Towar handlowy | Interpretacje podatkowe

Towar handlowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to towar handlowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie określenia wartości początkowej nabytej w drodze aportu nieruchomości gruntowej stanowiącej towar handlowy oraz sposobu ustalenia dochodu ze zbycia lokali będących towarem handlowym
Fragment:
Jak wynika z przedstawionego zdarzenia przyszłego Nieruchomość gruntowa została zakwalifikowana przez Wnioskodawcę jako towar handlowy. Nieruchomość nie była środkiem trwałym Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i Spółki komandytowej. Jeżeli bowiem nieruchomość ta nie stanowiła środka trwałego w Spółce z o. o. tylko była kwalifikowana jako towar handlowy nie może być na tym etapie przekwalifikowana na środek trwały, tym bardziej, ze jest ona przeznaczona do dalszej odsprzedaży. W przedstawionym zdarzeniu przyszłym przedmiotowa nieruchomość gruntowa została wniesiona aportem celem powiększenia majątku spółki. Jak wynika z opisu zdarzenia Spółka potraktowała nabytą nieruchomość gruntową jako towar handlowy przeznaczony do dalszej odsprzedaży. Nieruchomość gruntowa nie stanowiła w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością a następnie w spółce komandytowej środka trwałego. Wskazano, że Nieruchomość gruntowa nie była ujęta w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, stanowiła ona towar handlowy. Przychody uzyskiwane ze sprzedaży nieruchomości stanowiących towar handlowy w prowadzonej przez Wnioskodawcę pozarolniczej działalności gospodarczej, będą stanowiły przychód z tej działalności. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ww. ustawy za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolniczej działalności gospodarczej), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.
2016
17
gru

Istota:
Skutki podatkowe sprzedaży towarów handlowych nabytych w drodze spadku.
Fragment:
W skład masy spadkowej wchodzą towary handlowe, wyposażenie i środki trwałe. Wnioskodawczyni zamierza – pozostałe na dzień złożenia wniosku – towary i wyposażenie umieścić w magazynie i wstrzymać się z ich sprzedażą. W przyszłości Wnioskodawczyni planuje sprzedać posiadane przez siebie towary handlowe pochodzące ze spadku. Zamierza je odsprzedać zainteresowanym podmiotom po upływie pół roku od ich nabycia w drodze spadku. Przyszła sprzedaż będzie miała charakter doraźny, wynikający z samego faktu odziedziczenia towarów, a nie ich nabycia w celu odsprzedaży. W związku z powyższym zadano następujące pytania. Czy sprzedaż towarów handlowych nabytych w drodze spadku będzie stanowiła źródło przychodu określone w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.)? Jeśli sprzedaż towarów handlowych, nabytych w drodze spadku, będzie stanowiła źródło przychodu określone w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ww. ustawy – to czy dokonując tej sprzedaży po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie (w tym przypadku pół roku licząc od 31 października 2016 r.), czynność ta nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawczyni – w zakresie pytania pierwszego – zgodnie z art. 97 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
2016
10
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie sprzedaży towarów handlowych poniżej kosztów zakupu.
Fragment:
Przypisy prawa podatkowego regulując, co jest przychodem, a co jest kosztem uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, nie zastrzegają jednocześnie, że towary handlowe nie mogą być sprzedawane poniżej ceny ich zakupu. Należy jednak zwrócić uwagę, że mimo iż przecena towarów jest dopuszczalna, to wpływa ona na przychody z działalności gospodarczej, a w konsekwencji na podstawę opodatkowania. Wobec tego, rolą podatnika jest odpowiednie udokumentowanie opłacalności podjętej decyzji pod względem ekonomicznym. Podsumowując, na gruncie przedmiotowej sprawy brak jest podstaw do stwierdzenia, że w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawca nie może obniżyć ceny towarów handlowych poniżej kosztów ich zakupu. W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Końcowo tut. Organ informuje, że wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług zostanie rozstrzygnięty odrębnym pismem. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul.
2016
17
lip

