IPPB5/423-413/12-4/AJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W zakresie możliwości skorzystania z funkcji ochronnej interpretacji przez fundusz cypryjski

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z wnioskiem Spółki z dnia 22.05.2012 r. (data wpływu 24.05.2012 r.), uzupełnionym pismem z dnia 27.07.2012 r. (data nadania 27.07.2012 r., data wpływu 30.07.2012 r.) w odpowiedzi na wezwanie z dnia 17.07.2012 r. (data doręczenia 20.07.2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych

 • w zakresie możliwości skorzystania z funkcji ochronnej interpretacji przez fundusz cypryjski - jest prawidłowe,
 • w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia podmiotowego w odniesieniu do kapitałowej spółki cypryjskiej posiadającej status (PICIS) - jest nieprawidłowe,
 • w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia podmiotowego w odniesieniu do kapitałowej spółki cypryjskiej posiadającej status PICIS w związku z uzyskiwaniem dochodów z akcji polskiej spółki komandytowo-akcyjnej - jest nieprawidłowe,
 • w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia podmiotowego w odniesieniu do kapitałowej spółki cypryjskiej posiadającej status PICIS w związku z uzyskiwaniem dochodów z tytułu dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach spółek z ograniczoną odpowiedzialnością - jest nieprawidłowe,
 • w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia podmiotowego w odniesieniu do kapitałowej spółki cypryjskiej posiadającej status PICIS w związku z uzyskiwaniem dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 maja 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości skorzystania z funkcji ochronnej interpretacji przez fundusz cypryjski, zastosowania zwolnienia podmiotowego w odniesieniu do kapitałowej spółki cypryjskiej posiadającej status P (w tym w związku z uzyskiwaniem dochodów z akcji polskiej spółki komandytowo-akcyjnej, dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, a także sprzedaży nieruchomości).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest osobą prawną mającą siedzibę w Republice Cypryjskiej i podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terytorium Cypru <dalej: Wnioskodawca>. Wnioskodawca planuje utworzyć na terytorium Cypru międzynarodowy prywatny fundusz inwestycyjny (ang. International Fixed Capital Company lub International Variable Capital Company), dalej: <Fundusz>.

Wnioskodawca zakłada, iż liczba członków Funduszu nie przekroczy 100. Fundusz nie będzie mógł prowadzić publicznej oferty jego jednostek uczestnictwa, co oznacza, że Fundusz będzie miał status prywatnej międzynarodowej instytucji wspólnego inwestowania (ang. Private International Collective Investment Scheme).

Działalność Funduszu będzie polegała na wspólnym inwestowaniu środków posiadaczy jego jednostek uczestnictwa m.in. w papiery wartościowe (np. akcje, instrumenty pochodne, obligacje, certyfikaty inwestycyjne). Fundusz będzie również obejmować lub nabywać akcje spółek komandytowo-akcyjnych <dalej: SKA> lub udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością <dalej: Spółka z o.o.>, których siedziby będą znajdować się na terytorium Polski.

Wnioskodawca rozważa również prowadzenie przez Fundusz działalności inwestycyjnej na rynku nieruchomości zlokalizowanych na terytorium Polski. Inwestycje w nieruchomości będą ograniczały się wyłącznie do sprzedaży lub zakupu nieruchomości i nie będą polegać na jakiejkolwiek działalności operacyjnej, w tym działalności deweloperskiej.

Fundusz będzie działał z zachowaniem następujących warunków i ograniczeń wynikających z prawa cypryjskiego:

