Towar | Interpretacje podatkowe

Towar | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to towar. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Określenie momentu powstania obowiązku podatkowego dla dostawy towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej oraz prawidłowości sposobu ujmowania wystawianych faktur w rejestrach sprzedaży i deklaracjach VAT-7.
Fragment:
Przenosząc powyższe na grunt przepisów o podatku od towarów i usług należy stwierdzić, że z uwagi na fakt, że moment dokonania dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy odpowiada momentowi przeniesienia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, to w przedmiotowej sprawie dostawa towarów następuje w momencie odbioru towaru przez kupującego od kuriera. Podsumowując, w sytuacji, gdy Wnioskodawca wysyła towar do Klienta za pośrednictwem firm kurierskich i to on ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie towaru do momentu jego dostarczenia do kupującego, a ryzyko związane z towarem przechodzi na Klienta dopiero w momencie odbioru towaru od kuriera, to prawo do rozporządzania towarem jak właściciel przechodzi na Klienta dopiero z chwilą odbioru towaru przez nabywcę od kuriera, a zatem dostawa towaru następuje z chwilą odbioru towaru przez Klienta. Tym samym, mając na uwadze przepis art. 19a ust. 1 ustawy, stwierdzić należy, że w przedstawionym opisie sprawy obowiązek podatkowy powstanie w momencie dokonania dostawy, tj. w momencie, w którym następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, czyli w momencie odbioru towaru przez Klienta od kuriera. Z kolei w kwestii prawidłowości sposobu ujmowania wystawianych faktur w rejestrach sprzedaży i deklaracjach VAT-7 zauważyć należy, że wydanie towaru kurierowi – jak wynika z wniosku – jest poprzedzone wystawieniem faktury dla Klienta.
2017
6
gru

Istota:
W zakresie braku opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów na rzecz kontrahentów w związku z uznaniem ich za „próbki” w rozumieniu art. 7 ust. 7 ustawy o VAT
Fragment:
W świetle powyższego naszym zdaniem przekazywanie towaru w formie próbek kontrahentom stosowane w naszej Spółce nie stanowi dostawy towarów i nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 7 ust. 2 jako nieodpłatne przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa i opodatkowywanie tej transakcji gospodarczej podatkiem od towarów i usług jest nieprawidłowe. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.), zwanej dalej „ ustawą o VAT ”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Przy czym, na mocy art. 2 pkt 6 ww. ustawy przez towary rozumie się przez to rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności: przekazanie lub zużycie towarów (...)
2017
6
gru

Istota:
Czy w opisanym stanie faktycznym Spółka jest uprawniona do bieżącego skorygowania (zwiększenia) kosztów uzyskania przychodów z tytułu nabycia towarów handlowych przy uwzględnieniu pierwotnej ceny zakupu tych towarów (zapasów)
Fragment:
Z uwagi na nieprawidłowe działanie programu komputerowego Spółki, służącego do wyceny zapasów, którego nie spowodował podatnik i którego nie był świadomy, w latach 2014-2016 nie zostały wykonane aktualizacje cen zapasów towarów, które były sprzedawane przez Spółkę. Aktualizacja cen zapasów towarów sprzedawanych w latach 2014-2016 została przeprowadzona po raz pierwszy dopiero w 2016 roku. W tym stanie rzeczy, ze względu na rynkowe zmiany cen, dochodziło do sprzedaży towarów z zapasów przez Spółkę po cenach, które były niższe od pierwotnej ceny zakupu towarów. Tym samym we wskazanym okresie, przychody ze sprzedaży towarów handlowych z zapasów (sprzedaż wg cen aktualnych) były mniejsze, niż koszty ich zakupu (pierwotna cena zakupu danego towaru). Wątpliwość Wnioskodawcy budzi moment dokonania korekty kosztów uzyskania przychodów z tytułu nabycia towarów handlowych. Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że skoro w latach 2014-2016 w Spółce doszło do zaniżenia kosztów z tytułu zakupu sprzedanych towarów handlowych, to co do zasady sytuacja taka upoważnia Spółkę do dokonania korekty kosztów podatkowych. Skoro jednak, jak wyraźnie wskazano we wniosku „ niemożliwe jest określenie zaktualizowanych cen zakupów towarów z datą wsteczną i wskazanie, jakie były aktualne ceny zapasów w poszczególnych okresach lat 2014-2016 w datach ich sprzedaży ” jak również, iż „ takie ustalenie nie jest możliwe za pomocą posiadanych przez Spółkę dokumentów ”, to tym samym Spółka nie będzie mogła ustalić w jakim zakresie doszło do zaniżenia kosztów uzyskania przychodów sprzedanych towarów handlowych.
2017
11
lis

