IPPP3/4512-366/15-2/IG | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego i zwrotu tego podatku na rachunek bankowy przy zakupie towarów i usług służących sprzedaży nieopodatkowanej na terytorium Polski, to jest sprzedaży, dla której miejsce opodatkowania znajduje się w innym państwie Unii Europejskiej?
IPPP3/4512-366/15-2/IGinterpretacja indywidualna
  1. miejsce świadczenia usług
  2. odliczenia
  3. terytorium
  4. terytorium Unii Europejskiej (Wspólnoty Europejskiej)
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 29 kwietnia 2015 r. (data wpływu 6 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego oraz jego zwrotu z tytułu nabycia towarów i usług służących sprzedaży nieopodatkowanej na terytorium kraju a opodatkowanej w kraju Unii Europejskiej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 maja 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego oraz jego zwrotu z tytułu nabycia towarów i usług służących sprzedaży nieopodatkowanej na terytorium kraju a opodatkowanej w kraju Unii Europejskiej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą I.. Przedmiotem działalności jest transport drogowy towarów. Wnioskodawca jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Wnioskodawca świadczy usługi transportu wyłącznie na rzecz spółki D., która ma siedzibę działalności gospodarczej w Szwecji i jest zarejestrowana w Szwecji dla celów VAT. Z tytułu usług świadczonych przez Wnioskodawcę faktury wystawia nabywca usług, czyli spółka D.. Na fakturach zawarta jest adnotacja, wskazująca, że ma zastosowanie procedura odwrotnego obciążenia (reverse charge), zgodnie z art. 44 i 196 Dyrektywy 2006/112/WE. Wnioskodawca ponosi koszty związane ze świadczeniem usług takie jak koszty paliwa, czynsz leasingowy za samochód, koszty obsługi księgowej, sczytywanie danych z karty kierowcy, koszty używania telefonu komórkowego i internetu, opłaty za przejazd autostradami, podatek od środków transportowych. Wnioskodawca posiada dokumenty, z których wynika związek podatku naliczonego ze świadczonymi przez Wnioskodawcę usługami. Są to umowa ze spółką D., faktury dokumentujące świadczenie usług przez Wnioskodawcę (wystawione przez D.), faktury zakupu towarów i usług (w szczególności faktury na paliwo, czynsz leasingowy za samochód, usługi księgowe, usługi telekomunikacyjne, przejazd autostradami), licencja na międzynarodowy zarobkowy przewóz drogowy rzeczy, polisy ubezpieczeniowe.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego i zwrotu tego podatku na rachunek bankowy przy zakupie towarów i usług służących sprzedaży nieopodatkowanej na terytorium Polski, to jest sprzedaży, dla której miejsce opodatkowania znajduje się w innym państwie Unii Europejskiej...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 28b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2015 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), dalej Ustawa o VAT, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej. Wnioskodawca świadczy usługi na rzecz spółki D., która ma siedzibę działalności gospodarczej w Szwecji i tam jest zarejestrowana dla celów VAT. W konsekwencji, w przypadku usług świadczonych przez Wnioskodawcę miejsce świadczenia usług znajduje się w Szwecji, a usługi są nieopodatkowane VAT w Polsce.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 Ustawy o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Zgodnie z art. 86 ust. 8 pkt 1 Ustawy o VAT, podatnik ma również prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami.

W stanie faktycznym sprawy zakupione towary i usługi dotyczą świadczenia usług transportu przez Wnioskodawcę, dla których miejscem świadczenia (miejscem opodatkowania) jest Szwecja. Gdyby usługi transportu były świadczone przez Wnioskodawcę na terytorium kraju, byłyby one opodatkowane podatkiem od towarów i usług, gdyż nie podlegają one zwolnieniu od podatku, ani też nie są wyłączone z zakresu opodatkowania tym podatkiem. Powyższe oznacza zatem, że gdyby w tej sytuacji Wnioskodawca ponosił koszty dotyczące ww. usług, przysługiwałoby mu prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług. Wnioskodawca jest podatnikiem VAT czynnym.

Wnioskodawca posiada dokumenty, z których wynika związek podatku naliczonego ze świadczonymi usługami transportu. Są to umowa ze spółką D., faktury dokumentujące świadczenie usług przez Wnioskodawcę (wystawione przez D.), faktury zakupu towarów i usług (w szczególności faktury na paliwo, czynsz leasingowy za samochód, usługi księgowe, usługi telekomunikacyjne, przejazd autostradami), licencja na międzynarodowy zarobkowy przewóz drogowy rzeczy, polisy ubezpieczeniowe. W konsekwencji, spełnione są warunki odliczenia podatku naliczonego wymienione w art. 86 ust. 8 pkt 1 Ustawy o VAT i Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego ze świadczonymi usługami transportu, dla których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju.

Zgodnie z art. 87 ust. 5 ustawy o VAT, na umotywowany wniosek, podatnikom dokonującym dostawy towarów lub świadczenia usług poza terytorium kraju i niedokonującym sprzedaży opodatkowanej, przysługuje zwrot kwoty podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1, w terminie określonym w ust. 2 zdanie pierwsze.

Wnioskodawca nie dokonuje sprzedaży opodatkowanej w Polsce (Spółka szwedzka jest jedynym kontrahentem Wnioskodawcy). Tym samym skoro Wnioskodawca nie wykonuje na terytorium kraju żadnych czynności opodatkowanych, nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego. Oznacza to, że w tak przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca dokonujący jedynie sprzedaży, dla której miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju - ma prawo ubiegać się o zwrot kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupowych związanych z wykonywaniem usług transportu.

Zatem mając powyższe na uwadze oraz uwzględniając brzmienie przepisu art. 86 ust. 8 pkt 1 Ustawy o VAT, należy uznać, że Wnioskodawcy - zgodnie z art. 87 ust. 5 Ustawy o VAT - przysługuje prawo do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego związanego ze świadczeniem usług transportu, których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju.

Na poparcie powyższego stanowiska warto powołać interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 4 grudnia 2013 r., nr IBPP4/443-427/13/EK.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

miejsce świadczenia usług
IPPP3/4512-368/15-4/JF | Interpretacja indywidualna

odliczenia
ITPP2/4512-242/15/AD | Interpretacja indywidualna

terytorium
IPPP3/4512-194/15-2/JF | Interpretacja indywidualna

terytorium Unii Europejskiej (Wspólnoty Europejskiej)
ITPP2/443-819a/08/AD | Interpretacja indywidualna

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP4/443-427/13/EK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.