Istota:
Czy wniesione aportem do spółki cywilnej towary handlowe należy odnieść w koszty zakupu towarów pod datą ich wniesienia do spółki, czy też ująć w remanencie początkowym sporządzonym na dzień rozpoczęcia działalności spółki, który należy wpisać do podatkowej księgi przychodów i rozchodów?
Fragment:
Zgodnie natomiast z § 29 ust. 1 ww. rozporządzenia podatnik jest obowiązany wycenić materiały i towary handlowe objęte spisem z natury według cen zakupu lub nabycia albo według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeżeli są one niższe od cen zakupu lub nabycia; spis z natury półwyrobów (półfabrykatów), wyrobów gotowych i braków własnej produkcji wycenia się według kosztów wytworzenia, a odpadów użytkowych, które w toku działalności utraciły swoją pierwotną wartość użytkową, wycenia się według wartości wynikającej z oszacowania uwzględniającego ich przydatność do dalszego użytkowania. Zatem, w remanencie początkowym sporządzonym w związku z rozpoczęciem nowej działalności towary handlowe podatnik obowiązany jest ująć w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w cenie zakupu lub nabycia. Jak wynika z treści złożonego wniosku, Wnioskodawczyni zamierza wnieść aportem do spółki cywilnej zorganizowaną część przedsiębiorstwa. W skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa wejdą m.in. towary handlowe. Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że w sytuacji wniesienia aportem towarów handlowych do spółki cywilnej, towary te należy ująć w remanencie początkowym w dacie rozpoczęcia działalności gospodarczej przez spółkę cywilną, wpisując je do podatkowej księgi przychodów i rozchodów prowadzonej przez tę spółkę.
2016
13
lip

Istota:
Czy Wnioskodawczyni postąpi prawidłowo, uznając za koszty uzyskania przychodu wydatki poniesione przez siebie na uregulowanie zobowiązań dotyczących towarów handlowych otrzymanych w drodze spadku w cenie zakupu netto w 2015 r.?
Fragment:
W stosunku do części otrzymanych w drodze spadku towarów handlowych, Wnioskodawczyni przejęła towary, wraz z długiem wynikającym z ceny zakupu. Towary te stanowiły 47% ogółu towarów, całość należności wobec dostawców Wnioskodawczyni uregulowała do końca roku 2015 w 100%. Jak wynika z cytowanych wyżej przepisów, wartość towarów handlowych, która nabyta została nieodpłatnie, tj. w drodze spadku, nie może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów w pozarolniczej działalności gospodarczej, albowiem nie została spełniona jedna z przesłanek wynikająca z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. poniesienie kosztu. Jednakże z uwagi na fakt, że jak wynika z wniosku, w przedmiotowej sprawie, Wnioskodawczyni częściowo uregulowała niezapłacone zobowiązania wobec dostawców towarów handlowych, to należy stwierdzić, że w tej szczególnej sytuacji poniosła częściowo koszty zakupu towarów handlowych wchodzących w skład nabytego spadku. Biorąc pod uwagę opisane we wniosku zdarzenie przyszłe oraz przedstawiony powyżej stan prawny, należy stwierdzić, że ta część wartości towarów handlowych, która w wyniku spadku stała się własnością Wnioskodawczyni, a dodatkowo to Wnioskodawczyni dokonała za nie zapłaty, tj. poniosła w istocie koszty związane z ich nabyciem, może stanowić koszty uzyskania przychodów, o ile zostały spełnione pozostałe przesłanki wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2016
10
cze