 1. Fundusz będzie działał w formie spółki kapitałowej, która będzie posiadała siedzibę na Cyprze („w państwie członkowskim Unii Europejskiej).
  Utworzenie Funduszu będzie wiązało się z obowiązkiem jego zarejestrowania w urzędowym rejestrze spółek i rejestrze prowadzonym przez cypryjski Bank Centralny.
 2. Fundusz będzie podlegał tzw. nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terytorium Cypru.
  Spółka kapitałowa o statusie cypryjskiego funduszu inwestycyjnego opodatkowana jest na takich samych zasadach jak inne cypryjskie spółki kapitałowe, w tym są w stosunku do niej stosowane ta same zasady dotyczące uznawania za cypryjskiego rezydenta podatkowego.
  Zatem, zgodnie z przepisami cypryjskimi, Fundusz będzie uznany za cypryjskiego rezydenta podatkowego jeśli zarząd i kontrola nad Funduszem będzie wykonywana na terytorium Cypru.
  Mając to na uwadze Wnioskodawca wskazuje, iż Fundusz będzie posiadał siedzibę na terytorium Cypru i tam też będą podejmowane kluczowe decyzje związane z zarządzaniem Funduszem (w skład organu zarządzającego Funduszem będą wchodzić w większości cypryjscy rezydenci podatkowi). W związku z powyższym Fundusz będzie cypryjskim rezydentem podatkowym i będzie podlegał opodatkowaniu na terytorium Cypru od całości swoich dochodów (przychodów), bez względu na miejsce ich osiągania.
 3. Przedmiotem działań Funduszu będzie wyłącznie działalność inwestycyjna polegająca na wspólnym inwestowaniu przez Fundusz środków zgromadzonych od uczestników Funduszu. Zgodnie z przepisami cypryjskimi, nie jest możliwe utworzenie cypryjskich funduszy inwestycyjnych, które prowadziłyby działalność wykraczającą poza działalność inwestycyjną, czyli w szczególności działalność produkcyjną lub handlową.
  Zatem Fundusz będzie prowadził wyłącznie działalność inwestycyjną w papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe. Zgodnie z aktem rejestracji Funduszu, jego działalność inwestycyjna będzie w szczególności obejmować inwestowanie w papiery wartościowe, w tym obejmowanie i zakup akcji i udziałów w spółkach, a także zakup i sprzedaż nieruchomości. Celem działań Funduszu będzie maksymalizacja zysku z posiadanego portfela aktywów.
 4. Utworzenie Funduszu będzie wymagało przejścia procesu rejestracji. Rejestracja Funduszu będzie dokonana przez Bank Centralny, który też będzie sprawował bezpośredni nadzór nad Funduszem. Bank Centralny jest organem regulacyjnym i nadzorczym nad cypryjskimi funduszami inwestycyjnymi. Utworzenie Funduszu przez Wnioskodawcę wymaga złożenia wniosku do Banku Centralnego o zarejestrowanie spółki prawa cypryjskiego jako funduszu inwestycyjnego.
  Zarejestrowanie spółki prawa cypryjskiego jako funduszu inwestycyjnego, może nastąpić jedynie po spełnieniu wymogów nałożonych przepisami o instytucjach zbiorowego inwestowania, a także wymogów nałożonych regulacjami wydanymi przez Bank Centralny. Dodatkowo, Bank Centralny rejestrując spółkę prawa cypryjskiego jako fundusz inwestycyjny jest uprawniony do nałożenia na nią szczególnych wymogów, w zależności od założonych przez fundusz inwestycyjny celów inwestycyjnych oraz przyjętej polityki inwestycyjnej. Mając to na uwadze należy wskazać, iż cypryjski fundusz inwestycyjny będzie mógł rozpocząć działalność tylko po spełnieniu wszystkich nałożonych na niego wymogów, co z kolei będzie potwierdzone aktem rejestracji. Należy uznać, iż istota rejestracji w tym przypadku jest taka sama, jak istota zezwolenia na prowadzenie działalności, którego otrzymanie też z reguły wiąże się ze spełnieniem określonych wymogów.
  Po dokonaniu rejestracji Fundusz będzie podlegał bezpośredniemu nadzorowi ze strony Banku Centralnego, który to jest uprawniony m.in. do przeprowadzania inspekcji w zakresie działalności Funduszu, jego zarządu i banku pełniącego funkcję depozytariusza. Fundusz zobowiązany będzie do przesyłania do Banku Centralnego półrocznych i rocznych raportów z jego działalności.
  W przypadku, gdy Fundusz nie będzie postępował zgodnie z obowiązującymi go regulacjami wytycznymi, Bank Centralny będzie uprawniony m. in. do: cofnięcia rejestracji Funduszu lub zamrożenia jego środków. Ponadto Bank Centralny będzie uprawniony do wystąpienia do sądu w celu ustanowienia inspektora, którego zadaniem będzie zbadanie działalności Funduszu, jego zarządu i banku pełniącego funkcję depozytariusza.
 5. Utworzony przez Wnioskodawcę Fundusz zawrze umowę z bankiem depozytariuszem w sprawie przechowywania aktywów funduszu. Prawdopodobnie będzie to jeden z cypryjskich banków. Na mocy umowy z bankiem depozytariuszem bank będzie m. in. prowadził rejestr aktywów Funduszu.
 6. Utworzony przez Wnioskodawcę Fundusz będzie zarządzany przez cypryjski podmiot (posiadający siedzibę lub zarząd na terytorium Cypru), który uzyska zezwolenie w formie akceptacji Banku Centralnego tj. dyrektora lub managera będącymi spółkami, Bank Centralny jest organem sprawującym nadzór nad rynkiem finansowym Cypru, a w szczególności nad funduszami inwestycyjnymi. Aby Fundusz mógł powstać musi zaakceptować podmioty wykonujące ogólny i efektywny zarząd nad Funduszem, tj. dyrektorów (ang. director). Podobnie jak w przypadku zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego określone osoby mogą pełnić funkcję dyrektora wyłącznie pod warunkiem spełnienia wymogów Banku Centralnego, m.in. w zakresie: odpowiedniego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i reputacji, gwarantujących prawidłowe prowadzenie spraw Funduszu. Jeśli dyrektor Funduszu, w ocenie Banku Centralnego, nie będzie dawał gwarancji prawidłowego zarządzania Funduszem, to jego kandydatura nie otrzyma akceptacji Banku Centralnego i nie będzie on mógł zarządzać Funduszem. W konsekwencji w przypadku braku akceptacji dyrektora Funduszu także sam Fundusz nie będzie mógł zostać utworzony.
  Ponadto należy wskazać, że zaakceptowany przez Bank Centralny dyrektor podlega także bieżącej kontroli Banku Centralnego. W szczególności bez zgody Banku Centralnego nie może dojść do zmian na stanowisku dyrektora Funduszu. Także przy utworzeniu nowego stanowiska dyrektorskiego albo powstaniu nieobsadzonego stanowiska dyrektora, Bank Centralny powinien być niezwłocznie poinformowany na piśmie o tych faktach.
  Niezależnie od powierzenia zarządzania Funduszem dyrektorowi (lub dyrektorom), którzy będą wykonywać swoje czynności w ramach odpowiedniego zezwolenia,
  Wnioskodawca nie wyklucza również, iż powoła menedżera (ang. manager), który odpowiedzialny byłby za zarządzanie majątkiem ogólną działalnością Funduszu. Taki menedżer, podobnie jak dyrektor, mógłby wykonywać swoje czynności wyłącznie na podstawie akceptacji Banku Centralnego, a zatem w ramach swoistego zezwolenia tego banku.

Wnioskodawca zwrócił ponadto uwagę, że przedmiotem niniejszego wniosku nie jest interpretacja prawa cypryjskiego. Przytoczone zasady funkcjonowania cypryjskich funduszy są elementem podatkowo prawnego stanu faktycznego, który powinien podlegać ocenie wyłącznie na gruncie polskich przepisów.

Ponadto w uzupełnieniu wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej Wnioskodawca wskazał, iż członkowie cypryjskich funduszy inwestycyjnych (ang. unitholders) są właścicielami jednostek uczestnictwa (ang. units). Jednostki uczestnictwa w funduszu inkorporują w sobie prawa do aktywów funduszu, dochodów i zysków funduszu oraz otrzymania wypłat z funduszu, i prawa w tym zakresie będą przysługiwać członkom Funduszu.

Wnioskodawca wyjaśnił także, iż jako cypryjska spółka kapitałowa to on ma zostać zarejestrowany jako Fundusz, w związku z czym nie może względem siebie posiadać jakichkolwiek praw.

Wnioskodawca podkreślił, iż we Wniosku wyraźnie wskazał, że Funduszem zarządzać będą dyrektorzy funduszu lub manager (jeśli taki podmiot zostanie powołany) i podmioty te będą spółkami (nie będą to osoby fizyczne).

Po uzyskaniu przez Wnioskodawcę statusu Funduszu zarządzać nim będą dyrektorzy zasiadający w zarządzie spółki (ang. board of directors) lub manager, jeśli taki zostanie powołany, które to podmioty uzyskają akceptację Banku Centralnego.

Aby Bank Centralny Cypru wyraził akceptację na zarządzanie Funduszem przez dyrektorów muszą oni w ocenie Banku Centralnego Cypru gwarantować wystarczające środki służące zarządzaniu funduszem oraz dawać rękojmię efektywnego prowadzenia jego działalności i ochrony interesów członków Funduszu.

W przypadku powołania managera to manager będzie zarządzał działalnością Funduszu (nie dyrektorzy). Aby Bank Centralny Cypru wyraził akceptację na zarządzanie Funduszem przez managera musi on w ocenie Banku Centralnego Cypru, biorąc pod uwagę politykę inwestycyjną i poszczególne cele inwestycyjne Funduszu, posiadać wystarczające środki finansowe i operacyjne pod względem odpowiedzialności, którą ponosi w związku z zarządzaniem funduszem. Dodatkowo manager musi dawać rękojmię efektywnego prowadzenia spraw funduszu, a także musi posiadać wystarczającą wiedzę ekspercką pozwalającą na zarządzanie funduszem, zgodnie z jego polityką i celami inwestycyjnymi.

Wnioskodawca podniósł także, iż we Wniosku wyraźnie wskazał, że Bank Centralny Cypru jest właściwym organem nadzoru nad cypryjskim rynkiem kapitałowym w zakresie funduszy inwestycyjnych. Oznacza to, że Bank Centralny Cypru pełni analogiczną rolę jak Komisja Nadzoru Finansowego w stosunku do polskiego rynku kapitałowego w zakresie funduszy inwestycyjnych.

