Towar | Interpretacje podatkowe

Towar | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to towar. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Opodatkowanie kosztów przesyłki ponoszonych przez Wnioskodawcę w związku ze sprzedażą książek
Fragment:
Zatem w przedmiotowej sprawie należy wskazać, że koszty przesyłki doliczone do sprzedaży towarów (tj. książek) przez internet nie stanowią należności z tytułu samodzielnej usługi, lecz są to koszty dodatkowe podstawowej czynności, jaką jest sprzedaż towarów – książek. Koszty dodatkowe, między innymi koszty przesyłki, są jednym z poniesionych kosztów związanych ze świadczeniem głównym, które w efekcie kształtuje kwotę ostateczną żądaną od nabywcy. Wynika z tego, że koszty wysyłki ponoszone w związku ze sprzedażą towarów (tj. książek), jako element świadczenia zasadniczego, winny zwiększać kwotę należną od nabywcy z tytułu dostawy towarów i być opodatkowane według stawki podatkowej właściwej dla sprzedawanych towarów. Jeżeli dostawa dotyczy towarów opodatkowanych według różnych stawek, to koszty przesyłki powinny być przyporządkowane proporcjonalnie do wartości towarów opodatkowanych poszczególnymi stawkami. Tak więc, w niniejszej sprawie koszty przesyłki ponoszone w związku ze sprzedażą książek zwiększają kwotę należną od nabywcy z tytułu dostawy towarów oraz są opodatkowane według stawki podatkowej właściwej dla realizacji sprzedaży książek (tj. jak wskazał Wnioskodawca według stawki w wysokości 5%, gdy spełnione są przesłanki określone przepisami prawa do zastosowania tej stawki podatku).
2016
29
lis

Istota:
Opodatkowanie czynności przekazania samochodu z działalności gospodarczej na cele osobiste.
Fragment:
U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Natomiast zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...). Należy zauważyć, że dostawa towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, rozumiana jako przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel obejmuje każdą czynność polegającą na przeniesieniu dobra materialnego przez stronę, która przyznaje drugiej stronie prawo do faktycznego dysponowania nim, jakby była właścicielem tego dobra. Na mocy art. 7 ust. 2 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów (...)
2016
28
lis

Istota:
Czy po stronie klienta nabywającego towary Spółki w ramach sprzedaży premiowej powstanie przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia opodatkowanego podatkiem PIT, i czy dokonując sprzedaży Towarów A, B i C w ramach sprzedaży premiowej Spółka będzie zobowiązana do sporządzenia informacji, o której mowa w art. 42a Ustawy o PIT?
Fragment:
W związku z powyższym, Spółka planuje wdrożyć model sprzedaży premiowej, w ramach którego dzięki podjęciu decyzji o zakupie Towaru A na warunkach przedstawionych podczas spotkania, klient uzyska rabat, co przełoży się na możliwość zakupu na tym samym spotkaniu towaru B (dalej: „ Towar B ”) po znacznie obniżonej cenie. Nabycie towarów na warunkach sprzedaży premiowej będzie dobrowolne. Klient będzie mógł zrezygnować z oferty zakupu w ramach sprzedaży premiowej i dokonać nabycia towarów (A i B) po cenach katalogowych. Ponadto, w celu zapewnienia dodatkowej zachęty dla klienta, oferta sprzedaży premiowej może zostać rozszerzona o kolejne towary. Przykładowo, gdy klient zdecyduje się na nabycie zarówno Towaru A, jak i Towaru B na warunkach przedstawionych na spotkaniu, wówczas uzyska on kolejny rabat, dzięki któremu będzie mógł nabyć towar C (dalej: „ Towar C ”) po symbolicznej cenie (może to być np. 1 zł brutto). Towar A, Towar B i Towar C mogą się zmieniać w czasie w zależności od aktualnej oferty Wnioskodawcy. Sprzedaż Towaru B oraz Towaru C może być opodatkowana podstawową lub obniżoną stawką podatku VAT. Wspomniane powyżej rabaty nie mogą być wykorzystane w żaden inny sposób niż opisany powyżej. W szczególności klient dokonujący zakupu towarów A i B w ramach sprzedaży premiowej nie może przenieść uzyskanego rabatu dotyczącego towaru B na towar A czy też wykorzystać uzyskany rabat w ramach zakupu towaru C.
2016
28
lis

