Tłuszcz zwierzęcy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to tłuszcz zwierzęcy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2013
19
kwi

Istota:

Opodatkowanie tłuszczu zwierzęcego

Fragment:

W ww. zakładach Spółki w wyniku utylizacji ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego powstaje (jako produkt uboczny): mączka mięsno - kostna oraz utylizacyjny tłuszcz zwierzęcy (zwany dalej: tłuszczem zwierzęcym). Są to tzw. produkty pochodne, zgodnie z nomenklaturą ww. rozporządzenia WE 1069/2009. Tłuszcz zwierzęcy jest klasyfikowany pod kodem CN 1518 00 95. Spółka rozważa możliwość, aby część tłuszczu zwierzęcego (produkowanego w jej zakładach) sprzedawać do kontrahentów, którzy wykorzystają ten tłuszcz do produkcji estrów kwasów tłuszczowych, a następnie estry te będą przeznaczone do produkcji biodiesla (biopaliwa). W procesie technologicznym będzie zatem wydzielony odrębny etap, polegający na produkcji estrów kwasów tłuszczowych. Tłuszcz zwierzęcy byłby wykorzystywany wyłącznie na tym etapie (tj. wyłącznie do produkcji estrów kwasów tłuszczowych). Tłuszcz do ww. celów byłby sprzedawany przede wszystkim do kontrahentów z obszaru Unii Europejskiej w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy tłuszcz zwierzęcy (sklasyfikowany do kodu CN 1518 00 95) sprzedawany podmiotom, które produkują estry kwasów tłuszczowych, wykorzystywane następnie jako dodatek do biopaliw, jest wyrobem akcyzowym na tym etapie obrotu... Stanowisko Wnioskodawcy: Zdaniem Spółki, tłuszcz zwierzęcy (o kodzie CN 1518 00 95) sprzedawany do podmiotów produkujących estry kwasów tłuszczowych, wykorzystywane następnie do produkcji biopaliw nie jest wyrobem akcyzowym na tym etapie obrotu.

2011
1
paź

Istota:

Czy w opisanym przypadku przedmiotowe tłuszcze utylizacyjne, jako tłuszcze podlegające obowiązkowej utylizacji ze względu na ich wysoką szkodliwość dla środowiska podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym?

Fragment:

L. 340/89 z dnia 22 grudnia 2007 r.) – wyroby te są wykorzystywane w następujący sposób: tłuszcz zwierzęcy z „uppz” kategorii 1, 2 i 3 – na wewnętrzne potrzeby produkcyjne zakładu zgodnie z przedstawionym poniżej opisem procesu technologicznego, tłuszcz zwierzęcy kategorii 1, 2 i 3 – do sprzedaży w celu zastosowania przez kupującego w procesach technologicznych obejmujących spalenie produktu. Opisu tych procesów Zainteresowany nie zna – jeden z odbiorców złożył na piśmie oświadczenie wskazane poniżej, tłuszcz zwierzęcy otrzymywany z surowca kategorii 3 i z części surowca kategorii 2 – jest poddawany dalszej obróbce cieplnej w celu otrzymania paliwa ekologicznego przeznaczanego następnie do wykorzystania w instalacji termooksydatora, zgodnie z opisem technologicznym w pkt 1 z pewnymi modyfikacjami, na potrzeby własne zakładu, tłuszcz zwierzęcy otrzymywany z surowca kategorii 1 i 2 – do sprzedaży dla odbiorcy zagranicznego z kraju UE z przeznaczeniem jako surowiec w produkcji paliwa B. zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1576/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. – odbiorca złożył oświadczenie na piśmie, tłuszcz zwierzęcy kategorii 2 i 3 – do sprzedaży bez jakiegokolwiek określenia przez kupującego przeznaczenia nabywanego produktu, mączka mięsno-kostna kategorii 1 – do sprzedaży z przeznaczeniem do utylizacji (usunięcia) poprzez spalenie.

2011
1
lip

Istota:

Czy tłuszcz zwierzęcy o kodach CN 1501-1506 wytwarzany przez Spółkę oraz zużywany przez nią bądź oferowany na sprzedaż dla celów opałowych od dnia 1 marca 2009 r. stanowi wyrób akcyzowy w rozumieniu nowej ustawy akcyzowej i w konsekwencji podlega opodatkowaniu akcyzą?

