1061-IPTPB1.4511.271.2016.1.SJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy wniesione aportem do spółki cywilnej towary handlowe należy odnieść w koszty zakupu towarów pod datą ich wniesienia do spółki, czy też ująć w remanencie początkowym sporządzonym na dzień rozpoczęcia działalności spółki, który należy wpisać do podatkowej księgi przychodów i rozchodów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 4 marca 2016 r. (data wpływu 17 marca 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 13 czerwca 2016 r. (data wpływu 14 czerwca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ujęcia w remanencie początkowym wniesionych aportem do spółki cywilnej towarów handlowych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 2 czerwca 2016 r., Nr 1061-IPTPB1.4511.270.2016.1.SJ, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku, w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 2 czerwca 2016 r. (data doręczenia 8 czerwca 2016 r.). Wnioskodawczyni uzupełniła ww. wniosek pismem z dnia 13 czerwca 2016 r. (data wpływu 14 czerwca 2016 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni od 1993 r. prowadzi jednoosobowo działalność gospodarczą pod nazwą „PRZEDSIĘBIORSTWO GASTRONOMICZNO - HANDLOWE ...” Przedmiotem działalności jest działalność usługowa związana z wyżywieniem sklasyfikowana pod numerem PKD 56.10.A. Głównym miejscem wykonywania działalności jest ul. ..., powiat ..., woj. .... Dodatkowymi miejscami wykonywania działalności są: Al. ..., Polska, powiat ..., woj. ..., ul. ..., Polska, powiat ..., woj. ..., ul. ..., Polska, powiat ..., woj. ..., ul. ..., Polska, powiat ..., woj. .... Wnioskodawczyni jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz dokonuje zakupów związanych z czynnościami opodatkowanymi. Wnioskodawczyni zatrudnia pracowników, prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów oraz inne dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Wnioskodawczyni zamierza wnieść aportem do spółki cywilnej (utworzonej wraz z mężem) zorganizowaną część przedsiębiorstwa tj. środki trwałe, wyposażenie i towary handlowe znajdujące się w miejscach prowadzenia działalności pod adresem ul. ..., ul. ...oraz ul. .... Po wniesieniu aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wnioskodawczyni pozostanie przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - będzie nadal prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą (działalność usługowa związana z wyżywieniem), pod adresem ul. ..., Al. ... .

W uzupełnieniu wniosku z dnia 13 czerwca 2016 r., w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, Wnioskodawczyni dodała, że spółka cywilna, do której zamierza wnieść aport ma zostać utworzona. Wnioskodawczyni w zamian za wniesienie do spółki cywilnej składników majątkowych nie otrzyma wynagrodzenia ani też innego ekwiwalentu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, (pytanie Nr 1 ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z dnia 13 czerwca 2016 r.):

  1. Czy wskutek wniesienia aportem do nowopowstałej spółki cywilnej zorganizowanej części przedsiębiorstwa, po stronie Wnioskodawczyni jako wnoszącej aport oraz po stronie Wnioskodawczyni jako wspólnika spółki cywilnej powstanie przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
  2. Czy wniesione aportem do spółki cywilnej towary handlowe należy odnieść w koszty zakupu towarów pod datą ich wniesienia do spółki, czy też ująć w remanencie początkowym sporządzonym na dzień rozpoczęcia działalności spółki, który należy wpisać do podatkowej księgi przychodów i rozchodów...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawczyni w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych odnośnie pytania Nr 2. Natomiast w zakresie pytania Nr 1 wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawczyni, wartość wniesionych aportem do spółki towarów handlowych należy ująć w remanencie początkowym, który zostanie sporządzony na dzień rozpoczęcia działalności spółki cywilnej. Wartość remanentu należy wpisać do podatkowej księgi przychodów i rozchodów zgodnie z § 27 ust 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Wartość objętych spisem z natury towarów handlowych zostanie zaliczona do kosztów uzyskania przychodu z działalności gospodarczej spółki w momencie ustalania dochodu uzyskanego w roku podatkowym, z uwzględnieniem różnic remanentowych, który ustalany jest zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i stanowi różnicę pomiędzy przychodami i kosztami uzyskania przychodów odpowiednio powiększoną lub pomniejszoną o różnicę pomiędzy wartością remanentu końcowego i początkowego towarów handlowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), u podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej i prowadzących księgi przychodów i rozchodów dochodem z działalności jest różnica pomiędzy przychodem w rozumieniu art. 14 a kosztami uzyskania powiększona o różnicę pomiędzy wartością remanentu końcowego i początkowego towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadków, jeżeli wartość remanentu końcowego jest wyższa niż wartość remanentu początkowego, lub pomniejszona o różnicę pomiędzy wartością remanentu początkowego i końcowego, jeżeli wartość remanentu początkowego jest wyższa.