Istota:
W zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów w postaci igieł do wstrzykiwaczy insuliny
Fragment:
(...) towaru). Jak wynika z interpretacji indywidualnych wydawanych przez polskie organy podatkowe, jak również z wyroków wydawanych przez sądy administracyjne, w sytuacji gdy podatnik sprzedaje towar „ A ” i jednocześnie dołącza nabywcy dodatkowy towar „ B ”, to zasadniczo dochodzi do dwóch oddzielnych transakcji dla celów VAT (tj. odpłatnej dostawy towaru „ A ” oraz nieodpłatnej dostawy towaru „ B ”). Odmiennie może być jednak w przypadku, w którym istnieje wyraźny, funkcjonalny związek pomiędzy sprzedawanym towarem podstawowym „ A ” oraz dołączanym towarem „ B ”. W takim przypadku można mówić o świadczeniu jednolitym. Dla przykładu, jak wskazano w uzasadnieniu interpretacji wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 21 lipca 2017 r., sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.267.2017.1.OS: „Jako jednolite świadczenie należałoby traktować dostawy towarów ujętych w ramach tzw. zestawów, gdy dołączane do towaru głównego dodatkowe towary, stanowią jego Integralną część, a nie całkiem osobny towar. Będzie tak przykładowo, gdy towar dołączony do towaru głównego ma charakter przynależności w rozumieniu art. 51 Kodeksu cywilnego lub spełnia funkcję takiej przynależności, a więc gdy pozostaje w określonym związku funkcjonalnym z rzeczą główną, jest niezbędny do korzystania z tej rzeczy, albo ułatwia korzystanie z niej.
2017
11
lis

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie stwierdzenia, że zużycie wyrobów i towarów w trakcie prowadzonych degustacji stanowi czynność niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT oraz braku obowiązku naliczenia tego podatku w związku z powstaniem strat przy produkcji i dystrybucji piwa.
Fragment:
W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy, za sprzedaż uważa się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Odnosząc się do przedstawionych okoliczności sprawy przede wszystkim należy zaznaczyć, że określony w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, zakres opodatkowania tym podatkiem obejmuje odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług. Wskazać należy, że przepis art. 7 ust. 1 ustawy definiujący pojęcie „ dostawy towarów ” nie odwołuje się do cywilistycznych pojęć sprzedaży, czy też przeniesienia prawa własności, stąd też nie można utożsamiać dostawy towarów w rozumieniu przepisów ustawy z przeniesieniem prawa własności na gruncie prawa cywilnego. Podkreślenia wymaga, że zgodnie z definicją zawartą w art. 7 ust. 1 ustawy, istotą dostawy towarów jest przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. W celu przedstawienia właściwego rozumienia pojęcia „ przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel ” należy zaznaczyć, że dotyczy ono tego rodzaju czynności, która daje otrzymującemu towar prawo do postępowania z nimi jak właściciel.
2017
27
paź

Istota:
Brak możliwości złożenia jednego, „stałego” oświadczenia.
Fragment:
(...) towary sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 10.41.41.0, w celu opodatkowania dostawy ww. towarów obniżoną stawką podatku – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 21 czerwca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania „ stałego ” oświadczenia dla klientów, którzy w sposób stały i ciągły odbierają od Wnioskodawcy towary sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 10.41.41.0, w celu opodatkowania dostawy ww. towarów obniżoną stawką podatku. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 23 sierpnia 2017 r. (data wpływu 29 sierpnia 2017 r.) o wskazanie przedmiotu wniosku. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Spółka jawna sprzedaje towary handlowe: śruta sojowa, śruta rzepakowa, HP 300 (mączka sojowa), śruta słonecznikowa, makuch rzepakowy mieszczące się w klasyfikacji PKWiU pod symbolem 10.41.41.0. Sprzedaż wyżej wymienionych towarów dokonywana jest na rzecz rolników będących podatnikami podatku rolnego oraz podatników podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej. Towary te są nabywane z przeznaczeniem do wykorzystania jako pasze lub dodatki (surowiec) do pasz.
2017
16
wrz

