IPPP3/443-685/14-2/IG | Interpretacja indywidualna

Czy w przedstawionych okolicznościach fakt, że część czynności związanych ze świadczeniem na rzecz Spółki usług przez Zleceniobiorcę będzie faktycznie wykonywana w Polsce przez podwykonawcę, polską spółkę zależną z grupy Dostawcy, poprzez dedykowanych na potrzeby Umowy pracowników tej spółki, zaś na bieżąco przebieg realizacji Umowy nadzorować na miejscu będzie oddelegowany do Polski pracownik Zleceniobiorcy w randze dyrektora (operacyjnego), nie ma znaczenia dla stwierdzenia, że Zleceniobiorca nie posiada na terytorium kraju (Polski) siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, w związku z czym Spółka będzie podatnikiem z tytułu nabycia przedmiotowych usług od Dostawcy i będzie obowiązana do rozliczenia należnego z tego tytułu podatku w ramach importu usług?
IPPP3/443-685/14-2/IGinterpretacja indywidualna
  1. import usług
  2. kontrahent zagraniczny
  3. miejsce wykonywania działalności
  4. miejsce świadczenia usług
  5. terytorium
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Miejsce świadczenia -> Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług -> Miejsce świadczenia usług transportowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 9 lipca 2014 r. (data wpływu 16 lipca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozliczenia importu usług świadczonych przez zleceniobiorcę nie posiadającego na terytorium Polski siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 lipca 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozliczenia importu usług świadczonych przez zleceniobiorcę nie posiadającego na terytorium Polski siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

C. jest brytyjską spółką prowadzącą działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzez usytuowany tu oddział (dalej odpowiednio: „Spółka”, „Wnioskodawca”, „Oddział”). Z tego względu Spółka jest zarejestrowana na potrzeby podatku od towarów i usług (dalej: „VAT”) jako podatnik VAT czynny. Zasadniczym przedmiotem działalności Oddziału jest świadczenie usług przetwarzania danych na rzecz polskich i zagranicznych spółek z grupy C. Obecnie, Wnioskodawca poprzez Oddział i na jego potrzeby planuje zawszeć z dostawcą W. mającym siedzibę na terytorium Indii (dalej: „Dostawca” lub „Zleceniobiorca”) umowę na zakup niżej opisanych usług o charakterze niematerialnym (dalej: „Umowa”). Zgodnie z posiadaną przez Spółkę wiedzą Dostawca nie posiada na terytorium Polski nie tylko siedziby działalności gospodarczej, ale również stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w postaci stałej placówki, biura, oddziału, przedstawicielstwa w celu prowadzenia działalności itp. Nie jest też zarejestrowany na potrzeby VAT w Polsce. Czynności prowadzące do uzyskania przychodu (obrotu) z tytułu świadczonych na rzecz Wnioskodawcy usług będą wykonywane przez Zleceniobiorcę co do zasady na terytorium Indii (zdalnie) a ich efekt udostępniany poprzez sieć Internet. Niemniej zgodnie z postanowieniami planowanej umowy Dostawca będzie przy realizacji świadczenia posługiwać się również swoimi oddziałami (ang. branches) oraz spółkami zależnymi (ang. subsidiaries) położonymi na terytorium państw innych niż Indie, w szczególności polską spółką zależną z grupy, W. Sp. z o.o. (dalej: „W.”). Celem wykorzystania oddziałów oraz spółek zależnych jest zapewnienie znajomości odpowiednich języków potrzebnych do prawidłowego realizowania usług.

Przedmiotem Umowy będzie świadczenie przez Zleceniobiorcę usług IT w zakresie wsparcia w obsłudze aplikacji biznesowych poprzez nadzór nad ich funkcjonowaniem oraz rozwiązywanie zaistniałych problemów systemowych w sposób doraźny, w szczególności poprzez podjęcie, segregowanie, eskalację, monitoring, rozwiązywanie, komunikację i śledzenie rozwiązań wszystkich incydentów (ang. intake, triage, escalation, monitoring, resolution, communication and tracking to resolution of all incidents), obsługę zgłaszanych zgłoszeń serwisowych związanych z aplikacjami (ang. handling application service request), wsparciem związanym z utrzymaniem funkcjonalności aplikacji, monitorowaniem ich stanu technicznego oraz reagowaniu na napływające alerty (ang. support related to system health).

Usługi, o których wyżej mowa, będą realizowane w niżej opisany sposób, w zależności od stopnia skomplikowania zgłoszenia przekazanego przez Spółkę:

Poziom I (określony w umowie jako „L1”)

Poziom I jest pierwszym punktem kontaktowym, w którym dochodzi do przyjęcia pełnego zgłoszenia, jego eskalacji oraz poszukiwania rozwiązania.