Istota:
Stawka podatku dla sprzedaży tworzyw sztucznych w formach podstawowych.
Fragment:
U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez towary – stosownie do treści art. 2 pkt 6 ww. ustawy – rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Pod pojęciem sprzedaży – na mocy art. 2 pkt 22 ww. ustawy – rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Zgodnie z art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne. Od dnia 1 stycznia 2011 r., na potrzeby podatku od towarów i usług wykorzystywana jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U.
2016
28
lis

Istota:
Czy Spółka ma prawo do odliczenia pełnej wartości podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów, których wydanie podlegało będzie opodatkowaniu jako odpłatna dostawa towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2 ustawy o VAT?
Fragment:
Powyższe przepisy wskazują więc, iż aby doszło do opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów, spełnione muszą być łącznie następujące warunki: dokonującym nieodpłatnego przekazania jest podatnik podatku od towarów i usług, przekazane przez podatnika towary należą do jego przedsiębiorstwa, przedmiotem nieodpłatnego przekazania jest towar, w stosunku do którego podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy jego nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tych towarów lub ich części składowych. Co do zasady, opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów (przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel), a także wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, a w szczególności darowizny, pod warunkiem, że podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Wyjątek stanowi przekazywanie prezentów o małej wartości i próbek. W niniejszej sprawie niewątpliwie spełnione są wszystkie przesłanki wynikające z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, implikujące konieczność opodatkowania VAT nieodpłatnego wydania towarów jako dostawy towarów. Jednocześnie, w myśl art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.
2016
14
sie

Istota:
Określenie momentu powstania obowiązku podatkowego eksportu towarów w przypadku dostawy na warunkach INCOTERMS 2010 CIP i CIF.
Fragment:
Tym samym w przypadku utraty lub uszkodzenia towarów w transporcie klient nadal pozostaje zobowiązany do zapłaty ceny, a ponadto nie może żądać wydania nowego towaru w miejsce towaru utraconego, uszkodzonego lub zniszczonego. W związku z eksportem towarów Wnioskodawca zobowiązany jest do dokonania odprawy celnej towarów w ramach procedury wywozu. Skoro zgodnie z warunkami Incoterms 2010 CIP oraz CIF ryzyka dotyczące towarów w trakcie transportu obciążają kupującego, to tym samym ciążący na Wnioskodawcy obowiązek wydania towarów uważa się za wykonany w dacie wydania towarów przewoźnikowi (w tym armatorowi). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług z tytułu dostaw towarów dokonywanych przez Wnioskodawcę na rzecz klientów Wnioskodawcy powstaje w dniu wydania towarów przewoźnikowi, czy też w dniu wydania towarów przez przewoźnika w miejscach, do których przewoźnik transportuje towary do klientów Wnioskodawcy... Zdaniem Wnioskodawcy, obowiązek podatkowy z tytułu dokonywanych przez Wnioskodawcę dostaw towarów, to jest eksportu towarów, powstaje w dniach, w których Wnioskodawca wydaje towary przewoźnikowi. Eksport towarów został wymieniony w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) jako odrębna czynność podlegająca opodatkowaniu.
2016
4
sie

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie podlegania opodatkowaniu sprzedaży nieruchomości zabudowanej.
Fragment:
Zainteresowany uważa, że spełnia wymogi obu artykułów zwalniających z obowiązku naliczenia podatku od towarów i usług. Ponieważ sprzedaż gruntu zabudowanego podlega opodatkowaniu w stawce VAT przypisanej zabudowanym obiektom, wnioskuje on, że dla tej transakcji nie jest zobowiązany do naliczenia podatku VAT i może ją zrealizować dla wszystkich obiektów łącznie w ramach jednej czynności. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Stosownie do treści art. 2 pkt 6 ustawy – przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Podkreślić należy, że nie każda czynność która stanowi dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Określona czynność będzie opodatkowana podatkiem VAT jeśli zostanie wykonana przez podatnika, a więc osobę prowadzącą działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.
2016
27
lip

