IPPB5/423-369/12-5/AJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy - w świetle przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego cech Funduszu Wnioskodawcy oraz zasad jego funkcjonowania - działalność (przychody/dochody) Funduszu Wnioskodawcy będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania na terytorium Polski, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 10a updop ?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 08.05.2012 r. (data wpływu 14.05.2012 r.), uzupełnionym pismem z dnia 25.06.2012 r. (data wpływu 02.07.2012 r.) oraz pismem z dnia 24.07.2012 r. (data nadania 24.07.2012 r., data wpływu 30.07.2012 r.) w odpowiedzi na wezwanie z dnia 13.07.2012 r. (data doręczenia 17.07.2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zastosowania zwolnienia podmiotowego określonego w art. 6 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do spółki cypryjskiej działającej w reżimie PICIS - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 maja 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zastosowania zwolnienia podmiotowego określonego w art. 6 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do spółki cypryjskiej działającej w reżimie PICIS.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka. (dalej: „A.” lub „Wnioskodawca”) jest spółką kapitałową prawa holenderskiego (odpowiednik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prawa polskiego), holenderskim rezydentem podatkowym oraz podatnikiem w podatku dochodowym od osób prawnych. A. posiada bezpośrednio oraz pośrednio 100% udziałów w polskich spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością.

Obecnie A. planuje założyć fundusz inwestycyjny z siedzibą na Cyprze o statusie prywatnego funduszu międzynarodowego zbiorowego inwestowania (Private International Collective Scheme, dalej: „PICIS Wnioskodawcy” lub „Fundusz Wnioskodawcy”). Po złożeniu aplikacji oraz spełnieniu wymogów określonych w cypryjskiej ustawie o jednostkach międzynarodowego zbiorowego Inwestowania (Internatlonal Collective Investment Scheme Law No. 47(1) z 1999 roku, dalej: „Ustawa o ICIS”), Fundusz Wnioskodawcy uzyska status funduszu PICIS od Centralnego Banku Cypru (Central Bank of Cyprus, dalej: „CBC”).

PICIS Wnioskodawcy będzie działał w formie International Variable Capital Company (dalej: „IVCC”), czyli międzynarodowej spółki prawa cypryjskiego o zmiennym kapitale zakładowym, której wyłącznym przedmiotem działalności będzie zbiorowe inwestowanie w papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe. PICIS Wnioskodawcy będzie emitował jednostki uczestnictwa (certyfikaty inwestycyjne) na rzecz uczestników PICIS, w tym Wnioskodawcy. PICIS Wnioskodawcy, jako podmiot podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na Cyprze, będzie posiadał status cypryjskiego rezydenta podatkowego i tym samym podlegać będzie regulacjom cypryjskiej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Ponadto Fundusz Wnioskodawcy będzie podlegał opodatkowaniu od całości uzyskanych dochodów bez względu na miejsce ich osiągania. Rezydencja podatkowa Funduszu Wnioskodawcy potwierdzona zostanie cypryjskim certyfikatem rezydencji.

Wyłącznym przedmiotem działalności PICIS Wnioskodawcy będzie zbiorowe inwestowanie w papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe (wynika to także z art. 2 Ustawy o IClS), co jest warunkiem niezbędnym do uzyskania autoryzacji CBC do prowadzenia działalności w tej formie - szczegółowy opis przedmiotu działalności Funduszu Wnioskodawcy zostanie wskazany w jego statucie. W tym zakresie, Fundusz Wnioskodawcy planuje podejmowanie inwestycji także na rynku polskim poprzez obejmowanie akcji lub udziałów w polskich spółkach, innych praw majątkowych, czy też bezpośrednio w nieruchomości albo inne aktywa. Działalność inwestycyjna będzie stanowić jedyny zakres działalności PICIS Wnioskodawcy - w praktyce, fundusze typu PICIS nie są uprawione do prowadzenia działalności gospodarczej w postaci np. działalności produkcyjnej lub handlowej. Fundusz Wnioskodawcy będzie prowadził swoją działalność na podstawie zezwolenia wydanego przez CBC, który jest cypryjskim organem nadzoru na rynkiem finansowym Cypru, a tym samym podmiotem odpowiedzialnym za autoryzację statusu PICIS na gruncie prawa cypryjskiego. Po uzyskaniu zgody na prowadzenie działalności od CBC (certificate of recognition), Fundusz Wnioskodawcy będzie wpisany do Rejestru Funduszy prowadzonego przez CBC.

Działalność Funduszu Wnioskodawcy, zgodnie z prawem cypryjskim, będzie podlegała nadzorowi i regulacjom CBC, który jest podmiotem zarówno regulującym, jak i nadzorującym jednostki typu PICIS (art. 3 Ustawy o ICIS). CBC będzie sprawował nadzór nad Funduszem Wnioskodawcy m.in. poprzez dokonywanie kontroli ksiąg i rejestrów PICIS Wnioskodawcy pod kątem ich prowadzenia zgodnie z wymogami prawa cypryjskiego (art. 52 ustawy o ICIS).