Istota:
Czy w związku z ww. planowanym nieodpłatnym przekazaniem przez męża na rzecz Wnioskodawczyni całego przedsiębiorstwa w myśl art. 551 Kodeksu cywilnego, w tym m. in. towarów handlowych i środków trwałych, Wnioskodawczyni będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej w miesiącu przekazania przedsiębiorstwa wartość towarów handlowych, oraz czy amortyzacja środków trwałych będzie odbywać się na zasadzie kontynuacji?
Fragment:
W ramach przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, przekazane na rzecz przedsiębiorstwa wnioskodawczyni zostaną m. in. środki trwałe i towary handlowe. Między małżonkami panuje współwłasność małżeńska łączna. W rozpatrywanej sprawie wyjaśnić należy, że - po przejęciu towarów handlowych - Wnioskodawczyni w swojej działalności gospodarczej będzie osiągała przychody z tytułu sprzedaży przejętych towarów. Żadne przepisy nie zabraniają przy tym, aby małżonkowie mający wspólność majątkową ustalili między sobą, które z nich będzie i od kiedy osobą zarządzającą rzeczami nabytymi ze wspólnych środków finansowych. Z uwagi na przytoczone przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, koszt nabytych towarów przekazanych z działalności męża do działalności Wnioskodawczyni spełni przesłankę wymienioną w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ będzie można uznać, że został poniesiony w celu uzyskania przychodu w firmie Wnioskodawczyni. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie określa, w jakim czasie od dnia poniesienia kosztu musi być osiągnięty z tego tytułu przychód. Mając na uwadze informacje przedstawione we wniosku uznać należy, że wydatki poniesione na zakup towarów handlowych, które Wnioskodawczyni zostały przekazane z działalności męża będą stanowiły koszt uzyskania przychodów w prowadzonej przez Wnioskodawczynię działalności gospodarczej.
2016
21
lut

Istota:
Możliwość uznania za koszt uzyskania przychodów towarów handlowych przejętych w ramach przedsiębiorstwa zmarłego małżonka.
Fragment:
Nr 152, poz. 1475 ze zm.), zakup materiałów podstawowych oraz towarów handlowych musi być wpisany do księgi, z zastrzeżeniem § 30, niezwłocznie po ich otrzymaniu, najpóźniej przed przekazaniem do magazynu, przerobu lub sprzedaży. Objaśnienia do podatkowej księgi przychodów i rozchodów zawarte w Załączniku Nr 1 do ww. rozporządzenia wskazują, że do wpisywania zakupu materiałów oraz towarów handlowych wg cen zakupu przeznaczona jest kol. 10. Zatem, podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów zobowiązani są ujmować wydatki poniesione na zakup towarów handlowych w kolumnie 10 tej księgi (zakup towarów handlowych i materiałów). Ponadto, w myśl § 27 ust. 1 ww. rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, podatnicy są obowiązani do sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów, zwanego dalej "spisem z natury", na dzień 1 stycznia, na koniec każdego roku podatkowego, na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego, a także w razie zmiany wspólnika, zmiany proporcji udziałów wspólników lub likwidacji działalności.
2016
19
lut

Istota:
W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu zakupu zlikwidowanych towarów handlowych
Fragment:
W przypadku Spółki, poniesienie wydatków na nabycie towarów handlowych ma na celu osiągnięcie, zachowanie i zabezpieczenie źródła przychodów. Cały wolumen towaru handlowego Spółka nabywa w celu wykorzystania do działalności, z której miała uzyskać przychód co oznacza, że warunek związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy poniesionym wydatkiem i potencjalnym przychodem jest spełniony. Wobec tego straty w tych środkach obrotowych, powstające w trakcie normalnego i racjonalnego działania podatnika powinny być uwzględniane w rachunku podatkowym. Chodzi tu o straty, które są normalnym, chociaż niechcianym i niezawinionym następstwem działania w danej branży. Likwidacja będzie natomiast następowała z obiektywnych przyczyn rynkowych, niezawinionych i niezależnych od woli Spółki, w szczególności z uwagi na brak obiektywnej możliwości skutecznej sprzedaży określonej części wolumenu produktowego, m.in. ze względu na upływ terminu przydatności towaru spożywczego, częściowe uszkodzenie towaru, sezonowość i inne czynniki obiektywne wskazane w opisie zdarzenia przyszłego wniosku. W związku z powyższym istnieją obiektywne przesłanki dla zaliczenia kosztu zlikwidowanych towarów handlowych do kosztów uzyskania przychodów Spółki.
2016
16
lut

