Towar | Interpretacje podatkowe

Towar | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to towar. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i us3ug w zakresie dokumentu uprawniaj1cego Wnioskodawce do zastosowania stawki podatku w wysokooci 0% dla dokonanego eksportu bezpooredniego towarów.
Fragment:
W uzupe3nieniu do wniosku Zainteresowany poinformowa3, ?e dokona3 eksportu towarów, o którym mowa w art. 2 ust. 8 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us3ug. Spó3ka rozpocze3a procedure wywozu towarów poza terytorium Unii Europejskiej. Wnioskodawca nie otrzyma3 od administracji celnej Republiki Francuskiej innych dokumentów ni? ten który zosta3 wymieniony w opisie sprawy. W zwi1zku z powy?szym zadano nastepuj1ce pytanie. Czy w opisanej powy?ej sytuacji dokumentem potwierdzaj1cym wywóz towarów z terytorium Unii Europejskiej do Nowej Kaledonii który powinien otrzymaa Zainteresowany od urzedu celnego wyjocia aby bya uprawnionym do zastosowania stawki 0% podatku od towarów i us3ug w zwi1zku z eksportem towarów do Nowej Kaledonii powinien bya komunikat IE-599? Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z przepisem art. 41 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i us3ug (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) stawke podatku 0% stosuje sie w eksporcie towarów pod warunkiem, ?e podatnik przed z3o?eniem deklaracji podatkowej za dany miesi1c otrzyma3 dokument potwierdzaj1cy wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty. Ponadto zgodnie z treoci1 przepisu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us3ug, przez eksport towarów rozumie sie potwierdzony przez urz1d celny wyjocia wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty.
2017
15
sty

Istota:
Możliwość korzystania ze zwolnienia podmiotowego przy prowadzeniu działalności polegającej na produkcji i dostawie noży kolekcjonerskich.
Fragment:
Czy prowadząc działalność polegającą na produkcji i dostawie noży kolekcjonerskich (i innych unikatowych wyrobów z różnych metali nieszlachetnych) może Pan korzystać ze zwolnienia podmiotowego z podatku VAT, o którym mowa w przepisach art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług? Zdaniem Wnioskodawcy, prowadząc działalność polegającą na produkcji i dostawie noży kolekcjonerskich i innych wyrobów, jest uprawniony do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego z podatku VAT, o którym mowa w przepisach art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) - zwanej dalej „ ustawą o VAT ”. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1-5 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Czynności te podlegają opodatkowaniu niezależnie od tego, czy zostały wykonane z zachowaniem warunków oraz form określonych przepisami prawa (art. 5 ust. 2 ustawy o VAT). Towarami w rozumieniu ustawy o VAT są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT). Przez dostawę towarów rozumie się z kolei przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 ustawy o VAT).
2016
31
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych nieodpłatnego otrzymywania towarów i ich późniejszej sprzedaży.
Fragment:
Zatem najwłaściwszym będzie odwołanie się do przepisu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r., poz. 915), zgodnie z którym ceną jest wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. Z art. 3 ust. 2 ww. ustawy wynika, że w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową. Zatem przez wartość rynkową należy rozumieć wartość brutto, gdyż podatek od towarów i usług stanowi nieodłączny element ceny będącej podstawą określenia wartości świadczeń. Tak więc, jeżeli podatnik będący osobą prawną otrzyma nieodpłatnie towar, to ustalając kwotę przychodu z tego tytułu należy wziąć pod uwagę wartość rynkową tegoż towaru. Podkreślić przy tym też należy, że ceną, poprzez którą definiuje się kwotę przychodu tego podatnika jest cena brutto, tj. wraz z zawartym podatkiem od towarów i usług. W sytuacji bowiem, gdyby podatnik musiał zakupić sam określony towar zobowiązany byłby zapłacić cenę z uwzględnieniem naliczonego przez sprzedawcę podatku VAT (który jest składnikiem ceny).
2016
24
gru

Istota:
Zastosowanie stawki 0% przy eksportowej dostawie towarów dokonanej w 2011r. i 2016r.
Fragment:
U. z 2016r., poz. 710 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Stosownie zaś do art. 2 pkt 6 ustawy, towarami są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Zgodnie z art. 2 pkt 8 ustawy – ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o eksporcie towarów - rozumie się przez to dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej przez: dostawcę lub na jego rzecz, lub nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz, z wyłączeniem towarów wywożonych przez samego nabywcę do celów wyposażenia lub zaopatrzenia statków rekreacyjnych oraz turystycznych statków powietrznych lub innych środków transportu służących do celów prywatnych jeżeli wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej jest potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych.
2016
22
gru