Fragment:

Ze względu na fakt, że powyższa interpretacja wydana została na podstawie przepisów, które przestały obowiązywać z dniem 1 marca 2009 r., tj. z dniem wejścia w życie nowej ustawy akcyzowej, Wnioskodawca jako zainteresowany poprawnym rozliczeniem podatku akcyzowego w odniesieniu do tłuszczu zwierzęcego zużywanego bądź oferowanego na sprzedaż do celów opałowych, zdecydował się wystąpić z wnioskiem do Ministra Finansów o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy tłuszcz zwierzęcy o kodach CN 1501-1506 wytwarzany przez Spółkę oraz zużywany przez nią bądź oferowany na sprzedaż dla celów opałowych od dnia 1 marca 2009 r. stanowi wyrób akcyzowy w rozumieniu nowej ustawy akcyzowej i w konsekwencji podlega opodatkowaniu akcyzą... Zdaniem Wnioskodawcy, od dnia 1 marca 2009 r. tłuszcz zwierzęcy o kodach CN 1501-1506 wytwarzany oraz zużywany, bądź oferowany na sprzedaż dla celów opałowych nie jest wyrobem akcyzowym w rozumieniu nowej ustawy akcyzowej i w konsekwencji nie podlega opodatkowaniu akcyzą. Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11), zwanej dalej nową ustawą akcyzową, przedmiotem opodatkowania akcyzą są określone czynności wykonywane w odniesieniu do wyrobów akcyzowych. W związku z powyższym czynności wykonywane przy użyciu tłuszczu zwierzęcego wytwarzanego przez Spółkę będą podlegały opodatkowaniu wyłącznie, jeśli wyrób ten stanowi wyrób akcyzowy w rozumieniu nowej ustawy akcyzowej.

2011
1
lip

Istota:

Opodatkowanie akcyzą przekazania tłuszczu utylizacyjnego i mączki mięsno-kostnej do dalszej utylizacji

Fragment:

Wynikiem prowadzonego procesu przetwarzania odpadów jest mączka mięsno-kostna i tłuszcz zwierzęcy, który zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (WE) Nr 1774/2002 musi być przekazywany do dalszego zagospodarowania metodą termicznego przekształcenia. Tak więc wytworzony tłuszcz zwierzęcy może być przekazywany tylko do spalarni wytypowanych przez Głównego Lekarza Weterynarii. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy Spółka, której przedmiotem działalności jest utylizacja odpadów, w efekcie której powstają tłuszcz utylizacyjny i mączka mięsno-kostna, przekazując je do dalszej utylizacji zobowiązana jest do zapłaty podatku akcyzowego... Zdaniem Wnioskodawcy, tłuszcz utylizacyjny i mączka mięsno-kostna nie stanowią celu prowadzonej działalności firmy, a są jedynie produktem ubocznym prowadzonej działalności. Transport wymienionych produktów nadzorowany jest i może być przekazywany do dalszej obróbki tylko za wyłączną zgodą Powiatowego Lekarza Weterynarii. Tak więc nie są wyrobem energetycznym, a więc nie podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

2011
1
cze

Istota:

Czy w opisanym przypadku przedmiotowe tłuszcze utylizacyjne, jako tłuszcze podlegające obowiązkowej utylizacji ze względu na ich wysoką szkodliwość dla środowiska podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym?

Fragment:

Wobec powyższego należy stwierdzić, że utylizacyjny tłuszcz zwierzęcy i mączka mięsno-kostna jako takie nie są wyrobami akcyzowymi wymienionymi w załączniku do ustawy. Jednakże Wnioskodawca zamierza zużywać i sprzedawać tłuszcz zwierzęcy oraz mączkę mięsno-kostną do celów opałowych oraz jako surowiec do produkcji B.. Biorąc zatem pod uwagę zapis art. 62 ust. 2 ustawy, należy uznać, iż tłuszcz zwierzęcy i mączka mięsno-kostna (nie będące węglowodorami stałymi oraz gazem ziemnym), wyczerpują definicje oleju opałowego. W związku z powyższym, tłuszcz zwierzęcy i mączka mięsno-kostna używane do celów opałowych, właśnie ze względu na przeznaczenie mieszczą się w definicji olejów opałowych i tym samym podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym na zasadach tożsamych jak olej opałowy. Przepis art. 62 ust. 2 ustawy, jednoznacznie rozszerza grupę olejów opałowych na każdy towar służący do celów opałowych, nie ograniczając ich tylko i wyłącznie do olejów powstałych jako produkty rafinacji ropy naftowej. Tym samym utylizacyjny tłuszcz zwierzęcy i mączka mięsno-kostna, jako towary przeznaczone do celów grzewczych na mocy art. 62 ust. 2 ustawy, w momencie zużycia ich do celów opałowych stają się wyrobem akcyzowym i dlatego też winny być traktowane w świetle ww. przepisów jako „olej opałowy”, podlegający opodatkowaniu podatkiem akcyzowym na podstawie ww. przepisów.

2011
1
cze

Istota:

Czy po terminowym złożeniu oświadczenia o ilości i sposobie wykorzystania tłuszczu zwierzęcego, tłuszcz zużywany przez Spółkę w celach opałowych w procesie produkcyjnym, w którym wytwarzany jest tłuszcz tego samego rodzaju, będzie podlegał zwolnieniu z podatku akcyzowego?

