Towar | Interpretacje podatkowe

Towar | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to towar. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
- czy w przypadku sprzedaży towarów w ramach B. (zestawu towarów) mamy do czynienia ze sprzedażą obejmującą różne, odrębne towary,
- czy w przypadku sprzedaży towarów w ramach B. (zestawu towarów) podstawa opodatkowania poszczególnych towarów wchodzących w skład zestawu obejmuje również rabat udzielony dodatkowo od wartości całego zestawu.
Fragment:
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się: za prawidłowe w zakresie stwierdzenia czy w przypadku sprzedaży towarów w ramach B. (zestawu towarów) mamy do czynienia ze sprzedażą obejmującą różne, odrębne towary, za prawidłowe w zakresie stwierdzenia czy w przypadku sprzedaży towarów w ramach B. (zestawu towarów) podstawa opodatkowania poszczególnych towarów wchodzących w skład zestawu obejmuje również rabat udzielony dodatkowo od wartości całego zestawu. Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. W myśl art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (art. 2 pkt 22 ustawy o VAT). Przez pojęcie „ dostawy towarów ”, należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.
2017
10
lut

Istota:
Dotyczy określenia momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu sprzedaży towarów.
Fragment:
Powołany przepis art. 19a ust. 1 ustawy o VAT formułuje zasadę ogólną, zgodnie z którą obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towaru bądź wykonania usługi, co oznacza, że podatek staje się wymagalny w rozliczeniu za okres, w którym dokonana została dostawa towarów bądź świadczenie usług i powinien być rozliczony za ten okres. W tym miejscu zauważyć należy, iż z wydaniem towaru przez dostawcę łączy się istotny skutek dokonania sprzedaży towarów, polegający m.in. na przejściu na odbiorcę korzyści i ciężarów związanych z towarem oraz ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru. Chwilą decydującą o przejściu na odbiorcę korzyści i ciężarów związanych z towarem oraz ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru jest - co do zasady - wydanie towaru. Dokonanie dostawy, o którym mowa w art. 19a ust. 1 ustawy o VAT oznacza zatem faktyczne zrealizowanie dostawy. Jeżeli strony oznaczyły inną chwilę niż wydanie towaru dla przejścia korzyści i ciężarów, to w razie wątpliwości przyjmuje się, że ta sama chwila dotyczy przejścia ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru. Ponadto, stosownie do art. 353¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.), strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.
2017
8
lut

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie przychodu podatkowego.
Fragment:
Zorganizowanie opisywanego programu lojalnościowego przez Wnioskodawcę, którego istotą jest umożliwienie nabywania jego klientom (Salonom) określonych towarów i usług po promocyjnej cenie 1,23 zł brutto (Bonusów), ma na celu zwiększenie przychodów Wnioskodawcy ze sprzedaży towarów, których Wnioskodawca jest wyłącznym dystrybutorem na rynku polskim. Wprowadzenie programu lojalnościowego w założeniu Wnioskodawcy doprowadzi do wzrostu wielkości, a przede wszystkim wartości jego obrotów towarami, których Wnioskodawca jest wyłącznym dystrybutorem na rynku polskim. Ponadto udzielany poszczególnym klientom (Salonom) znaczny rabat cenowy pozwalający na nabycie towarów i usług za promocyjną cenę 1,23 zł brutto ściśle wiąże się z określonym zachowaniem tych klientów. Żeby zyskać możliwość nabycia towaru i usług po promocyjnej cenie 1,23 zł brutto muszą oni wcześniej nabyć od Wnioskodawcy określoną wartość towarów, których Wnioskodawca jest wyłącznym dystrybutorem na rynku polskim. Tym samym prowadzony program lojalnościowy jest niewątpliwie uzasadniony ekonomicznie, skoro rabat cenowy udzielony nabywcy przy zakupie towaru lub usługi (Bonusu) za 1,23 zł brutto znajdzie pokrycie w wartości zakupionych bezpośrednio od Wnioskodawcy towarów, których Wnioskodawca jest wyłącznym dystrybutorem na rynku polskim.
2017
7
lut