Nadzór ten będzie wyrażać się także m.in. w obowiązku uzyskania zgody CBC na powołanie spółki zarządzającej, która występować będzie w roli menadżera/dyrektora Funduszu Wnioskodawcy, jak również na dokonaniu zmian w tym obszarze. CBC wyraża także zgodę na zmianę banku - depozytariusza. Dodatkowo, CBC posiada szerokie spektrum uprawnień kontrolnych (m.in. może on wymagać dostarczania szeregu informacji związanych z działalnością Funduszu Wnioskodawcy). W przypadku, gdy CBC uzna, iż Fundusz Wnioskodawcy nie spełnia określonych prawem wymogów, lub dostarczył CBC nieprawdziwych informacji lub nie jest w stanie spełnić jego zobowiązań w stosunku do podmiotów trzecich, CBC może podjąć odpowiednie kroki m.in. nakazać rozpoczęcie procesu likwidacyjnego, rozwiązanie funduszu lub może zawiesić uprawnienia funduszu do wykonywania jego działalności. CBC będzie uprawniony także do wykreślenia Funduszu Wnioskodawcy z prowadzonego przez siebie Rejestru Funduszy. Uprawnienia te zostały przewidziane w art. 52-61 Ustawy o ICIS.

Fundusz Wnioskodawcy, zgodnie z art. 16 Ustawy o ICIS powoła również depozytariusza, który będzie m.in. prowadził rejestr aktywów oraz przechowywał aktywa Funduszu Wnioskodawcy. Depozytariuszem Funduszu Wnioskodawcy będzie bank cypryjski. Depozytariusz zostanie uprzednio zaakceptowany pod kątem spełniania wymogów merytoryczno- formalnych przez CBC. Zadania depozytariusza będą obejmować, zgodnie z art. 47 ustawy o ICIS m.in.:

 1. Prowadzenie rejestru aktywów Funduszu Wnioskodawcy,
 2. Zapewnienie, aby zbywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa lub emitowanie, wydawanie i wykupywanie certyfikatów inwestycyjnych odbywało się zgodnie z przepisami prawa i statutem Funduszu Wnioskodawcy;
 3. Zapewnienie, aby wartość netto aktywów PICIS Wnioskodawcy i wartość jednostki uczestnictwa była obliczana zgodnie z przepisami prawa cypryjskiego i statutem Funduszu Wnioskodawcy;
 4. Zapewnienie, aby dochody Funduszu Wnioskodawcy były wykorzystywane w sposób zgodny z przepisami prawa cypryjskiego i ze statutem Funduszu Wnioskodawcy.

Podmiotem zarządzającym Funduszem Wnioskodawcy będzie spółka zarządzająca, której przedmiotem działalności będzie zarządzanie funduszami typu PICIS. Spółka zarządzająca Funduszem Wnioskodawcy będzie uprawniona do prowadzenia działalności we wskazanym zakresie na podstawie zezwolenia CBC (który jest organem nadzoru nad rynkiem finansowym Cypru), wydanego w trakcie procedury tworzenia Funduszu Wnioskodawcy. Wydanie zezwolenia przez CBC poprzedzi szczegółowa weryfikacja doświadczenia inwestycyjnego osób pełniących funkcje zarządcze w spółce zarządzającej Funduszem. CBC będzie badać w szczególności dotychczasową karierę zawodową osób zarządzających, ich referencje otrzymane od poprzednich pracodawców, a także wykształcenie i kompetencje. Analiza powyższych aspektów dokonana zostanie pod kątem adekwatności posiadanego doświadczenia, wiedzy i zdolności badanych osób do działania w spółce zarządzającej Funduszem. W przyszłości, Fundusz Wnioskodawcy będzie uzyskiwał przychody z tytułu Inwestycji na polskim rynku (pochodzące z posiadanych przez Fundusz Wnioskodawcy polskich spółek, czy też innych praw majątkowych).

Wnioskodawca, działając jako główny inwestor PICIS (którego rejestracja na moment złożenia niniejszego wniosku nie jest jeszcze zakończona), a tym samym podmiot mający interes prawny w ustaleniu pozycji podatkowej swojego wehikułu inwestycyjnego, występuje z wnioskiem o interpretację indywidualną Ministra Finansów w zakresie ustalenia - w oparciu o wskazane w powyższym opisie charakterystyki funduszu typu PICIS - statusu podatkowego Funduszu Wnioskodawcy w kontekście art. 6 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „updop”).

Wnioskodawca dokonał już wyboru nazwy funduszu: E. Nazwa ta została zaakceptowana oraz zarezerwowana przez cypryjskie organy rejestrowe i jest również podana we wniosku o wydanie zezwolenia do prowadzenia działalności PICIS złożonym w imieniu Wnioskodawcy do Centralnego Banku Cypru (dalej: CBC).

