienia faktury z uwagi na czas niezbędny na pokonanie drogi morskiej z Chin do Polski. Powyższe powoduje, iż cena zakupu towarów handlowych zostaje powiększona o koszty cła i transportu w odniesieniu do każdego towaru. Powyższa operacja jest w sposób systemowy księgowana w modułach magazynowym i finansowo-księgowym systemu MS AX.
 4. Następnie pracownik K. wprowadza do modułu magazynowego systemu MS AX informacje o zmianach miejsca składowania towarów handlowych, takie jak przesunięcia z „towarów w drodze” na „towary w Magazynie Centralnym” oraz przesunięcia z „towarów w Magazynie Centralnym” na „towary poszczególnych sklepów” lub przesunięcia pomiędzy sklepami. Transakcje o charakterze przesunięcia są ze sobą wzajemnie powiązane systemowo, co powoduje, że wartość rozchodu z magazynu i przyjęcia na magazyn są zawsze identyczne.
 5. Informacje o transakcjach przekazania towarów do sklepów i sprzedaży tych towarów w poszczególnych sklepach są przekazywane w trybie dziennym pomiędzy systemami informatycznymi W. i MS AX, co powoduje ujęcie w module magazynowym i module finansowo-księgowym systemu MS AX danych o przychodach ze sprzedaży towarów, danych o koszcie własnym sprzedanych towarów z podziałem na poszczególne sklepy oraz danych o zmianach stanów magazynowych z podziałem na poszczególne towary. Wycena rozchodu towarów handlowych na tym etapie ma jednak charakter wstępny i wymaga uruchomienia procedury przeliczenia i zamknięcia magazynów w celu ustalenia ostatecznej ceny rozchodu towarów w powiązaniu z wyceną wartości zapasów na koniec okresu sprawozdawczego zgodnie z zasadami wyceny według ceny średniej ważonej.
 6. Oprócz typowych transakcji magazynowych o charakterze zakupu, przesunięcia i sprzedaży K. dokonuje okresowo ewidencji innych transakcji magazynowych, takich jak rozchód wewnętrzny, przyjęcie wewnętrzne, likwidacje niepełnowartościowych i zniszczonych towarów, niedobory i nadwyżki inwentaryzacyjne itp. Powyższe sporadyczne transakcje o charakterze przychodów wycenia się dla potrzeb ich ujęcia w księgach rachunkowych poprzez wprowadzenie do dokumentu przychodowego ostatniej ceny jaką podaje system dla danego towaru, z kolei sporadyczne transakcje o charakterze rozchodowym wycenia się systemowo w sposób opisany dla transakcji sprzedaży towarów.
 7. Na koniec każdego miesiąca pracownik K. uruchamia systemową procedurę przeliczenia i zamknięcia magazynów w MS AX. Procedura przeliczenia magazynów powoduje, że wycena rozchodów towarów i wycena wartości zapasu każdego towaru następuje z uwzględnieniem jego ceny nabycia, czyli ceny zawierającej cenę zakupu w walucie USD z faktury WAROME przeliczonej na walutę PLN według kursu średniego NBP z dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia tej faktury powiększonej o koszty cła i transportu przypadające na dany towar, w oparciu o metodę średniej ważonej ustalonej na dzień przeliczenia magazynu. Procedura zamknięcia magazynów blokuje możliwość wprowadzania dokumentów do poprzednich okresów i uniemożliwia tym samym zmianę dokonanej wyceny. Skutki wyceny są w sposób automatyczny uwzględniane zarówno w module magazynowym jak i module finansowo-księgowym systemu MS AX i stanowią korektę kosztu własnego sprzedanych towarów w korespondencji z korektą wartości zapasu magazynowego.

Koszty poniesione przez K. na nabycie towarów handlowych obejmujące cenę zakupu oraz koszty cła i transportu są uznawane w rachunku podatkowym w momencie sprzedaży tych towarów handlowych.

