Tłumacz | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to tłumacz. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
19
lip

Istota:

Opodatkowanie podatkiem dochodowym przychodów tłumacza, biegłego oraz adwokata z tytułu wykonywania czynności na zlecenie sądu

Fragment:

Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), wydał w dniu 21 marca 2011 r., w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym przychodów tłumacza, biegłego oraz adwokata z tytułu wykonywania czynności na zlecenie sądu. Interpretacja wydana została na wniosek Sądu Okręgowego w G. z dnia 3 grudnia 2010 r. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że: Ttłumacz przysięgły po spełnieniu warunków, o których mowa w ustawie z dnia 25 listopada 2004r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 273 poz. 2702 ze zm.) zostaje wpisany na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości - art. 6 ww. ustawy. Tłumacz przysięgły będący osobą fizyczną wpisaną na listę tłumaczy przysięgłych z imienia i nazwiska otrzymuje z sądu zlecenie tłumaczenia ustnego bądź sporządzenie poświadczonego tłumaczenia. Tłumaczenie dokumentu sporządzone przez tłumacza przysięgłego na zlecenie sądu jest dowodem w postępowaniu sądowym. Podobnie jest w stosunku do biegłych sądowych. W tym wypadku, zgodnie z art. 157 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98 poz. 1070 ze zm.) Prezes Sądu Okręgowego ustanawia biegłych sądowych i prowadzi ich listy w oparciu o rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005r. w sprawie biegłych sądowych (Dz.

2014
8
paź

Istota:

Czy w sytuacji, gdy przyznane biegłym sądowym i tłumaczom wynagrodzenie nie przekracza 200 zł, należy pobrać zaliczkę na zryczałtowany podatek dochodowy zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2011 r., poz. 861 z poźn. zm.), czy zaliczkę na podatek dochodowy pomniejszając podstawę opodatkowania o koszty uzyskania przychodu zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy?

Fragment:

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Sąd zleca wydanie opinii biegłym lub wykonanie tłumaczenia tłumaczom przysięgłym. Za wydane opinie oraz tłumaczenia biegli i tłumacze wystawiają faktury lub rachunki. Po wydaniu opinii lub wykonaniu tłumaczenia Sąd postanowieniem przyznaje wynagrodzenie. Z wydanego przez Sąd zlecenia wykonania opinii lub tłumaczenia nie wynika wysokość należności za wykonanie czynności. Po wydaniu opinii lub wykonaniu tłumaczenia Sąd postanowieniem przyznaje wynagrodzenie, które nie zawsze jest zgodne z fakturą lub rachunkiem wystawionym przez biegłego lub tłumacza. Czynności wykonywane przez biegłych sądowych i tłumaczy w myśl art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zdaniem Sądu są przychodami z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. Analiza normy wyrażonej w art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy wykazuje, że opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym ma miejsce gdy: umowa zawarta jest z osobą niebędącą pracownikiem płatnika, kwota należności z tytułu tej umowy nie przekracza 200 zł oraz wysokość należności wynika z umowy. Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że znaczenie ma zatem kwota wynikająca z umowy (tzn. z danego tytułu prawnego).

2013
16
lut

Istota:

Czy od wypłaconych należności z tytułu umów o dzieło o tłumaczenie ustne lub pisemne zawieranych z osobami niebędącymi biegłymi lub tłumaczami przysięgłymi, a prowadzącymi działalność gospodarczą płatnik obowiązany jest do poboru zaliczek na podatek?