Wnioskodawca wskazał, że uzyskanie statusu Funduszu może nastąpić po weryfikacji wniosku o przyznanie statusu cypryjskiego funduszu inwestycyjnego i wpisaniu Wnioskodawcy (spółki prawa cypryjskiego) do rejestru cypryjskich funduszy inwestycyjnych (ang. Registry of International Collective Investment Schemes).

W ocenie Wnioskodawcy czynność Banku Centralnego Cypru ma w tym zakresie „charakter władczy”, gdyż Bank Centralny Cypru może przyznać status cypryjskiego funduszu inwestycyjnego tylko po pozytywnej weryfikacji wniosku.

Zatem niezależnie od tego, że „akt rejestracji” funduszu inwestycyjnego ma na Cyprze formę wpisu do rejestru, akt ten ma charakter zbliżony do decyzji administracyjnej, gdyż korzystając z przymiotu władztwa administracyjnego Bank Centralny Cypru może rozstrzygnąć o wpisaniu do rejestru bądź nie.

Po wpisie do rejestru Fundusz otrzyma certyfikat potwierdzający uzyskanie przez niego statusu cypryjskiego funduszu inwestycyjnego (ang. Certificate of recognition).

Wnioskodawca podkreślił, iż w treści Wniosku wskazał, że nie jest wykluczone, że powoła managera. W związku z tym Wnioskodawca wniósł o udzielenie interpretacji zarówno w przypadku powołania managera, jak i w przypadku gdy taki manager nie będzie powołany.

Niezależnie od tego Wnioskodawca wskazał, że manager aby uzyskać akceptację na zarządzanie Funduszem musi złożyć pisemną aplikację do Banku Centralnego Cypru. W aplikacji manager przedstawia informacje niezbędne do dokonania przez Bank Centralny Cypru oceny jego kandydatury pod kątem możliwości zarządzania Funduszem. Po dokonaniu oceny przedstawionych w aplikacji informacji Bank Centralny Cypru podejmuje decyzję o akceptacji bądź braku akceptacji kandydatury managera.

Manager będzie posiadał siedzibę na terytorium Republiki Cypru.

Jeśli Bank Centralny Cypru uzna, że manager nie może zarządzać Funduszem może zażądać zmiany managera. W takim przypadku, po dokonaniu zmiany Funduszem zarządzać będzie nowy manager.

Depozytariusz, zgodnie z tym co już zostało podniesione we Wniosku, będzie prowadził rejestr aktywów Funduszu.

Depozytariusz jest zobowiązany zapewnić, aby umowy dotyczące aktywów Funduszu i zobowiązania, w których stroną jest Fundusz (w tym umowy z uczestnikami Funduszu) były zrealizowane terminowo, biorąc pod uwagę praktykę rynkową i kontekst konkretnej transakcji

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy Fundusz, którego utworzenie planuje Wnioskodawca będzie objęty ochroną wynikającą z zastosowania się do indywidualnej interpretacji wydanej na wniosek Wnioskodawcy przed utworzeniem Funduszu, na podstawie art. 14n OP ...
 2. Czy dochody (przychody), wskazane w stanie faktycznym powyżej, uzyskane na terytorium Polski przez Fundusz, który ma zostać utworzony przez Wnioskodawcę, będą podlegały zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 10a w zw. z art. 6 ust. 3 ustawy o CIT ...
 3. Czy dochody (przychody) uzyskane na terytorium Polski przez Fundusz jako akcjonariusza SKA będą podlegały zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 10a w zw. z art. 6 ust. 3 ustawy o CIT ...
 4. Czy dochody (przychody) uzyskane na terytorium Polski przez Fundusz z tytułu dywidendy wypłaconej przez Spółki z o. o. lub z tytułu innych przychodów z udziału w zyskach Spółek z o. o. będą podlegały zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 10a w zw. z art. 6 ust. 3 ustawy o CIT ...
 5. Czy dochody (przychody) uzyskane na terytorium Polski przez Fundusz z tytułu sprzedaży nieruchomości będą podlegały zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 10a w zw. z art. 6 ust. 3 ustawy o CIT ...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

Zdaniem Wnioskodawcy, Fundusz, którego utworzenie planuje Wnioskodawca będzie objęty ochroną wynikającą z zastosowania się do indywidualnej interpretacji wydanej na wniosek Wnioskodawcy przed utworzeniem Funduszu, na podstawie art. 14n OP.

Ad. 2

W ocenie Wnioskodawcy, dochody (przychody) wskazane w stanie faktycznym powyżej, uzyskane na terytorium Polski przez Fundusz, który ma zostać utworzony przez Wnioskodawcę, będą podlegały zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych <dalej: CIT>, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 10a w zw. z art. 6 ust. 3 ustawy o CIT.

Ad. 3

W ocenie Wnioskodawcy, dochody (przychody) uzyskane na terytorium Polski przez Fundusz jako akcjonariusza SKA będą podlegały zwolnieniu z opodatkowania CIT, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 10a w zw. z art. 6 ust. 3 ustawy o CIT.

Ad. 4

W ocenie Wnioskodawcy, dochody (przychody) uzyskane na terytorium Polski przez Fundusz z tytułu dywidendy w Spółkach z o.o. lub z tytułu innych przychodów z udziału w zyskach Spółek z o.o. będą podlegały zwolnieniu z opodatkowania CIT, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 10a w zw. z art. 6 ust. 3 ustawy o CIT.

Ad. 5

W ocenie Wnioskodawcy, dochody (przychody) uzyskane na terytorium Polski przez Fundusz z inwestycji na rynku nieruchomości polegających na zakupie i sprzedaży nieruchomości będą podlegały zwolnieniu z opodatkowania CIT, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 10a w zw. z art. 6 ust. 3 ustawy o CIT.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy:

Ad. 1

Z art. 14n § 1 pkt 1 OP wynika, że uprawnionymi do złożenia wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przed utworzeniem spółki, w celu objęcia spółki skutkami otrzymanej interpretacji, są także podmioty planujące jej utworzenie.

Przedmiotowy przepis posługuje się pojęciem „spółka” nie precyzując jego znaczenia. Również w OP nie zdefiniowano tego pojęcia. Mając to na względzie Wnioskodawca uważa, iż pojęcie to należ interpretować szeroko i objąć nim nie tylko spółki w rozumieniu polskich przepisów, ale także zagraniczne spółki handlowe.

Tym samym w ocenie Wnioskodawcy, w związku z tym, iż Fundusz będzie działał w formie cypryjskiej spółki kapitałowej, wpisanej do cypryjskiego rejestru spółek, do Funduszu znajdzie zastosowanie art. 14n OP, a Wnioskodawca jest uprawniony do złożenia wniosku o indywidualną interpretację dotyczącą tego Funduszu.

