IBPBII/1/415-797/12/MK | Interpretacja indywidualna

Czy od wypłaconych należności z tytułu umów o dzieło o tłumaczenie ustne lub pisemne zawieranych z osobami niebędącymi biegłymi lub tłumaczami przysięgłymi, a prowadzącymi działalność gospodarczą płatnik obowiązany jest do poboru zaliczek na podatek?
IBPBII/1/415-797/12/MKinterpretacja indywidualna
 1. obowiązek płatnika
 2. tłumacz
 3. zaliczka na podatek
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 04 września 2012 r. (data wpływu do tut. Biura – 11 września 2012 r.), uzupełnionym w dniu 22 listopada 2012 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wypłaconych należności z tytułu umów o tłumaczenie ustne lub pisemne zawieranych z osobami niebędącymi biegłymi lub tłumaczami przysięgłymi, a prowadzącymi działalność gospodarczą – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 sierpnia 2012 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wypłaconych należności z tytułu umów o tłumaczenie ustne lub pisemne zawieranych z osobami niebędącymi biegłymi lub tłumaczami przysięgłymi, a prowadzącymi działalność gospodarczą.

Z uwagi na fakt, iż wniosek nie spełniał wymogów formalnych, pismem z dnia 12 listopada 2012 r. znak: IBPB II/1/415-797/12/MK wezwano do jego uzupełnienia.

Wniosek uzupełniono w dniu 22 listopada 2012 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Przywołując treść art. 13 pkt 6 i art. 41 ust. 1 w powiązaniu z ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawca (Oddział Straży Granicznej) wskazał, iż na potrzeby postępowań administracyjnych zawiera umowy z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą nieposiadającymi uprawnień biegłego (przysięgłego tłumacza). Rola tłumacza w prowadzonym postępowaniu administracyjnym ma charakter odtwórczy nie zaś charakter twórczy jak w przypadku biegłego wydającego opinię. Z osobami tymi zawierana jest umowa o dzieło polegająca na przetłumaczeniu tekstu pisanego bądź mówionego, który w konsekwencji stanowi dowód w sprawie. Nie może być mowy o przejęciu przez Wnioskodawcę odpowiedzialności za wykonane tłumaczenie. Wynagrodzenie to Wnioskodawca traktuje jako przychody zakwalifikowane do art. 13 pkt 6. W miesiącu lipcu podatnik - niebędący biegłym sądowym ani tłumaczem przysięgłym – wykonujący tłumaczenie ustne przesłał oświadczenie, że wykonywane przez niego usługi są wykonywane w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej i winny być zakwalifikowane do przychodów mieszczących się w art. 13 pkt 8, które na podstawie art. 41 ust. 2 nie podlegają opodatkowaniu przez płatnika.

Z uzupełnienia wniosku, które wpłynęło do tut. Biura w dniu 22 listopada 2012 r. wynika, iż:

 • W prowadzonych postępowaniach administracyjnych funkcjonariusze Wnioskodawcy wzywają tłumacza na podstawie art. 69 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.). Tłumacz w postępowaniu administracyjnym pełni funkcję „pomocnika organu prowadzącego postępowanie administracyjne”, polegającą na przetłumaczeniu konkretnej wypowiedzi bądź tekstu. Tak więc stwierdzić należy, iż udziału tłumacza w postępowaniu administracyjnym, w celu przetłumaczenia zeznań protokołowanych nie można zaliczyć do kwestii proceduralnych, podlegających rozstrzygnięciu przez organ administracyjny. Udział tłumacza w postępowaniu administracyjnym jest wyłącznie środkiem dla organu prowadzącego postępowanie administracyjne potrzebnym do rozstrzygnięcia sprawy. W związku z powyższym nie wydawane są, na podstawie art. 123 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego postanowienia o powołaniu tłumacza. Fakt powołania tłumacza do prowadzonego postępowania administracyjnego nie dotyczy kwestii proceduralnych pojawiających się w toku postępowania administracyjnego.
 • Tłumaczenia wykonywane są na zlecenie organu, w tym przypadku Komendanta Oddziału Straży Granicznej i Komendantów Placówek Straży Granicznej, a co za tym idzie wykonywane są dla organu administracji państwowej.
 • Osoby, z którymi zawierane są umowy tłumaczenia, prowadzą działalność gospodarczą w zakresie tłumaczenia.
 • Wskazane we wniosku umowy są zawierane w ramach działalności gospodarczej przez osoby wykonujące tłumaczenia.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy od przychodów osób, z którymi zawierane są umowy o tłumaczenie ustne lub pisemne, nie będących biegłymi lub tłumaczami przysięgłymi, a prowadzącymi działalność gospodarczą, Wnioskodawca powinien jako płatnik pobierać podatek dochodowy od osób fizycznych...