Poziom I jest skoncentrowany na szybkim dostarczaniu rozwiązań wykorzystując odpowiednie narzędzia przy jednoczesnym ograniczaniu kosztów i braku konieczności angażowania specjalistów.

Prace wspierające realizowane na niniejszym poziome polegają również na rutynowej kontroli systemu oraz weryfikacji następującej po wprowadzeniu zmian w aplikacjach lub infrastrukturze związanej z tymi aplikacjami.

Poziom II (określony w umowie jako „L2”)

Poziom II jest kolejnym etapem rozwiązywania zgłoszeń przekazanych przez Spółkę. Obejmuje przyjęcie informacji (które nie zostały uwzględnione na poziomie I), ich eskalacje oraz propozycję rozwiązań.

Większość wsparcia oferowanego w ramach poziomu II jest skoncentrowana na dostarczaniu rozwiązań dla incydentów, które nie zostały rozwiązane w ramach Poziomu I. Ponadto, usługi oferowane w ramach Poziomu II, mają na celu także zapobieżenie występowania błędów systemowych, projektowania oraz realizacji planów usprawnień, rutynowego badania systemów.

W celu realizacji usług objętych Umową Zleceniobiorca korzystać będzie ze wsparcia podwykonawców. Aby zapewnić znajomość języka polskiego, tam gdzie jest to wymagane w ramach świadczonego wsparcia usług poziomu I oraz II, w W. zatrudnionych zostanie kilka osób. Pracę wspomnianych osób nadzorować będzie usytuowany w ramach W. tzw. kierownik domeny, który będzie raportował do dyrektora operacyjnego będącego oddelegowanym do Polski pracownikiem Zleceniobiorcy. Odpowiadać on będzie za usługi W. świadczone na rzecz Spółki. Zleceniobiorca w ramach świadczonych usług pełnił będzie zatem rolę podmiotu odpowiedzialnego za poprawność realizacji usług, ich terminowość oraz zapewnienie, że będą one wykonane z dołożeniem należytej staranności.

Jedynie dla porządku Wnioskodawca pragnie dodać, że z W. łączy go także bezpośrednia umowa o świadczenie usług, której zakres nie pokrywa się jednak z planowaną.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przedstawionych okolicznościach fakt, że część czynności związanych ze świadczeniem na rzecz Spółki usług przez Zleceniobiorcę będzie faktycznie wykonywana w Polsce przez podwykonawcę, polską spółkę zależną z grupy Dostawcy, poprzez dedykowanych na potrzeby Umowy pracowników tej spółki, zaś na bieżąco przebieg realizacji Umowy nadzorować na miejscu będzie oddelegowany do Polski pracownik Zleceniobiorcy w randze dyrektora (operacyjnego), nie ma znaczenia dla stwierdzenia, że Zleceniobiorca nie posiada na terytorium kraju (Polski) siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, w związku z czym Spółka będzie podatnikiem z tytułu nabycia przedmiotowych usług od Dostawcy i będzie obowiązana do rozliczenia należnego z tego tytułu podatku w ramach importu usług...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Stan prawny

Zgodnie bowiem z art. 5 ust. 1 pkt 1 tej ustawy opodatkowaniu podlega odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W związku z tym należy wskazać na art. 28b ustawy, zgodnie z którym miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej (ust. 1), z zastrzeżeniem że jeżeli usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej (ust. 2).

Uzasadnienie

Mając na uwadze powyższe przepisy należy zdaniem Spółki po pierwsze stwierdzić, że w okolicznościach opisanego zdarzenia przyszłego, w których Zleceniobiorca (W.) będzie świadczył usługi na potrzeby działalności Oddziału, miejscem ich świadczenia, a co za tym idzie opodatkowania VAT będzie Polska jako kraj, na terytorium którego znajduje się stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej przez Spółkę (w postaci Oddziału właśnie), dla którego świadczone będą usługi na podstawie Umowy. W rezultacie, zasadne staje się rozważenie w świetle zacytowanych przepisów ustawy o VAT, która ze stron transakcji - Zleceniobiorca jako usługodawca, czy Spółka (Oddział) jako nabywca powinna rozliczyć należny z tego tytułu podatek. W tym celu konieczne jest ustalenie statusu stron, po pierwsze czy Dostawca posiada/nie posiada (będzie posiadać) stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, a jeżeli tak - to czy uczestniczy/nie uczestniczy (będzie uczestniczyć) ono w tej transakcji. Stosownie bowiem do art. 17 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy o VAT uznanie Spółki za podatnika VAT obowiązanego do rozliczenia podatku z tytułu nabycia usług od Dostawcy będzie przede wszystkim wchodzić grę w razie stwierdzenia, że nie posiada on na terytorium kraju (Polski) siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

W związku z tym należy zauważyć, że ustawa o VAT, jak i przepisy do niej wykonawcze, nie definiuje, co należy rozumieć pod pojęciem „miejsce siedziby działalności gospodarczej” oraz „stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej”. Niemniej pojęcia te zostały doprecyzowane w rozporządzeniu wykonawczym Rady UE Nr 282/2011 z 15 marca 2011 r. (dalej: „Rozporządzenie UE”), którego postanowienia - ze względu na charakter tego aktu prawa wspólnotowego - nie wymagają implementacji do prawa krajowego i odnoszą bezpośredni skutek na terytorium wszystkich państw członkowskich UE. I tak, zgodnie z art. 10 tego rozporządzenia na użytek stosowania przepisów ogólnych dyrektywy 2006/112/WE (dalej: „Dyrektywa”) dotyczących miejsca świadczenia usług „miejscem siedziby działalności gospodarczej podatnika” jest miejsce, w którym wykonywane są funkcje naczelnego zarządu przedsiębiorstwa.

W tym celu uwzględnia się (i) miejsce, w którym zapadają istotne decyzje dotyczące ogólnego zarządzania przedsiębiorstwem, (ii) adres zarejestrowanej siedziby przedsiębiorstwa, i (iii) miejsce posiedzeń zarządu przedsiębiorstwa, a w przypadku gdy te kryteria nie pozwalają z całkowitą pewnością określić miejsca siedziby działalności gospodarczej podatnika, decydującym kryterium jest (iv) miejsce, w którym zapadają istotne decyzje dotyczące ogólnego zarządzania przedsiębiorstwem. Jednocześnie sam adres pocztowy nie może być uznany za miejsce siedziby działalności gospodarczej podatnika.

Kierując się powyższymi kryteriami ponad wszelką wątpliwość można zdaniem Spółki stwierdzić, że Zleceniobiorca (W.) nie posiada na terytorium Polski siedziby działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o VAT. Na terytorium kraju nie zapadają bowiem ani istotne decyzje dotyczące ogólnego zarządzania przedsiębiorstwem W., ani nie posiada on tu adresu zarejestrowanej siedziby przedsiębiorstwa, ani też nie odbywają się tu posiedzenia zarządu przedsiębiorstwa W. Powyższe ma natomiast miejsce na terytorium Indii, gdzie działa zarząd Dostawcy i podejmowane są kluczowe decyzje dotyczące jego funkcjonowania.

W związku z tym należy przejść do oceny posiadania przez Zleceniobiorcę na terytorium Polski stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Definicja tego pojęcia zawarta jest w art. 11 Rozporządzenia UE, przy czym jest ona różna w zależności od tego, czy dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej są świadczone usługi (innymi słowy jest ono ich odbiorcą), czy też z tego miejsca usługi są świadczone (jest ono ich dostarczycielem). I tak, zgodnie z ust. 1 ww. artykułu, w przypadku świadczenia usług na rzecz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, przez to określenie należy rozumieć dowolne miejsce - inne niż miejsce siedziby, które charakteryzuje się wystarczającą stałością oraz odpowiednią strukturą w zakresie zaplecza personalnego i technicznego, by umożliwić mu odbiór i wykorzystywanie usług świadczonych do własnych potrzeb tego stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Natomiast zgodnie z ust. 2 tego artykułu, w przypadku świadczenia usług, przez stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej należy rozumieć dowolne miejsce charakteryzujące się wystarczająca stałością oraz odpowiednią strukturą w zakresie zaplecza personalnego i technicznego, by umożliwić podatnikowi świadczenie usług, które wykonuje. Ponad wszelką wątpliwość miejscami takimi są stała placówka, biuro, zakład czy oddział - jednocześnie, jak wskazano w opisie, Zleceniobiorca nie posiada ani nie będzie posiadać takowych na terytorium Polski w momencie świadczenia usług na rzecz Oddziału.