Wnioskodawca pragnie podkreślić, iż procedura uzyskania autoryzacji CBC jest w toku - Wnioskodawca złożył już do CBC odpowiedni wniosek oraz towarzyszącą mu dokumentację. Pojęcie uczestnika funduszu (posiadacza jednostek uczestnictwa) zostało zdefiniowane w art. 2 cypryjskiej ustawy o jednostkach międzynarodowego zbiorowego inwestowania (International Collective Investment Scheme Law No. 47 (1) z 1999 roku, dalej: Ustawa o ICIS). Zgodnie z przywołanym przepisem, uczestnikiem funduszu („unitholder”) jest właściciel jednostek uczestnictwa w funduszu, będący innym funduszem lub zagranicznym przedsiębiorstwem lub osobą nie będącą stałym rezydentem prawa cypryjskiego w rozumieniu prawa dewizowego.

Uczestnicy funduszu, w tym Wnioskodawca uprawnieni są do partycypowania w zyskach funduszu. Nie posiadają oni prawa głosu, nie są także uprawnieni do udziału w zarządzaniu funduszem PICIS (w szczególności, uczestnicy funduszu nie posiadają innych praw korporacyjnych właściwych dla spółek kapitałowych, takich jak np. udział w zgromadzeniu wspólników, gdyż fundusz PICIS takich organów nie posiada.

PICIS Wnioskodawcy będzie działał w formie prawnej IVCC, która musi posiadać co najmniej jednoosobowy zarząd (osobę fizyczną lub dyrektora korporacyjnego), co wynika z cypryjskiego prawa spółek. W planowanej strukturze, funkcję zarządu IVCC pełnić będzie dyrektor korporacyjny - spółka M. (dalej: „M.”).

M. będzie spółką prawa cypryjskiego, powołaną w celu zarządzania PICIS Wnioskodawcy. Dyrektorami w spółce M. będą co najmniej dwie osoby fizyczne. Kwalifikacje wskazanych dyrektorów będą przedmiotem szczegółowej analizy CBC pod kątem spełnienia wymogów zawartych w regulacjach określonych na podstawie art. 67 Ustawy o ICIS (łącznie określonych mianem „fit and proper”). Oznacza to, iż każdy dyrektor funduszu (a w przypadku dyrektorów korporacyjnych: osoby je reprezentujące) musi cechować się odpowiednim doświadczeniem (w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub podobnymi instytucjami, czy też w doradztwie inwestycyjnym), posiadać właściwe wykształcenie oraz poziom kompetencji, a także legitymować się referencjami od poprzednich pracodawców. Analiza powyższych aspektów dokonana zostanie pod kątem adekwatności posiadanego doświadczenia, wiedzy i umiejętności badanych osób do reprezentowania M., a tym samym zarządzania PICIS.

Funkcją M. będzie ogólne zarządzanie i kontrola nad funduszem. Podmiot ten, poprzez swoich dyrektorów, będzie w szczególności prowadził bieżący przegląd działalności funduszu, zawierał prawnie wiążące transakcje oraz zatwierdzał wszelkie zawarte przez PICIS Wnioskodawcy umowy.

Po uzyskaniu statusu PICIS, M. będzie uprawniona do reprezentowania funduszu i zarządzania nim jako dyrektor korporacyjny PICIS Wnioskodawcy, działającego w formie prawnej IVCC (gdyż IVCC to jedynie forma prawna PICIS, a nie odrębny podmiot).

Oprócz wskazanego powyżej organu zarządzającego, organem IVCC będą udziałowcy uprawnieni do prawa głosu tzw. „management shareholders”. Udziałowcom tym nie przysługuje prawo do dywidendy; w razie ewentualnego procesu likwidacji jako ostatni otrzymają oni zwrot wniesionego kapitału, co więcej ich udziały nie podlegają umorzeniu. Posiadacze opisanych powyżej tzw. management shares mają wyłączne prawo głosu (w przeciwieństwie do posiadaczy jednostek uczestnictwa). W planowanej strukturze, zgodnie z dokumentacją przedstawioną CBC, udziałowcem uprawnionym do praw głosu nie będzie Wnioskodawca ani żaden z uczestników funduszu.

Odpowiedzialność za wszelkie aspekty zarządzania funduszem, w tym za zapewnienie, że wszelkie zobowiązania finansowe i umowy są należycie wypełniane spoczywa na spółce zarządzającej PICIS Wnioskodawcy tj. M.

Niemniej, depozytariusz PICIS Wnioskodawcy (którym zgodnie z dokumentacją przedstawioną CBC, będzie Bank of Cyprus) będzie odpowiedzialny m.in. za weryfikację prawidłowości rozliczeń z uczestnikami funduszu.

Zezwolenie CBC na prowadzenie działalności obejmującej zarządzanie instytucjami wspólnego inwestowania wydane dla spółki zarządzającej PICIS Wnioskodawcy będzie obejmowało swym zakresem uprawnienie M. do pełnego zarządzania PICIS Wnioskodawcy oraz jego aktywami, z zastrzeżeniem działania zgodnie z ustaloną polityką inwestycyjną, dokumentami założycielskimi oraz przepisami prawa.

