IBPP3/443-1305/14/EJ | Interpretacja indywidualna

Brak obowiązku podatkowego z tytułu nabycia przez wspólnika towarów handlowych otrzymanych po likwidacji spółki jawnej
IBPP3/443-1305/14/EJinterpretacja indywidualna
 1. nabycie
 2. obowiązek podatkowy
 3. spółka jawna
 4. towar handlowy
 5. wspólnik
 6. zbycie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 27 października 2014 r. (data wpływu 29 października 2014 r.) uzupełnionym pismem z 19 stycznia 2015 r. (data wpływu 21 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nabycia towarów handlowych otrzymanych z tytułu likwidacji spółki jawnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 października 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nabycia towarów handlowych otrzymanych z tytułu likwidacji spółki jawnej.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki jawnej powstałej na mocy obligatoryjnego przekształcenia spółki cywilnej. Wspólnikami są Wnioskodawca – mąż (Dalej WM) oraz jego żona – (dalej: JMM). Spółka jest czynnym płatnikiem podatku VAT, prowadzi księgi rachunkowe (tzw. pełna księgowość). W skład majątku wchodzą nieruchomości. Między małżonkami istnieje rozdzielczość majątkowa ustalona sądownie. Stosunek udziałów w spółce wynos: WM 80%, JMM 20%.

W 1998 r. wspólnicy wówczas spółki cywilnej nabyli nieruchomość na rzecz spółki. Powyższa czynność była zwolniona z podatku VAT. Do chwili obecnej w jednym z budynków znajduje się magazyn spółki.

Od 2013 r. spółka jawna posiada dwóch wspólników, małżonków JMM i WM; żona Wnioskodawcy (ze względu na stan zdrowia i zamierzony wyjazd, co uniemożliwi prowadzenie spraw spółki) planuje wystąpienie ze spółki na koniec 2014 r. Wspólnicy podejmą jednomyślną uchwałę (zgodnie z art. 58 i 67 pkt 1 ksh) o rozwiązaniu spółki bez przeprowadzania likwidacji. Żona Wnioskodawcy przekaże mężowi notarialnie ogół praw i obowiązków (zgodnie z art. 10 ksh), swoje udziały i cały majątek spółki wraz z nieruchomościami, wyposażeniem, samochodami i materiałami handlowymi (spółka prowadzi handel hurtowy i detaliczny art. spożywczymi). Przenoszone składniki majątkowe stanowią przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55 Kodeksu cywilnego. Celem takich działań ma być utrzymanie przedsiębiorstwa spółki w dotychczasowym kształcie i kontynuowanie prowadzonej działalności jako jednoosobowej działalności gospodarczej (zgodnie z § 7 pkt 2 umowy spółki). Następnie Wnioskodawca wystąpi do KRS o wykreślenie spółki z rejestru. Wnioskodawca będzie prowadził działalność (najpóźniej od 1 grudnia 2014 r.) nadal pod swoim NIP, imieniem i nazwiskiem, natomiast JMM nie będzie prowadziła działalności gospodarczej.

Wątpliwość budzi fakt, czy wystąpi obowiązek podatkowy w podatku VAT od przekazanego majątku (środków trwałych, wyposażenie i materiałów handlowych) na dzień 31 grudnia 2014 r. tj. dzień faktycznego przeniesienia władania nad ww. składnikami spółki na firmę jednoosobową.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (doprecyzowane w piśmie z 19 stycznia 2015 r.):

Czy w związku z rozwiązaniem spółki i darowaniem jednemu ze wspólników udziałów oraz majątku firmy (wyposażenia, nieruchomości, towarów handlowych itp.) Wnioskodawca ma zapłacić podatek VAT od otrzymanych towarów handlowych...

Stanowisko Wnioskodawcy (doprecyzowane w piśmie z 19 stycznia 2015 r.):

Przekazanie udziałów jednemu wspólnikowi nie wywołuje żadnych skutków na gruncie ustawy o podatku VAT; nie ma obowiązku zapłaty podatku VAT od przekazanych zapasów towarów handlowych. Podobne stanowisko zostało wyrażone w IPPP1/443-1731/11-4/EK.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Przez towary, w myśl art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Natomiast art. 7 ust. 1 ustawy o VAT stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 7 ust. 2 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny

–jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Zgodnie z przepisem art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

W myśl art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

 1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;
 2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Jak stanowi art. 45 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.), rzeczami w rozumieniu niniejszego kodeksu są tylko przedmioty materialne.

