Towar handlowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to towar handlowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
13
paź

Istota:

Możliwość zaliczenia do kup towarów handlowych nabytych w drodze darowizny oraz uwzględnienia ich wartości przy ustalaniu dochodu rocznego, ujęcie towarów handlowych w remanencie początkowym

Fragment:

(...) towarów handlowych. Składniki majątku wchodzące w skład przedsiębiorstwa będącego przedmiotem darowizny, były wykorzystywane przez męża Wnioskodawczyni wyłącznie do wykonywania działalności gospodarczej i w ten sam sposób składniki te wykorzystywać będzie Wnioskodawczyni. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy towary handlowe, otrzymane w ramach darowizny przedsiębiorstwa, Wnioskodawczyni może ująć w remanencie początkowym i zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, a tym samym, czy można uwzględnić ich wartość przy ustaleniu dochodu rocznego? Zdaniem Wnioskodawczyni, towary handlowe przekazane w formie darowizny przedsiębiorstwa od męża powinny być ujęte w remanencie początkowym i jednocześnie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Powyższą kwestię należy rozpatrywać w kontekście skutków podatkowych powstałych z tego tytułu u darczyńcy, tj. męża Wnioskodawczyni. Stosownie bowiem do art. 23 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie uznaje się za koszty uzyskania przychodów darowizn (...). W świetle powyższego, wydatki na nabycie towarów handlowych, nie stanowią z chwilą ich przekazania w formie darowizny kosztów uzyskania przychodów u darczyńcy.

2018
16
cze

Istota:

W zakresie sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodów ze zbycia nieruchomości wniesionych do spółki osobowej w drodze aportu, stanowiących w tej spółce towary handlowe

Fragment:

Mając na względzie powołane wyżej przepisy oraz przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe, stwierdzić należy, że w przypadku odpłatnego zbycia przez Spółkę osobową (jawną lub komandytową) wniesionych aportem do tej spółki Nieruchomości, zakwalifikowanych jako towary handlowe, kosztem uzyskania przychodu będzie wartość poniesionych wydatków na ich nabycie, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie. Przy czym koszty te należy ustalić z uwzględnieniem przysługującego Wnioskodawcy prawa do udziału w zysku spółki osobowej, o którym mowa w art. 5 ust. 1 i 2 updop. Koszt uzyskania przychodu w tym przypadku stanowią wyłącznie wydatki faktycznie poniesione. Oznacza to, że wniesione aportem do spółki osobowej składniki majątkowe zakwalifikowane jako towary handlowe powinny być wycenione w wartości historycznej, a więc w wartości z dnia ich nabycia (wydatki faktycznie poniesione). Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie przewidują bowiem możliwości ustalenia tych wydatków w inny sposób (np. według wartości rynkowej – jak tego oczekuje Wnioskodawca). Wyliczając dochód z tej transakcji Wnioskodawca obowiązany będzie jednocześnie do pomniejszenia tych wydatków o zaliczone dotychczas przez niego w ciężar kosztów podatkowych odpisy amortyzacyjne. W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy uznano za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

2018
1
lut

Istota:

Zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wartości towarów handlowych nabytych w drodze darowizny

Fragment:

Zgodnie z punktem 10 powołanych objaśnień, stanowiącym załącznik nr 1 do ww. rozporządzenia, kolumna 10 jest przeznaczona do wpisywania zakupu materiałów oraz towarów handlowych według cen zakupu. W związku z tym, że Wnioskodawca nie poniósł wydatków na zakup towarów handlowych, to wartość tych towarów handlowych nie może zostać ujęta w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w kolumnie 10. Jednakże stwierdzić należy, że przychody i koszty, których wysokość nie ma wpływu na podstawę opodatkowania i wysokość należnego podatku, nie muszą być w księdze ujmowane. Zgodnie z objaśnieniami do księgi jedynym miejscem, gdzie fakultatywnie można księgować otrzymane w drodze darowizny towary handlowe jest kolumna 17 („ Uwagi ”). Poza tą kolumną, towary otrzymane nieodpłatnie nie powinny być w księdze ewidencjonowane, jako niemające wpływu na ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy. Reasumując, skoro nabycie przez Wnioskodawcę towarów handlowych nastąpiło w drodze darowizny (nieodpłatnie), wartość tych towarów nie będzie mogła być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej, albowiem nie zostanie spełniona jedna z przesłanek wynikająca z ww. art. 22 ust. l ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2017
8
cze

Istota:

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że otrzymane na podstawie działu spadku planowanego w najbliższym czasie towary handlowe takie jak: anteny CB radiowe, radia CB. akcesoria do CB (wtyczki, rozetki, ładowarki) nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu i nie mogą zostać ujęte jako koszt w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, natomiast fakt przeznaczenia ich do dalszej odsprzedaży, jako zdarzenie gospodarcze związane z działalnością gospodarczą, powinien zostać odzwierciedlony w podatkowej księdze przychodów i rozchodów poprzez ujęcie w kolumnie „uwagi” ze wskazaniem ilości, rodzaju i wartości towarów?