Fragment:

Wobec powyższego należy stwierdzić, iż zużycie do celów opałowych tłuszczu zwierzęcego będzie skutkowało zaliczeniem go – w rozumieniu ustawy – do kategorii olejów opałowych, a w konsekwencji opodatkowaniem podatkiem akcyzowym. W przedmiotowej sprawie tłuszcz zwierzęcy należy traktować jako wyrób przeznaczony do użycia jako paliwo do ogrzewania dopiero na etapie jego bezpośredniego przeznaczenia do celów grzewczych, lub gdy jest on sprzedawany podmiotowi wykorzystującemu go jako paliwo do celów grzewczych. Skoro producent wytwarza tłuszcz zwierzęcy i zamierza go przeznaczać lub oferować jako paliwo do ogrzewania, to można przyjąć, że decyduje on o bezpośrednim przeznaczeniu do celów grzewczych. W przedmiotowej sprawie to Wnioskodawca jest podmiotem oferującym tłuszcz utylizacyjny na cele grzewcze. Powyższe skutkuje – na mocy art. 62 ust. 2 ustawy – objęciem przedmiotowego wyrobu podatkiem akcyzowym. Jak wyżej wskazano przeznaczenie tłuszczu zwierzęcego na cele grzewcze, zużycie tłuszczu zwierzęcego na cele grzewcze lub oferowanie tłuszczu zwierzęcego na sprzedaż do celów grzewczych będzie skutkowało u Wnioskodawcy powstaniem obowiązku podatkowego w akcyzie. Z kolei zgodnie z § 5 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.

2011
1
lut

Istota:

Jaką stawkę należy zastosować dla tłuszczu topionego wieprzowego ?

Fragment:

Nr 54 poz.535) zakupiony przez Was tłuszcz topiony PKWiU 15.11.30-50.10 został wyłączony z grupy towarów objętych stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, jak również wyłączony został z grupy towarów objętych stawką podatku 3%, co wynika z załącznika nr 6 poz.16 w/w ustawy.W wyniku powyższych ustaleń towar sklasyfikowany pod symbolem PKWiU 15.11.30-50.10 podlega stawce 22% podatku o towarów i usług.

2011
1
lut

Istota:

Jaka jest stawka podatku VAT na tłuszcze i oleje zwierzęce sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 15.41.11-90.40?

Fragment:

W załączniku nr 6 pod poz. 26 wymienione sątowary o symbolu PKWiU 15.41.11 - oleje i tłuszcze zwierzęce, surowe i rafinowane, z wyjątkiem tłuszczy wołowych, owczych, kozich, wieprzowych i drobiowych - z wyłączeniem stearyny smakowej do zastosowań przemysłowych (PKWiU 15.41.11-30.11), stearyny smakowej pozostałej (PKWiU 15.41.11-30.21), oleiny (PKWiU 15.41.11-30.31), tłuszczy i olejów zwierzęcych wraz z frakcjami, niemodyfikowanych chemicznie pozostałych, rafinowanych, technicznych (PKWiU 15.41.11-90.20), tłuszczy i olejów zwierzęcych innych wraz z frakcjami, niemodyfikowanych chemicznie pozostałych, nierafinowanych, technicznych (PKWiU 15.41.11-90.40). W związku z powyższym, skoro tłuszcze o symbolu PKWiU są wyłączone z wyjątków niepodlegających stawce 3% należy uznać, że podlegają opodatkowaniu tą stawką. Stanowisko podatnika o możliwości zastosowania stawki 3% VAT przy dostawie wymienionych towarów jest więc prawidłowe.

2011
1
lut

Istota:

Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować sprzedaż tłuszczy wieprzowych, wołowych, drobiowych, sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 15.11.30-50.40?

Fragment:

Podatnik pismem z dnia 18.05.2004r. zwrócił się do Urzędu Statystycznego w Łodzi, Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych o dokonanie właściwej klasyfikacji (PKWiU) dla przetapianych przez Podatnika tłuszczy zwierzęcych. W odpowiedzi Podatnik otrzymał pismo informujące, że tłuszcz topiony zwierzęcy, przeznaczony do produkcji pasz, mieści się w grupowaniach: wieprzowy PKWiU 15.11.30-60.00 "Smalec i pozostały tłuszcz ze świń, wytapiany" wołowy, drobiowy PKWiU 15.11.30-70.00 "Tłuszcze z bydła, owiec lub kóz, surowe lub wytapiane". Ponadto powołując się na § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004r. (Dz. U. Nr 89, poz. 844), zgodnie z którym do celów podatkowych nadal stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU), wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997r. (Dz. U. Nr 42, poz. 264 ze zm.), Ośrodek wyraził opinię, że tłuszcz topiony zwierzęcy, przeznaczony do produkcji pasz mieścił się w grupowaniach: wieprzowy PKWiU 15.11.30-50.10 "Smalec i pozostały tłuszcz wieprzowy wytapiany - do zastosowań przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi"; drobiowy PKWiU 15.11.30-50.40 "Smalec i pozostały tłuszcz drobiowy wytapiany, niejadalny" ; wołowy PKWiU 15.11.30-70.10 "Tłuszcz wołowy, owczy, kozi, surowy lub wytapiany, do zastosowań przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi".