Terytorium Unii Europejskiej (Wspólnoty Europejskiej) | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to terytorium Unii Europejskiej (Wspólnoty Europejskiej). Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lip

Istota:

Gdzie powstanie obowiązek podatkowy?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 16 września 2008 r. (data wpływu 22 września 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 24 listopada 2008 r. (data wpływu 27 listopada 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia miejsca świadczenia usług dotyczących badania rynku i opinii publicznej oraz reklamy - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 22 września 2008 roku został złożony wniosek, uzupełniony pismem z dnia 24 listopada 2008 r., o udzielenie pisemnej (...)

2011
1
lip

Istota:

Z jaką stawką należy wystawić fakturę VAT na rzecz firmy macierzystej z Litwy?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 16 września 2008 r. (data wpływu 22 września 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 24 listopada 2008 r. (data wpływu 27 listopada 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku obowiązującej dla usług dotyczących badania rynku i opinii publicznej oraz reklamy, refakturowanych na rzecz firmy z Litwy - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 22 września 2008 roku został złożony wniosek, uzupełniony pismem z dnia 24 (...)

2011
1
maj

Istota:

W pismie Podatnik pyta jaką stawką podatku od towarów i usług powinny być opodatkowane usługi wymienione w opisanym stanie faktycznym. Zdaniem Podatnika w sytuacji , gdy przedmiotowe usługi świadczone są na rzecz kontrahentów z krajów unijnych innych niż Rzeczpospolita Polska , to zgodnie z przepisem art. 27 ust. 4 pkt. 2 i 3 nie podlegają opodatkowaniu w Polsce .

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. Nr 8 z 2005 r poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piasecznie udziela pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego na żądanie zawarte we wniosku z dnia 09.01.2007 r i stwierdza , iż stanowisko Pana w sprawie zawarte we wniosku jest zgodne z obowiązującym w tym zakresie stanem prawnym . Wnioskiem z dnia 09.01.2007 r zwrócił się Pan do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Piasecznie z prośbą o udzielenie pisemnej informacji dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług świadczonych przez Pana usług na rzecz kontrahentów mających siedzibę na terytorium Wspólnoty . Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie wynika , iż Świadczy Pan tzw. usługi niematerialne w postaci badania rynku i opinii publicznej , doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania , reklamy , na rzecz kontrahentów z (...)

2011
1
maj

Istota:

Spółka jest pośrednikiem organizującycm pomoc assistane na terytorium Niemiec, czy podatek VAT powinien być rozliczony w tym kraju ?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U., Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga, w związku z wnioskiem z dnia 10.10.2006r. w sprawie wydania pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w części dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług usług pomocy assistance świadczonych na terytorium Niemiec określonych w pkt 1b – stwierdza, że stanowisko podatnika wyrażone we wniosku jest nieprawidłowe. Uzasadnienie Wnioskiem z dnia 10.10.2006r. (data wpływu do Urzędu: 11.10.2006r.) uzupełnionym w dniu 15.11.2006r. (data wpływu do Urzędu: 16.11.2006r.) oraz w dniu 09.11.2007r. Spółka wystąpiła o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego z zakresu podatku od towarów i usług. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka jest pośrednikiem (...)

2011
1
maj

Istota:

Kto odprowadza / sprzedawca czy nabywca/ do właściwego urzędu skarbowego podatek VAT od zrealizowanej usługi rekrutacyjnej, świadczonej między podmiotami z dwóch różnych państw UE?.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście, działając na podstawie art.14a § 1 i § 4 oraz art.216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U z 2005r. Nr 8, poz.60 z późn.zm), w związku z pismem Strony z dnia 22.11.2006r. (data wpływu do tut. Urzędu 22.11.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji w trybie art.14a Ordynacji podatkowej co do zakresu i stosowania prawa podatkowego postanawia uznać stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 22.11.2006r. za prawidłowe. Uzasadnienie Ze stanu faktycznego opisanego we wniosku wynika, że Strona świadczy usługi rekrutacyjne, jako Agencja pośrednictwa pracy, w zakresie pośrednictwa obywateli polskich do pracy za granicą dla czeskiej firmy transportowej. Usługa ta polega na znalezieniu przez Stronę w Polsce kierowców chętnych do pracy w firmie czeskiej. Działania Strony polegają na zamieszczeniu ogłoszeń , zebraniu aplikacji, przeprowadzeniu rozmów z (...)