Faktury zakupu towarów od DOSTAWCY są ewidencjonowane w systemie informatycznym MS AX pod datą załadunku towarów na statek w Chinach. Zapłaty dokonywane przez K. za zakupiony towar również podlegają ewidencji w systemie informatycznym MS AX. W związku z powyższym K. posiada informację o fakturach niezapłaconych na wskazany dzień wraz z informacjami o wymaganym terminie płatności za te faktury. Bieg terminu płatności wynoszący 180 dni jest liczony od daty wystawienia faktury przez DOSTAWCĘ z pominięciem czasu niezbędnego na pokonanie drogi morskiej z Chin do Polski.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy zważywszy na dużą ilość transakcji sprzedaży towarów handlowych oraz wobec obowiązku ustalania kosztu własnego sprzedaży tych towarów na podstawie metody średniej ważonej Spółka może skorygować koszty uzyskania przychodów zgodnie z art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych o całą wartość faktur zakupu towarów handlowych z terminem płatności 180 dni niezapłaconych po upływie 90 dni licząc od daty odprawy celnej towarów...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 15b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa CIT) w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z faktury i nieuregulowania tej kwoty w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności, podatnik jest zobowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z tych dokumentów. Z kolei, zgodnie z art. 15b ust. 2 ustawy o CIT, jeżeli termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z dokumentów, o których mowa w ust. 1, dokonuje się z upływem 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów, o ile nie została ona uregulowana w tym terminie. Zgodnie zaś z brzmieniem art. 15b ust. 3 powyższej ustawy, zmniejszenia, o których mowa w ust. 1 i 2, dokonuje się w miesiącu, w którym upływa termin określony w tych przepisach.

Jak wynika z przedstawionego wyżej stanu faktycznego, podatnik rozlicza koszty uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży towarów handlowych w miesiącu dokonania tej sprzedaży. Rozliczeniu podlega znaczna ilość transakcji sprzedaży detalicznej o charakterze masowym opiewających pojedynczo na niewielkie kwoty. Koszt własny sprzedanych towarów, zgodnie z polityką rachunkowości Grupy Kapitałowej i podatnika, jest ustalany w oparciu o metodę średniej ważonej. Na koniec danego miesiąca podatnik posiada zobowiązania z tytułu zakupu towarów handlowych niezapłacone po upływie 90 dni od daty wystawienia faktury przez dostawcę towarów, jednak podatnik nie posiada faktycznej możliwości sprzedaży części tych towarów przed dokonaniem ich odprawy celnej, która następuję po upływie 1-2 miesięcy od daty wystawienia faktury. Dodatkowo podatnik nie dysponuje informacją pozwalającą powiązać koszt własny sprzedanych towarów ustalany w oparciu o metodę średniej ważonej z fakturami zakupu tych towarów, ponieważ ewidencja transakcji sprzedaży i wyceny magazynów odbywa się w dwóch różnych systemach informatycznych, a import danych pomiędzy systemami nie pozwala powiązać kosztu własnego sprzedanych towarów z fakturami zakupów. Tym niemniej podatnik posiada dane na temat faktur zakupu niezapłaconych z terminem płatności 180 dni. Dodatkowo podatnik posiada informacje o datach dokonania odpraw celnych dla wszystkich faktur niezapłaconych na dzień analizy, dla których termin płatności wynosi 180 dni.

