Tłumacz przysięgły | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to tłumacz przysięgły. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
13
sie

Istota:

Jeżeli tłumacz przysięgły prowadząc działalność zawodową w formie pozarolniczej działalności gospodarczej wykonuje czynności na zlecenie Ministerstwa to wynagrodzenie z tego tytułu kwalifikowane jest do źródła przychodów „pozarolnicza działalność gospodarcza”. W takiej sytuacji na Ministerstwie, jako jednostce wypłacającej należności nie ciążą obowiązki płatnika wynikające z art. 41 ust. 1 w związku z art. 42 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

W wyniku bowiem zlecenia czynności tłumaczenia przez organ nie dochodzi do przeniesienia odpowiedzialności na ten organ za wyniki działania tłumacza przysięgłego, zobowiązanego do samodzielnego wykonywania czynności, w oparciu o szczególne uprawnienia jakie zostały mu przyznane ustawą z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego, (Dz. U. Nr 273, poz.2702 z późn. zm.). W takiej sytuacji nie występują niezbędne przesłanki z art. 15 ust. 3 pkt 3 p.t.u., wyłączające tłumacza przysięgłego z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. W relacji pomiędzy tłumaczem przysięgłym a organem nie zachodzi stosunek prawny zbliżony do stosunku pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, ani co do wynagrodzenia, ani co do odpowiedzialności wobec osób trzecich za wynik działania tłumacza przysięgłego. Należy wskazać, iż odmienne stanowisko nie znajduje również uzasadnienia w oparciu o przepisy USTAWY z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze. Wskazane przepisy bowiem nie konstytuują relacji pomiędzy tłumaczem przysięgłym a zlecającym. Owszem to organ władzy publicznej bowiem, a nie inny podmiot, zleca wykonanie określonych czynności. W tym przypadku w ogóle trudno mówić o odpowiedzialności jako takiej, gdyż nie mamy do czynienia ze stosunkiem do końca równoprawnych podmiotów.

2014
4
lip

Istota:

Tłumacz języka chińskiego (tłumaczenia na zlecenie organów państwowych)

Fragment:

Tłumaczem przysięgłym może być wyłącznie osoba, która po zdaniu egzaminu otrzymała świadectwo wydane przez Ministra Sprawiedliwości. Status prawny, zasady wykonywania zawodu oraz odpowiedzialność tłumacza przysięgłego regulują przepisy ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 273, poz. 2702, z późn. zm.). Kwestie związane z wynagrodzeniem tłumacza przysięgłego w związku z wykonywaniem czynności m.in. na potrzeby sądu reguluje natomiast rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 15, poz. 131). Powyższe przepisy dają uprawnienie podmiotowi zlecającemu wykonanie czynności tłumaczenia, a to z kolei stanowi spełnienie przesłanki, od której przepis art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uzależnia zaliczenie tych przychodów do przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Osoba fizyczna wykonująca pozarolniczą działalność gospodarczą zawiera w ramach tej działalności umowy cywilnoprawne, których przedmiotem jest wykonywanie określonych czynności. W przypadku, gdy organ władzy (...)

2014
4
lip

Istota:

Opodatkowanie i stawka podatku VAT dla świadczonych usług tłumaczenia gdy nie dochodzi do przekazania autorskich praw majątkowych

Fragment:

Podatnik świadczy następujące usługi tłumaczeniowe: usługi tłumaczeń pisemnych dokumentów (np. umów); usługi tłumaczeń ustnych (np. podczas spotkań chińskich przedstawicieli firm z polskimi przedsiębiorcami); usługi tłumaczeń ustnych i pisemnych jako biegły tłumacz (tłumacz przysięgły – np. podczas postępowań sądowych, postępowań administracyjnych, postępowań karnych); usługi tłumaczeń ustnych jako biegły tłumacz (tłumacz przysięgły – na potrzeby organów państwowych); usługi tłumaczeń pisemnych utworów (np. przy przetłumaczeniu książki napisanej w języku chińskim na język polski). Umowy, na podstawie których Wnioskodawca wykonuje swoje usługi: umowa zlecenie zawierana w ramach działalności gospodarczej o wykonanie tłumaczenia bez przeniesienia autorskich praw majątkowych; umowa zlecenie zawierana w ramach działalności gospodarczej o wykonanie tłumaczenia z przeniesieniem autorskich praw majątkowych; umowa o dzieło z przeniesieniem autorskich praw majątkowych zawierana z Wnioskodawcą, jako osobą fizyczną; umowa o dzieło bez przeniesienia autorskich praw majątkowych zawierana z Wnioskodawcą, jako osobą fizyczną; powołanie na tłumacza przysięgłego (biegłego), jako osoby fizycznej w postępowaniach: sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym na podstawie postanowień czy zarządzeń. W przypadku przychodów z tytułu świadczenia usług takich jak tłumaczenia ustne i pisemne, dla firm, które zawierają umowy o dzieło z Wnioskodawcą, jako osobą fizyczną (nie występującym w tej relacji jako przedsiębiorca) zaliczane są do działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2014
4
lip

Istota:

Opodatkowanie i stawka podatku VAT dla świadczonych usług tłumaczenia wykonywanych jako biegły (tłumacz przysięgły) na zlecenie organów władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sądu lub prokuratora

Fragment:

W takiej sytuacji określone jest wynagrodzenie Wnioskodawcy, warunki wynagrodzenia za czynności biegłego (tłumacza przysięgłego) określają odrębne przepisy, tj. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego. Nie jest też określona odpowiedzialność zamawiającego względem osób trzecich. Usługi tłumaczeń, wykonywane przez Wnioskodawcę sklasyfikowane zostały pod numerem 74.30.11. PKWiU i 74.30.12 PKWiU. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (sformułowane w uzupełnieniu wniosku). Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT i jeśli tak to jaką stawką usługi tłumaczenia, wykonywane jako biegły (tłumacz przysięgły) na zlecenie organów władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sądu lub prokuratora... Zdaniem Wnioskodawcy (przedstawionym w uzupełnieniu wniosku) przy wykonywaniu usług tłumaczeniowych wykonywanych jako biegły (tłumacz przysięgły), na zlecenie organów władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sądu lub prokuratora, ze względu na to, że odpowiedzialność zlecającego nie jest określona względem osób trzecich, usługa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 23% na podstawie art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT.

2011
1
lip

Istota:

Działalność gospodarcza – tłumacz przysięgły – art. 15 ust. 3 pkt 3

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 9 stycznia 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wykonywanych przez tłumacza przysięgłego. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. Wnioskodawczyni jako osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą w zakresie tłumaczeń i jest podatnikiem podatku VAT. Zainteresowana jest tłumaczem przysięgłym, świadczącym obligatoryjnie usługi na rzecz sądów, prokuratur, Policji i urzędów administracji publicznej, na podstawie art. 15 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego i postanowień o powołaniu w charakterze biegłego – tłumacza przysięgłego w sprawie. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy przychody uzyskiwane z działalności w wyniku wykonywania czynności zleconych na podstawie właściwych przepisów przez sąd, prokuraturę, Policję i organy władzy lub administracji państwowej, a zwłaszcza czynności biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym, traktować należy jako przychody z działalności, w świetle art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)... Zdaniem Wnioskodawczyni, tłumacz przysięgły nie może ustalać warunków wykonywania zlecenia (a nawet odmówić jego wykonania gdyż określa je sąd), warunków wynagrodzenia (gdyż stawki są określone przez Ministra Sprawiedliwości), zaś odpowiedzialność organu zlecającego wykonanie czynności wobec osób trzecich pozostaje taka sama, jak w przypadku innych biegłych.