Powyższe zezwolenie będzie miało formę autoryzacji/licencji wydanej przez CBC w trakcie procedury tworzenia PICIS Wnioskodawcy. CBC, rozpatrując wniosek o rejestrację PICIS, bada szczegółowo kompetencje oraz zgodność z wymogami ustawowymi całej struktury inwestycyjnej, w tym spółki zarządzającej funduszem. Tym samym, M. uzyska od CBC zezwolenie specyficznie do prowadzenia działalności w zakresie zarządzania funduszem PICIS Wnioskodawcy.

W przypadku gdy CBC na mocy art. 57 Ustawy o ICIS uzna, iż spółka zarządzająca nie spełnia w danym momencie wymogów warunkujących utrzymanie licencji dla działalności prowadzonej przez PICIS, udzielone przez CBC zezwolenie może zostać cofnięte. W takiej sytuacji, każdy dyrektor korporacyjny lub indywidualny spełniający wymogi cypryjskiego prawa spółek, jak również i pozostałych norm prawnych zawartych w innych ustawach, będzie upoważniony do zarządzania M.

Zezwolenie określane mianem „certficate of recognition” posiada formę licencji wydawanej przez CBC oraz podpisanej przez dyrektora CBC. Fakt otrzymania licencji PICIS podlega następnie wpisowi do cypryjskiego oficjalnego rejestru funduszy prowadzonego przez CBC. Podstawą prawną do zarządzania PICIS Wnioskodawcy przez spółkę zarządzającą M. będą zarówno przepisy prawa cypryjskiego, jak i postanowienia umowy spółki IVCC („Articles of Association”) oraz statutu PICIS Wnioskodawcy („Private Offering Memorandum”).

O wyborze lub odwołaniu konkretnej spółki zarządzającej mogą decydować jedynie udziałowcy posiadający prawo głosu czyli tzw. management shareholders.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy - w świetle przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego cech Funduszu Wnioskodawcy oraz zasad jego funkcjonowania - działalność (przychody/dochody) Funduszu Wnioskodawcy będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania na terytorium Polski, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 10a updop ...

Zdaniem Wnioskodawcy:

W ocenie Wnioskodawcy, z uwagi na spełnienie przez Fundusz Wnioskodawcy wszystkich przesłanek wynikających z art. 6 ust. 1 pkt 10a updop, działalność Funduszu Wnioskodawcy w Polsce będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania na terytorium Polski.

Poniżej Wnioskodawca przedstawia uzasadnienie swojego stanowiska:

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwolnione podmiotowo od podatku dochodowego w Polsce są instytucje wspólnego inwestowania posiadające siedzibę w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które spełniają łącznie następujące warunki:

 1. podlegają w państwie, w którym mają siedzibę, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
 2. wyłącznym przedmiotem ich działalności jest zbiorowe lokowanie środków pieniężnych, zebranych w drodze publicznego lub niepublicznego proponowania nabycia ich tytułów uczestnictwa, w papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe;
 3. prowadzą swoją działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym mają siedzibę, albo prowadzenie przez nie działalności wymaga zawiadomienia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym mają siedzibę, w przypadku gdy:
  1. prowadzą swoją działalność w formie instytucji wspólnego inwestowania typu zamkniętego oraz
  2. zgodnie z dokumentami założycielskimi ich tytuły uczestnictwa nie są oferowane w drodze oferty publicznej ani dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, ani wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu oraz mogą być nabywane także przez osoby fizyczne wyłącznie gdy osoby te dokonają jednorazowego nabycia tytułów uczestnictwa o wartości nie mniejszej niż 40.000 euro,
 4. ich działalność podlega bezpośredniemu nadzorowi właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym mają siedzibę;
 5. posiadają depozytariusza przechowującego aktywa tej instytucji;
 6. zarządzane są przez podmioty, które prowadzą swoją działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym podmioty te mają siedzibę.

Ponadto, oprócz przedstawionych powyżej warunków, ustawodawca w art. 6 ust. 3 updop wprowadza dodatkowy warunek, zgodnie z którym zwolnienia, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 10a i 11a updop, stosuje się pod warunkiem istnienia podstawy prawnej, wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innej ratyfikowanej umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa w którym podatnik ma siedzibę.

Jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę Fundusz Wnioskodawcy spełni wszystkie wymogi warunkujące zwolnienie z CIT. W szczególności w kontekście postanowień art. 6 ust. 1 pkt 10a updop:

Ad. 1

PICIS Wnioskodawcy będzie posiadał siedzibę rejestrową na Cyprze. Fundusz Wnioskodawcy będzie prowadził działalność w jednej z form prawnych przewidzianych w art. 2 Ustawy o ICIS, tj. w formie podmiotu typu IVCC (skrót ten oznacza międzynarodową spółkę o zmiennym kapitale zakładowym) którego wyłącznym przedmiotem działalności będzie zbiorowe inwestowanie w papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe.

PICIS Wnioskodawcy będzie emitował jednostki uczestnictwa, czyli tzw. certyfikaty inwestycyjne w drodze niepublicznej emisji jednostek na rzecz uczestników PICIS, w tym Wnioskodawcy (art. 37 ustawy o ICIS). Fundusz Wnioskodawcy posiadać będzie status cypryjskiego rezydenta podatkowego podlegającego nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na Cyprze, a także regulacjom cypryjskiej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Tym samym PICIS Wnioskodawcy będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania. Dodatkowo rezydencja podatkowa Funduszu Wnioskodawcy potwierdzona zostanie cypryjskim certyfikatem rezydencji.