Dochodem z odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, wykorzystywanych na potrzeby działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, jest przychód z odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. b, a w pozostałych przypadkach dochodem lub stratą jest różnica między przychodem z odpłatnego zbycia a:

  1. wartością początkową wykazaną w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem pkt 2, powiększona o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od tych środków i wartości lub
  2. wartością wynikającą z dokumentu stwierdzającego nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie, którego wartość początkową dla celów dokonywania odpisów amortyzacyjnych ustalono zgodnie z art. 22g ust. 10, powiększona o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od tego prawa lub udziału w takim prawie.

Stosownie natomiast do art. 22 ust 8a pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku odpłatnego zbycia przez spółkę niebędącą osobą prawną rzeczy i praw będących przedmiotem wkładu do takiej spółki za koszt uzyskania przychodu uważa się wartość poniesionych wydatków na nabycie albo wytworzenie przedmiotu wkładu, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie - jeżeli rzeczy te lub prawa nie były zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych spółki.

Zasady sporządzania spisu z natury, przez podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów, zostały szczegółowo uregulowane w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1037, z późn. zm.).

W myśl § 27 ust. 1 ww. rozporządzenia podatnicy są obowiązani do sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów, zwanego dalej „spisem z natury”, na dzień 1 stycznia, na koniec każdego roku podatkowego, na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego, a także w razie utraty w ciągu roku podatkowego prawa do zryczałtowanego opodatkowania podatkiem dochodowym, zmiany wspólnika, zmiany proporcji udziałów wspólników lub likwidacji działalności.

Zgodnie natomiast z § 29 ust. 1 ww. rozporządzenia podatnik jest obowiązany wycenić materiały i towary handlowe objęte spisem z natury według cen zakupu lub nabycia albo według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeżeli są one niższe od cen zakupu lub nabycia; spis z natury półwyrobów (półfabrykatów), wyrobów gotowych i braków własnej produkcji wycenia się według kosztów wytworzenia, a odpadów użytkowych, które w toku działalności utraciły swoją pierwotną wartość użytkową, wycenia się według wartości wynikającej z oszacowania uwzględniającego ich przydatność do dalszego użytkowania.

Zatem, w remanencie początkowym sporządzonym w związku z rozpoczęciem nowej działalności towary handlowe podatnik obowiązany jest ująć w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w cenie zakupu lub nabycia.

Jak wynika z treści złożonego wniosku, Wnioskodawczyni zamierza wnieść aportem do spółki cywilnej zorganizowaną część przedsiębiorstwa. W skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa wejdą m.in. towary handlowe.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że w sytuacji wniesienia aportem towarów handlowych do spółki cywilnej, towary te należy ująć w remanencie początkowym w dacie rozpoczęcia działalności gospodarczej przez spółkę cywilną, wpisując je do podatkowej księgi przychodów i rozchodów prowadzonej przez tę spółkę.

Wskazać należy, że jeżeli przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe będzie różniło się od zdarzenia przyszłego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawczyni w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia.

Dodać należy, że w zakresie podatku od towarów i usług zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.