Istota:
Stawka podatku obowiązująca do usługi transportu towarów wykonanej dla firmy spedycyjnej.
Fragment:
(...) towarów importowanych – oprócz dokumentów, o których mowa w pkt 1, dokument potwierdzony przez urząd celno-skarbowy, z którego jednoznacznie wynika fakt wliczenia wartości usługi do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów; towarów przez eksportera – dowód wywozu towarów; osób – międzynarodowy bilet lotniczy, promowy, okrętowy lub kolejowy, wystawiony przez przewoźnika na określoną trasę przewozu dla konkretnego pasażera. Stosownie do § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1719, z późn. zm.), obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się również do: usług transportu towarów, jeżeli transport ten wykonywany jest w całości na terytorium kraju i stanowi część usługi transportu międzynarodowego; wewnątrzwspólnotowych usług transportu towarów, jeżeli transport ten stanowi część usługi transportu międzynarodowego; usług transportu towarów świadczonych na rzecz podatnika w rozumieniu art. 28a ustawy będącego usługobiorcą tych (...)
2017
5
wrz

Istota:
Sposób opodatkowania dostawy „urządzenia i aparatury do filtrowania lub oczyszczania gazów, gdzie indziej niesklasyfikowanych.”
Fragment:
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r, poz. 1221) – zwanej dalej „ ustawą ” – opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne. Przez towary – stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy – rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Na podstawie art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również: przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej; zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji; świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.
2017
9
sie

Istota:
Podstawa opodatkowania usług spedycyjnych w przypadku, gdy towary posiadają status niewspólnotowy lub status wspólnotowy oraz prawo do zastosowania 0% stawki podatku dla świadczonych ww. usług spedycyjnych.
Fragment:
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych stanów faktycznych jest: prawidłowe – w zakresie podstawy opodatkowania usług spedycyjnych w przypadku, gdy towary posiadają status niewspólnotowy. prawidłowe – w zakresie podstawy opodatkowania usług spedycyjnych w przypadku, gdy towary posiadają status wspólnotowy. prawidłowe – w zakresie prawa do zastosowania 0% stawki podatku dla świadczonych usług spedycyjnych w sytuacji, gdy towary posiadają status niewspólnotowy. nieprawidłowe – w zakresie prawa do zastosowania 0% stawki podatku dla świadczonych usług spedycyjnych w sytuacji, gdy towary posiadają status wspólnotowy. Stosownie do dyspozycji art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Z przepisu tego wynika tzw. zasada terytorialności, zgodnie z którą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług, ale tylko w sytuacji, gdy miejscem ich świadczenia (określanym na podstawie przepisów ustawy) jest terytorium kraju, przez które - w myśl definicji zawartej w art. 2 pkt 1 ustawy - rozumie się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 2a.
2017
8
sie

Istota:
W zakresie braku zastosowania art. 15d do wydatków z tytułu zapłaty za towary zakupione u kontrahentów Spółki z krajów Bliskiego Wschodu z wykorzystaniem instytucji przekazu
Fragment:
Spółka wskazuje, iż opisane w niniejszym wniosku transfery środków pieniężnych (zapłata za towary) każdorazowo będą realizowane przez Spółkę za pośrednictwem rachunku płatniczego prowadzonego na rzecz Wnioskodawcy, bowiem zasadniczo kwoty tych transferów przekraczają 15.000 zł. Przykład Spółka nabywa od Spółki z Iranu towary za cenę 100. Wnioskodawca jest zatem zobowiązany do zapłaty ceny za te towary (100) Spółce z Iranu. W związku z powstaniem wspomnianego powyżej zobowiązania, Spółka z Iranu pismem (lub za pośrednictwem poczty email) poinstruuje Spółkę, aby ta nie wpłacała ceny za te towary na rzecz Spółki z Iranu, lecz na rzecz innego, wskazanego przez Spółkę z Iranu podmiotu. Z treści wspomnianego pisma będzie wynikało, że - po stronie Spółki z Iranu - zapłata dokonana przez Wnioskodawcę na rzecz podmiotu wskazanego przez Spółkę z Iranu będzie równoznaczna z zapłatą za te towary na rzecz Spółki z Iranu, a tym samym, zobowiązanie Spółki wobec Spółki z Iranu z tytułu sprzedaży wspomnianych powyżej towarów wygaśnie. Podmioty wskazywane przez Spółkę z Iranu mogą być zarówno podmiotami z siedzibą lub miejscem zamieszkania na terenie Unii Europejskiej, jak i krajów Bliskiego Wschodu (przykładowo Arabii Saudyjskiej, czy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, lecz z wyłączeniem Iranu z uwagi na wskazane powyżej dodatkowe koszty związane z transferem środków pieniężnych).
2017
2
sie
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Towar
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.