Wyjaśnić jednocześnie należy, że przedmiotami stosunków prawnych są dobra materialne i niematerialne. Wśród dóbr materialnych wyróżniamy m.in. rzeczy. Rzeczy dzieli się na nieruchomości i rzeczy ruchome (Piasecki Kazimierz, „Kodeks cywilny, Księga pierwsza. Część ogólna. Komentarz”, Zakamycze 2003, komentarz do art. 45 k.c.).

Natomiast w myśl art. 46 § 1 ww. Kodeksu cywilnego, nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca wraz z żoną są wspólnikami spółki jawnej od 2013 r. Żona Wnioskodawcy planuje wystąpienie ze spółki na koniec 2014 r. Wspólnicy podejmą jednomyślną uchwałę o rozwiązaniu spółki bez przeprowadzenia likwidacji. Żona przekaże notarialnie mężowi (Wnioskodawcy) ogół praw i obowiązków, swoje udziały i cały majątek spółki wraz z nieruchomościami, wyposażeniem, samochodami i materiałami handlowymi. Przenoszone składniki majątkowe stanowią przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55 Kodeksu Cywilnego. Celem takich działań ma być utrzymanie przedsiębiorstwa spółki w dotychczasowym kształcie i kontynuowanie prowadzonej działalności jako jednoosobowej działalności gospodarczej. Następnie Wnioskodawca wystąpi do KRS o wykreślenie spółki z rejestru.

Katalog czynności opodatkowanych podatkiem VAT zawarty został w powołanym na wstępie art. 5 ustawy o VAT. Z uwagi na okoliczności sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że czynność polegająca na nabyciu przez Wnioskodawcę przedmiotowych towarów handlowych nie będzie mogła być zakwalifikowana jako realizowana przez niego czynność podlegająca opodatkowaniu zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.

Analizując powołany wyżej regulacje prawne wskazać należy, że opisana we wniosku czynność – tj. nabycie przez Wnioskodawcę towarów handlowych, nie generuje po jego stronie podatku należnego.

Podsumowując należy stwierdzić, że czynność nabycia przez Wnioskodawcę składników majątku rozwiązywanej spółki jawnej – towarów handlowych nie będzie stanowić po stronie Wnioskodawcy dostawy towarów ani świadczenia usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy. W konsekwencji, nabycie przez Wnioskodawcę składników majątku rozwiązanej spółki jawnej (zapasów towarów handlowych) nie będzie u Wnioskodawcy podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT i z tego tytułu Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku VAT.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym nie ma obowiązku zapłaty podatku VAT od przekazanych zapasów towarów handlowych, jest prawidłowe.

Podkreślenia wymaga, że niniejsza interpretacja skierowana jest do Wnioskodawcy i dotyczy wyłącznie zagadnienia będącego przedmiotem pytania, tj. konsekwencji podatkowych z tytułu otrzymania przez Wnioskodawcę towarów handlowych. Przedmiotowa interpretacja nie rozstrzyga natomiast skutków podatkowych mogących wystąpić u podmiotu przekazującego oraz mogących wystąpić w związku z likwidacją spółki jawnej, bowiem każdą czynność, z którą mogą być wiązane skutki podatkowoprawne należy rozstrzygać indywidualnie. Tym samym niniejsza interpretacja nie dotyczy opodatkowania dostawy tych towarów, która realizowana jest na rzecz Wnioskodawcy.

Organ pragnie zauważyć, że granice szczególnego postępowania podatkowego, którego celem jest uzyskanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, określa wnioskodawca występując z konkretnym pytaniem prawnym, wyłącznie w odniesieniu do stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę, co wynika wprost z przepisu art. 14b § 1, 2 i 3 ustawy Ordynacja podatkowa. Natomiast na podstawie art. 14c § 1 i § 2 tut. organ dokonuje oceny stanowiska.

Końcowo wskazać należy, że w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych wydana zostanie odrębna interpretacja.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.