Fragment:

Wartość otrzymanych z planowanego w najbliższym czasie działu spadku towarów handlowych przyjętych do działalności gospodarczej nie będzie stanowiła kosztów uzyskania przychodów. W art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, określono warunki, które należy spełnić, aby dany koszt mógł być uznany za koszt uzyskania przychodów w działalności gospodarczej. Jednym z nich jest poniesienie konkretnego wydatku przez podatnika. W przypadku braku „ odpłatności ” dany koszt nie może być uwzględniony w kosztach podatkowych. Jeśli nabycie towarów handlowych, materiałów i wyposażenia następuje w drodze nieodpłatnego działu spadku, nie ma ono charakteru odpłatnego. Tym samym, nie jest spełniona jedna z przesłanek wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że Wnioskodawca nie może wartości otrzymanych w drodze działu spadku towarów handlowych, materiałów i wyposażenia zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej i wpisać ich w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w kolumnie 10 „ Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu ”. Nieodpłatne nabycie rzeczy w celu dalszej odsprzedaży jako zdarzenie gospodarcze powinno jednak znaleźć odzwierciedlenie w podatkowej księdze przychodów i rozchodów na podstawie sporządzonego dokumentu określającego ilość, rodzaj i wartość towarów wpisanego w dziale „ uwagi ” księgi podatkowej.

2017
11
maj

Istota:

Moment ujmowania w kup wydatków na nabycie towar ów handlowych (kosztów bezpośrednich)

Fragment:

W tym celu Spółka nabędzie towary handlowe, które zgodnie z przyjętą polityką (zasadami) rachunkowości, Spółka chce ewidencjonować w kosztach zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości, który stanowi, iż kierownik jednostki może zezwolić na odpisywanie w koszty wartości materiałów i towarów na dzień ich zakupu, połączone z ustalaniem stanu tych składników aktywów i jego wyceny oraz korekty kosztów o wartość tego stanu, nie później niż na dzień bilansowy. Zgodnie z ugruntowanym poglądem, kosztami uzyskania przychodów bezpośrednio związanymi z przychodami są takie wydatki, których poniesienie przekłada się wprost (w sposób bezpośredni) na uzyskanie konkretnych przychodów. Odnosząc się do opisu zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że wydatki na nabycie towaru handlowego są klasycznym przykładem bezpośredniego związku kosztów z przychodami ze zbycia tej jednostki towaru. Z tego względu wydatki te muszą być zaliczane do kosztów podatkowych z uwzględnieniem art. 15 ust. 4, 4b i 4c updop w miesiącach, w których wystąpiły przychody uzyskane dzięki tym wydatkom. Tym samym za nieprawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawcy, że koszty towarów (...)

2016
17
gru

Istota:

W zakresie określenia wartości początkowej nabytej w drodze aportu nieruchomości gruntowej stanowiącej towar handlowy oraz sposobu ustalenia dochodu ze zbycia lokali będących towarem handlowym

Fragment:

Jak wynika z przedstawionego zdarzenia przyszłego Nieruchomość gruntowa została zakwalifikowana przez Wnioskodawcę jako towar handlowy. Nieruchomość nie była środkiem trwałym Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i Spółki komandytowej. Jeżeli bowiem nieruchomość ta nie stanowiła środka trwałego w Spółce z o. o. tylko była kwalifikowana jako towar handlowy nie może być na tym etapie przekwalifikowana na środek trwały, tym bardziej, ze jest ona przeznaczona do dalszej odsprzedaży. W przedstawionym zdarzeniu przyszłym przedmiotowa nieruchomość gruntowa została wniesiona aportem celem powiększenia majątku spółki. Jak wynika z opisu zdarzenia Spółka potraktowała nabytą nieruchomość gruntową jako towar handlowy przeznaczony do dalszej odsprzedaży. Nieruchomość gruntowa nie stanowiła w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością a następnie w spółce komandytowej środka trwałego. Wskazano, że Nieruchomość gruntowa nie była ujęta w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, stanowiła ona towar handlowy. Przychody uzyskiwane ze sprzedaży nieruchomości stanowiących towar handlowy w prowadzonej przez Wnioskodawcę pozarolniczej działalności gospodarczej, będą stanowiły przychód z tej działalności. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ww. ustawy za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolniczej działalności gospodarczej), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

2016
10
gru

Istota:

Skutki podatkowe sprzedaży towarów handlowych nabytych w drodze spadku.