Fragment:

Z uzupełnienia wniosku wynika, iż w prowadzonych postępowaniach administracyjnych funkcjonariusze Wnioskodawcy korzystają z usług tłumacza na podstawie art. 69 § 2 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego. Przepis art. 69 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) stanowi, iż w protokołach przesłuchania osoby, która złożyła zeznanie w języku obcym, należy podać w przekładzie na język polski treść złożonego zeznania oraz wskazać osobę i adres tłumacza, który dokonał przekładu; tłumacz ten powinien podpisać protokół przesłuchania. W tak przedstawionym stanie faktycznym oraz w świetle powyżej powołanych przepisów prawa należy stwierdzić, iż przychody tłumaczy prowadzących działalność gospodarczą w zakresie tłumaczeń, ale niebędących tłumaczami przysięgłymi, nie można zakwalifikować do przychodów, o których mowa w art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie można ich również zakwalifikować do przychodów, o których mowa w art. 13 pkt 8, ponieważ przychody te uzyskane zostały na podstawie umów o dzieło zawieranych w ramach prowadzonej przez tłumacza pozarolniczej działalności gospodarczej. Natomiast wobec złożonych przez ww. tłumaczy oświadczeń, o którym mowa w art. 41 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych płatnik – Wnioskodawca – nie ma obowiązku pobierania zaliczki na podatek dochodowy.

2012
24
sie

Istota:

Sposób opodatkowania należności wypłacanych biegłym tłumaczom, mediatorom, kuratorom i adwokatom w postępowania sądowym.

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 26 marca 2012 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania należności wypłacanych biegłym, tłumaczom, adwokatom, mediatorom i kuratorom występującym w postępowaniu sądowym. Wniosek został uzupełniony w dniu 11 czerwca 2012 r. We wniosku tym oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca na podstawie właściwych przepisów prawa zleca biegłym sądowym, tłumaczom, adwokatom, mediatorom i kuratorom wykonanie określonych czynności w postępowaniu sądowym. Sąd powołuje ww. osoby i zleca wykonanie określonych czynności postanowieniem, które stanowi merytoryczną część postępowania sądowego i znajduje się w aktach sprawy. Należności ww. osób za zlecane przez sąd czynności regulują następujące akty prawne: biegłego - rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 1975 r. w sprawie kosztów dowodu opinii biegłych w postępowaniu sądowym (Dz. U. Nr 46 poz.254 ze zm.), dekret z dnia 26 października 1950 r. o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym (Dz. U. z 1950 r. Nr 49, poz. 445 ze zm.), tłumacza przysięgłego - rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 15 poz. 131 ze zm.), adwokatów - rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.

2011
1
paź

Istota:

Opodatkowanie podatkiem dochodowym przychodów tłumacza, biegłego oraz adwokata z tytułu wykonywania czynności na zlecenie sądu

Fragment:

Udokumentowaniem należności za wykonaną usługę jest złożony do sądu rachunek, gdy tłumacz bądź biegły jest osobą fizyczną i nie prowadzi działalności gospodarczej albo prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą lub faktura VAT, gdy tłumacz przysięgły, biegły sądowy lub adwokat jest czynnym podatnikiem podatku od towarów usług. Warunki i tryb nabywania oraz utraty prawa wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego, a także zasady wykonywania tego zawodu regulują przepisy ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 273, poz. 2702 ze zm.). Stosownie do art. 15 tej ustawy, tłumacz przysięgły nie może odmówić wykonania tłumaczenia w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, na żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz organów administracji publicznej, chyba, że zachodzą szczególnie ważne przyczyny uzasadniające odmowę. Z przepisu art. 16 ust. 2 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego wynika, że Minister Sprawiedliwości w drodze rozporządzenia określa stawki wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego wykonane na żądanie podmiotów, o których mowa w art. 15, przy uwzględnieniu stopnia trudności i zakresu tłumaczenia. Kwestie związane z wynagrodzeniem tłumacza przysięgłego w związku z wykonywaniem czynności na żądanie ww. podmiotów reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (Dz.

2011
1
paź

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z usługami tłumaczeniowymi i usługami lokalizacji świadczonymi przez zagraniczne osoby fizyczne.

