Towar | Interpretacje podatkowe

Towar | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to towar. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Brak możliwości złożenia jednego, „stałego” oświadczenia.
Fragment:
(...) towary sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 10.41.41.0, w celu opodatkowania dostawy ww. towarów obniżoną stawką podatku – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 21 czerwca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania „ stałego ” oświadczenia dla klientów, którzy w sposób stały i ciągły odbierają od Wnioskodawcy towary sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 10.41.41.0, w celu opodatkowania dostawy ww. towarów obniżoną stawką podatku. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 23 sierpnia 2017 r. (data wpływu 29 sierpnia 2017 r.) o wskazanie przedmiotu wniosku. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Spółka jawna sprzedaje towary handlowe: śruta sojowa, śruta rzepakowa, HP 300 (mączka sojowa), śruta słonecznikowa, makuch rzepakowy mieszczące się w klasyfikacji PKWiU pod symbolem 10.41.41.0. Sprzedaż wyżej wymienionych towarów dokonywana jest na rzecz rolników będących podatnikami podatku rolnego oraz podatników podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej. Towary te są nabywane z przeznaczeniem do wykorzystania jako pasze lub dodatki (surowiec) do pasz.
2017
16
wrz

Istota:
Stawka podatku obowiązująca do usługi transportu towarów wykonanej dla firmy spedycyjnej.
Fragment:
(...) towarów importowanych – oprócz dokumentów, o których mowa w pkt 1, dokument potwierdzony przez urząd celno-skarbowy, z którego jednoznacznie wynika fakt wliczenia wartości usługi do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów; towarów przez eksportera – dowód wywozu towarów; osób – międzynarodowy bilet lotniczy, promowy, okrętowy lub kolejowy, wystawiony przez przewoźnika na określoną trasę przewozu dla konkretnego pasażera. Stosownie do § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1719, z późn. zm.), obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się również do: usług transportu towarów, jeżeli transport ten wykonywany jest w całości na terytorium kraju i stanowi część usługi transportu międzynarodowego; wewnątrzwspólnotowych usług transportu towarów, jeżeli transport ten stanowi część usługi transportu międzynarodowego; usług transportu towarów świadczonych na rzecz podatnika w rozumieniu art. 28a ustawy będącego usługobiorcą tych (...)
2017
5
wrz

Istota:
Sposób opodatkowania dostawy „urządzenia i aparatury do filtrowania lub oczyszczania gazów, gdzie indziej niesklasyfikowanych.”
Fragment:
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r, poz. 1221) – zwanej dalej „ ustawą ” – opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne. Przez towary – stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy – rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Na podstawie art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również: przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej; zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji; świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.
2017
9
sie

Istota:
Podstawa opodatkowania usług spedycyjnych w przypadku, gdy towary posiadają status niewspólnotowy lub status wspólnotowy oraz prawo do zastosowania 0% stawki podatku dla świadczonych ww. usług spedycyjnych.
Fragment:
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych stanów faktycznych jest: prawidłowe – w zakresie podstawy opodatkowania usług spedycyjnych w przypadku, gdy towary posiadają status niewspólnotowy. prawidłowe – w zakresie podstawy opodatkowania usług spedycyjnych w przypadku, gdy towary posiadają status wspólnotowy. prawidłowe – w zakresie prawa do zastosowania 0% stawki podatku dla świadczonych usług spedycyjnych w sytuacji, gdy towary posiadają status niewspólnotowy. nieprawidłowe – w zakresie prawa do zastosowania 0% stawki podatku dla świadczonych usług spedycyjnych w sytuacji, gdy towary posiadają status wspólnotowy. Stosownie do dyspozycji art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Z przepisu tego wynika tzw. zasada terytorialności, zgodnie z którą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług, ale tylko w sytuacji, gdy miejscem ich świadczenia (określanym na podstawie przepisów ustawy) jest terytorium kraju, przez które - w myśl definicji zawartej w art. 2 pkt 1 ustawy - rozumie się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 2a.
2017
8
sie

