Testament | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to testament. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
14
kwi

Istota:

W zakresie ustalenia czy Wnioskodawca jako wykonawca testamentu z tytułu powołania go na wykonawcę testamentu do chwili zakończenia wykonywania przez niego funkcji wykonawcy testamentu z tytułu wykonywanych czynności jest podatnikiem podatku od towarów i usług i czy z tytułu sprzedaży działek niezabudowanych oraz zabudowanych należących do majątku spadkowego winien odprowadzać VAT i w związku z tym powinien dokonać zgłoszenia VAT-R.

Fragment:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą jednakże obowiązki wykonawcy testamentu nie wchodzą w zakres prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Wnioskodawca nie został wykonawcą testamentu ze względu na swój zawód adwokata, ale z uwagi, że znał osobiście zmarłego, który prywatnie poprosił Wnioskodawcę aby został on wykonawcą jego testamentu. Wnioskodawca będzie wykonywał funkcję wykonawcy testamentu do chwili ustalenia spadkobiercy po zmarłym tj. do momentu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku po zmarłym. Spadkodawca nie określił w testamencie obowiązków wykonawcy testamentu. Wnioskodawca złożył w Sądzie Rejonowym wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym. Na chwilę obecną Sąd nie wyznaczył jeszcze terminu posiedzenia. Zmarły nie zawarł z Wnioskodawcą żadnej umowy dotyczącej wynagrodzenia za wykonywanie obowiązków wykonawcy testamentu. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii ustalenia czy Wnioskodawca jako wykonawca testamentu do chwili zakończenia wykonywania przez niego funkcji stanie się podatnikiem podatku od towarów i usług wskutek wykonywanych czynności i czy jako wykonawca testamentu z tytułu sprzedaży zabudowanych i niezabudowanych działek budowlanych należących do majątku spadkowego winien odprowadzać podatek od towarów i usług i w związku z tym powinien dokonać zgłoszenia VAT-R.

2017
9
sie

Istota:

Opodatkowania wynagrodzenia otrzymanego przez wykonawcę testamentu.

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że została Pani ustanowiona wykonawcą testamentu zmarłego teścia. Za wykonane czynności uprawniona została Pani przez spadkodawcę do pobrania z masy spadkowej kwoty 10 000 zł. Odnosząc się do powyższego wskazać należy, że zgodnie z art. 986 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zmianami) spadkodawca może w testamencie powołać wykonawcę testamentu. Z art. 989 § 1 ww. ustawy wynika natomiast, że do wzajemnych roszczeń między spadkobiercą a wykonawcą testamentu wynikających ze sprawowania zarządu spadkiem stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu za wynagrodzeniem. Z kolei w myśl § 2 tego przepisu koszty zarządu majątkiem spadkowym oraz wynagrodzenie wykonawcy testamentu należą do długów spadkowych. Z powołanych przepisów wynika, że wykonawca testamentu jest osobą wyznaczoną przez spadkodawcę, powołaną do zarządu spadkiem, której zadaniem jest dążenie do wypełnienia pełnej woli testatora, doprowadzenie do wykonania zobowiązań obciążających spadek oraz do wydania spadkobiercom majątku spadkowego z poszanowaniem dyspozycji spadkodawcy. Jeżeli z wyrażonej w testamencie woli spadkobiercy nie wynika, że wykonanie testamentu następuje pod tytułem darmym, wykonawca może domagać się wynagrodzenia za sprawowanie zarządu majątkiem spadkowym.

2015
23
paź

Istota:

Czy w związku z objęciem przez Wnioskodawcę funkcji Trustee (powiernika testamentu) u Wnioskodawcy powstaje obowiązek podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych?

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy, nieznaną prawu polskiemu funkcję trustee, należy tłumaczyć jako powiernik testamentu. Jest ona zbliżona do przewidzianej przepisami Kodeksu cywilnego funkcji wykonawcy testamentu. Zgodnie z art. 986 Kodeksu cywilnego, spadkodawca może w testamencie powołać wykonawcę testamentu. Natomiast stosownie do art. 988 Kodeksu cywilnego, jeżeli spadkodawca nie postanowił inaczej, wykonawca testamentu powinien zarządzać majątkiem spadkowym, spłacić długi spadkowe, w szczególności wykonać zapisy i polecenia, a następnie wydać spadkobiercom majątek spadkowy zgodnie z wolą spadkodawcy i z ustawą. Pomimo posiadania dużego zakresu swobody w odniesieniu do sposobu zarządzania majątkiem spadkowym, w tym rozporządzania przedmiotami wchodzącymi w jego skład, w czasie pełnienia swoich obowiązków Trustee kieruje się celem dokonania przysporzeń na rzecz wskazanych w testamencie osób. Podobnie jak wykonawca testamentu, Trustee zarządza powierzonym mu majątkiem we własnym imieniu, lecz w interesie spadkobierców, mając na celu jak najwierniejsze zrealizowanie woli spadkodawcy. Do zadań wykonawcy testamentu należy zatem czuwanie nad wypełnieniem i uszanowaniem ostatniej woli spadkodawcy. Wnioskodawca wskazuje, że takie też rozumienie funkcji trustee zostało potwierdzone m. in. w indywidualnej interpretacji podatkowej o sygn.

2015
23
paź

Istota:

Czy w związku z objęciem przez Wnioskodawcę funkcji Trustee (powiernika testamentu) u Wnioskodawcy powstaje obowiązek podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych?

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy, nieznaną prawu polskiemu funkcję trustee, należy tłumaczyć jako powiernik testamentu. Jest ona zbliżona do przewidzianej przepisami Kodeksu cywilnego funkcji wykonawcy testamentu. Zgodnie z art. 986 Kodeksu cywilnego, spadkodawca może w testamencie powołać wykonawcę testamentu. Natomiast stosownie do art. 988 Kodeksu cywilnego, jeżeli spadkodawca nie postanowił inaczej, wykonawca testamentu powinien zarządzać majątkiem spadkowym, spłacić długi spadkowe, w szczególności wykonać zapisy i polecenia, a następnie wydać spadkobiercom majątek spadkowy zgodnie z wolą spadkodawcy i z ustawą. Pomimo posiadania dużego zakresu swobody w odniesieniu do sposobu zarządzania majątkiem spadkowym, w tym rozporządzania przedmiotami wchodzącymi w jego skład, w czasie pełnienia swoich obowiązków Trustee kieruje się celem dokonania przysporzeń na rzecz wskazanych w testamencie osób. Podobnie jak wykonawca testamentu, Trustee zarządza powierzonym mu majątkiem we własnym imieniu, lecz w interesie spadkobierców, mając na celu jak najwierniejsze zrealizowanie woli spadkodawcy. Do zadań wykonawcy testamentu należy zatem czuwanie nad wypełnieniem i uszanowaniem ostatniej woli spadkodawcy. Wnioskodawca wskazuje, że takie też rozumienie funkcji trustee zostało potwierdzone m. in. w indywidualnej interpretacji podatkowej o sygn.

2014
14
paź

Istota:

Czy od czynszu płaconego przez najemców lokali mieszkalnych oraz lokali usługowych wchodzących w skład masy spadkowej Wnioskodawca będący wykonawcą testamentu powinien odprowadzać podatek dochodowy?

Fragment:

W dniu x czerwca 2011 r., przed notariuszem, w siedzibie jego Kancelarii Notarialnej, zmarły sporządził testament. Zgodnie z powołanym wyżej testamentem zmarły do całości spadku powołał swoją żonę zamieszkałą razem ze spadkodawcą. Wskazany wyżej testament notarialny został w dniu x marca 2014 r. otwarty i ogłoszony w siedzibie Kancelarii Notarialnej (...), zgodnie z Protokołem otwarcia i ogłoszenia testamentu notarialnego. Na podstawie powołanego wyżej testamentu zmarły ustanowił Wnioskodawcę wykonawcą testamentu. Zgodnie z treścią testamentu testator zobowiązał wykonawcę testamentu do wykonania testamentu oraz do spłacenia wszystkich zobowiązań, wynikających z testamentu, jak i z samego spadku. W dniu x marca 2014 r. notariusz, prowadzący Kancelarię Notarialną, na wniosek Wnioskodawcy, sporządził zaświadczenie o ustanowieniu wykonawcy testamentu. W skład spadku po zmarłym wchodzą nieruchomości położone na terytorium RP, gospodarstwo rolne położone na terytorium RP, a także inne składniki majątkowe znajdujące się na terytorium RP. Niektóre ze wskazanych wyżej nieruchomości zabudowane są budynkami mieszkalnymi bądź budynkami o przeznaczeniu mieszkaniowo - usługowym, których poszczególne części (niewydzielone lokale mieszkalne lub usługowe) stanowią przedmiot umów najmu zawartych za życia spadkodawcy.

2012
6
paź

Istota:

Czy masa spadkowa w całości powiększa przychód Uczelni, czy też wykonanie zapisu testamentowego, który wynika z testamentu własnoręcznego, na rzecz osób fizycznych (nie na cele dydaktyczne) pomniejsza przychód Uczelni i o tę kwotę pomniejsza podstawę opodatkowania?

Fragment:

Jak wynika z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego Sąd Rejonowy wydał postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku powołując jako spadkobiercę do całości spadku Wnioskodawcę, na podstawie testamentu własnoręcznego. Testament własnoręczny zawierał zapisy na rzecz osób fizycznych tj. przekazanie jednej osobie fizycznej środków pieniężnych z rachunku bankowego, a drugiej osobie fizycznej przedmioty należące do zmarłego. Wnioskodawca chce zrealizować zapisy zawarte w testamencie . W przedmiotowej sprawie zasadnicze znaczenie ma ustalenie pojęcia „ kwota należna ” użytego w cyt. wyżej art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Znaczenie tego pojęcia w zasadzie determinuje rozumienie przychodu z działalności gospodarczej. Przyjmuje się, iż przychodem należnym są wszelkie przysporzenia majątkowe-aktywa, które przysługują podatnikowi sensie cywilnoprawnym, niezależnie czy już zostały zrealizowane na jego rzecz, czy też stanowią wierzytelność. W przepisach podatkowych brak jest jednakże definicji pojęcia „ kwota należna ”. W ślad zatem za orzecznictwem sądów administracyjnych sięgnąć należy do znaczenia tego określenia na gruncie wykładni językowej, a także na gruncie przepisów prawa cywilnego. W myśl Słownika języka polskiego – „ należny ” to „ przysługujący, należący się komuś ”.

2012
30
cze

Istota:

Biorąc pod uwagę zapis art. 16 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, iż Wnioskodawca nie może skorzystać z ulgi, o której mowa w tym przepisie, ponieważ nie został spełniony warunek sprawowania opieki nad spadkodawcą przez co najmniej dwa lata od dnia poświadczenia podpisów przez notariusza.

Fragment:

Z opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że trwa sądowe postępowanie spadkowe dotyczące podziału spadku z testamentu, w którym potencjalnie Wnioskodawca ma nabyć współwłasność jednorodzinnego budynku mieszkalnego, stanowiącego własność hipoteczną w zamian za sprawowanie opieki nad wymagającą takiej opieki (89-cioletnią staruszką) - spadkodawczynią. Spadkodawczyni sporządziła testament notarialny, którego zapis stanowi: „ Pragnę wyrazić wdzięczność za opiekę, wszelką natychmiastową pomoc po śmierci mojego syna ” Testament został sporządzony 23.03.2010 r. Opieka Wnioskodawcy nad spadkodawczynią trwała od 23.05.2008 r. (od śmierci jej syna - jedynego opiekuna ) do 13.12.2010 r. (do momentu zgonu spadkodawczyni). Łączna wielkość nieruchomości budynkowej wynosi ok. 145 m2 powierzchni użytkowej, budynek natomiast posadowiony jest na działce o powierzchni ok. 550 m 2 . Przysługująca Wnioskodawcy zapisem 1/4 spadku dotyczy ok. 37 m2 powierzchni użytkowej budynku oraz ok. 140 m2 działki gruntu. Wnioskodawca nie jest właścicielem innego budynku, ani lokalu stanowiącego odrębną własność. Wnioskodawca chciałby zamieszkać w przysługującej mu części domu stanowiącej ww. spadek. Zapis Wnioskodawca otrzymał z wdzięczności za bezinteresowną pomoc.

2011
20
gru

Istota:

Ustanowienie wykonawcy testamentu – Wnioskodawcy - nie pociąga za sobą konieczności odprowadzania przez Niego podatku dochodowego z tytułu dochodów osiąganych w ramach majątku spadkowego.