Fragment:

Dodatkowo, Tłumacz Zagraniczny wyraża w Umowie zgodę na upublicznienie efektu Usługi Tłumaczeniowej i Usługi Lokalizacji bez podania jego nazwiska na egzemplarzach efektu Usługi Tłumaczeniowej i Usługi Lokalizacji. Ponadto, Tłumacz Zagraniczny przenosi na Spółkę wyłączne, nieograniczone w czasie i terytorium Prawo Autorskie. W świetle powyższego, Spółka stoi na stanowisku, iż na podstawie Umowy dochodzi do nabycia od Tłumacza Zagranicznego kompleksowej usługi, obejmującej Usługę Tłumaczeniową i Usługę Lokalizacji, a sama Umowa jest de facto umową podwykonawstwa tłumaczeniowego, której istotą jest przetłumaczenie tekstu, a nie przeniesienie Prawa Autorskiego. Powyższe stanowisko Spółki potwierdza sposób kalkulacji jednolitego Wynagrodzenia, które jest obliczane jako iloczyn odpowiednio: stałej stawki za przetłumaczone słowo lub stałej stawki za przetłumaczoną stronę lub stałej stawki godzinowej danego Tłumacza Zagranicznego oraz liczby przetłumaczonych słów lub liczby przetłumaczonych stron lub czasu spędzonego na tłumaczeniu przez danego Tłumacza Zagranicznego. W tym miejscu, Spółka pragnie podkreślić, iż ze względu na powyższy sposób kalkulacji Wynagrodzenia, chociaż zgodnie z Umową obejmuje ono wykonanie Usługi Tłumaczeniowej, Usługi Lokalizacji oraz dostarczenie efektu Usługi Tłumaczeniowej i Usługi Lokalizacji, a także przeniesienie Prawa Autorskiego w zakresie objętym Umową, nie jest możliwe ustalenie kwoty Wynagrodzenia odpowiadającej wartości przenoszonego Prawa Autorskiego.

2011
1
paź

Istota:

Opodatkowanie należności z tytułu wypłacania wynagrodzenia biegłym, tłumaczom, kuratorom na podstawie złożonych przez nich rachunków.

Fragment:

Zatem tylko w sytuacji, gdy znana jest kwota wynagrodzenia za wykonanie zlecenia przez biegłego, tłumacza czy kuratora zrealizowanego na podstawie wydanego przez prokuratora postanowienia „ o powołaniu biegłego, tłumacza ” lub „ zarządzenia o przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego ” i należność ta nie będzie przekraczała 200 zł, płatnik będzie zobowiązany przy wypłacie pobrać zryczałtowany podatek na zasadach, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jak wynika z treści złożonego wniosku przepisy regulujące maksymalną wysokość wynagrodzenia za wykonanie poszczególnych czynności, pozwalają już w momencie zlecenia (wydania postanowienia o powołaniu biegłego, tłumacza lub kuratora) na określenie (w niektórych przypadkach), czy wynagrodzenie przekroczy kwotę 200,00 zł, lecz jest to tylko przypuszczenie. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż przepis art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy może mieć zastosowanie do dochodów z tytułów określonych w art. 13 pkt 2 lub pkt 5-9 cytowanej ustawy, a zatem obejmuje również dochody, o których mowa w pkt 6 w art. 13 ustawy. Ponadto, pomimo iż Wnioskodawca nie zawiera umowy z biegłymi, tłumaczami, adwokatami i kuratorami to jednak zleca im wykonanie określonych czynności.