Istota:
W jaki sposób dokumentować zakup towarów.
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy otrzymany paragon spełnia wymogi dowodu księgowego i czy tym samym stanowi podstawę księgowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, jako koszt uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej? Zdaniem Wnioskodawczyni, paragon fiskalny zawierający dane o sprzedawcy i towarze oraz uzupełniony na odwrocie poprzez dane jej firmy, rodzaj zakupionego towaru, jego wartość w przeliczeniu na polskie złote i podpis, w sposób wiarygodny dokumentuje zdarzenie gospodarcze oraz pochodzenie sprzedawanych artykułów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i w związku z tym stanowi dowód księgowy. Tak zakupiony towar, który nie zostanie odsprzedany na 31 grudnia 2016 r. będzie ujęty w spisie z natury sporządzanym na koniec roku podatkowego. Skoro kontrahenci niemieccy i czescy nie mogą wystawiać faktur ze względu na swoje przepisy, to takie udokumentowanie transakcji paragonem fiskalnym powinno być akceptowalne i stanowić dowód księgowy oraz stanowić podstawę zapisu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, niezależnie od tego czy dokumentuje zakup towaru handlowego, czy poniesienie też pozostałych kosztów. Wnioskodawczyni nadmienia, że towar kupiony wyłącznie bezpośrednio u powyższych kontrahentów jest atrakcyjny cenowo, co tym samym wpływa na wysokość obrotów w prowadzonej działalności gospodarczej. W związku z powyższym towar handlowy zakupiony na terenie Czech i Niemiec na podstawie wydanego paragonu jest kosztem uzyskania przychodu w myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j.
2016
17
gru

Istota:
Prawidłowość opodatkowania transakcji dostawy towaru dla kontrahenta unijnego w opisanym modelu sprzedaży.
Fragment:
Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 710, ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Natomiast art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). W myśl art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Według art. 13 ust. 1 ustawy o VAT – przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5, rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, z zastrzeżeniem ust. 2-8. Z kolei stosownie do ust. 2 ww. artykułu, przepis ust. 1 stosuje się pod warunkiem, że nabywca towarów jest: podatnikiem podatku od wartości dodanej zidentyfikowanym (...)
2016
15
gru

Istota:
Opodatkowanie oddania w u?ytkowanie wieczyste udzia3u w dzia3ce gruntu nr XXX oraz zwolnienia od podatku dostawy lokalu mieszkalnego znajduj1cego sie w budynku posadowionym na tej dzia3ce.
Fragment:
Czy dostawa lokalu mieszkalnego bedzie korzysta3a ze zwolnienia od podatku VAT a oddanie dzia3ki XXX w udziale 749/10000 w u?ytkowanie wieczyste opodatkowane bedzie stawk1 23% VAT? Zdaniem Wnioskodawcy, wskazuj1cego w poz. 74 wniosku nastepuj1ce przepisy prawa podatkowego: art. 2 pkt 14, art. 7 ust 1 pkt 6, art. 29a ust. 9, art. 43 ust. 10 i 10a ustawy o podatku od towarów i us3ug, przez dostawe towarów rozumie sie przeniesienie prawa do rozporz1dzania towarami jak w3aociciel, w tym równie? oddanie gruntów w u?ytkowanie wieczyste – art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i us3ug. Czynnooa oddania gruntu w wieczyste u?ytkowanie jest dostaw1 towaru, dlatego te? oddanie dzia3ki zabudowanej budynkiem jest opodatkowane stawk1 23% VAT – stosownie do art. 29a ust. 9 ustawy o podatku od towarów i us3ug. Natomiast dostawa lokalu mieszkalnego nr 5 bedzie korzysta ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i us3ug. W owietle obowi1zuj1cego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przysz3ego jest prawid3owe. Maj1c powy?sze na wzgledzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odst1piono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Ponadto wskazaa nale?y, ?e niniejsza interpretacja zosta3a wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przysz3ego, co oznacza, ?e w przypadku, gdy w toku postepowania podatkowego, kontroli podatkowej, b1dY skarbowej zostanie okreolony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywo3a w tym zakresie skutków prawnych.
2016
15
gru