Jak wynika z art. 14n § 1 pkt 1 OP skutki wydania indywidualnej interpretacji będą obejmować Fundusz od momentu jego powstania, z tego względu że przepisy art. 14k i 14m OP będą w odniesieniu do niego stosowane odpowiednio już po doręczeniu interpretacji indywidualnej Wnioskodawcy. Zatem stosując się do interpretacji indywidualnej wydanej na niniejszy wniosek Wnioskodawcy, już po utworzeniu Funduszu, Fundusz będzie korzystał z ochrony wynikającej przepisów OP jaką zapewnia interpretacja indywidualna.

Zgodnie z art. 14n ust. 2 OP, indywidualna interpretacja wydana na wniosek Wnioskodawcy, ale dotycząca Funduszu, powinna zostać doręczona Wnioskodawcy, a po utworzeniu Funduszu powinna zostać zmieniona w zakresie adresata i doręczona Funduszowi.

Ad. 2

W myśl art. 3 ust. 2 ustawy o CIT: „Podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 10a ustawy o CIT zwalnia się od podatku: „instytucje wspólnego inwestowania posiadające siedzibę w innym niż Rzeczpospolita Polska Państwie Członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które spełniają łącznie następujące warunki:

 1. podlegają w państwie, w którym mają siedzibę, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,
 2. wyłącznym przedmiotem ich działalności jest zbiorowe lokowanie środków pieniężnych, zebranych w drodze publicznego lub niepublicznego proponowania nabycia ich tytułów uczestnictwa, w papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe,
 3. prowadzą swoją działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym mają siedzibę, albo prowadzenie przez nie działalności wymaga zawiadomienia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym mają siedzibę, w przypadku gdy:
  • prowadzą swoją działalność w formie instytucji wspólnego inwestowania typu zamkniętego oraz
  • zgodnie z dokumentami założycielskimi ich tytuły uczestnictwa nie są oferowane w drodze oferty publicznej ani dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, ani wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu oraz mogą być nabywane także przez osoby fizyczne wyłącznie gdy osoby te dokonają jednorazowego nabycia tytułów uczestnictwa o wartości nie mniejszej niż 40.000 euro,
 4. ich działalność podlega bezpośredniemu nadzorowi właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym mają siedzibę,
 5. posiadają depozytariusza przechowującego aktywa tej instytucji,
 6. zarządzane są przez podmioty, które prowadzą swoją działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym podmioty te mają siedzibę.

Natomiast, w myśl art. 6 ust. 3 ustawy o CIT: „Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 10a i 11a, stosuje się pod warunkiem istnienia podstawy prawnej, wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innej ratyfikowanej umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym podatnik ma siedzibę”.

Wnioskodawca wskazuje, iż Fundusz, opisany w stanie faktycznym, posiada cechy wymagane przez ustawę o CIT, aby korzystał on ze zwolnienia z opodatkowania CIT, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 10a w zw. z art. 6 ust. 3 ustawy o CIT, tj.:

 1. Fundusz będzie posiadał zarejestrowaną siedzibę na Cyprze, czyli w kraju członkowskim Unii Europejskiej, gdzie też będzie podlegał nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Fundusz nie będzie posiadał siedziby na terytorium Polski, a zatem zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o CIT, Fundusz będzie podlegał na terytorium Polski jedynie ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Fundusz będzie zarządzany i kontrolowany w kraju, w którym będzie się znajdowała jego siedziba, czyli na Cyprze, a tym samym w rozumieniu cypryjskich przepisów podatkowych Fundusz będzie podlegał na terytorium Cypru opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Tym samym warunki określone w art. 6 ust. 1 pkt 10a in initio i art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. a należy uznać za spełnione.

 1. Wyłącznym przedmiotem działalności Funduszu będzie inwestowanie środków uzyskanych od posiadaczy jednostek uczestnictwa Funduszu w papiery wartościowe, w tym akcje i udziały, instrumenty rynku pieniężnego oraz inne prawa majątkowe, w tym w nieruchomości.

Tym samym warunek określony w art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. b należy uznać za spełniony.

 1. Fundusz będzie prowadził działalność inwestycyjną po uzyskaniu wpisu do rejestru prowadzonego przez organ nadzoru - Bank Centralny.

Rejestracja Funduszu odbywa się pod warunkiem spełnienia wymogów określonych przez przepisy cypryjskie i Bank Centralny, po przeprowadzeniu odpowiedniej procedury, bez której Fundusz nie może prowadzić działalności inwestycyjnej.

Wnioskodawca wskazuje, iż skoro dokonanie rejestracji Funduszu może nastąpić jedynie po spełnieniu przez Fundusz określonych wymogów, akt rejestracji Funduszu jest równoznaczny z wydaniem przez Bank Centralny zezwolenia na prowadzenie działalności inwestycyjnej przez Fundusz.

Tym samym należy uznać, że Fundusz w ramach swojej rejestracji otrzymuje zezwolenie Banku Centralnego na prowadzenie działalności i warunek określony w art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. c należy uznać za spełniony.

 1. Fundusz w ramach prowadzonej działalności będzie bezpośrednio nadzorowany przez Bank Centralny.

Tym samym warunek określony w art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. d należy uznać za spełniony.

 1. Fundusz będzie zarządzany przez dyrektora (bądź dyrektorów) i/lub managera, tj. podmioty, które uzyskają akceptację Banku Centralnego na prowadzoną przez nie działalność zarządczą.

Mając na uwadze to, że podmioty zarządzające funduszem (w tym przypadku podmiot cypryjski, podlegają weryfikacji, ocenie i akceptacji Banku Centralnego, a także to, że podmioty, które nie zostaną zaakceptowane przez Bank Centralny nie będą mogły zarządzać funduszem, należy uznać iż zaakceptowanie kandydata na dyrektora lub managera Funduszu jest równoznaczne z udzieleniem mu zezwolenia na prowadzenie działalności polegającej na zarządzaniu Funduszem.

W tym kontekście należy zauważyć, że ustawa o CIT w art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. f nie odwołuje się do polskich regulacji dotyczących zarządzania funduszami inwestycyjnymi, w szczególności do ustawy o funduszach inwestycyjnych.

W związku z tym przy interpretacji przedmiotowego przepisu ustawy o CIT nie ma podstaw do odwoływania się do polskich regulacji dotyczących funduszy inwestycyjnych i wprowadzania dla zagranicznych funduszy inwestycyjnych dodatkowych warunków do spełnienia, tak aby korzystały one ze zwolnienia z opodatkowania CIT. Istotna jest natomiast okoliczność, że zarządzający funduszem dyrektorzy będą prowadzić swoją działalność na podstawie zezwolenia Banku Centralnego w państwie swojej siedziby, tj. na Cyprze. Tym samym warunek określony w art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. f należy uznać za spełniony.

 1. Aktywa Funduszu będą przechowywane przez bank cypryjski pełniący funkcję depozytariusza. Przepisy nie wskazują wprost, w jaki sposób aktywa funduszu muszą być przechowywane przez depozytariusza aby wypełniony został warunek, o którym mowa w art. 6 pkt 1 ust. 10a lit. e ustawy o CIT. Biorąc pod uwagę specyfikę pewnych aktywów, w szczególności nieruchomości, warunek ten należy odczytywać nie jako fizyczne przechowanie lecz jako sprawowanie kontroli nad aktywami. W przedmiotowym stanie faktycznym w opinii Wnioskodawcy warunek ten należy uznać za spełniony, gdyż cypryjski bank depozytariusz będzie zobowiązany w szczególności do prowadzenia rejestru aktywów Funduszu oraz zapewnienia wykorzystania zgromadzonych aktywów zgodnie z celami Funduszu, zaakceptowanymi przez Bank Centralny i weryfikowanymi przez ten bank w ramach pełnienia przez Bank Centralny funkcji nadzorczej wobec Funduszu.