Fragment:

W skład masy spadkowej wchodzą towary handlowe, wyposażenie i środki trwałe. Wnioskodawczyni zamierza – pozostałe na dzień złożenia wniosku – towary i wyposażenie umieścić w magazynie i wstrzymać się z ich sprzedażą. W przyszłości Wnioskodawczyni planuje sprzedać posiadane przez siebie towary handlowe pochodzące ze spadku. Zamierza je odsprzedać zainteresowanym podmiotom po upływie pół roku od ich nabycia w drodze spadku. Przyszła sprzedaż będzie miała charakter doraźny, wynikający z samego faktu odziedziczenia towarów, a nie ich nabycia w celu odsprzedaży. W związku z powyższym zadano następujące pytania. Czy sprzedaż towarów handlowych nabytych w drodze spadku będzie stanowiła źródło przychodu określone w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.)? Jeśli sprzedaż towarów handlowych, nabytych w drodze spadku, będzie stanowiła źródło przychodu określone w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ww. ustawy – to czy dokonując tej sprzedaży po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie (w tym przypadku pół roku licząc od 31 października 2016 r.), czynność ta nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawczyni – w zakresie pytania pierwszego – zgodnie z art. 97 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

2016
17
lip

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie sprzedaży towarów handlowych poniżej kosztów zakupu.

Fragment:

Przypisy prawa podatkowego regulując, co jest przychodem, a co jest kosztem uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, nie zastrzegają jednocześnie, że towary handlowe nie mogą być sprzedawane poniżej ceny ich zakupu. Należy jednak zwrócić uwagę, że mimo iż przecena towarów jest dopuszczalna, to wpływa ona na przychody z działalności gospodarczej, a w konsekwencji na podstawę opodatkowania. Wobec tego, rolą podatnika jest odpowiednie udokumentowanie opłacalności podjętej decyzji pod względem ekonomicznym. Podsumowując, na gruncie przedmiotowej sprawy brak jest podstaw do stwierdzenia, że w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawca nie może obniżyć ceny towarów handlowych poniżej kosztów ich zakupu. W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Końcowo tut. Organ informuje, że wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług zostanie rozstrzygnięty odrębnym pismem. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul.

2016
13
lip

Istota:

Czy wniesione aportem do spółki cywilnej towary handlowe należy odnieść w koszty zakupu towarów pod datą ich wniesienia do spółki, czy też ująć w remanencie początkowym sporządzonym na dzień rozpoczęcia działalności spółki, który należy wpisać do podatkowej księgi przychodów i rozchodów?

Fragment:

Zgodnie natomiast z § 29 ust. 1 ww. rozporządzenia podatnik jest obowiązany wycenić materiały i towary handlowe objęte spisem z natury według cen zakupu lub nabycia albo według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeżeli są one niższe od cen zakupu lub nabycia; spis z natury półwyrobów (półfabrykatów), wyrobów gotowych i braków własnej produkcji wycenia się według kosztów wytworzenia, a odpadów użytkowych, które w toku działalności utraciły swoją pierwotną wartość użytkową, wycenia się według wartości wynikającej z oszacowania uwzględniającego ich przydatność do dalszego użytkowania. Zatem, w remanencie początkowym sporządzonym w związku z rozpoczęciem nowej działalności towary handlowe podatnik obowiązany jest ująć w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w cenie zakupu lub nabycia. Jak wynika z treści złożonego wniosku, Wnioskodawczyni zamierza wnieść aportem do spółki cywilnej zorganizowaną część przedsiębiorstwa. W skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa wejdą m.in. towary handlowe. Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że w sytuacji wniesienia aportem towarów handlowych do spółki cywilnej, towary te należy ująć w remanencie początkowym w dacie rozpoczęcia działalności gospodarczej przez spółkę cywilną, wpisując je do podatkowej księgi przychodów i rozchodów prowadzonej przez tę spółkę.

2016
10
cze

Istota:

Czy Wnioskodawczyni postąpi prawidłowo, uznając za koszty uzyskania przychodu wydatki poniesione przez siebie na uregulowanie zobowiązań dotyczących towarów handlowych otrzymanych w drodze spadku w cenie zakupu netto w 2015 r.?

Fragment:

W stosunku do części otrzymanych w drodze spadku towarów handlowych, Wnioskodawczyni przejęła towary, wraz z długiem wynikającym z ceny zakupu. Towary te stanowiły 47% ogółu towarów, całość należności wobec dostawców Wnioskodawczyni uregulowała do końca roku 2015 w 100%. Jak wynika z cytowanych wyżej przepisów, wartość towarów handlowych, która nabyta została nieodpłatnie, tj. w drodze spadku, nie może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów w pozarolniczej działalności gospodarczej, albowiem nie została spełniona jedna z przesłanek wynikająca z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. poniesienie kosztu. Jednakże z uwagi na fakt, że jak wynika z wniosku, w przedmiotowej sprawie, Wnioskodawczyni częściowo uregulowała niezapłacone zobowiązania wobec dostawców towarów handlowych, to należy stwierdzić, że w tej szczególnej sytuacji poniosła częściowo koszty zakupu towarów handlowych wchodzących w skład nabytego spadku. Biorąc pod uwagę opisane we wniosku zdarzenie przyszłe oraz przedstawiony powyżej stan prawny, należy stwierdzić, że ta część wartości towarów handlowych, która w wyniku spadku stała się własnością Wnioskodawczyni, a dodatkowo to Wnioskodawczyni dokonała za nie zapłaty, tj. poniosła w istocie koszty związane z ich nabyciem, może stanowić koszty uzyskania przychodów, o ile zostały spełnione pozostałe przesłanki wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.