Towar | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to towar. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
16
sie

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem towarów i usług przy wykorzystaniu kart paliwowych.

Fragment:

(...) towarów i usług przy wykorzystaniu kart paliwowych. Uzasadnienie Wnioskodawcy Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Na mocy art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Zarówno dostawa towarów, jak i świadczenie usług mieszczą się w definicji sprzedaży, określonej w art. 2 pkt 22 ustawy o VAT, według której sprzedaż to odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. W świetle art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel. Jednocześnie, zgodnie z art. 7 ust. 8 ustawy o VAT, w sytuacji, gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy uznaje się, że dostawy towarów dokonał każdy z podmiotów biorących udział w tych czynnościach. Z kolei art. 8 ust. 1 ustawy o VAT stanowi, iż przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się, co do zasady, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT.

2018
8
sie

Istota:

W przedmiotowej sprawie wystąpi dostawa towarów wraz z montażem – nie ma zastosowania mechanizm odwrotnego obciążenia.

Fragment:

I ten element transakcji przesądza o jej klasyfikacji dla potrzeb VAT jako dostawy towarów. Kolejnym kryterium (wskazanym również przez TSUE), aby dostawę traktować jako dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, jest cena towaru, która powinna stanowić wyraźnie większą część całkowitego kosztu transakcji. TSUE nie wskazuje, jaki procent wartości całej transakcji powinna stanowić wartość dostarczanych towarów, aby to kryterium zostało spełnione. Jednak, zdaniem TSUE wyrażonym w wyroku C-111/05, z całą pewnością z taką sytuacją mamy do czynienia, jeżeli cena towaru stanowi 80-85% ceny dostawy z instalacją (montażem), a może być nawet mniejsza. Przenosząc powyższe wnioski na przedstawione zdarzenie przyszłe, do dostawy towarów dochodzi w przypadku dostawy i instalacji urządzeń z przeznaczeniem na place zabaw, co ma miejsce w przypadku usług świadczonych przez Spółkę, gdyż nie dochodzi do zmiany charakteru dostarczanego towaru, a jedynie do połączenia gotowego towaru z nieruchomością (ewentualnie złożenia i zainstalowania towaru z gotowych elementów). Zdaniem Spółki, pomimo że opisane czynności zawierają kilka świadczeń, nie powinna być sztucznie dzielona dla celów podatkowych. Reasumując, (...)

2018
12
maj

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług przy użyciu kart paliwowych.

Fragment:

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy Uzasadnienie do Pytania nr 1 Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm. – dalej „ ustawa o VAT ”), opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów należy rozumieć co do zasady przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel (art. 7 ust. 1 ustawy o VAT). Natomiast świadczenie usług określone zostało w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT i oznacza „ każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...) ”. Równocześnie, przepisy ustawy o VAT w art. 7 ust. 8 wskazują, iż „ w przypadku gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy, uznaje się, że dostawy towarów dokonał każdy z podmiotów biorących udział w tych czynnościach ” (tzw. transakcje łańcuchowe). Warunkiem niezbędnym do zaistnienia tzw. transakcji łańcuchowych jest zatem występowanie okoliczności, w których towar zostaje wydany przez pierwszy podmiot ostatniemu w kolejności podmiotowi, przy czym odpowiednie zaangażowane podmioty biorące udział w łańcuchu (podmioty „ pośredniczące ”) w ogóle nie wchodzą w fizyczne posiadanie przedmiotu dostawy.

2018
27
kwi

Istota:

Obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego od wskazanych towarów i usług, zgodnie z art. 91 ust. 7b i 7c ustawy.

Fragment:

Korekty dokonuje się w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła sprzedaż, a w przypadku opodatkowania towarów zgodnie z art. 14 – w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym w stosunku do tych towarów powstał obowiązek podatkowy. Zgodnie z art. 91 ust. 6 ustawy, w przypadku gdy towary lub usługi, o których mowa w ust. 4, zostaną: opodatkowane – w celu dokonania korekty przyjmuje się, że dalsze wykorzystanie tego towaru lub usługi jest związane z czynnościami opodatkowanymi; zwolnione od podatku lub nie podlegały opodatkowaniu – w celu dokonania korekty przyjmuje się, że dalsze wykorzystanie tego towaru lub usługi jest związane wyłącznie z czynnościami zwolnionymi od podatku lub niepodlegającymi opodatkowaniu. Art. 91 ust. 7 ustawy stanowi, że przepisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy podatnik miał prawo do obniżenia kwot podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego od wykorzystywanego przez siebie towaru lub usługi i dokonał takiego obniżenia, albo nie miał takiego prawa, a następnie zmieniło się prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tego towaru lub usługi. Stosownie do art. 91 ust. 7a ustawy, w przypadku towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym (...)