Istota:
W zakresie rozliczania transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
Fragment:
U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.), zwanej dalej „ ustawą ”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 ustawy). Art. 2 pkt 6 ustawy stanowi, że przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. W myśl art. 9 ust. 1 ustawy – przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz. W świetle art. 9 ust. 2 ustawy – przepis ust. 1 stosuje się pod warunkiem, że: nabywcą towarów jest: podatnik, o którym mowa w art. 15, lub podatnik podatku od wartości dodanej, a nabywane towary mają służyć działalności gospodarczej podatnika, osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w lit. a – z zastrzeżeniem art. 10; dokonujący dostawy towarów jest podatnikiem, o którym mowa w pkt 1 lit. a.
2017
4
lut

Istota:
W zakresie określenia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia usług, obowiązku rejestracji w Polsce dla celów VAT oraz prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów
Fragment:
W dokumencie tym, podmiot prowadzący magazyn potwierdzi, że zakupione przez Spółkę towary są od tej pory magazynowane na rzecz Wnioskodawcy i zobowiąże się do niewydawania towarów należących do Wnioskodawcy bez wcześniejszej pisemnej zgody Spółki. Za sprzedaż towarów będą odpowiedzialni pracownicy Spółki pracujący we Francji. Będą oni odpowiedzialni za wyszukiwanie klientów, negocjowanie kontraktów i ich zawieranie, itp. Wnioskodawca upoważni właściciela/operatora magazynu do wydania odpowiedniej ilości i rodzaju towarów nabywcy. Jeżeli towary w wyniku sprzedaży pozostaną w magazynie, zostaną przeniesione przez właściciela/operatora magazynu do innej jego części. Natomiast w przypadku, gdy w wyniku sprzedaży towarów dojdzie do ich przemieszczenia, transport zorganizuje samodzielnie nabywca albo podmiot, z którym Spółka będzie miała zawartą Umowę (na zlecenie Spółki). W takim przypadku sprzedane towary zostaną wydane nabywcy z magazynu przez właściciela/operatora magazynu na zlecenie Spółki. Zlecenie wydania towaru czy zlecenie transportu towarów będzie w każdym przypadku wydawane przez pracowników Spółki znajdujących się poza Polską (co do zasady, we Francji). Również faktury dokumentujące sprzedaż towarów będą wystawiane przez pracowników Spółki znajdujących się we Francji.
2017
4
lut

Istota:
Podatek od towarów i us3ug w zakresie dokumentu uprawniaj1cego Wnioskodawce do zastosowania stawki podatku w wysokooci 0% dla dokonanego eksportu bezpooredniego towarów.
Fragment:
W uzupe3nieniu do wniosku Zainteresowany poinformowa3, ?e dokona3 eksportu towarów, o którym mowa w art. 2 ust. 8 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us3ug. Spó3ka rozpocze3a procedure wywozu towarów poza terytorium Unii Europejskiej. Wnioskodawca nie otrzyma3 od administracji celnej Republiki Francuskiej innych dokumentów ni? ten który zosta3 wymieniony w opisie sprawy. W zwi1zku z powy?szym zadano nastepuj1ce pytanie. Czy w opisanej powy?ej sytuacji dokumentem potwierdzaj1cym wywóz towarów z terytorium Unii Europejskiej do Nowej Kaledonii który powinien otrzymaa Zainteresowany od urzedu celnego wyjocia aby bya uprawnionym do zastosowania stawki 0% podatku od towarów i us3ug w zwi1zku z eksportem towarów do Nowej Kaledonii powinien bya komunikat IE-599? Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z przepisem art. 41 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i us3ug (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) stawke podatku 0% stosuje sie w eksporcie towarów pod warunkiem, ?e podatnik przed z3o?eniem deklaracji podatkowej za dany miesi1c otrzyma3 dokument potwierdzaj1cy wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty. Ponadto zgodnie z treoci1 przepisu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us3ug, przez eksport towarów rozumie sie potwierdzony przez urz1d celny wyjocia wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty.
2017
15
sty