Ad. 2

Wyłączny przedmiot działalności Funduszu Wnioskodawcy stanowić będzie zbiorowe inwestowanie w papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe, co wynika z wymogów przepisów ICIS (zgodnie z art. 2 Ustawy o ICIS) i jest warunkiem niezbędnym do uzyskania autoryzacji CBC do prowadzenia działalności w tej formie. Przedstawiony zakres działalności znajdzie także odzwierciedlenie w statucie Funduszu Wnioskodawcy. Ponadto, działalność inwestycyjna będzie stanowić jedyny zakres działalności PICIS Wnioskodawcy - w praktyce, fundusze typu PICIS nie są uprawione do prowadzenia działalności gospodarczej w postaci np. działalności produkcyjnej lub handlowej.

Ad. 3

Fundusz Wnioskodawcy będzie prowadził swoją działalność na podstawie zezwolenia wydanego przez CBC, który jest cypryjskim organem nadzoru nad rynkiem finansowym Cypru dla funduszy typu PICIS, a tym samym podmiotem odpowiedzialnym za autoryzację statusu PICIS na gruncie prawa cypryjskiego. Znajduje to potwierdzenie w art. 3 oraz 10 Ustawy o ICIS (w zakresie dotyczącym IVCC).

Autoryzacja PICIS Wnioskodawcy przez CBC jest możliwa jedynie po spełnieniu określonych warunków, w tym gdy:

 • dokumenty statutowe PICIS Wnioskodawcy odpowiadają odpowiednim wymogom prawa,
 • przedmiot działalności Funduszu Wnioskodawcy odpowiada wymogom prawa,
 • podmioty/osoby powoływane na stanowiska zarządzające (tj. dyrektorskie, menadżerskie, powiernicze) posiadają odpowiednie kwalifikacje,
 • PICIS Wnioskodawcy posiada odpowiedni kapitał zakładowy, i inne.

Po uzyskaniu zgody na prowadzenie działalności od CBC (certificate of recognition) Fundusz Wnioskodawcy będzie wpisany do Rejestru Funduszy prowadzonego przez CBC.

Działalność Funduszu Wnioskodawcy będzie podlegała bezpośredniemu nadzorowi CBC, który sprawuje go m. in. poprzez dokonywanie kontroli ksiąg i rejestrów PICIS pod kątem ich prowadzenia zgodnie z wymogami prawa cypryjskiego (art. 52 ustawy o ICIS). Nadzór ten wyraża się także m.in. w obowiązku uzyskania zgody CBC na powołanie określonej spółki do zarządzania Funduszem Wnioskodawcy, jak również na dokonanie zmian w tym obszarze. CBC wyraża także zgodę na zmianę banku depozytariusza.

Dodatkowo CBC posiada szerokie spektrum uprawnień kontrolnych. Może on wymagać dostarczania szeregu informacji związanych z działalnością Funduszu Wnioskodawcy.

W przypadku, gdy CBC uzna, iż dany fundusz:

 • nie spełnia określonych prawem wymogów, lub
 • dostarczył CBC nieprawdziwych informacji lub
 • że nie jest w stanie spełnić jego zobowiązań w stosunku do podmiotów trzecich,

CBC może podjąć odpowiednie kroki m.in. nakazać rozpoczęcie procesu likwidacyjnego, rozwiązanie funduszu lub może zawiesić uprawnienia funduszu do wykonywania jego działalności. CBC jest uprawniony także do wykreślenia danego funduszu z prowadzonego przez siebie Rejestru Funduszy. Uprawnienia te zostały przewidziane w art. 52-61 Ustawy o ICIS.

Ad. 4

Zgodnie z art. 3 Ustawy o ICIS, działalność PICIS Wnioskodawcy będzie podlegać bezpośredniemu nadzorowi CBC, który jest cypryjskim organem nadzoru na rynkiem finansowym Cypru.

Ad. 5

Zgodnie z art. 16 Ustawy o ICIS, Fundusz Wnioskodawcy powoła depozytariusza, który będzie m.in. prowadził rejestr aktywów Funduszu Wnioskodawcy oraz przechowywał jego aktywa. Depozytariuszem Funduszu Wnioskodawcy będzie bank cypryjski. Zadania depozytariusza będą obejmować, zgodnie z art. 47 ustawy o ICIS m.in.:

 1. Prowadzenie rejestru aktywów Funduszu Wnioskodawcy,
 2. Zapewnienie, aby zbywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa lub emitowanie, wydawanie i wykupywanie certyfikatów inwestycyjnych odbywało się zgodnie z przepisami prawa i statutem Funduszu Wnioskodawcy;
 3. Zapewnienie, aby wartość netto aktywów PICIS Wnioskodawcy i wartość jednostki uczestnictwa była obliczana zgodnie z przepisami prawa cypryjskiego i statutem Funduszu Wnioskodawcy;
 4. Zapewnienie, aby dochody Funduszu Wnioskodawcy były wykorzystywane w sposób zgodny z przepisami prawa cypryjskiego i ze statutem Funduszu Wnioskodawcy.