2018
16
kwi

Istota:

Powstanie obowiązku podatkowego dla dostawy towarów wykonywanej za pośrednictwem firmy spedycyjnej

Fragment:

Wnioskodawca dostarczając towar za pośrednictwem przewoźnika, dokonanie dostawy towaru, rozpoznaje z chwilą wydania towaru podmiotowi, który jest zobowiązany do jego dostarczenia, z tym bowiem momentem Wnioskodawca przenosi prawo do rozporządzania towarem jak właściciel. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług z tytułu dostawy towarów dostarczanych kupującemu za pośrednictwem firmy spedycyjnej, w dacie wydania towaru przewoźnikowi, czy w dacie jego fizycznego dostarczenia do klienta? Zdaniem Wnioskodawcy, obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług z tytułu dostawy towarów dostarczonych za pośrednictwem firmy spedycyjnej powstaje w momencie przekazania towarów kurierowi. Zgodnie z art. 19a ustawy o podatku od towarów i usług obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towaru. Odwołując się do art. 7 ust. 1 ww. ustawy przez dokonanie dostawy rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. W związku z tym, że Spółka nie posiada umów z klientami oraz regulaminu sprzedaży, w którym określałaby moment przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, podlega regulacjom ogólnym, tj. przepisom Kodeksu cywilnego.

2018
15
kwi

Istota:

Opodatkowanie nieodpłatnego przekazania Towarów promocyjnych, których cena jednostkowa nabycia (bez VAT) nie przekracza 10 zł oraz jednorazowego przekazania kontrahentowi większej ilości Towarów, których cena jednostkowa nabycia (bez VAT) nie przekracza 10 zł, w opakowaniach zbiorczych, których łączna wartość przekracza 10 zł netto, podstawy opodatkowania dostawy Towarów dokonywanej po cenie promocyjnej (np. 1 zł albo 1 gr) oraz prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia tych Towarów.

Fragment:

Istotne znaczenie ma fakt, że jednostkowa cena nabycia Towarów w momencie przekazania pojedynczego towaru nie przekracza 10 zł netto. Tym samym, nieodpłatne przekazanie opisanych Towarów promocyjnych nie będzie stanowić dostawy towarów i nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Przekazanie towarów w opakowaniu nie stanowi o tym, że opakowanie zbiorcze towarów jest samodzielnym towarem w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy. Opakowanie zbiorcze jest jedynie opakowaniem ochronnym lub ozdobnym przeznaczonym do przewozu, przechowywania lub estetycznego spakowania zawartości, które nie będzie przedmiotem samodzielnego obrotu pomiędzy Wnioskodawcą a wybranymi klientami. Opakowanie zbiorcze z towarami wewnątrz nie jest zbiorem rzeczy, gdyż pomiędzy pojedynczymi sztukami towaru, zapakowanymi w opakowanie zbiorcze nie ma żadnego istotnego i wyraźnego powiązania funkcjonalnego – nie ma znaczenia konkretna ilość pojedynczych sztuk towarów, ich rodzaj uporządkowania etc. Przekazywane w opakowaniu zbiorczym towary nie będą stanowić też rzeczy złożonej, gdyż poszczególne, pojedyncze sztuki towaru nie są częściami składowymi większej całości. W rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy, towarem są pojedyncze sztuki towaru, dlatego zgodnie z przedstawioną argumentacją i przepisami ustawy, w odniesieniu do każdej pojedynczej sztuki towaru należy ocenić, czy jego wydanie spełnia wymogi zaklasyfikowania jako prezentu o małej wartości.

2018
15
kwi

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie wskazania, czy w ramach Modelu I nieodpłatne przekazanie Towarów promocyjnych powinno być przez Spółkę traktowane na potrzeby VAT jako czynność niepodlegająca opodatkowaniu.

Fragment:

(...) towaru, nie przekraczają 10 zł. Z kolei na mocy art. 7 ust. 7 ustawy, przez próbkę, o której mowa w ust. 3, rozumie się identyfikowalne jako próbka egzemplarz towaru lub jego niewielką ilość, które pozwalają na ocenę cech i właściwości towaru w jego końcowej postaci, przy czym ich przekazanie (wręczenie) przez podatnika: ma na celu promocję tego towaru oraz nie służy zasadniczo zaspokojeniu potrzeb odbiorcy końcowego w zakresie danego towaru, chyba że zaspokojenie potrzeb tego odbiorcy jest nieodłącznym elementem promocji tego towaru i ma skłaniać tego odbiorcę do zakupu promowanego towaru. Mając na uwadze powyższe wskazać należy, że brak odpłatności w przypadku dostawy towarów nie wyklucza opodatkowania danej czynności podatkiem od towarów i usług. Aby jednak doszło do opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów, muszą być spełnione łącznie następujące warunki: dokonującym nieodpłatnego przekazania jest podatnik podatku od towarów i usług, przekazane przez podatnika towary należą do jego przedsiębiorstwa, przedmiotem nieodpłatnego przekazania jest towar, w stosunku do którego podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy jego nabyciu.