Podobnie zostały skonstruowane przepisy polskiej ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, które nie domagają się fizycznego przechowywania aktywów przez depozytariusza. Zgodnie z polskimi przepisami o funduszach inwestycyjnych zamkniętych depozytariusz jest odpowiedzialny m. in. za:

 • prowadzenie rejestru aktywów funduszu inwestycyjnego;
 • zapewnienie, aby zbywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa lub emitowanie,
 • wydawanie i wykupywanie certyfikatów inwestycyjnych odbywało się zgodnie z przepisami prawa i statutem funduszu inwestycyjnego;
 • zapewnienie, aby rozliczanie umów dotyczących aktywów funduszu inwestycyjnego następowało bez nieuzasadnionego opóźnienia, oraz kontrolowanie terminowości rozliczania umów z uczestnikami funduszu;
 • zapewnienie, aby wartość netto aktywów funduszu inwestycyjnego i wartość jednostki uczestnictwa była obliczana zgodnie z przepisami prawa i statutem funduszu inwestycyjnego;
 • zapewnienie, aby dochody funduszu inwestycyjnego były wykorzystywane w sposób zgodny przepisami prawa i ze statutem funduszu;
 • wykonywanie poleceń funduszu inwestycyjnego, chyba że są sprzeczne z prawem lub statutem funduszu inwestycyjnego.

W opinii Wnioskodawcy, skoro polskie przepisy o funduszach inwestycyjnych zamkniętych nie domagają się fizycznego przechowywania aktywów funduszu, to tym bardziej warunek nie powinien być formułowany wobec zagranicznych funduszy inwestycyjnych. Prowadzenie rejestru aktywów przez cypryjskiego depozytariusza oraz kontrola zgodności wykorzystania aktywów z celami i warunkami określonym przez cypryjski Bank Centralny wypełnia wymóg przechowania aktywów będący warunkiem korzystania ze zwolnienia. Tym samym warunek określony w art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. e należy uznać za spełniony.

Dodatkowo Wnioskodawca wskazuje, iż warunek wskazany w art. 6 ust. 3 ustawy o CIT również będzie spełniony. Fundusz będzie posiadał bowiem, siedzibę na terytorium Cypru, ale część działalności może wykonywać inwestując na terytorium Polski, a zatem zastosowanie znajdzie art. 27 Konwencji, będący podstawą do uzyskania przez polskie organy podatkowe informacji podatkowych od organów cypryjskich.

Reasumując, mając na uwadze cechy Funduszu, Wnioskodawca uważa, że Fundusz będzie spełniał łącznie wszystkie przesłanki zwolnienia z opodatkowania CIT, wskazane w art. 6 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 6 ust. 3 ustawy o CIT. Tym samym w zakresie ograniczonego obowiązku podatkowego wynikającego z art. 3 ust. 2 ustawy o CIT Fundusz będzie korzystał ze zwolnienia z opodatkowania CIT.

Na marginesie Wnioskodawca wskazuje, że w analogicznym stanie faktycznym, prawo do zwolnienia z )podatkowania CIT cypryjskiego funduszu zostało potwierdzone w:

 • indywidualnej interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie dnia 26 maja 2011 r. o sygn. IPPB5/423-339/11-2/AJ;
 • indywidualnej interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie dnia 29 kwietnia 2011 r. o sygn. IPPB5/423-167/11-2/AJ;
 • indywidualnej interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie dnia 19 kwietnia 2011 r. o sygn. IPPB51423-79/11-2/AJ.

Ad. 3

Odnosząc się do inwestycji w akcje SKA, Wnioskodawca wskazuje, że zgodnie z art. 125 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) spółka komandytowo-akcyjna jest spółką osobową.

Zasady opodatkowania przychodów osiąganych ze spółek osobowych zostały określone w art. 5 ust. 1 ustawy o CIT. Zgodnie z tym przepisem: „Przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną (...) łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału) (...)”.

Oznacza to, iż dochody (przychody) Funduszu uzyskane w ramach prowadzonej przez SKA działalności będą opodatkowane na poziomie wspólnika, tj. Funduszu.

Działalność Funduszu poprzez SKA na terytorium polski spowoduje powstanie „zakładu” w rozumieniu art. 4a pkt 11 ustawy o CIT, jak i w rozumieniu art. 5 ust. 1 Konwencji (byłyby to tzw. stałe placówki za pośrednictwem których Fundusz prowadziłby swoją działalność na terytorium Polski).

W stosunku do opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez Fundusz jako wspólnika SKA może zatem znaleźć zastosowanie art. 7 ust. 1 Konwencji zgodnie, z którym: „Zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność w drugim Umawiającym się Państwie przez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Państwie, jednak tylko do takiej wysokości, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi”.

W związku jednak z tym, że Fundusz w ocenie Wnioskodawcy będzie korzystał ze zwolnienia, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 10a w zw. z art. 6 ust. 3 ustawy o CIT, jak to zostało omówione w stanie faktycznym i uzasadnieniu odpowiedzi na pytanie 2), dochody (przychody) uzyskiwane przez Fundusz z udziału w SKA będą podlegały zwolnieniu z opodatkowania CIT na terytorium Polski.

Możliwość korzystania ze zwolnienia z opodatkowania CIT, również w przypadku realizacji inwestycji przez cypryjski fundusz inwestycyjny w ramach SKA, potwierdził przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w indywidualnej interpretacji wydanej dnia 7 kwietnia 2011 r. o sygn. IPPB5/423-14/11-2/AJ.

Ad. 4

Dywidendy oraz inne przychody Funduszu z tytułu udziału w zyskach osobach prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium RP podlegają opodatkowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o CIT. Natomiast za dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych, stosownie do art. 10 ust. 1 uważa się „dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji) (...)”. W myśl art. 10 Konwencji:

„1. Dywidendy wypłacane przez spółkę mającą siedzibę w Umawiającym się Państwie osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

2. Jednakże dywidendy te mogą być również opodatkowane w tym Umawiającym się Państwie i wedle prawa tego Państwa, w którym spółka wyplatająca dywidendy ma swoją siedzibę, ale jeżeli odbiorca dywidend jest ich właścicielem, to podatek wymierzony nie może przekroczyć 10 procent kwoty dywidend brutto. Postanowienia niniejszego ustępu nie naruszają opodatkowania spółki od zysku, z którego są wypłacane dywidendy.”

Mając na uwadze powyższe przepisy Wnioskodawca wskazuje, iż przychody (dochody) uzyskiwane przez Fundusz z tytułu dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w Spółkach z o. o. mogą podlegać opodatkowaniu w Polsce.