Istota:
Czy Wnioskodawczyni może zaliczyć zakup działki gruntu pod budowę lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu dokonania zakupu takiej działki?
Fragment:
Zgodnie z § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. z 2014 r. poz. 1037 ze zm.), zakup materiałów podstawowych oraz towarów handlowych musi być wpisany do księgi, z zastrzeżeniem § 30, niezwłocznie po ich otrzymaniu, najpóźniej przed przekazaniem do magazynu, przerobu lub sprzedaży. Według § 3 pkt 1 lit. a) ww. rozporządzenia, towarami są - towary handlowe, materiały podstawowe i pomocnicze, półwyroby (półfabrykaty), wyroby gotowe, braki i odpady oraz materiały przyjęte od zamawiających do przerobu lub obróbki, z tym że towarami handlowymi są wyroby przeznaczone do sprzedaży w stanie nieprzerobionym; towarami handlowymi są również produkty uboczne uzyskiwane przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej. Objaśnienia do podatkowej księgi przychodów i rozchodów wskazują, że do wpisywania zakupu materiałów oraz towarów handlowych wg cen zakupu jest kolumna 10. Zatem, w niniejszej sprawie zakupiony przez Wnioskodawczynię grunt jest towarem handlowym, którego wartość według cen zakupu należy ująć w kolumnie 10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Za datę poniesienia kosztu związanego z zakupem gruntu, zgodnie z cyt. art. 22 ust. 6b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy uznać moment przeniesienia własności na Wnioskodawczynię (jako kupującego) t.j. datę sporządzenia aktu notarialnego dotyczącego zakupu tego gruntu).
2016
4
lut

Istota:
W zakresie ustalenia czy zważywszy na dużą ilość transakcji sprzedaży towarów handlowych oraz wobec obowiązku ustalania kosztu własnego sprzedaży tych towarów na podstawie metody średniej ważonej Spółka może skorygować koszty uzyskania przychodów zgodnie z art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych o całą wartość faktur zakupu towarów handlowych z terminem płatności 180 dni niezapłaconych po upływie 90 dni licząc od daty odprawy celnej towarów
Fragment:
(...) towarów handlowych z terminem płatności 180 dni niezapłaconych po upływie 90 dni licząc od daty odprawy celnej towarów. Należy zauważyć, że Spółka w momencie sprzedaży kwalifikuje do kosztów uzyskania przychodów koszty poniesione na nabycie towarów handlowych obejmujące cenę zakupu, jak również koszty cła i transportu. Dokonanie alokacji kosztów cła i transportu na poszczególne towary handlowe na podstawie dokumentów SAD oraz informacji o kosztach transportu następuje z 1-2 miesięcznym opóźnieniem w porównaniu do daty wystawienia faktury z uwagi na czas niezbędny na pokonanie drogi morskiej z Chin do Polski. Powyższe powoduje, iż cena zakupu towarów handlowych zostaje powiększona o koszty cła i transportu w odniesieniu do każdego towaru. Zatem w momencie sprzedaży towarów handlowych, do kosztów uzyskania przychodów Spółki zaliczane są nie tylko wydatki wynikające z wystawionej przez Dostawcę faktury, ale również wydatki poniesione przez Spółkę na nabycie towarów handlowych, obejmujące koszty cła i transportu. Dodać należy, że w sytuacji nie dokonania sprzedaży w danym okresie rozliczeniowym, a tym samym nie osiągnięcia przychodu ze sprzedaży towarów, Spółka nie będzie uprawniona do liczenia terminu wskazanego w art. 15b ust. 2 według przyjętej metody, bowiem w tym okresie Spółka nie rozpozna kosztu własnego sprzedaży, a tym samym nie będzie można uznać, iż zaliczyła go do kosztów uzyskania przychodów.
2015
22
paź
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.