Niemniej należy mieć na uwadze, że zawarty w Rozporządzeniu UE opis stałego miejsca prowadzenia działalności przez podatnika nie odwołuje się do kryteriów formalnych (formy organizacyjnej takiego miejsca) ale do kryteriów techniczno-strukturalnych i funkcjonalnych. Zgodnie z nimi miejsce takie powinna cechować odpowiednia stałość (trwałość w czasie), która w odniesieniu i połączeniu z elementami struktury podatnika usytuowanymi na terytorium danego państwa, zarówno jeżeli chodzi o stronę osobową, jak i administracyjno-sprzętową, pozwalają z tego miejsca świadczyć dane usługi.

Jak wskazano w opisie, na potrzeby realizacji przedmiotowych usług na rzecz Oddziału do Polski oddelegowany zostanie z Indii pracownik W. jako dyrektor operacyjny, a ponadto w polskiej spółce zależnej z grupy W., która będzie w tym zakresie działać w charakterze podwykonawcy, zatrudnione zostaną osoby celem zapewnienia na miejscu wsparcia w wykonaniu części usług, w szczególności w postaci bezpośredniego kontaktu z pracownikami Spółki (Oddziału) oraz zapewnienia znajomości języka polskiego. Jednakże w ocenie Spółki fakt zaangażowania ww. osób znajdujących się na terytorium kraju w świadczenie przedmiotowych usług nie stanowi jeszcze o tym, że Zleceniobiorca będzie posiadał w Polsce zaplecze personalne, o którym mowa w art. 11 Rozporządzenia UE.

Należy bowiem zauważyć, że tak ilość, jak i zakres obowiązków (kompetencji) wspomnianych osób będą ograniczone. W przypadku oddelegowanego z Indii pracownika W. będą się one sprowadzać do koordynowania nadzorowania „na miejscu” przebiegu świadczenia oraz raportowania do miejsca siedziby działalności Dostawy (tj. Indii). Z kolei zakres zadań nałożonych na osoby zatrudnione na potrzeby projektu w polskiej spółce zależnej W. będzie sprowadzać się do zapewnienia na miejscu kontaktu z odbiorcą w lokalnym języku i wsparcia w świadczeniu usług. Powyższe nie zmienia jednak faktu, że usługi/efekt interesujący Spółkę jako usługobiorcę będzie wypracowywany w Indiach, przy użyciu znajdującego się tam zaplecza personalnego i technicznego W., zaś czynności realizowane na miejscu (w Polsce) będą mieć charakter pomocniczy i uzupełniający. W każdym razie nie będą przesądzać o istocie i finalnym efekcie świadczenia. Tym samym określone w art. 11 Rozporządzenia UE kryterium funkcjonalne, które winno cechować stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, nie będzie zdaniem Wnioskodawcy spełnione. Posiadane bowiem w Polsce przez Dostawcę zaplecze personalne nie będzie pozwalać mu na świadczenie usług objętych Umową wyłącznie przy jego wykorzystaniu (względnie rola tego zaplecza nie będzie w procesie ich świadczenia dominująca). Ponadto Spółce nie jest wiadomym, aby Dostawca posiadał i zamierzał wykorzystywać na potrzeby Umowy adekwatne zaplecze techniczne - jego zasadnicza część umożliwiająca świadczenie usług w pełnym zakresie wynikającym z Umowy znajduje się i pozostanie w okresie jej realizacji w Indiach jako kraju siedziby działalności gospodarczej W.

Z tych zatem względów także alternatywny warunek posiadania przez usługodawcę na terytorium kraju stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej nie będzie w ocenie Spółki spełniony, co sprawia, że bezcelowe staje się rozważanie kwestii jego uczestniczenia w świadczeniu przedmiotowych usług, a co w połączeniu z faktem, że poprzez Oddział Spółka jest podatnikiem VAT prowadzącym działalność gospodarczą na terytorium Polski, a więc podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, oraz dodatkowo jest tu zarejestrowana na potrzeby VAT (warunek z art. 17 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy o VAT), uprawnionym czyni twierdzenie, że będzie ona na podstawie ww. przepisów ustawy podatnikiem z tytułu nabycia na terytorium kraju usług świadczonych na jej rzecz przez Zleceniobiorcę, a tym samym to na Spółce ciążyć będzie obowiązek rozliczenia należnego z tego tytułu podatku w ramach instytucji importu usług.

W związku z tym Spółka wnosi jak w pytaniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Biorąc pod uwagę treść art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej w brzmieniu „Minister właściwy do spraw finansów publicznych na wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną) oraz fakt, że stroną wniosku o udzielenie przedmiotowej interpretacji jest Spółka – należy zaznaczyć, że niniejsza interpretacja wywołuje skutki prawne wyłącznie dla Wnioskodawcy, a nie dla usługodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.