Istota:
W zakresie braku zastosowania art. 15d do wydatków z tytułu zapłaty za towary zakupione u kontrahentów Spółki z krajów Bliskiego Wschodu z wykorzystaniem instytucji przekazu
Fragment:
Spółka wskazuje, iż opisane w niniejszym wniosku transfery środków pieniężnych (zapłata za towary) każdorazowo będą realizowane przez Spółkę za pośrednictwem rachunku płatniczego prowadzonego na rzecz Wnioskodawcy, bowiem zasadniczo kwoty tych transferów przekraczają 15.000 zł. Przykład Spółka nabywa od Spółki z Iranu towary za cenę 100. Wnioskodawca jest zatem zobowiązany do zapłaty ceny za te towary (100) Spółce z Iranu. W związku z powstaniem wspomnianego powyżej zobowiązania, Spółka z Iranu pismem (lub za pośrednictwem poczty email) poinstruuje Spółkę, aby ta nie wpłacała ceny za te towary na rzecz Spółki z Iranu, lecz na rzecz innego, wskazanego przez Spółkę z Iranu podmiotu. Z treści wspomnianego pisma będzie wynikało, że - po stronie Spółki z Iranu - zapłata dokonana przez Wnioskodawcę na rzecz podmiotu wskazanego przez Spółkę z Iranu będzie równoznaczna z zapłatą za te towary na rzecz Spółki z Iranu, a tym samym, zobowiązanie Spółki wobec Spółki z Iranu z tytułu sprzedaży wspomnianych powyżej towarów wygaśnie. Podmioty wskazywane przez Spółkę z Iranu mogą być zarówno podmiotami z siedzibą lub miejscem zamieszkania na terenie Unii Europejskiej, jak i krajów Bliskiego Wschodu (przykładowo Arabii Saudyjskiej, czy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, lecz z wyłączeniem Iranu z uwagi na wskazane powyżej dodatkowe koszty związane z transferem środków pieniężnych).
2017
2
sie

Istota:
Zastosowanie 0% stawki podatku dla usług transportu (towarów z portu morskiego do odbiorcy w Polsce lub innym kraju UE, pustych kontenerów, towarów będących przedmiotem importu, towarów nieunijnych w procedurze celnej tranzytu).
Fragment:
Zgodnie z art. 5 pkt 23 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny, „ towary unijne ” oznaczają towary należące do jednej z następujących kategorii: towary całkowicie uzyskane na obszarze celnym Unii i w których skład nie wchodzą towary przywiezione z krajów lub terytoriów znajdujących się poza obszarem celnym Unii; towary wprowadzone na obszar celny Unii z krajów lub terytoriów znajdujących się poza tym obszarem i dopuszczone do obrotu; towary uzyskane lub wyprodukowane na obszarze celnym Unii wyłącznie z towarów, o których mowa w lit. b), lub z towarów, o których mowa w lit. a) i b); „ Towary nieunijne ” oznaczają towary inne niż te, o których mowa w pkt 23), lub takie, które utraciły unijny status celny (art. 5 pkt 24 ww. rozporządzenia). Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawione opisy stanów faktycznych stwierdzić należy: Ad. 1) W przypadku opisanym w stanie faktycznym pkt 1, w związku z tym, że świadczenie usług transportu towarów ma miejsce na rzecz podatników posiadających siedzibę na terytorium kraju, miejscem świadczenia i opodatkowania usługi - zgodnie z art. 28b ust. 1 ustawy - jest terytorium Polski. Świadczona przez Wnioskodawcę usługa polegająca na przewozie towarów z portu morskiego w Polsce lub innym kraju UE do polskiego lub unijnego odbiorcy (na trasie przebiegającej przez terytorium kraju), stanowi część usługi transportu międzynarodowego, o którym mowa w art. 83 ust. 3 pkt 1 lit. b) i d) ustawy.
2017
14
lip

Istota:
W zakresie wskazania właściwego momentu przeniesienia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel.
Fragment:
Właściwościom towaru powinien odpowiadać zwłaszcza sposób opakowania i przewozu. Dokonanie dostawy towarów następuje z chwilą przeniesienia prawa do rozporządzenia nimi jak właściciel. Przykładowo, gdy towar jest wydawany bezpośrednio nabywcy lub osobie przez niego wskazanej – dokonanie dostawy towaru następuje z chwilą jego wydania. Wydanie towaru następuje między innymi przez odebranie towaru z magazynu dostawcy. Z wydaniem towaru przez dostawcę łączy się istotny skutek dokonania sprzedaży towarów, polegający m. in. na przejściu na odbiorcę korzyści i ciężarów związanych z towarem oraz ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru. Chwilą decydującą o przejściu na odbiorcę korzyści i ciężarów związanych z towarem oraz ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru jest, co do zasady, wydanie towaru. Jeżeli strony oznaczyły inną chwilę niż wydanie towaru dla przejścia korzyści i ciężarów, to w razie wątpliwości przyjmuje się, że ta sama chwila dotyczy przejścia ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru. Co należy rozumieć przez „ przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel ” określił Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-320/88.
2017
8
lip

