IPPP3/4512-139/15-4/IG | Interpretacja indywidualna

W sytuacji gdy Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, Wnioskodawcy, który świadczy usługi opodatkowane podatkiem VAT na terytorium Polski oraz usługi, które nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT na terytorium Polski przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących nabyć na terytorium Polski towarów i usług związanych z prowadzoną działalnością.
IPPP3/4512-139/15-4/IGinterpretacja indywidualna
 1. miejsce świadczenia usług
 2. obniżenie podatku należnego
 3. terytorium Polski
 4. usługi parkingowe
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Miejsce świadczenia -> Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług -> Miejsce świadczenia usług transportowych
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 5 lutego 2015 r. (data wpływu 19 lutego 2015 r.), uzupełnionym w dniu 22 kwietnia 2015 r. (data wpływu 24 kwietnia 2015 r.) w odpowiedzi na wezwanie z dnia 14 kwietnia 2015 r., otrzymane przez pełnomocnika w dniu 16 kwietnia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozliczenia świadczenia usług na terytorium kraju, oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego od dokonanych zakupów towarów związanych z wykonywaniem czynności opodatkowanych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 lutego 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozliczenia świadczenia usług na terytorium kraju, oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego od dokonanych zakupów towarów związanych z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Wniosek został uzupełniony w dniu 22 kwietnia 2015 r. (data wpływu 24 kwietnia 2015 r.) w odpowiedzi na wezwanie z dnia 14 kwietnia 2015 r. otrzymane przez pełnomocnika w dniu 16 kwietnia 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług, Spółka z siedzibą na Białorusi, prowadząca działalność handlowo-transportową, świadcząca usługi na terenie Białorusi i całej Europy, w szczególności zajmuje się międzynarodowym transportem towarów.Podatnik nie posiada w Polsce siedziby (nie posiada magazynów ani żadnej infrastruktury organizacyjno-technicznej). Na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami posiada ustanowionego przedstawiciela podatkowego. Na terenie Polski podatnik wynajmuje parking dla postoju samochodów, głównie ciężarowych.

Spółka w zakresie swojej działalności nabywa na terytorium Polski usługi wynajmu parkingu oraz usługi ochroniarskie dotyczące jego terenu, jak również paliwo oraz niekiedy usługi na własne potrzeby, niezbędne przy świadczeniu usług transportowych oraz wynajmu, posługując się polskim numerem identyfikacji podatkowej. Na potwierdzenie transakcji Spółka otrzyma od dostawców faktury VAT oraz prawdopodobnie inne dokumenty w zależności od rodzaju zakupionego towaru (karty gwarancyjne, instrukcje użytkowania i in.).

Miejsca parkingowe wykorzystywane są zarówno do działalności własnej (parkowanie pojazdów firmowych), jak również wynajmowane są podmiotom trzecim, tj. innym przewoźnikom dla postoju zasobów transportowych w czasie odpoczynku i postoju podczas realizacji przewozów. Część miejsc parkingowych jest podnajmowana spółce posiadającej siedzibę w pobliżu parkingu. Kontrahentami są podmioty zarówno posiadające siedzibę lub miejsca prowadzenia działalności na terenie Polski oraz są zarejestrowanymi podatnikami VAT, jak również podmioty, które siedziby na terytorium Polski nie posiadają.

Świadczenie usług jest udokumentowane fakturą zawierającą numer identyfikacji podatkowej nadany w Polsce oraz usługobiorcy nadany przez właściwe państwo z obszaru Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 28b ustawy o VAT usługa transportowa opodatkowana jest w miejscu, gdzie usługobiorca posiada siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności.

Dokonana sprzedaż zostanie udokumentowana poprzez wystawienie faktury sprzedaży z właściwą dla danego towaru lub usługi stawką zgodnie z przepisami ustawy o VAT.

Dla potrzeb rozliczenia podatku od towarów i usług podatnik za właściwy okres rozliczeniowy sporządzi i złoży deklarację VAT-7, w której wykaże podatek VAT należny z tytułu sprzedaży towarów na terytorium Polski oraz podatek VAT naliczony od zakupów dokonanych w związku z działalnością Spółki.

Podstawa opodatkowania i podatek VAT należny od usług związanych z działalnością wynajmu opodatkowany stawką 23% jest wykazywany odpowiednio w poz. 19 i 20 deklaracji VAT.

Co do sprzedaży usług dla podatników nieposiadających siedziby na terytorium Polski w przypadku podatnika posiadającego zarejestrowaną działalność gospodarczą w Polsce sprzedaż usług zostałaby wykazana w poz. 11 deklaracji VAT.

Jednakże zgodnie z objaśnieniami do deklaracji VAT (wersja 14) w pozycji tej nie uwzględnia się wartości dostaw towarów i świadczonych usług dokonywanych w ramach działalności gospodarczej zarejestrowanej poza terytorium kraju.

W związku z czym sprzedaż usług transportowych, które są wykonywane przez Spółkę nie zostanie wykazana w deklaracji VAT-7.

Dodatkowo wskazać należy, iż Spółka posiada dokumenty potwierdzające, iż nabywane paliwo służy wykonywaniu usług transportowych (CMR - list przewozowy, zamówienia, potwierdzenia płatności za usługi).

W uzupełnieniu Wniosku wskazano, że miejsca parkingowe wykorzystywane są zarówno do działalności własnej (parkowanie pojazdów firmowych), jak również wynajmowane są podmiotom trzecim, tj. innym przewoźnikom dla postoju zasobów transportowych w czasie odpoczynku i postoju podczas realizacji przewozów. Część miejsc parkingowych jest podnajmowana spółce posiadającej siedzibę w pobliżu parkingu. Kontrahentami są podmioty zarówno posiadające siedzibę lub miejsca prowadzenie działalności na terenie Polski oraz są zarejestrowanymi podatnikami VAT, jak również dla podmiotów, które siedziby na terytorium Polski nie posiadają. Świadczenie usług najmu miejsc parkingowych jest udokumentowane fakturą zawierającą numer identyfikacji podatkowej nadany w Polsce oraz usługobiorcy nadany przez właściwe państwo z obszaru Unii Europejskiej. Świadczenie usług transportowych jest udokumentowane fakturą niezawierającą numeru identyfikacji podatkowej nadanego w Polsce oraz zawierającą dane usługobiorcy, w tym numer NIP nadany przez właściwe państwo z obszaru Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 28b ustawy o VAT usługa transportowa opodatkowana jest w miejscu, gdzie usługobiorca posiada siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy Spółka rozliczając podatek VAT od dokonanych na terytorium Polski dostaw w sposób opisany powyżej postępuje prawidłowo...
 2. Czy Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od dokonanych przez nią zakupów towarów związanych z wykonywaniem czynności opodatkowanych, w przypadku, gdy niektóre czynności opodatkowane (w szczególności usługi transportowe) rozliczane są w miejscu siedziby usługobiorców (na terenie któregoś z państw obszaru Unii Europejskiej)...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad. 1.

Przepisy pozwalają podmiotom zagranicznym nieposiadającym w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności na rozliczanie VAT od krajowych dostaw towarów, jeśli nierezydent zarejestruje się na potrzeby polskiego VAT. Jeśli zagraniczna firma dokona rejestracji dla celów VAT, to na niej, a nie na nabywcy towaru, będzie spoczywał obowiązek rozliczenia podatku.

W związku z tym, Spółka dokonując zakupu towarów i usług w celu świadczenia usług na terytorium Polski, pomimo braku miejsca prowadzenia działalności na terytorium Polski, posiada status podatnika VAT i w związku z tym jest obowiązana do rozliczenia podatku VAT we własnym imieniu, poprzez ujęcie i rozliczenie w odpowiednich pozycjach deklaracji, z uwzględnieniem właściwych stawek dla towaru w danej deklaracji podatkowej.

Ad. 2.

W konsekwencji powyższego, czyli uznania, iż na Spółce jako podatniku będzie ciążył obowiązek rozliczenia podatku VAT od dostaw na terytorium Polski, zasadne jest uznanie, że podatnik - nierezydent posiada również możliwość odliczenia podatku naliczonego od dokonanych krajowych zakupów towarów związanych z czynnościami opodatkowanymi. Stanowi o tym art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Stosownie do tego artykułu w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Powyższe odnieść należy zarówno do zakupu towarów, będących przedmiotem dostawy na terytorium Polski i usług świadczonych na terytorium Polski, jak również do zakupów paliwa nabywanego dla potrzeb świadczenia usług transportowych.

Usługi te są świadczone z kraju siedziby do firm na terenie Unii Europejskiej, a faktura dokumentująca wykonanie usługi zawiera polski numer identyfikacji podatkowej. Dodatkowo Spółka prowadzi rejestr sprzedaży tych usług. Spółka świadcząc usługi transportowe występuje jako podatnik polski.

Zgodnie z art. 28b ustawy o VAT miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej.

Zatem miejscem opodatkowania takich usług będzie miejsce gdzie usługobiorca posiada siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Tym samych usługi te nie będą opodatkowane na terytorium Polski. Spółka zgodnie z cytowanymi wyżej objaśnieniami do deklaracji VAT-7 nie wykaże ich w deklaracji VAT, gdyż nie posiada zarejestrowanej na terytorium Polski działalności gospodarczej.

Jednakże w związku z brzmieniem art. 86 ust. 8 pkt 1 podatnik ma również prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami.

Dodatkowo wskazać należy, że zgodnie z art. 87 ust. 5 ustawy o VAT na umotywowany wniosek, podatnikom dokonującym dostawy towarów lub świadczenia usług poza terytorium kraju i niedokonującym sprzedaży opodatkowanej, przysługuje zwrot kwoty podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1, w terminie określonym w ust. 2 zdanie pierwsze (60 dni).

Zważywszy, że usługi transportowe są usługami opodatkowanymi i nie zawierają się w żadnych zastrzeżeniach odnoszących do prawa do odliczenia podatku naliczonego, więc tym samym jest to czynność w stosunku, do której przysługuje podatnikowi prawo do odliczenia podatku od zakupu paliwa związanego z wykonaniem takiej usługi. Gdyby podatnik wykonywał powyższe czynności w kraju bezsprzecznie może korzystać z prawa do odliczenia VAT naliczonego od zakupów służących wykonywaniu usług transportowych.

Mając na uwadze brzmienie art. 86 ust. 8 pkt 1, pomimo, iż usługi transportowe nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce, Spółka będzie miała prawo do odliczenia podatku naliczonego, ponieważ gdyby takie usługi były świadczone w Polsce podlegałyby opodatkowaniu.

Na potwierdzenie związku zakupów z czynnościami opodatkowanymi Spółka posiada dokumenty potwierdzające, iż nabywane paliwo służy wykonywaniu usług transportowych (CMR- listy przewozowe, zamówienia, potwierdzenia płatności za usługi).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Przy czym towarami, w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy, są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Z kolei, na mocy art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

W przypadku świadczenia usług, bardzo istotnym dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług jest określenie miejsca świadczenia danej usługi. Od poprawności określenia miejsca świadczenia zależeć będzie, czy dana usługa podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, czy też nie.

Stosownie do art. 28a ustawy, na potrzeby stosowania rozdziału „Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług”:

 1. ilekroć jest mowa o podatniku – rozumie się przez to:
  1. podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6,
  2. osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit. a, która jest zidentyfikowana lub obowiązana do identyfikacji do celów podatku lub podatku od wartości dodanej;
 2. podatnika, który prowadzi również działalność lub dokonuje transakcji nieuznawanych za podlegające opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia usług zgodnie z art. 5 ust. 1, uznaje się za podatnika w odniesieniu do wszystkich świadczonych na jego rzecz usług.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Art. 28a ustawy wprowadza drugą definicję podatnika do ustawy o podatku od towarów i usług. Definicja ta ma zastosowanie tylko w przypadku ustalania miejsca świadczenia usług. Podatnikiem według tej regulacji, jest podmiot wykonujący samodzielnie działalność gospodarczą. Ustawodawca odwołuje się w tym celu do definicji działalności gospodarczej ustalonej w art. 15 ust. 2 ustawy.

Zgodnie z zasadą ogólną zawartą w art. 28b ust. 1 ustawy, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n.

Jak stanowi art. 28b ust. 2 ustawy, w przypadku, gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Z ogólnej zasady dotyczącej miejsca oświadczenia usług określonej w art. 28b ust. 1 ustawy wynika, że miejscem świadczenia usług na rzecz podatnika działającego w takim charakterze jest miejsce, w którym podatnik ten posiada siedzibę swojej działalności gospodarczej oraz gdy przepisy art. 28e, 28f ust. 1 i 1a, 28g ust. 1, 28i, 28j i 28n ustawy nie przewidują innych zasad ustalenia miejsca świadczenia.

Wśród zastrzeżeń zawartych w art. 28b ust. 1 ustawy ustawodawca wskazał na art. 28e ustawy. Zgodnie z art. 28e ustawy, miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami, usług zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, użytkowania i używania nieruchomości oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego, jest miejsce położenia nieruchomości.