Istota:
Możliwość korzystania ze zwolnienia podmiotowego przy prowadzeniu działalności polegającej na produkcji i dostawie noży kolekcjonerskich.
Fragment:
Czy prowadząc działalność polegającą na produkcji i dostawie noży kolekcjonerskich (i innych unikatowych wyrobów z różnych metali nieszlachetnych) może Pan korzystać ze zwolnienia podmiotowego z podatku VAT, o którym mowa w przepisach art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług? Zdaniem Wnioskodawcy, prowadząc działalność polegającą na produkcji i dostawie noży kolekcjonerskich i innych wyrobów, jest uprawniony do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego z podatku VAT, o którym mowa w przepisach art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) - zwanej dalej „ ustawą o VAT ”. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1-5 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Czynności te podlegają opodatkowaniu niezależnie od tego, czy zostały wykonane z zachowaniem warunków oraz form określonych przepisami prawa (art. 5 ust. 2 ustawy o VAT). Towarami w rozumieniu ustawy o VAT są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT). Przez dostawę towarów rozumie się z kolei przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 ustawy o VAT).
2016
31
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych nieodpłatnego otrzymywania towarów i ich późniejszej sprzedaży.
Fragment:
Zatem najwłaściwszym będzie odwołanie się do przepisu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r., poz. 915), zgodnie z którym ceną jest wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. Z art. 3 ust. 2 ww. ustawy wynika, że w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową. Zatem przez wartość rynkową należy rozumieć wartość brutto, gdyż podatek od towarów i usług stanowi nieodłączny element ceny będącej podstawą określenia wartości świadczeń. Tak więc, jeżeli podatnik będący osobą prawną otrzyma nieodpłatnie towar, to ustalając kwotę przychodu z tego tytułu należy wziąć pod uwagę wartość rynkową tegoż towaru. Podkreślić przy tym też należy, że ceną, poprzez którą definiuje się kwotę przychodu tego podatnika jest cena brutto, tj. wraz z zawartym podatkiem od towarów i usług. W sytuacji bowiem, gdyby podatnik musiał zakupić sam określony towar zobowiązany byłby zapłacić cenę z uwzględnieniem naliczonego przez sprzedawcę podatku VAT (który jest składnikiem ceny).
2016
24
gru

Istota:
Zastosowanie stawki 0% przy eksportowej dostawie towarów dokonanej w 2011r. i 2016r.
Fragment:
U. z 2016r., poz. 710 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Stosownie zaś do art. 2 pkt 6 ustawy, towarami są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Zgodnie z art. 2 pkt 8 ustawy – ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o eksporcie towarów - rozumie się przez to dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej przez: dostawcę lub na jego rzecz, lub nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz, z wyłączeniem towarów wywożonych przez samego nabywcę do celów wyposażenia lub zaopatrzenia statków rekreacyjnych oraz turystycznych statków powietrznych lub innych środków transportu służących do celów prywatnych jeżeli wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej jest potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych.
2016
22
gru

Istota:
W jaki sposób dokumentować zakup towarów.
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy otrzymany paragon spełnia wymogi dowodu księgowego i czy tym samym stanowi podstawę księgowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, jako koszt uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej? Zdaniem Wnioskodawczyni, paragon fiskalny zawierający dane o sprzedawcy i towarze oraz uzupełniony na odwrocie poprzez dane jej firmy, rodzaj zakupionego towaru, jego wartość w przeliczeniu na polskie złote i podpis, w sposób wiarygodny dokumentuje zdarzenie gospodarcze oraz pochodzenie sprzedawanych artykułów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i w związku z tym stanowi dowód księgowy. Tak zakupiony towar, który nie zostanie odsprzedany na 31 grudnia 2016 r. będzie ujęty w spisie z natury sporządzanym na koniec roku podatkowego. Skoro kontrahenci niemieccy i czescy nie mogą wystawiać faktur ze względu na swoje przepisy, to takie udokumentowanie transakcji paragonem fiskalnym powinno być akceptowalne i stanowić dowód księgowy oraz stanowić podstawę zapisu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, niezależnie od tego czy dokumentuje zakup towaru handlowego, czy poniesienie też pozostałych kosztów. Wnioskodawczyni nadmienia, że towar kupiony wyłącznie bezpośrednio u powyższych kontrahentów jest atrakcyjny cenowo, co tym samym wpływa na wysokość obrotów w prowadzonej działalności gospodarczej. W związku z powyższym towar handlowy zakupiony na terenie Czech i Niemiec na podstawie wydanego paragonu jest kosztem uzyskania przychodu w myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j.
2016
17
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Towar
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.