Fragment:

Zgodnie natomiast z treścią art. 986 Kodeksu cywilnego, spadkodawca może w testamencie powołać wykonawcę testamentu. Stosownie do art. 988 Kodeksu cywilnego, jeżeli spadkodawca nie postanowił inaczej, wykonawca testamentu powinien zarządzać majątkiem spadkowym, spłacić długi spadkowe, w szczególności wykonać zapisy i polecenia, a następnie wydać spadkobiercom majątek spadkowy zgodnie z wolą spadkodawcy i z ustawą. W świetle powyższego należy zauważyć, iż wykonawca testamentu nie jest niczyim przedstawicielem – ani spadkodawcy, ani spadkobiercy lub zapisobiercy. Działa on we własnym imieniu, lecz nie we własnym interesie i nie na swój rachunek. Wykonawca testamentu zarządza majątkiem spadkowym, spłaca długi spadkowe, realizuje wierzytelności spadkowe, a w szczególności wykonuje zapisy i polecenie, a następnie wydaje spadkobiercom majątek spadkowy zgodnie z wolą spadkodawcy. Reasumując, powyższe oznacza, że ustanowienie wykonawcy testamentu – Wnioskodawcy - nie pociąga za sobą konieczności odprowadzania przez Niego podatku dochodowego z tytułu dochodów osiąganych w ramach majątku spadkowego. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

2011
23
lis

Istota:

Realizowane przez Wnioskodawcę czynności wykonawcy testamentu zmierzające do sprawowania zarządu masą spadkową do czasu powołania spadkobierców nie wypełniają dyspozycji przepisu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT i jako takie nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, a Wnioskodawca z tytułu wykonywania tych czynności nie jest podatnikiem w świetle powołanego powyżej przepisu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT. Tym samym brak jest podstaw do dokonania przez Wnioskodawcę jako wykonawcę testamentu zgłoszenia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej na formularzu VAT-R.

Fragment:

Instytucja wykonawcy testamentu uregulowana została w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zwanej dalej „ kc ” w art. 986 – 990. Zgodnie z art. 986. § 1 kc spadkodawca może w testamencie powołać wykonawcę testamentu. Stosownie do art. 988. § 1 kc jeżeli spadkodawca nie postanowił inaczej, wykonawca testamentu powinien zarządzać majątkiem spadkowym, spłacić długi spadkowe, w szczególności wykonać zapisy i polecenia, a następnie wydać spadkobiercom majątek spadkowy zgodnie z wolą spadkodawcy i z ustawą. Wykonawca testamentu może pozywać i być pozywany w sprawach wynikających z zarządu spadkiem. Może również pozywać w sprawach o prawa należące do spadku i być pozwany w sprawach o długi spadkowe. (art. 988 § 2 kc). Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, że 31 grudnia 2009r. zmarł tragicznie syn Wnioskodawcy. W chwili śmierci syn był kawalerem. Pozostawił własnoręczny testament, w którym powołał Wnioskodawcę na wykonawcę testamentu, a do udziału w spadku powołał dwie siostry oraz kobietę, z którą był w nieformalnym związku i z którą miał dziecko. W lutym 2010 r. odbyło się posiedzenie sądu, w wyniku którego Sąd odebrał postanowienie spadkowe od spadkobierców.

2011
23
lis

Istota:

Opodatkowania wynagrodzenia otrzymanego przez wykonawcę testamentu.

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że została Pani ustanowiona wykonawcą testamentu zmarłego teścia. Za wykonane czynności uprawniona została Pani przez spadkodawcę do pobrania z masy spadkowej kwoty 10 000 zł. Odnosząc się do powyższego wskazać należy, że zgodnie z art. 986 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zmianami) spadkodawca może w testamencie powołać wykonawcę testamentu. Z art. 989 § 1 ww. ustawy wynika natomiast, że do wzajemnych roszczeń między spadkobiercą a wykonawcą testamentu wynikających ze sprawowania zarządu spadkiem stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu za wynagrodzeniem. Z kolei w myśl § 2 tego przepisu koszty zarządu majątkiem spadkowym oraz wynagrodzenie wykonawcy testamentu należą do długów spadkowych. Z powołanych przepisów wynika, że wykonawca testamentu jest osobą wyznaczoną przez spadkodawcę, powołaną do zarządu spadkiem, której zadaniem jest dążenie do wypełnienia pełnej woli testatora, doprowadzenie do wykonania zobowiązań obciążających spadek oraz do wydania spadkobiercom majątku spadkowego z poszanowaniem dyspozycji spadkodawcy. Jeżeli z wyrażonej w testamencie woli spadkobiercy nie wynika, że wykonanie testamentu następuje pod tytułem darmym, wykonawca może domagać się wynagrodzenia za sprawowanie zarządu majątkiem spadkowym.