Istota:
W opisanym schemacie dostawy podatnikiem zobowiązanym do uiszczenia podatku z tytułu importu towarów dokonanego na terenie Polski jest ostateczny nabywca, tj. Wnioskodawca.
Fragment:
Określenie miejsca świadczenia (dostawy) jest szczególnie istotne w przypadku dostawy towarów, która odbywa się pomiędzy podmiotami z różnych państw. Miejsce świadczenia (opodatkowania) przy dostawie towarów uzależnione jest od sposobu, w jaki realizowana jest ta dostawa. Regulacje dotyczące miejsca świadczenia przy dostawie towarów zawierają przepisy art. 22 ustawy. Na mocy art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy - miejscem dostawy towarów jest w przypadku towarów wysyłanych lub transportowanych przez dokonującego ich dostawy, ich nabywcę lub przez osobę trzecią - miejsce, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy. W przypadku towarów niewysyłanych ani nietransportowanych - miejscem dostawy towarów jest miejsce, w którym towary znajdują się w momencie dostawy (art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy). Zgodnie zaś z art. 22 ust. 2 ustawy, w przypadku, gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy, przy czym towar ten jest wysyłany lub transportowany, to wysyłka lub transport tego towaru są przyporządkowane tylko jednej dostawie; jeżeli towar jest wysyłany lub transportowany przez nabywcę, który dokonuje również jego dostawy, przyjmuje się, że wysyłka lub transport są przyporządkowane dostawie dokonanej dla tego nabywcy, chyba że z warunków dostawy wynika, że wysyłkę lub transport towaru należy przyporządkować jego dostawie.
2016
24
cze

Istota:
Opodatkowanie nieodpłatnego przekazania produktów.
Fragment:
Zgodnie z art. 5 ust. 1 Ustawy o podatku od towarów i usług czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT są to: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Jednocześnie w myśl art. 7 ust. 2 Ustawy o podatku od towarów i usług rozumie się przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności: przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny - jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części. Z literalnego brzmienia art. 7 ust. 2 Ustawy o podatku od towarów usług wynika wprost, że przepis odnosi się do takiego przekazania towarów, które nastąpiło wyłącznie na cele inne niż związane z prowadzonym przedsiębiorstwem.
2016
19
cze

Istota:
W zakresie zachowania prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupem towarów, które następnie podlegają likwidacji
Fragment:
W ramach działalności Spółka dokonuje obrotu towarami nabytymi w celu sprzedaży. Spółka jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca nabywa towary, które są następnie sprzedawane w sklepach Spółki. Celem zakupów jest chęć osiągnięcia przychodów ze sprzedaży, realizacja czynności opodatkowanych VAT. Nabywając towary Spółka dokonuje odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu nabycia towarów. Jak przewiduje Wnioskodawca, w niektórych przypadkach, z przyczyn obiektywnych o charakterze rynkowym, Spółka może nie być w stanie sprzedać swoim klientom całości wolumenu nabytych towarów handlowych (częściowo ma to miejsce już obecnie). Dotyczyć to może m.in. następujących przypadków: towary spożywcze mające krótki termin przydatności do spożycia, towary posiadające pewne wady utrudniające lub uniemożliwiające sprzedaż całości wolumenu danego produktu (np. produkty z rozerwanymi, częściowo zniszczonymi opakowaniami), towary o charakterze sezonowym, takie jak np. kalendarze, produkty i gadżety nawiązujące do określonego wydarzenia kulturalnego, rozrywkowego lub sportowego (np. sprzęt piłkarski z logo danych mistrzostw świata), sanki, wyprawki szkolne, zimowe płyny do spryskiwaczy, odzież, obuwie, itd. produkty, które z innych przyczyn o charakterze rynkowym nie zostały sprzedane w całości w sieci sklepów Wnioskodawcy w ustalonym pierwotnie i przedłużanym okresie sprzedaży, nawet po zaoferowaniu znacznych obniżek cen.
2016
14
cze
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Towar
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.