Wnioskodawca wskazuje jednak, iż w związku ze spełnieniem w jego ocenie (jak to zostało omówione i stanie faktycznym i uzasadnieniu odpowiedzi na pytanie nr 2) przez Fundusz wymogów nałożonych przez art. 6 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 6 ust. 3 ustawy o CIT, w przypadku osiągania przez Fundusz ewentualnego dochodu (przychodu) z tytułu dywidendy lub innych przychodów z udziału w zyskach Spółek z o. o., Fundusz będzie mógł również korzystać z wyżej wskazanego zwolnienia z CIT.

Ad. 5

Z ogólnej zasady wskazanej w art. 14 ust. 1 ustawy o CIT wynika, że sprzedaż nieruchomości podlega na terytorium RP opodatkowaniu CIT. Natomiast, zgodnie z art. 13 ust. 1 Konwencji: „Zyski, osiągane przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, z przeniesienia tytułu własności majątku nieruchomego, o którym mowa w artykule 6, a położonego w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie”. Z kolei zgodnie z art. 6 ust. 1 Konwencji: „Dochód osiągany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie z majątku nieruchomego, w tym dochód z eksploatacji gospodarstwa rolnego lub leśnego, położonego w drugim Umawiającym się Państwie, może być opodatkowany w tym drugim Państwie.

Z brzmienia powyższych przepisów wynika, że dochód (przychód) ze sprzedaży nieruchomości położonych w Polsce może być opodatkowany w Polsce. Jednak, w ocenie Wnioskodawcy, jeśli Fundusz będzie osiągał na terytorium Polski dochody (przychody) z inwestycji na rynku nieruchomości, to uwzględniając, iż Fundusz będzie spełniał przesłanki wskazane w art. 6 ust. 1 pkt 10a w zw. z art. 6 ust. 3 ustawy o CIT (jak to zostało omówione w stanie faktycznym i uzasadnieniu odpowiedzi na pytanie nr 2), to również w zakresie takiej działalności Fundusz będzie mógł korzystać ze zwolnienia z CIT.

Reasumując Wnioskodawca wskazuje, iż w jego ocenie Fundusz, może podlegać ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terytorium Polski w zakresie uzyskiwanych na terytorium Polski dochodów (przychodów) z działalności inwestycyjnej, w tym działalności inwestycyjnej prowadzonej w ramach SKA, posiadania udziałów w Spółkach z o.o., działalności inwestycyjnej w nieruchomości zlokalizowane na terytorium Polski. W związku jednak z wypełnieniem przez Fundusz przesłanek zawartych w art. 6 ust. 1 pkt 10a w zw. z art. 6 ust. 3 ustawy o CIT będzie on korzystał ze zwolnienia z opodatkowania CIT w zakresie inwestycji we wszystkie wyżej wskazane prawa majątkowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się:

 • w zakresie pytania oznaczonego nr 1 za prawidłowe,
 • w zakresie pytania oznaczonego nr 2 za nieprawidłowe,
 • w zakresie pytania oznaczonego nr 3 za nieprawidłowe,
 • w zakresie pytania oznaczonego nr 4 za nieprawidłowe,
 • w zakresie pytania oznaczonego nr 5 za nieprawidłowe.

Ad. 1

Stosownie do treści art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749, dalej także „Op”) Minister Właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Przepis powyższy wskazuje, iż przedstawiony problem musi dotyczyć sfery opodatkowania lub ewentualnego opodatkowania Wnioskodawcy. Zatem osobą legitymowaną do wystąpienia o wydanie interpretacji indywidualnej może być wyłącznie osoba, u której wystąpił lub może wystąpić określony prawnopodatkowy stan faktyczny, który może powodować określone konsekwencje w zakresie prawa podatkowego.

Katalog podmiotów legitymowanych do wystąpienia z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej został rozszerzony poprzez rozwiązanie przyjęte przez Ustawodawcę w art. 14n Op.

Z przepisu art. 14n § 1 pkt 1 Op wynika, że Wnioskującym o wydanie interpretacji indywidualnej przed powstaniem spółki może być podmiot planujący utworzenie tej spółki. Jednocześnie § 2 art. 14n określa, że ewentualną zmianę takiej interpretacji doręcza się spółce wskazanej przez wnioskującego o wydanie interpretacji. Literalna wykładnia powołanych przepisów wskazuje jednoznacznie, iż z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej może wystąpić podmiot planujący utworzenie spółki. Ustawodawca nie ograniczył przy tym zakresu stosowania art. 14b § 1 w zw. z art. 14n § 1 i § 2 Op wyłącznie do spółek polskiego prawa handlowego, ani też nie wyłączył stosowania ww. przepisów w odniesieniu do spółek inwestycyjnych.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Fundusz, którego utworzenie planuje Wnioskodawca będzie objęty ochroną wynikającą z zastosowania się do indywidualnej interpretacji wydanej na wniosek Wnioskodawcy przed utworzeniem Funduszu, na podstawie art. 14n Op należy uznać za prawidłowe.

Należy jednocześnie zauważyć, iż wbrew twierdzeniom Wnioskodawcy z ww. przepisów nie wynika obowiązek doręczenia interpretacji uwzględniającej zmianę adresata w wyniku utworzenia planowanego Funduszu.

Postępowanie w sprawie zmiany interpretacji, o którym mowa w art. 14e Op i w odesłaniu określonym w art. 14n § 2 Op jest postępowaniem odrębnym od postępowania określonego w art. 14b § 1 Op.

Należy zatem stwierdzić, iż z powołanych przepisów wynika wprost, iż obowiązek doręczenia interpretacji utworzonej spółce odnosi się wyłącznie do przypadku, gdy interpretacja indywidualna zostaje zmieniona w trybie określonym w art. art. 14e § 1 w zw. z art. 14n § 2 Op.

Ad. 2-5

Tytułem wstępu tut. Organ podatkowy pragnie zwrócić uwagę na okoliczność, iż w polskim systemie prawnym występują następujące polskie instytucje wspólnego inwestowania:

 1. fundusze inwestycyjne działające na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546 ze zm., dalej także: „ufi”) – określone w art. 1 tej ustawy;
 2. fundusze kapitałowe, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy o Krajowym Funduszu Kapitałowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 57 poz. 491 ze zm.), z uwagi na brzmienie art. 11 ust. 1 pkt 1 i 2 tej ustawy mogące działać m.in. w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej (oczywiście nie można ich utożsamiać z funduszami określonymi w art. 16 ust. 7f ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej także: „updop”) – Ustawodawca dla potrzeb tej ustawy nadał temu pojęciu inne znaczenie).

Pierwsza z ww. kategorii podmiotów podlega zwolnieniu podmiotowemu określonemu w art. 6 ust. 1 pkt 10 updop (jako fundusze inwestycyjne działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych), natomiast literalne brzmienie tego przepisu wskazuje wprost, iż Ustawodawca nie przewidział zwolnienia podmiotowego dla drugiej z ww. kategorii. Z przyczyn oczywistych (ww. fundusze kapitałowe nie posiadają siedziby w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie) fundusze te nie mogą korzystać również ze zwolnienia określonego w pkt 10a ustępu 1 art. 6 updop.