W związku z powyższym, podatnik stoi na stanowisku, że punktem wyjścia do korekty kosztów zgodnie z wymogami art. 15b ustawy o CIT jest ustalenie wartości wszystkich faktur zakupu towarów handlowych niezapłaconych na ostatni dzień danego miesiąca, których termin płatności wynosi 180 dni. W dalszym kroku analizy powyższy wykaz należy ograniczyć do tych faktur, dla których upłynęło 90 dni od daty odprawy celnej tych towarów. Tym samym, zważywszy na dużą ilość transakcji sprzedaży towarów handlowych oraz wobec obowiązku ustalania kosztu własnego sprzedaży tych towarów na podstawie metody średniej ważonej Spółka może skorygować koszty uzyskania przychodów zgodnie art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych o całą wartość faktur zakupu towarów handlowych z terminem płatności 180 dni niezapłaconych po upływie 90 dni licząc od daty odprawy celnej towarów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

O możliwości obciążenia podatkowych kosztów uzyskania przychodów wydatkami ponoszonymi przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych decydują przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851; z późn. zm.).

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ww. ustawy, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (...).

Konstrukcja przepisu dotyczącego kosztów uzyskania przychodów daje podatnikowi możliwość odliczenia dla celów podatkowych wszelkich kosztów (niewymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), pod warunkiem, że wykaże ich bezpośredni bądź pośredni związek z prowadzoną działalnością, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu. Tak więc, kosztami uzyskania przychodów są wszelkie, racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów, z wyjątkiem wymienionych w art. 16 ust. 1 powołanej ustawy.

Dla ustalenia momentu zaliczenia wydatków w ciężar kosztów uzyskania przychodów, podatnik powinien rozpoznać rodzaj powiązania kosztów z przychodami. W oparciu o kryterium stopnia tego powiązania koszty podatkowe można podzielić na:

 • bezpośrednio związane z przychodami, których poniesienie przekłada się wprost na uzyskanie konkretnych przychodów (możliwe jest ustalenie, w jakim okresie i w jakiej wysokości powstał związany z nimi przychód - potrącane na podstawie art. 15 ust. 4, ust. 4b - 4c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych),
 • inne niż bezpośrednio związane z przychodami, których nie można w taki sposób przypisać do określonych przychodów, ale są racjonalnie uzasadnione jako prowadzące do ich osiągnięcia (tzw. koszty pośrednie – potrącane na podstawie art. 15 ust. 4d - 4e ww. ustawy).

Mocą art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. z 2012 r. poz. 1342) ustawodawca z dniem 1 stycznia 2013 r. wprowadził do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych regulacje zmierzające do likwidacji tzw. „zatorów płatniczych” (art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Stosownie do tego unormowania w przypadku nieuregulowania kwoty wynikającej z faktury (innego dokumentu) dłużnik – w określonych ustawą terminach – zobowiązany jest do dokonania korekty kosztów uzyskania przychodów.

I tak, stosownie do brzmienia art. 15b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z faktury (rachunku), a jeżeli nie istniał obowiązek wystawienia faktury (rachunku) – kwoty wynikającej z umowy albo innego dokumentu, i nieuregulowania tej kwoty w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności, podatnik jest obowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z tych dokumentów.

Z treści art. 15b ust. 2 ww. ustawy wynika natomiast, że jeżeli termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z dokumentów, o których mowa w ust. 1, dokonuje się z upływem 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów, o ile nie została ona uregulowana w tym terminie.

Zmniejszenia, o którym mowa w ust. 1 lub 2, dokonuje się w miesiącu, w którym upływa termin określony w tych przepisach (art. 15b ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Nowe regulacje wprowadziły zatem obowiązek korekty kosztów uzyskania przychodów, w przypadku gdy kwota wynikająca z faktury, umowy lub innego dokumentu nie została uregulowana w określonym przez ustawodawcę terminie.