Ad. 6

Podmiotem zarządzającym Funduszem Wnioskodawcy będzie spółka zarządzająca, której przedmiotem działalności będzie zarządzanie funduszami typu PICIS. Spółka zarządzająca Funduszem Wnioskodawcy będzie uprawniona do prowadzenia działalności we wskazanym zakresie na podstawie zezwolenia CBC (który jest organem nadzoru nad rynkiem finansowym Cypru), wydanego w trakcie procedury tworzenia Funduszu Wnioskodawcy. Wydanie zezwolenia przez CBC poprzedzi szczegółowa weryfikacja doświadczenia inwestycyjnego osób pełniących funkcje zarządcze w spółce zarządzającej Funduszem. CBC będzie badać w szczególności dotychczasową karierę zawodową osób zarządzających, ich referencje otrzymane od poprzednich pracodawców, a także wykształcenie i kompetencje. Analiza powyższych aspektów dokonana zostanie pod kątem adekwatności posiadanego doświadczenia, wiedzy i zdolności badanych osób do działania w spółce zarządzającej Funduszem.

Ponadto, A. pragnie zauważyć, iż art. 27 polsko-cypryjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawiera podstawę prawną do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od cypryjskiego organu podatkowego. Tym samym, warunek przewidziany w art. 6 ust. 3 updop do zastosowania zwolnienia z art. 6 ust. 1 pkt 10a jest spełniony.

Podsumowując, przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego podstawowe charakterystyki PICIS W sposób jednoznaczny zgodne są z wymogami polskich przepisów dotyczących zwolnień z podatku dochodowego dla zagranicznych funduszy inwestycyjnych. Mając na uwadze powyższe, A.stoi na stanowisku, że działalność Funduszu Wnioskodawcy, ze względu na spełnienie warunków przewidzianych w art. 6 ust. 1 pkt 10a updop i art. 6 ust. 3 updop, będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania w Polsce.

Wnioskodawca wskazał, iż prawidłowość przedstawionego wyżej stanowiska potwierdzają także Interpretacje organów podatkowych m.in.:

 • interpretacja Indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 26 maja 2011 r., sygn. IPPB5/423-339/11-2/AJ;
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2011 r., sygn. IPPB5/423-79/11-2/AJ.

Ponadto, Wnioskodawca przywołał interpretację ogólną Ministra Finansów z dn. 3 lipca 2012 r. (sygn. DD5/033/4/12/RDX/DD-363). Przywołana interpretacja dotyczy właściwego rozumienia warunku zawartego w art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. a) uprawniającego do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego w podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do zagranicznych funduszy inwestycyjnych.

Wnioskodawca wskazał, iż w przywołanej interpretacji ogólnej Minister Finansów stwierdza, iż:

 1. Warunek podlegania opodatkowaniu od całości dochodów bez względu na miejsce ich osiągania należy rozumieć jako warunek posiadania tzw. rezydencji podatkowej, nie mający bezpośredniego związku z kwestią faktycznego ponoszenia ciężaru podatku przez podatnika, a także przyznawania przez państwo rezydencji ulg i zwolnień podatkowych”.
 2. Podleganie opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania nie stoi w sprzeczności z korzystaniem ze zwolnień podatkowych.
 3. Należy uznać, iż posłużenie się przez ustawodawcę wyrażeniem zawartym w treści art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. a) należy odczytywać, jako warunek posiadania tzw. rezydencji podatkowej, a nie faktycznego opodatkowania dochodów podatnika”.

Mając na uwadze powyższe Wnioskodawca wskazał, iż ze względu na fakt posiadania przez PICIS Wnioskodawcy rezydencji podatkowej na Cyprze, która jak wskazano uprzednio we Wniosku potwierdzona zostanie cypryjskim certyfikatem rezydencji, warunek uprawniający do skorzystania ze zwolnienia zawarty art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. a) zostanie przez PICIS Wnioskodawcy wypełniony.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Tytułem wstępu tut. Organ podatkowy pragnie zwrócić uwagę na okoliczność, iż w polskim systemie prawnym występują następujące polskie instytucje wspólnego inwestowania:

 1. fundusze inwestycyjne działające na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546 ze zm., dalej także: „ufi”) – określone w art. 1 tej ustawy;
 2. fundusze kapitałowe, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy o Krajowym Funduszu Kapitałowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 57 poz. 491 ze zm.), z uwagi na brzmienie art. 11 ust. 1 pkt 1 i 2 tej ustawy mogące działać m.in. w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej (oczywiście nie można ich utożsamiać z funduszami określonymi w art. 16 ust. 7f ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej także: „updop”) – Ustawodawca dla potrzeb tej ustawy nadał temu pojęciu inne znaczenie).