Z art. 28e ustawy wynika, że usługi związane z nieruchomościami są zawsze opodatkowane w kraju położenia nieruchomości, niezależnie od tego, dla jakiego podmiotu są wykonywane oraz gdzie znajduje się siedziba usługodawcy. Zasada ta ma zastosowanie wówczas, gdy usługę można przyporządkować do konkretnej nieruchomości, która jest możliwa do zlokalizowania co do miejsca jej położenia. Przy tym wskazać należy, że użyty w powołanym przepisie zwrot „usług związanych z nieruchomościami” stanowi katalog otwarty. Warunkiem zaliczenia określonej usługi do tego katalogu jest jej związek z nieruchomością, której dana usługa dotyczy. Do zakresu tych usług należy przede wszystkim zaliczyć usługi stricte dotyczące prac wykonywanych na nieruchomościach, jakimi niewątpliwie są usługi budowlane, związane z konkretną nieruchomością. Jednak pojęcie to jest znacznie szersze i obejmuje swoim zakresem cały szereg usług, które są nierozerwalnie związane z nieruchomościami. Wskazać też trzeba, że powiązanie usług związanych z nieruchomością z lokalizacją samej nieruchomości jest jak najbardziej uzasadnione, bowiem dane usługi są konsumowane (wykorzystywane) właśnie w miejscu położenia nieruchomości.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest Spółką z siedzibą na Białorusi, prowadzącą działalność handlowo-transportową, świadczącą usługi na terenie Białorusi i całej Europy, w szczególności zajmującą się międzynarodowym transportem towarów. Podatnik nie posiada w Polsce siedziby (nie posiada magazynów ani żadnej infrastruktury organizacyjno-technicznej). Na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami posiada ustanowionego przedstawiciela podatkowego.

Spółka w zakresie swojej działalności nabywa na terytorium Polski usługi wynajmu parkingu oraz usługi ochroniarskie dotyczące jego terenu, jak również paliwo oraz niekiedy usługi na własne potrzeby, niezbędne przy świadczeniu usług transportowych oraz wynajmu, posługując się polskim numerem identyfikacji podatkowej. Na potwierdzenie transakcji Spółka otrzyma od dostawców faktury VAT oraz prawdopodobnie inne dokumenty w zależności od rodzaju zakupionego towaru (karty gwarancyjne, instrukcje użytkowania i in.).

Miejsca parkingowe wykorzystywane są zarówno do działalności własnej (parkowanie pojazdów firmowych), jak również wynajmowane są podmiotom trzecim, tj. innym przewoźnikom dla postoju zasobów transportowych w czasie odpoczynku i postoju podczas realizacji przewozów. Część miejsc parkingowych jest podnajmowana spółce posiadającej siedzibę w pobliżu parkingu. Kontrahentami są podmioty zarówno posiadające siedzibę lub miejsca prowadzenie działalności na terenie Polski oraz są zarejestrowanymi podatnikami VAT, jak również dla podmiotów, które siedziby na terytorium Polski nie posiadają. Świadczenie usług jest udokumentowane fakturą zawierającą numer identyfikacji podatkowej nadany w Polsce oraz usługobiorcy nadany przez właściwe państwo z obszaru Unii Europejskiej. Podstawa opodatkowania i podatek VAT należny od usług związanych z działalnością wynajmu opodatkowany stawką 23% jest wykazywany odpowiednio w poz. 19 i 20 deklaracji VAT.

Usługa transportowa opodatkowana jest w miejscu, gdzie usługobiorca posiada siedzibę lub miejsce stałe miejsce prowadzenia działalności. Świadczenie usług transportowych jest udokumentowane fakturą niezawierającą numeru identyfikacji podatkowej nadanego w Polsce oraz zawierającą dane usługobiorcy, w tym numer NIP nadany przez właściwe państwo z obszaru Unii Europejskiej. Co do sprzedaży usług dla podatników nieposiadających siedziby na terytorium Polski w przypadku podatnika posiadającego zarejestrowaną działalność gospodarczą w Polsce sprzedaż usług zostałaby wykazana w poz. 11 deklaracji VAT. Jednakże zgodnie z objaśnieniami do deklaracji VAT (wersja 14) w pozycji tej nie uwzględnia się wartości dostaw towarów i świadczonych usług dokonywanych w ramach działalności gospodarczej zarejestrowanej poza terytorium kraju. W związku z czym sprzedaż usług transportowych, które są wykonywane przez Spółkę nie zostanie wykazana w deklaracji VAT-7.

Dla potrzeb rozliczenia podatku od towarów i usług podatnik za właściwy okres rozliczeniowy sporządzi i złoży deklarację VAT-7, w której wykaże podatek VAT należny z tytułu sprzedaży towarów na terytorium Polski oraz podatek VAT naliczony od zakupów dokonanych w związku z działalnością Spółki.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą rozliczenia VAT od dokonanych na terytorium Polski dostaw oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego od dokonanych przez Wnioskodawcę zakupów towarów związanych z wykonywaniem czynności opodatkowanych, w przypadku, gdy niektóre czynności opodatkowane (w szczególności usługi transportowe) rozliczane są w miejscu siedziby usługobiorców (na terenie któregoś z państw obszaru Unii Europejskiej).