Zatem, w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z faktury lub innego dokumentu podatnik będzie zobowiązany do dokonania zmniejszenia tych kosztów, jeżeli nie ureguluje kwoty zobowiązania w ciągu 30 dni od daty upływu terminu jego płatności. Natomiast, w sytuacji ustalenia przez strony terminu płatności dłuższego niż 60 dni, podatnik będzie zobowiązany do dokonania zmniejszenia kosztów podatkowych o kwotę wynikającą z faktury lub innego dokumentu z upływem 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli w tym terminie kwota ta nie zostanie uregulowana. Zmniejszenia kosztów podatkowych (ewentualnie zwiększenia przychodów podatkowych) należy więc dokonać w odniesieniu do tej kwoty wynikającej z faktury lub innego dokumentu, która została uprzednio zaliczona do kosztów podatkowych, a która nie została zapłacona w terminie 30 dni od upływu terminu płatności lub co do zasady 90 dni od zaliczenia jej do kosztów podatkowych, jeżeli termin płatności jest dłuższy niż 60 dni.

Literalna wykładnia przepisów ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w tym art. 15b tej ustawy prowadzi do oczywistego wniosku, że przepisy nie zawierają wyłączeń, jeśli chodzi o ich stosowanie w odniesieniu do wyliczenia wartości kosztów bezpośrednio związanych ze sprzedażą danego towaru handlowego za pomocą metody średniej ważonej.

Jednocześnie, odnosząc się do kryterium celowości wprowadzonych zmian należy podnieść, że zasadniczym celem wprowadzenia przedmiotowych rozwiązań było przeciwdziałanie zjawisku tzw. „zatorów płatniczych”. Regulacje te mają mobilizować podatników do regulowania płatności kontrahentom. Przy czym regulacje dotyczące tzw. „zatorów płatniczych” nie zawierają wyłączeń w ich stosowaniu w odniesieniu do podatników dokonujących zakupu towarów handlowych i wyceny ich za pomocą metody średniej ważonej.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika m.in., że Spółka prowadzi działalność handlową polegającą na sprzedaży detalicznej obuwia i akcesoriów w wyspecjalizowanych sklepach na terenie całego kraju. Spółka nabywa towary handlowe od spółki zagranicznej z siedzibą w Chinach (dalej: Dostawca) powiązanej ze Spółką w ramach Grupy Kapitałowej. Towary są wysyłane do Spółki transportem morskim. Faktura sprzedaży wystawiana jest przez Dostawcę z datą załadowania towarów na statek. Termin płatności za powyższe dostawy ustalono na okres 180 dni liczony od daty wystawienia faktury sprzedaży. Bieg terminu płatności wynoszący 180 dni jest liczony od daty wystawienia faktury przez Dostawcę z pominięciem czasu niezbędnego na pokonanie drogi morskiej z Chin do Polski. Koszty poniesione przez Spółkę na nabycie towarów handlowych obejmujące cenę zakupu oraz koszty cła i transportu są uznawane w rachunku podatkowym w momencie sprzedaży towarów handlowych. Logistykę zakupu obejmującą transport morski, odprawy celne, magazynowanie towarów w Polsce oraz ich transport do sklepów w Polsce obsługuje zewnętrzna spółka (dalej: Logistyka). Ewidencja działalności Spółki prowadzona jest w dwóch systemach informatycznych, tj. Spółka prowadzi księgi rachunkowe w systemie informatycznym MICROSOFT AX 2009 oraz prowadzi ewidencję sprzedaży detalicznej i rozliczenie płatności z tego tytułu w systemie informatycznym TP.net. Proces ewidencji i wyceny transakcji zakupu, przesunięcia i sprzedaży towarów handlowych w systemie informatycznym MS AX przebiega w sposób opisany poniżej:

 1. Na podstawie wzajemnie uzgodnionych warunków handlowych DOSTAWCA wprowadza do systemu informatycznego MS AX zamówienie sprzedaży towarów handlowych, które obejmuje m.in. takie informacje jak nazwę towaru, ilość, cenę w walucie USD oraz datę sprzedaży. Utworzenie przez DOSTAWCĘ zamówienia sprzedaży powoduje automatyczne utworzenie zamówienia zakupu w module magazynowym K..
 2. Pracownik K. we współpracy z DOSTAWCĄ i LOGISTYKĄ zatwierdza zamówienie zakupu po uzyskaniu informacji o załadowaniu towarów na statek w Chinach. Powyższe powoduje objęcie towarów ewidencją ilościowo-wartościową w module magazynowym systemu MS AX wraz z zaksięgowaniem w module finansowo-księgowym systemu MS AX zakupu towarów stanowiących dostawy w drodze z równoległym zaksięgowaniem zobowiązania wobec DOSTAWCY. Cena zakupu towarów handlowych stanowi iloczyn ceny danego towaru w walucie USD i kursu średniego NBP z dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury sprzedaży przez DOSTAWCĘ. Tak ustalona cena zakupu stanowi część ceny nabycia, która jest ustalana w dalszej części procesu ewidencji magazynowej.
 3. Po dokonaniu importu towarów do Polski, pracownik X. we współpracy z K. dokonuje alokacji kosztów cła i transportu na poszczególne towary handlowe na podstawie dokumentów SAD oraz informacji o kosztach transportu uzyskanych z LOGISTYKI, co następuję z 1-2 miesięcznym opóźnieniem w porównaniu do daty wystawienia faktury z uwagi na czas niezbędny na pokonanie drogi morskiej z Chin do Polski. Powyższe powoduje, iż cena zakupu towarów handlowych zostaje powiększona o koszty cła i transportu w odniesieniu do każdego towaru. Powyższa operacja jest w sposób systemowy księgowana w modułach magazynowym i finansowo-księgowym systemu MS AX.
 4. Następnie pracownik K. wprowadza do modułu magazynowego systemu MS AX informacje o zmianach miejsca składowania towarów handlowych, takie jak przesunięcia z „towarów w drodze” na „towary w Magazynie Centralnym” oraz przesunięcia z „towarów w Magazynie Centralnym” na „towary poszczególnych sklepów” lub przesunięcia pomiędzy sklepami. Transakcje o charakterze przesunięcia są ze sobą wzajemnie powiązane systemowo, co powoduje, że wartość rozchodu z magazynu i przyjęcia na magazyn są zawsze identyczne.
 5. Informacje o transakcjach przekazania towarów do sklepów i sprzedaży tych towarów w poszczególnych sklepach są przekazywane w trybie dziennym pomiędzy systemami informatycznymi W. i MS AX, co powoduje ujęcie w module magazynowym i module finansowo-księgowym systemu MS AX danych o przychodach ze sprzedaży towarów, danych o koszcie własnym sprzedanych towarów z podziałem na poszczególne sklepy oraz danych o zmianach stanów magazynowych z podziałem na poszczególne towary. Wycena rozchodu towarów handlowych na tym etapie ma jednak charakter wstępny i wymaga uruchomienia procedury przeliczenia i zamknięcia magazynów w celu ustalenia ostatecznej ceny rozchodu towarów w powiązaniu z wyceną wartości zapasów na koniec okresu sprawozdawczego zgodnie z zasadami wyceny według ceny średniej ważonej.
 6. Oprócz typowych transakcji magazynowych o charakterze zakupu, przesunięcia i sprzedaży K. dokonuje okresowo ewidencji innych transakcji magazynowych, takich jak rozchód wewnętrzny, przyjęcie wewnętrzne, likwidacje niepełnowartościowych i zniszczonych towarów, niedobory i nadwyżki inwentaryzacyjne itp. Powyższe sporadyczne transakcje o charakterze przychodów wycenia się dla potrzeb ich ujęcia w księgach rachunkowych poprzez wprowadzenie do dokumentu przychodowego ostatniej ceny jaką podaje system dla danego towaru, z kolei sporadyczne transakcje o charakterze rozchodowym wycenia się systemowo w sposób opisany dla transakcji sprzedaży towarów.
 7. Na koniec każdego miesiąca pracownik K. uruchamia systemową procedurę przeliczenia i zamknięcia magazynów w MS AX. Procedura przeliczenia magazynów powoduje, że wycena rozchodów towarów i wycena wartości zapasu każdego towaru następuje z uwzględnieniem jego ceny nabycia, czyli ceny zawierającej cenę zakupu w walucie USD z faktury WAROME przeliczonej na walutę PLN według kursu średniego NBP z dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia tej faktury powiększonej o koszty cła i transportu przypadające na dany towar, w oparciu o metodę średniej ważonej ustalonej na dzień przeliczenia magazynu. Procedura zamknięcia magazynów blokuje możliwość wprowadzania dokumentów do poprzednich okresów i uniemożliwia tym samym zmianę dokonanej wyceny. Skutki wyceny są w sposób automatyczny uwzględniane zarówno w module magazynowym jak i module finansowo-księgowym systemu MS AX i stanowią korektę kosztu własnego sprzedanych towarów w korespondencji z korektą wartości zapasu magazynowego.