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu importu towarów
Fragment:
Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), zwanej dalej „ ustawą ”, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Przez terytorium kraju rozumie się terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 2a (art. 2 pkt 1 ustawy). Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Towarami zaś, na mocy art. 2 pkt 6 ustawy, są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. W myśl art. 2 pkt 7 ustawy, przez import towarów należy rozumieć przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium Unii Europejskiej. Podatnikami są - na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy - osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.
2017
23
cze

Istota:
Czy sprzedaż otrzymanych w drodze działu spadku planowanego w najbliższym czasie towarów handlowych takich jak zabawki, artykuły papiernicze, artykuły biurowe, szkolne i wyposażenia (lada i regały) dokonana poza prowadzoną działalnością gospodarczą i po upływie pół roku od nabycia, tj. po dniu 31 lipca 2017 r. (licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie rzeczy) nie będzie podlegała podatkowi dochodowemu od osób fizycznych?
Fragment:
Następnie Wnioskodawca zamierza nabyty w ten sposób towar (anteny CB radiowe, radia CB, akcesoria do CB-wtyczki, rozetki, ładowarki) sprzedawać w ramach prowadzonej działalności. Nieodpłatne nabycie towarów do dalszej odsprzedaży stanowi operację gospodarczą, która powinna znaleźć odzwierciedlenie w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Wnioskodawca zamierza w rubryce „ Uwagi ” zamieścić informację o nabytych w drodze działu spadku towarach handlowych przeznaczonych do dalszej odsprzedaży wskazując ich rodzaj i ilość. Ujęcie w podatkowej księdze przychodów i rozchodów nastąpiłoby na podstawie sporządzonego dokumentu określającego rodzaj, ilość i wartość towarów przeznaczonych do sprzedaży w ramach prowadzonej działalności. Nabyte w drodze działu spadku towary handlowe nie zostaną przez Wnioskodawcę ujęte w księdze podatkowej w kolumnie 10 „ Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu ”, ponieważ nie spełniają warunków, aby mogły zostać zliczone do kosztów uzyskania przychodów. Pozostały towar taki jak: artykuły papiernicze, artykuły biurowe i szkolne i wyposażenie (lada i regały) Wnioskodawca zamierza sprzedać jako majątek spadkowy poza prowadzoną działalnością gospodarczą, jeżeli znajdzie się nabywca.
2017
8
cze

Istota:
Czy koszt nabycia towarów przekazanych nieodpłatnie klientom w formie próbek lub zużytych podczas testów i pokazów urządzeń, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi koszt uzyskania przychodów?
Fragment:
Mając na uwadze, że przekazane w ramach testów produkty nie mogą zaspokajać potrzeb końcowych klienta, w celu zaznajomienia klienta z produktem i jego właściwościami przekazywane są zawsze najmniejsze opakowania stanowiące jednostkę sprzedażową danego produktu, oznaczane naklejką informacyjną „ próbka towaru ”. Zgodnie z definicją próbki określona w art. 7 ust. 7 ustawy o VAT, przez próbkę rozumie się identyfikowalne jako próbka egzemplarz towaru lub jego niewielką ilość, które pozwalają na ocenę cech i właściwości towaru w jego końcowej postaci, przy czym ich przekazanie przez podatnika ma na celu promocję tego towaru oraz nie służy zasadniczo zaspokojeniu potrzeb odbiorcy końcowego w zakresie danego towaru chyba że zaspokojenie potrzeb tego odbiorcy jest nieodłącznym elementem promocji tego towaru i ma skłaniać tego odbiorcę do zakupu promowanego towaru. Przyjęte przez Spółkę i opisane powyżej rozwiązanie dotyczące formy i sposobu przekazywania towaru na cele marketingowe w ramach testów produktów i przekazywania próbek zastąpiło poprzednio stosowany przez Spółkę system dystrybucji próbek. W stosowanym w ubiegłych latach systemie, towar przeznaczany na próbki był rozdzielany z opakowań zbiorczych (ze zgrzewek, kartonów) i dzielony na pojedyncze sztuki, a chemia przelewana była do niewielkich buteleczek i każdy przygotowany w ten sposób produkt znakowany był jako próbka. Rozlewanie preparatów chemicznych do mniejszych opakowań zakwestionowane zostało przez osobę odpowiedzialną w Spółce za BHP, ponieważ Spółka nie dysponuje odpowiednimi warunkami do rozlewu chemii.
2017
6
cze
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Towar
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.