2011
1
maj

Istota:

Dotyczy
podatku od towarów i usług od usług reklamowych świadczonych na rzecz podmiotu mającego siedzibę w Belgii

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.01.2007r. (data wpływu 09.01.2007r.) uzupełnionego pismem z dnia 22.03.2007r. (data wpływu 29.03.2007r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie podatku od towarów i usług od usług reklamowych świadczonych na rzecz podmiotu mającego siedzibę w Belgii: - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łomży stwierdza: 1. Usługi reklamy świadczone na rzecz podatników podatku od wartości dodanej posiadających siedzibę w Belgii podlegają opodatkowaniu w miejscu określonym według zasad wynikających z przepisu art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r.Nr 54 poz. 535 z późn. zm.), a więc w Belgii; 2. Faktura stwierdzająca świadczenie usług, dla których miejscem opodatkowania (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy faktura nabycia z dnia 31.03.2005 r. dotycząca transakcji trójstronnej powinna być wykazana w deklaracji VAT-7 w miesiącu marcu, czy też nie powinna być wykazana w deklaracji w ogóle?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 17.05.2005 r., uzupełnionego pismem z dnia 04.07.2005 r., przesłanego przez Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej za pismem nr PP/0711-16/05/IK-40216 z dnia 06.07.2005 r., w związku ze zmianą właściwości miejscowej do tutejszego Urzędu w dniu 11.07.2005 r., w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, że przedstawione w zapytaniu stanowisko jest prawidłowe. UZASADNIENIE Wnioskodawca następująco opisuje stan faktyczny: W dniu 31.03.2005 r. kontrahent z Hiszpanii wystawił dla Spółki fakturę za zakup samochodów. Faktura ta jest związana z transakcją trójstronną, jednak dokumenty przewozowe oraz faktura (...)

2011
1
kwi

Istota:

1. Czy do zastosowania stawki 0% dokumenty wymienione w art. 42 ust. 3 ustawy o PTU moga być zastąpione przez dokumentu wskazane w art. 42 ust. 11 ustawy ?,
2. Czy dokument przewozowy, o którym mowa w art. 42 ust. 3 pkt 1 musi wskazywać rodzaj i ilość towarów znajdujących się w przesyłce, czy wystarczy, że będzie poświadczał fakt dostarczenia przesyłki do nadawcy/odbiorcy ?
3. Czy art. 42 ust. 11 ustawy o PTU pozwala na zastosowanie wymienionych w nim dokumentów jako posiłkowych dla zastosowania stawki 0% ?,
4. Czy można przesyłkę opatrzyć deklaracją Intrastat ?.

Fragment:

(...) Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie w odpowiedzi na zapytanie złożone w piśmie z dnia 8 czerwca 2004 r. z zakresu podatku od towarów i usług, doręczone do MUS dwukrotnie, tj. 9 czerwca 2004 r. i 14 czerwca 2004 r., kierując się dyspozycją art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia, co następuje: Przedmiotem zapytania jest rozstrzygnięcie następujących kwestii: 1. Czy dla zastosowania stawki 0% dokumenty wymienione w art. 42 ust. 3 nowej ustawy o VAT mogą być zastąpione przez dokumenty wskazane w art. 42 ust. 11 tej ustawy ?, 2. Czy dokument przewozowy, o którym mowa w art. 42 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy musi wskazywać rodzaj i ilość towarów znajdujących się w przesyłce, czy też wystarczy, że będzie poświadczał fakt dostarczenia przesyłki do nadawcy/odbiorcy ?, 3. Czy art. 42 ust. 11 pozwala na zastosowanie wymienionych w nim dokumentów jako posiłkowych dla (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy sporządzając i składając do Urzędu Skarbowego w dniu 25.10.2004 r. informację podsumowującą za III kwartał 2004 r. należało wykazać kontrahenta, który zmienił numer VAT-UE pod dwoma pozycjami: stary numer i wartość dostawy z lipca 2004 r. oraz nowy numer i wartość dostawy za wrzesień 2004 r., czy też Podatnik winien wykazać go w jednej pozycji z nowym numerem i łączną wartością dostawy za III kwartał?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Strony nr (...) z dnia 29.04.2005 r. (doręczonego w dniu 05.05.2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, stwierdza, że przedstawione w zapytaniu nr 1 wniosku stanowisko jest prawidłowe. UZASADNIENIE Wnioskodawca następująco opisuje stan faktyczny: Spółka dokonała wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na rzecz tego samego kontrahenta w miesiącu lipcu i wrześniu 2004. Od 1 września 2004 r. kontrahent zmienił numer VAT UE. W związku z tym wystawiając fakturę we wrześniu 2004 r. na fakturze Spółka umieściła jego nowy numer VAT UE. Wnioskodawca w związku z powyższym zadaje następujące pytania: czy sporządzając i składając do Urzędu (...)

2011
1
mar

Istota:

Podatnik wystąpił z zapytaniem czy podlega ewidencjonowaniu przy zastosowaniu kasy rejestrujacej obrót uzyskany z tytułu transportu osób w kraju oraz na terenie innych krajów Unii Europejskiej.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 tekst jednolity), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lwówku Śląskim, stwierdza, że stanowisko podatnika przedstawione we wniosku z dnia 31.01.2005 r., uzupełnionym pismem z dnia 6.02.2005 r., o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej obrotów ze sprzedaży z tytułu krajowego transportu osób, jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 13.01.2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lwówku Śl. wpłynął wniosek Pana... z dnia 11.01.2005 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie fiskalizacji wykonywanych usług przewozu osób samochodem w kraju i zagranicą. Pismem Nr 009//1/PP/1-1/05 z dnia 20.01.2005 r. tut. organ podatkowy wezwał wnioskodawcę do usunięcia (...)