2018
15
kwi

Istota:

- Czy w związku z dokonanym odstąpieniem od umów sprzedaży, brakiem zwrotnego przekazania towaru na rzecz Kontrahenta, brakiem wystawienia i doręczenia Spółce przez Kontrahenta faktur VAT korygujących dostawy, od których Spółka odstąpiła, Wnioskodawca jest obowiązany do dokonania korekty rozliczeń w podatku dochodowym od osób prawnych w stosunku do dostaw, od których Spółka odstąpiła? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)
- Jeśli odpowiedź na pytanie oznaczone nr 2 będzie twierdząca, w jakim okresie Spółka ma dokonać korekty rozliczeń w podatku dochodowym od osób prawnych w stosunku do dostaw, od których Spółka odstąpiła? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy, niemożność uzyskania przez Spółkę korekty faktur VAT dokumentujących in minus sprzedaż towarów, od których odstąpiono (co opisano wyżej jako stan faktyczny), ma charakter subiektywny: zależy on wyłącznie od woli Kontrahenta, który nie zgadza się z dokonanym przez Spółkę cywilnoprawnym odstąpieniem, w wyniku którego powinno dojść do wystawienia przez Kontrahenta jako sprzedawcy towaru stosownej korekty faktur VAT i odbioru zwróconego towaru. Spółka uważa, że posiadane przez nią dokumenty związane z zaprezentowanym stanem faktycznym (m.in. zamówienia, pierwotne faktury VAT, protokoły odbioru i przekazania towaru wraz ze stosownymi certyfikatami technicznymi, potwierdzenia dostarczenia towaru Zamawiającemu, protokoły z komisyjnych odbiorów towaru i badań jakościowych, kierowane do Kontrahenta pisma, wezwania do wymiany wadliwego towaru, oświadczenia o odstąpieniu od umów sprzedaży, wezwania do odbioru towaru, od którego Spółka odstąpiła, potrącenia wzajemnych wierzytelności), nie powinny zostać uznane za inny dokument potwierdzający przyczyny korekty (art. 15 ust. 4i ustawy o CIT). Dokonanie korekty w podatku dochodowym przez Spółkę na podstawie ww. dokumentów stanowiłoby naruszenie uprawnienia i obowiązku Wnioskodawcy jako podatnika wyznaczanego przez art. 15 ust. 4i ustawy podatkowej, gdyż Spółka - nie posiadając faktury korygującej wobec braku woli Kontrahenta do jej wystawienia - próbowałaby rozciągnąć stosowanie wyjątku od zasady (którą jest otrzymanie faktury korygującej dla możliwości dokonania korekty), dla skorygowania własnych rozliczeń.

2018
14
kwi

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odsprzedaży nowego środka transportu z zastosowaniem procedury VAT marży.

Fragment:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. W myśl art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Stosownie do treści art. 2 pkt 6 ustawy – przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Przez terytorium kraju – jak wskazuje art. 2 pkt 1 ustawy – rozumie się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 2a. Na mocy art. 2 pkt 2 ustawy – przez terytorium państwa członkowskiego rozumie się państwo członkowskie Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 2 pkt 10 ustawy – przez nowe środki transportu – rozumie się przeznaczone do transportu osób lub towarów: pojazdy lądowe napędzane silnikiem o pojemności skokowej większej niż 48 centymetrów sześciennych (...)

2018
10
kwi

Istota:

Możliwość zastosowania zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT i braku prawa do odliczenia podatku VAT

Fragment:

U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej „ ustawą o VAT ”, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Przez towary, w świetle art. 2 pkt 6 ustawy o VAT rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Stosownie do art. 2 pkt 22 ustawy o VAT przez sprzedaż rozumie odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Na mocy art. 41 ust. 1 ustawy o VAT stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Przy czym, stosownie do art. 146a, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. Ponadto, w treści ustawy o VAT, ustawodawca przewidział dla niektórych czynności zwolnienie od podatku. Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone m.in. w art. 43 ustawy o VAT.