Istota:
W zakresie możliwości sprzedaży w systemie VAT marża zakupionego od osób fizycznych używanego oprogramowania X. i Y. zapakowanego w pudełku.
Fragment:
(...) towarów była opodatkowana zgodnie z ust. 4 i 5; podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113; podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana podatkiem od wartości dodanej na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w ust. 4 i 5, a nabywca posiada dokumenty jednoznacznie potwierdzające nabycie towarów na tych zasadach. Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług przewidują zatem stosowanie szczególnej procedury opodatkowania dostawy - między innymi - towarów używanych, polegającej na opodatkowaniu marży. Jest to wyjątek od ogólnej reguły opodatkowania obrotu, czyli kwoty stanowiącej zapłatę z tytułu sprzedaży, pomniejszonej o kwotę należnego podatku. Ta szczególna procedura dotyczy jednak tylko dostawy towarów używanych, które podatnik nabył od określonej kategorii podmiotów. Należy podkreślić, że do stosowania szczególnej procedury opodatkowania marżą uprawnieni są wszyscy podatnicy, którzy dokonują dostawy towarów nabytych w okolicznościach wymienionych w art. 120 ust. 10 ustawy.
2016
6
gru

Istota:
1. Czy zgodnie z przepisami Ustawy o CIT przychodem z tytułu sprzedaży Towarów A, B i C w ramach sprzedaży premiowej będzie kwota faktycznie należna od nabywcy, pomniejszona o należy podatek VAT?2. Czy zgodnie z przepisami Ustawy o CIT Spółka będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione przez Spółkę na nabycie lub wytworzenie Towarów A, B i C, które będą przedmiotem sprzedaży premiowej?
Fragment:
W związku z powyższym, Spółka planuje wdrożyć model sprzedaży premiowej, w ramach którego dzięki podjęciu decyzji o zakupie Towaru A na warunkach przedstawionych podczas spotkania, klient uzyska rabat, co przełoży się na możliwość zakupu na tym samym spotkaniu towaru B (dalej: „ Towar B ”) po znacznie obniżonej cenie. Nabycie towarów na warunkach sprzedaży premiowej będzie dobrowolne. Klient będzie mógł zrezygnować z oferty zakupu w ramach sprzedaży premiowej i dokonać nabycia towarów (A i B) po cenach katalogowych. Ponadto, w celu zapewnienia dodatkowej zachęty dla klienta, oferta sprzedaży premiowej może zostać rozszerzona o kolejne towary. Przykładowo, gdy klient zdecyduje się na nabycie zarówno Towaru A, jak i Towaru B na warunkach przedstawionych na spotkaniu, wówczas uzyska on kolejny rabat, dzięki któremu będzie mógł nabyć towar C (dalej: „ Towar C ”) po symbolicznej cenie (może to być np. 1 zł brutto). Towar A, Towar B i Towar C mogą się zmieniać w czasie w zależności od aktualnej oferty Wnioskodawcy. Sprzedaż Towaru B oraz Towaru C może być opodatkowana podstawową lub obniżoną stawką podatku VAT. Wspomniane powyżej rabaty nie mogą być wykorzystane w żaden inny sposób niż opisany powyżej. W szczególności klient dokonujący zakupu towarów A i B w ramach sprzedaży premiowej nie może przenieść uzyskanego rabatu dotyczącego towaru B na towar A czy też wykorzystać uzyskany rabat w ramach zakupu towaru C.
2016
5
gru

Istota:
Opodatkowanie kosztów przesyłki ponoszonych przez Wnioskodawcę w związku ze sprzedażą książek
Fragment:
Zatem w przedmiotowej sprawie należy wskazać, że koszty przesyłki doliczone do sprzedaży towarów (tj. książek) przez internet nie stanowią należności z tytułu samodzielnej usługi, lecz są to koszty dodatkowe podstawowej czynności, jaką jest sprzedaż towarów – książek. Koszty dodatkowe, między innymi koszty przesyłki, są jednym z poniesionych kosztów związanych ze świadczeniem głównym, które w efekcie kształtuje kwotę ostateczną żądaną od nabywcy. Wynika z tego, że koszty wysyłki ponoszone w związku ze sprzedażą towarów (tj. książek), jako element świadczenia zasadniczego, winny zwiększać kwotę należną od nabywcy z tytułu dostawy towarów i być opodatkowane według stawki podatkowej właściwej dla sprzedawanych towarów. Jeżeli dostawa dotyczy towarów opodatkowanych według różnych stawek, to koszty przesyłki powinny być przyporządkowane proporcjonalnie do wartości towarów opodatkowanych poszczególnymi stawkami. Tak więc, w niniejszej sprawie koszty przesyłki ponoszone w związku ze sprzedażą książek zwiększają kwotę należną od nabywcy z tytułu dostawy towarów oraz są opodatkowane według stawki podatkowej właściwej dla realizacji sprzedaży książek (tj. jak wskazał Wnioskodawca według stawki w wysokości 5%, gdy spełnione są przesłanki określone przepisami prawa do zastosowania tej stawki podatku).
2016
29
lis
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Towar
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.