Pierwsza z ww. kategorii podmiotów podlega zwolnieniu podmiotowemu określonemu w art. 6 ust. 1 pkt 10 updop (jako fundusze inwestycyjne działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych), natomiast literalne brzmienie tego przepisu wskazuje wprost, iż Ustawodawca nie przewidział zwolnienia podmiotowego dla drugiej z ww. kategorii. Z przyczyn oczywistych (ww. fundusze kapitałowe nie posiadają siedziby w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie) fundusze te nie mogą korzystać również ze zwolnienia określonego w pkt 10a ustępu 1 art. 6 updop.

Wprowadzenie art. 6 ust. 1 pkt 10a updop jest wynikiem podjęcia przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązania wobec Komisji Europejskiej w sprawie usunięcia naruszenia nr 2006/4093. W uzasadnieniu do projektu ustawy wprowadzającej zwolnienie podmiotowe dla zagranicznych funduszy inwestycyjnych (art. 6 ust. 1 pkt 10a) zaznaczono, iż „proponowane warunki określające zakres podmiotowy zwolnienia zostały ustalone tak, aby zwolnieniem objęte zostały podmioty równoważne polskim funduszom inwestycyjnym i polskim funduszom emerytalnym.

Konsekwentnie w uzasadnieniu rządowego projektu ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 234, poz. 1389) wskazano, iż „niezależnie od przedstawionych powyżej zmian, w projekcie zaproponowano również wprowadzenie dodatkowego wymogu, który będą musiały spełnić zagraniczne fundusze inwestycyjne, aby móc skorzystać z wyłączenia z opodatkowania podatkiem dochodowym, wskazującego, iż muszą być, podobnie jak ma to miejsce w przypadku funduszy inwestycyjnych tworzonych w oparciu o przepisy ustawy o funduszach inwestycyjnych, zarządzane przez podmioty, które prowadzą swoją działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym podmioty te mają siedzibę”.

Nie ulega zatem wątpliwości, iż wolą Ustawodawcy było ustanowienie zwolnienia podmiotowego dla zagranicznych instytucji wspólnego inwestowania ale tylko takich, które działają na podobnych zasadach do polskich funduszy inwestycyjnych.

Biorąc pod uwagę powyższe należy dokonać analizy nie tylko, czy Spółka IVCC po uzyskaniu statusu PICIS będzie spełniała warunki określone w art. 6 ust. 1 pkt 10 lit. a-f updop, ale także czy jednostkę zbiorowego inwestowania PICIS można uznać za równoważną polskiemu funduszowi inwestycyjnemu.

Na uwagę zasługuje także okoliczność, iż zgodnie z art. 14 ust. 1 ufi Fundusz inwestycyjny może być utworzony wyłącznie przez towarzystwo (a nie przez udziałowców, inwestorów czy akcjonariuszy). Stąd należy zauważyć, iż w polskim systemie prawnym fundusz inwestycyjny i zarządzający funduszem TFI łączy stosunek prawny innego rodzaju, niż w przypadku PICIS Wnioskodawcy i spółki zarządzającej pełniącej funkcje organu – dyrektora korporacyjnego).

W przeciwieństwie do opisanego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej schematu działania funduszu PICIS polskie fundusze inwestycyjne nie posiadają udziałowców, czy akcjonariuszy (ang. shareholders) z uprawnieniami zarządczymi (wybór podmiotu zarządzającego), posiadających uprawnienia korporacyjne (prawo głosu).

Cypryjska spółka inwestycyjna PICIS to całkowicie odmienna konstrukcja prawna od przyjętej przez polskiego Prawodawcę dla funduszy inwestycyjnych, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 10 updop, bardziej przypominająca polskie spółki kapitałowe (posiadające kapitał zakładowy), niż fundusze inwestycyjne.

W myśl analizowanego art. 6 ust. 1 pkt 10a powołanej ustawy (w brzmieniu obowiązującym od 04.12.2011 r.) zwalnia się od podatku instytucje wspólnego inwestowania posiadające siedzibę w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które spełniają łącznie następujące warunki:

 1. podlegają w państwie, w którym mają siedzibę, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,
 2. wyłącznym przedmiotem ich działalności jest zbiorowe lokowanie środków pieniężnych, zebranych w drodze publicznego lub niepublicznego proponowania nabycia ich tytułów uczestnictwa, w papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe,
 3. prowadzą swoją działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym mają siedzibę, albo prowadzenie przez nie działalności wymaga zawiadomienia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym mają siedzibę, w przypadku gdy:
  • prowadzą swoją działalność w formie instytucji wspólnego inwestowania typu zamkniętego oraz
  • zgodnie z dokumentami założycielskimi ich tytuły uczestnictwa nie są oferowane w drodze oferty publicznej ani dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, ani wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu oraz mogą być nabywane także przez osoby fizyczne wyłącznie gdy osoby te dokonają jednorazowego nabycia tytułów uczestnictwa o wartości nie mniejszej niż 40.000 euro,
 4. ich działalność podlega bezpośredniemu nadzorowi właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym mają siedzibę,
 5. posiadają depozytariusza przechowującego aktywa tej instytucji,
 6. zarządzane są przez podmioty, które prowadzą swoją działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym podmioty te mają siedzibę.