Wnioskodawca uważa, iż w związku z tym, że osoby te nie są biegłymi sądowymi i tłumaczami przysięgłymi a prowadzą działalność gospodarczą, natomiast ich wynagrodzenie nie jest kształtowane na podstawie obowiązujących przepisów a w sposób umowny, od osób tych na podstawie art. 41 ust. 2 organ nie powinien pobierać zaliczek na podatek dochodowy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na podstawie przepisu art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów zwolnionych na podstawie art. 21, 52, 52a i 52c wymienionej ustawy oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ww. ustawy źródłami przychodów jest m.in.:

 • działalność wykonywana osobiście (pkt 2),
 • pozarolnicza działalność gospodarcza (pkt 3).

Stosownie do treści art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ww. ustawy za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Natomiast katalog przychodów, które należy zaliczyć do przychodów z działalności wykonywanej osobiście określony został w art. 13 ww. ustawy, w którym ustawodawca wyróżnił m.in.:

 • w pkt 6 – przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 10, i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 9;
 • w pkt 8 – przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:
  1. osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,
  2. właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością

- z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9.

Przy czym z przepisu z art. 13 pkt 6 ww. ustawy wynika, iż warunkiem uznania świadczeń otrzymanych przez osobę wykonującą czynność zleconą przez organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokuratora za przychód z działalności wykonywanej osobiście jest aby uprawnienie podmiotu zlecającego wykonanie takiej czynności wynikało z przepisów prawa.

Przepis art. 41 ust. 1 ww. ustawy stanowi, iż osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. Natomiast z ust. 2 tego artykułu wynika, iż płatnicy nie są obowiązani do poboru zaliczek od należności z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 2 i 8, jeżeli podatnik złoży oświadczenie, że wykonywane przez niego usługi wchodzą w zakres prowadzonej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3.

Należy zauważyć, iż należności tłumacza przysięgłego za zlecone przez m.in. organ administracji państwowej – reguluje ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 273, poz. 2702 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 15, poz. 131 ze zm.).

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca na potrzeby postępowań administracyjnych zawiera umowy z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą nieposiadającymi uprawnień biegłego (przysięgłego tłumacza). Z osobami tymi zawierana jest umowa o dzieło polegająca na przetłumaczeniu tekstu pisanego bądź mówionego. Z uzupełnienia wniosku wynika, iż w prowadzonych postępowaniach administracyjnych funkcjonariusze Wnioskodawcy korzystają z usług tłumacza na podstawie art. 69 § 2 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Przepis art. 69 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) stanowi, iż w protokołach przesłuchania osoby, która złożyła zeznanie w języku obcym, należy podać w przekładzie na język polski treść złożonego zeznania oraz wskazać osobę i adres tłumacza, który dokonał przekładu; tłumacz ten powinien podpisać protokół przesłuchania.

W tak przedstawionym stanie faktycznym oraz w świetle powyżej powołanych przepisów prawa należy stwierdzić, iż przychody tłumaczy prowadzących działalność gospodarczą w zakresie tłumaczeń, ale niebędących tłumaczami przysięgłymi, nie można zakwalifikować do przychodów, o których mowa w art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie można ich również zakwalifikować do przychodów, o których mowa w art. 13 pkt 8, ponieważ przychody te uzyskane zostały na podstawie umów o dzieło zawieranych w ramach prowadzonej przez tłumacza pozarolniczej działalności gospodarczej.

Natomiast wobec złożonych przez ww. tłumaczy oświadczeń, o którym mowa w art. 41 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych płatnik – Wnioskodawca – nie ma obowiązku pobierania zaliczki na podatek dochodowy.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.