Wprowadzenie art. 6 ust. 1 pkt 10a updop było wynikiem podjęcia przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązania wobec Komisji Europejskiej w sprawie usunięcia naruszenia nr 2006/4093. W uzasadnieniu do projektu ustawy wprowadzającej zwolnienie podmiotowe dla zagranicznych funduszy inwestycyjnych (art. 6 ust. 1 pkt 10a) zaznaczono, iż „proponowane warunki określające zakres podmiotowy zwolnienia zostały ustalone tak, aby zwolnieniem objęte zostały podmioty równoważne polskim funduszom inwestycyjnym i polskim funduszom emerytalnym.

Konsekwentnie w uzasadnieniu rządowego projektu ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 234, poz. 1389) wskazano, iż „niezależnie od przedstawionych powyżej zmian, w projekcie zaproponowano również wprowadzenie dodatkowego wymogu, który będą musiały spełnić zagraniczne fundusze inwestycyjne, aby móc skorzystać z wyłączenia z opodatkowania podatkiem dochodowym, wskazującego, iż muszą być, podobnie jak ma to miejsce w przypadku funduszy inwestycyjnych tworzonych w oparciu o przepisy ustawy o funduszach inwestycyjnych, zarządzane przez podmioty, które prowadzą swoją działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym podmioty te mają siedzibę”.

Nie ulega zatem wątpliwości, iż wolą Ustawodawcy było ustanowienie zwolnienia podmiotowego dla zagranicznych instytucji wspólnego inwestowania ale tylko takich, które działają na podobnych zasadach do polskich funduszy inwestycyjnych.

Biorąc pod uwagę powyższe, dokonując analizy, czy Spółka po uzyskaniu statusu PICIS będzie spełniała warunki określone w art. 6 ust. 1 pkt 10 lit. a-f updop, należy uwzględnić okoliczność, czy jednostkę zbiorowego inwestowania posiadającą status PICIS można uznać za równoważną polskiemu funduszowi inwestycyjnemu.

W tym kontekście na uwagę zasługuje fakt, iż zgodnie z art. 14 ust. 1 ufi Fundusz inwestycyjny może być utworzony wyłącznie przez towarzystwo (a nie przez udziałowców, inwestorów czy akcjonariuszy). Stąd należy zauważyć, iż w polskim systemie prawnym fundusz inwestycyjny i zarządzający funduszem TFI łączy stosunek prawny innego rodzaju, niż w przypadku PICIS Wnioskodawcy i spółki zarządzającej pełniącej funkcje organu – dyrektora, czy też funkcje managera.

Cypryjska spółka inwestycyjna PICIS to całkowicie odmienna konstrukcja prawna od przyjętej przez polskiego Prawodawcę dla funduszy inwestycyjnych, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 10 updop, bardziej przypominająca polskie spółki kapitałowe (posiadające kapitał zakładowy), niż fundusze inwestycyjne.

W myśl analizowanego art. 6 ust. 1 pkt 10a powołanej ustawy (w brzmieniu obowiązującym od 04.12.2011 r.) zwalnia się od podatku instytucje wspólnego inwestowania posiadające siedzibę w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które spełniają łącznie następujące warunki:

 1. podlegają w państwie, w którym mają siedzibę, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,
 2. wyłącznym przedmiotem ich działalności jest zbiorowe lokowanie środków pieniężnych, zebranych w drodze publicznego lub niepublicznego proponowania nabycia ich tytułów uczestnictwa, w papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe,
 3. prowadzą swoją działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym mają siedzibę, albo prowadzenie przez nie działalności wymaga zawiadomienia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym mają siedzibę, w przypadku gdy:
  • prowadzą swoją działalność w formie instytucji wspólnego inwestowania typu zamkniętego oraz
  • zgodnie z dokumentami założycielskimi ich tytuły uczestnictwa nie są oferowane w drodze oferty publicznej ani dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, ani wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu oraz mogą być nabywane także przez osoby fizyczne wyłącznie gdy osoby te dokonają jednorazowego nabycia tytułów uczestnictwa o wartości nie mniejszej niż 40.000 euro,
 4. ich działalność podlega bezpośredniemu nadzorowi właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym mają siedzibę,
 5. posiadają depozytariusza przechowującego aktywa tej instytucji,
 6. zarządzane są przez podmioty, które prowadzą swoją działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym podmioty te mają siedzibę.

Podkreślić należy, iż Ustawodawca uwarunkował przedmiotowe zwolnienie podmiotowe spełnieniem wszystkich ww. warunków.

W związku z powyższym należy zauważyć, że przekazane przez Wnioskodawcę informacje pozwalają na stwierdzenie, iż fundusz PICIS nie spełnia warunku dotyczącego bycia zarządzanym przez podmioty, które prowadzą swoją działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym podmioty te mają siedzibę (określonego w art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. f updop).

Wprawdzie Wnioskodawca wyjaśnił, że spółka zarządzająca (director bądź manager) będzie uprawniona do zarządzania funduszem PICIS na podstawie zezwolenia udzielonego przez Bank Centralny Cypru, to w sprawie istotne jest, że „zezwolenie” to stanowi element/część zezwolenia na prowadzenie działalności w formie funduszu PICIS (czy też raczej licencji) i nie stanowi odrębnego aktu administracyjnego (jak stanowi updop), nakładającego tylko na spółkę zarządzającą określone prawa, obowiązki i odpowiedzialność. Tymczasem w art. 6 ust. 1 pkt 10a updop w sposób wyraźny w lit. „c” i „f” rozdzielono wymagania stawiane odpowiednio funduszowi i podmiotowi zarządzającemu i wskazano, że oba podmioty w sposób niezależny muszą uzyskać zezwolenia na prowadzenie działalności. Inne są bowiem uwarunkowania, funkcje i cele procedur uzyskiwania stosownego zezwolenia na prowadzenie działalności przez fundusz inwestycyjny oraz uzyskiwania zezwolenia przez podmiot zarządzający na prowadzenie działalności polegającej na zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi. Podstawą działalności spółki pełniącej funkcję „managera” lub „dyrektora” nie jest „Certificate of Recognition” (stanowi on jedynie wyraz akceptacji Banku Centralnego Cypru do pełnienia określonej funkcji przez daną osobę prawną w przypadku konkretnej spółki inwestycyjnej).

W świetle powyższego, biorąc pod uwagę opis zdarzenia przyszłego przedstawiony przez Wnioskodawcę należy stwierdzić, iż podmiot zarządzający nie będzie dysponował zezwoleniem właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym podmiot ten ma siedzibę na prowadzenie działalności w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi. Adresatem dokumentu zatwierdzającego, inaczej licencji, certyfikatu uznania - „certificate of recognition” będzie bowiem spółka inwestycyjna (Fundusz), a nie spółka zarządzająca (director bądź manager).

W konsekwencji należy uznać, iż PICIS Wnioskodawcy nie będzie spełniał warunku zwolnienia określonego w art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. f updop.