W przedmiotowym przypadku Spółka m.in. świadczy usługi udostępnienia miejsc parkingowych, które znajdują się na terenie Polski. W przypadku świadczenia usług, bardzo istotnym dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług jest określenie miejsca świadczenia danej usługi. Od poprawności określenia miejsca świadczenia zależy, czy dane świadczenie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, czy też nie. Mając na uwadze, że parking jest nieruchomością usługi których sednem jest udostępnienie tej nieruchomości należy uznać za usługi związane z nieruchomościami, których miejscem świadczenia, a tym samym opodatkowania, na podstawie art. 28e ustawy, jest kraj w którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość. Zatem z uwagi, że przedmiotowy parking znajduje się w Polsce usługi udostępniania parkingu podlegają opodatkowaniu w Polsce. Wnioskodawca prawidłowo zatem rozlicza podatek VAT należny od usług związanych z działalnością wynajmu parkingu w Polsce i wykazuje świadczenie niniejszych usług odpowiednio w poz. 19 i 20 deklaracji VAT.

Jednocześnie Wnioskodawca słusznie nie wykazuje w deklaracji VAT-7 usług transportowych, które wykonuje w ramach działalności zarejestrowanej poza terytorium Polski. Zgodnie bowiem z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. U. z 26 marca 2013 r. poz. 394 zawierającym objaśnienia do deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D) w pozycji 11 wykazuje się dostawę towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju, w stosunku do których przysługuje podatnikowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, o którym mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy, lub prawo do zwrotu kwoty podatku naliczonego, o którym mowa w art. 87 ust. 5 ustawy. W pozycji tej nie uwzględnia się wartości dostaw towarów i świadczonych usług dokonywanych w ramach działalności gospodarczej zarejestrowanej poza terytorium kraju.

Odnosząc się do kwestii prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupów dokonanych przez Wnioskodawcę na terytorium Polski wskazać należy, że zgodnie z art. 86 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Jednocześnie, w myśl przepisu art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy, podatnik ma również prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami.

Prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje zatem wyłącznie podatnikowi podatku od towarów i usług i dotyczy podatku naliczonego wynikającego z zakupów towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika. Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które w ogóle nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Przy czym aby odliczyć kwoty związane z czynnościami, których miejsce świadczenia znajduje się poza granicami kraju, konieczne jest, aby kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju. Warunkiem do odliczenia podatku naliczonego od towarów i usług związanych z usługami świadczonymi poza terytorium kraju, jest to, aby - hipotetycznie – w przypadku wykonywania tych samych usług w kraju, podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Co do zasady zatem, usługi świadczone poza terytorium kraju powinny mieć charakter sprzedaży opodatkowanej. Ponadto podatnik musi posiadać dokumenty, z których wynikać będzie związek odliczonego podatku z czynnościami wykonywanymi poza terytorium kraju. Powinny to być przede wszystkim dokumenty potwierdzające dokonanie określonych czynności poza terytorium kraju, które będą jednocześnie opisywać te czynności.

Jak wynika z wniosku Spółka z siedzibą na Białorusi w zakresie swojej działalności nabywa na terytorium Polski usługi wynajmu parkingu oraz usługi ochroniarskie dotyczące jego terenu, jak również paliwo oraz niekiedy usługi na własne potrzeby, niezbędne przy świadczeniu usług transportowych oraz wynajmu, posługując się polskim numerem identyfikacji podatkowej. Na potwierdzenie transakcji Spółka otrzyma od dostawców faktury VAT oraz prawdopodobnie inne dokumenty w zależności od rodzaju zakupionego towaru (karty gwarancyjne, instrukcje użytkowania i in.).

Świadczone przez Wnioskodawcę usługi wynajmu miejsc parkingowych, jak zostało wskazane wyżej, są opodatkowane na terytorium Polski. Jednocześnie świadczone przez Wnioskodawcę usługi transportu gdyby były świadczone w kraju, podlegałyby opodatkowaniu podatkiem VAT, a tym samym podatek naliczony w związku z zakupami związanymi ze świadczeniem tych usług podlegałby odliczeniu.

Zatem, w sytuacji gdy Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, Wnioskodawcy, który świadczy usługi opodatkowane podatkiem VAT na terytorium Polski oraz usługi, które nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT na terytorium Polski przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących nabyć na terytorium Polski towarów i usług związanych z prowadzoną działalnością.

Tym samym, oceniając całościowo, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Niniejsza interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy a także stanowisku Wnioskodawcy, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14c ust. 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa ( art . 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi ( art . 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.