Wobec przedstawionego opisu stanu faktycznego Wnioskodawca zgłosił wątpliwość w zakresie zastosowania art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w szczególności czy zważywszy na dużą ilość transakcji sprzedaży towarów handlowych oraz wobec obowiązku ustalania kosztu własnego sprzedaży tych towarów na podstawie metody średniej ważonej Spółka może skorygować koszty uzyskania przychodów zgodnie z art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych o całą wartość faktur zakupu towarów handlowych z terminem płatności 180 dni niezapłaconych po upływie 90 dni licząc od daty odprawy celnej towarów.

Biorąc pod uwagę rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej przez Spółkę, w szczególności dużą ilość transakcji sprzedaży detalicznej, obowiązek ustalenia kosztu własnego sprzedaży, obejmującego koszty cła i transportu oraz wykorzystania dla tego celu metody średniej ważonej, prawidłowa będzie, jak wskazał Wnioskodawca, korekta kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych o całą wartość faktur zakupu towarów handlowych z terminem płatności 180 dni niezapłaconych po upływie 90 dni licząc od daty odprawy celnej towarów.

Należy zauważyć, że Spółka w momencie sprzedaży kwalifikuje do kosztów uzyskania przychodów koszty poniesione na nabycie towarów handlowych obejmujące cenę zakupu, jak również koszty cła i transportu. Dokonanie alokacji kosztów cła i transportu na poszczególne towary handlowe na podstawie dokumentów SAD oraz informacji o kosztach transportu następuje z 1-2 miesięcznym opóźnieniem w porównaniu do daty wystawienia faktury z uwagi na czas niezbędny na pokonanie drogi morskiej z Chin do Polski. Powyższe powoduje, iż cena zakupu towarów handlowych zostaje powiększona o koszty cła i transportu w odniesieniu do każdego towaru. Zatem w momencie sprzedaży towarów handlowych, do kosztów uzyskania przychodów Spółki zaliczane są nie tylko wydatki wynikające z wystawionej przez Dostawcę faktury, ale również wydatki poniesione przez Spółkę na nabycie towarów handlowych, obejmujące koszty cła i transportu.

Dodać należy, że w sytuacji nie dokonania sprzedaży w danym okresie rozliczeniowym, a tym samym nie osiągnięcia przychodu ze sprzedaży towarów, Spółka nie będzie uprawniona do liczenia terminu wskazanego w art. 15b ust. 2 według przyjętej metody, bowiem w tym okresie Spółka nie rozpozna kosztu własnego sprzedaży, a tym samym nie będzie można uznać, iż zaliczyła go do kosztów uzyskania przychodów. Regulacje dotyczące korekty kosztów podatkowych nie znajdą zastosowania do podatnika, który kwot wynikających z faktury lub innego dokumentu nie zaliczył do kosztów podatkowych; zatem nieuregulowanie kwoty wynikającej z faktury lub innego dokumentu nie będzie powodowało obowiązku korygowania kosztów podatkowych.

Stanowisko Spółki uznać należy zatem za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.