2011
1
paź

Istota:

CIT - w zakresie kwalifikacji prawnopodatkowej Usług Tłumaczeniowych i Usług Lokalizacji

Fragment:

Dodatkowo, Tłumacz Zagraniczny wyraża w Umowie zgodę na upublicznienie efektu Usługi Tłumaczeniowej i Usługi Lokalizacji bez podania jego nazwiska na egzemplarzach efektu Usługi Tłumaczeniowej i Usługi Lokalizacji. Ponadto, Tłumacz Zagraniczny przenosi na Spółkę wyłączne, nieograniczone w czasie i terytorium Prawo Autorskie. W świetle powyższego, Spółki stoi na stanowisku, iż na podstawie Umowy dochodzi do nabycia od Tłumacza Zagranicznego kompleksowej usługi, obejmującej Usługę Tłumaczeniową i Usługę Lokalizacji, a sama Umowa jest de facto umową podwykonawstwa tłumaczeniowego, której istotą jest przetłumaczenie tekstu, a nie przeniesienie Prawa Autorskiego. Powyższe stanowisko Spółki potwierdza sposób kalkulacji jednolitego Wynagrodzenia, które jest obliczane jako iloczyn odpowiednio: stałej stawki za przetłumaczone słowo lub stałej stawki za przetłumaczoną stronę lub stałej stawki godzinowej danego Tłumacza Zagranicznego oraz liczby przetłumaczonych słów lub liczby przetłumaczonych stron lub czasu spędzonego na tłumaczeniu przez danego Tłumacza Zagranicznego. Spółka podkreśliła, iż ze względu na powyższy sposób kalkulacji Wynagrodzenia, chociaż zgodnie z Umową obejmuje ono wykonanie Usługi Tłumaczeniowej, Usługi Lokalizacji oraz dostarczenie efektu Usługi Tłumaczeniowej i Usługi Lokalizacji, a także przeniesienie Prawa Autorskiego w zakresie objętym Umową, nie jest możliwe ustalenie kwoty Wynagrodzenia odpowiadającej wartości przenoszonego Prawa Autorskiego.

2011
1
paź

Istota:

Jakie przepisy prawne, należy stosować w przypadku pobierania podatku od wynagrodzeń wypłacanych biegłym tłumaczom, mediatorom, kuratorom i adwokatom: czy przepisy art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy przepisy art. 30 ust. 1 pkt 5a ww. ustawy?

Fragment:

Nr 46, poz. 254 z późn. zm.) Tłumacze przysięgli - ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2702 z poźn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (Dz. U. z 2005 r. Nr 15, poz. 131 z późn. zm.); Mediatorzy - rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie wysokości i sposobu obliczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym (Dz. U. z 2003 r. Nr 108, poz. 1026 z późn. zm.); Kuratorzy - ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.); Adwokaci - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1348 z późn. zm.). Pomiędzy prokuratorem a ww. osobą (t.j. biegłym, tłumaczem, mediatorem, kuratorem czy adwokatem) nie jest nawiązywana umowa, zaś dokumentem zobowiązującym ww. osoby do wykonania określonych czynności jest postanowienie bądź zarządzenie. Prokuratura, jako płatnik podatku, zobowiązana jest pobrać od podatnika należny podatek dochodowy od osób fizycznych.

2011
1
paź

Istota:

Jakie koszty uzyskania przychodu należy zastosować w przypadku tłumaczenia raportu z języka polskiego na angielski?

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy tłumaczenie było dziełem autorskim - powstał przetłumaczony raport w języku angielskim, który wraz z częścią ze Szwecji, Litwy i Kaliningradu ukaże się drukiem, a autorzy i tłumacze zostaną wymienieni z imienia i nazwiska. Wykonane tłumaczenie posiada znamiona indywidualności (nie jest opracowaniem wcześniejszego utworu). Autor rozporządza prawami autorskimi do utworu. W publikacji umieszczono nazwisko autora i tłumacza. W opinii Wnioskodawcy prawidłowo zastosowano koszty uzyskania przychodu według stawki 50%. Utworem w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażania. W świetle powyższego, łączne spełnienie następujących przesłanek nadaje temu tłumaczeniu charakter utworu, a tym samym kwalifikuje go jako przedmiot prawa autorskiego. Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. opracowanie cudzego utworu, w szczególności tłumaczenie jest przedmiotem prawa autorskiego bez uszczerbku dla prawa do utworu pierwotnego. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j.