Nadto, w opinii tut. Organu podatkowego, analizując pojęcie depozytariusza, które przywołane zostało w treści art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. „e” updop nie wystarczy odwołanie się do potocznego rozumienia tego zwrotu, tj. do ustalenia, że jest to podmiot (osoba fizyczna lub prawna) przyjmujący depozyt, lecz konieczne jest wykazanie, że depozytariusz ten gwarantuje bezpieczeństwo środków przechowywanych aktywów, tj. depozytariusz, o którym mowa we wniosku wykazuje istotnie tożsame cechy i pełni takie same funkcje, jakie przypisuje depozytariuszom funduszy inwestycyjnych wskazana ustawa o funduszach inwestycyjnych, względnie dyrektywa UCITS.

W myśl art. 68 ust. 1 ufi od dnia wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia na działalność towarzystwa, o której mowa w art. 228 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, lub od dnia wygaśnięcia takiego zezwolenia fundusz inwestycyjny jest reprezentowany przez depozytariusza. W tym czasie fundusz nie zbywa jednostek uczestnictwa ani nie emituje certyfikatów inwestycyjnych.

Jest zupełnie odmienne rozwiązanie od przyjętego przez cypryjskiego Prawodawcę, gdzie, zgodnie z opisem przedstawionym przez Wnioskodawcę, w przypadku, gdy Bank Centralny Cypru uzna, iż manager nie może zarządzać Funduszem, może zażądać zmiany managera, w czego następstwie zarządzanie może być powierzone nowemu managerowi. W opinii tut. Organu podatkowego wynika stąd, iż Bank Centralny Cypru nie może cofnąć zezwolenia na prowadzenie działalności przez Managera, skoro go nie wydał (może jedynie podjąć decyzję w sprawie „Certificate of Recognition” wydanego dla spółki inwestycyjnej).

Jednocześnie stanowi to jednoznaczne potwierdzenie, iż „Certificate of Recognition” wydany przez Bank Centralny Cypru w rzeczywistości obejmuje tylko akceptację danej spółki inwestycyjnej jako podmiotu działającego w schemacie, reżimie prawnym PICIS, a nie zezwolenie dla spółki zarządzającej na prowadzenie określonego typu działalności.

Pokazuje to też, dlaczego podmiot zarządzający musi działać na podstawie zezwolenia niezależnego od tego, które zostało udzielone instytucji wspólnego inwestowania lub niezależnego od dokonanego zawiadomienia.

Podkreślić przy tym należy istotność cechy charakterystycznej dla polskich funduszy decydującej o bezpieczeństwie inwestycyjnym i przejawiającej się wyodrębnieniem instytucjonalnym funduszu oraz podmiotu zarządzającego (por. D. Krupa, Zamknięte fundusze inwestycyjne, Warszawa 2008, str. 36). Stanowi ona wyraz zrealizowanej w przepisach ustawy o funduszach inwestycyjnych koncepcji oddzielenia ryzyka inwestycyjnego związanego z działalnością lokacyjną funduszu od ryzyka gospodarczego, związanego z wykonywaniem działalności polegającej na tworzeniu i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi, czy przechowywaniem jego aktywów poprzez rozdział majątku funduszu od majątku towarzystwa i majątku depozytariusza. Ograniczenie ryzyka uczestników funduszy inwestycyjnych wiążę się zatem z przyznaniem funduszowi samodzielności prawnej i powierzeniem zarządzania nim odrębnemu podmiotowi jakim jest towarzystwo funduszy inwestycyjnych (TFI) działające w formie spółki akcyjnej, a także przekazaniem obowiązków związanych z przechowywaniem aktywów kolejnemu podmiotowi zaangażowanemu w proces zbiorowego inwestowania, tj. depozytariuszowi (tak R. Mroczkowski, Nadzór nad funduszami inwestycyjnymi, Warszawa 2011, str. 133). Zaprezentowany schemat funkcjonowania funduszy inwestycyjnych został przyjęty nie tylko przez polskiego ustawodawcę ale również prawodawcę wspólnotowego w odniesieniu do UCITS.

Brak jest zatem przesłanek, aby uznać, iż spółka inwestycyjna z siedzibą na Cyprze, posiadająca status PICIS, jest równoważna polskiemu funduszowi inwestycyjnemu (zarządzanemu przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych) i spełnia kryteria określone w art. 6 ust. 1 pkt 10a updop, a w szczególności kryterium określone w art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. f) updop. Spółkę działającą jako PICIS należałoby natomiast uznać za równoważną polskiemu funduszowi kapitałowemu, o którym mowa w ustawie o Krajowym Funduszu Kapitałowym (który nie podlega zwolnieniu podmiotowemu).

Powyższe konstatacje znajdują także odzwierciedlenie w poglądach komentatorów. Jak podnosi

Wojciech Dmoch w opracowaniu „Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz” (Rok wydania: 2012, Wydawnictwo: C.H. Beck, Wydanie: 3, także w „Legallis”) w odniesieniu do art. 6 ust. 1 pkt 10a i 11a updop: „wymienione powyżej warunki powodują objęcie zwolnieniem z podatku dochodowego od osób prawnych podmiotów - zagranicznych funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, działających na analogicznych zasadach jak polskie fundusze inwestycyjne i emerytalne. Tym samym nastąpiło pełne zrównanie w zakresie opodatkowania w Polsce tego typu funduszy, przy jednoczesnym wyłączeniu z zakresu zwolnienia podmiotowego tych zagranicznych podmiotów, które są co prawda uznawane przez obce jurysdykcje za fundusze inwestycyjne, jednak ich forma prawna odpowiada polskim spółkom kapitałowym, a nie polskim funduszom inwestycyjnym”.

Zdaniem tut. Organu podatkowego nie ulega wątpliwości (biorąc pod uwagę ww. uwarunkowania), iż uznanie, że polski Ustawodawca (ustanawiając przepis art. 6 ust. 1 pkt 10a w obecnym brzmieniu) miał na celu zwolnienie z opodatkowania (podmiotowe) spółek inwestycyjnych działających na Cyprze w przeciwieństwie do spółek polskich prowadzących identyczną działalność należałoby uznać za nielogiczne.

Nadto należy zauważyć, iż powołane przez Wnioskodawcę interpretacje indywidualne zostały wydane w odmiennym, już nie obowiązującym stanie prawnym (od 04.12.2011 r. dokonano istotnej zmiany warunków zwolnienia podmiotowego określonego w art. 6 ust. 1 pkt 10a updop, w tym dodano warunek określony w art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. f tej ustawy). W rezultacie nie mogły one mieć wpływu na rozstrzygnięcie w przedmiotowej sprawie.

W świetle powyższego należy stwierdzić, iż stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytań oznaczonych nr 2 - 5 należy uznać za nieprawidłowe z uwagi na brak możliwości zastosowania zwolnienia podmiotowego określonego w art. 6 ust. 1 pkt 10a updop w stosunku do Funduszu (nie wszystkie warunki określonego w analizowanym przepisie zwolnienia zostaną wypełnione).

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.