Podkreślić należy, iż Ustawodawca uwarunkował przedmiotowe zwolnienie podmiotowe spełnieniem wszystkich ww. warunków.

W związku z powyższym należy zauważyć, że przekazane przez Wnioskodawcę informacje pozwalają na stwierdzenie, iż fundusz PICIS nie spełnia warunku dotyczącego bycia zarządzanym przez podmioty, które prowadzą swoją działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym podmioty te mają siedzibę.

Wprawdzie wnioskodawca wyjaśnił, że spółka zarządzająca będzie uprawniona do zarządzania funduszem PICIS na podstawie zezwolenia udzielonego przez Bank Centralny Cypru, to w sprawie istotne jest, że „zezwolenie” to stanowi element/część zezwolenia na prowadzenie działalności w formie funduszu PICIS (czy też raczej licencji) i nie stanowi odrębnego aktu administracyjnego (jak stanowi updop), nakładającego tylko na spółkę zarządzającą określone prawa, obowiązki i odpowiedzialność. Tymczasem w art. 6 ust. 1 pkt 10a updop w sposób wyraźny w lit. „c” i „f” rozdzielono wymagania stawiane odpowiednio funduszowi i podmiotowi zarządzającemu i wskazano, że oba podmioty w sposób niezależny muszą uzyskać zezwolenia na prowadzenie działalności. Inne są bowiem uwarunkowania, funkcje i cele procedur uzyskiwania stosownego zezwolenia na prowadzenie działalności przez fundusz inwestycyjny oraz uzyskiwania zezwolenia przez podmiot zarządzający na prowadzenie działalności polegającej na zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi.

W świetle powyższego, biorąc pod uwagę opis zdarzenia przyszłego przedstawiony przez Wnioskodawcę należy stwierdzić, iż podmiot zarządzający nie będzie dysponował zezwoleniem właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym podmiot ten ma siedzibę na prowadzenie działalności w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi. Adresatem licencji, certyfikatu uznania („certificate of recognition”) będzie bowiem spółka inwestycyjna (IVCC), a nie spółka zarządzająca (M.).

W konsekwencji należy uznać, iż PICIS Wnioskodawcy nie będzie spełniał warunku zwolnienia określonego w art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. f updop.

Nadto, w opinii tut. Organu podatkowego, analizując pojęcie depozytariusza, które przywołane zostało w treści art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. „e” updop nie wystarczy odwołanie się do potocznego rozumienia tego zwrotu, tj. do ustalenia, że jest to podmiot (osoba fizyczna lub prawna) przyjmujący depozyt, lecz konieczne jest wykazanie, że depozytariusz ten gwarantuje bezpieczeństwo środków przechowywanych aktywów, tj. depozytariusz, o którym mowa we wniosku wykazuje istotnie tożsame cechy i pełni takie same funkcje, jakie przypisuje depozytariuszom funduszy inwestycyjnych wskazana ustawa o funduszach inwestycyjnych, względnie dyrektywa UCITS.

Stosownie do treści art. 72 ust. 1 pkt 2 i 3 ufi obowiązki depozytariusza wynikające z umowy o prowadzenie rejestru aktywów funduszu inwestycyjnego obejmują:

 • zapewnienie, aby zbywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa lub emitowanie, wydawanie i wykupywanie certyfikatów inwestycyjnych odbywało się zgodnie z przepisami prawa i statutem funduszu inwestycyjnego;
 • zapewnienie, aby rozliczanie umów dotyczących aktywów funduszu inwestycyjnego następowało bez nieuzasadnionego opóźnienia, oraz kontrolowanie terminowości rozliczania umów z uczestnikami funduszu.

Zgodnie natomiast z opisem przedstawionym przez Wnioskodawcę co do zasady odpowiedzialność za ww. aspekty będzie spoczywała na spółce zarządzającej, natomiast rola depozytariusza będzie ograniczona do funkcji kontrolnych („weryfikacja prawidłowości rozliczeń”).

W myśl art. 68 ust. 1 ufi od dnia wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia na działalność towarzystwa, o której mowa w art. 228 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, lub od dnia wygaśnięcia takiego zezwolenia fundusz inwestycyjny jest reprezentowany przez depozytariusza. W tym czasie fundusz nie zbywa jednostek uczestnictwa ani nie emituje certyfikatów inwestycyjnych.

Jest zupełnie odmienne rozwiązanie od przyjętego przez cypryjskiego Prawodawcę, gdzie, zgodnie z opisem przedstawionym przez Wnioskodawcę, w przypadku cofnięcia licencji dyrektor korporacyjny nadal zarządza funduszem.

Jednocześnie stanowi to jednoznaczne potwierdzenie, iż licencja CBC w rzeczywistości obejmuje tylko akceptację danej spółki inwestycyjnej (w przedmiotowym przypadku działającej w formie IVCC) jako podmiotu działającego w schemacie, reżimie prawnym PICIS, a nie zezwolenie dla spółki zarządzającej na prowadzenie określonego typu działalności.

Pokazuje to też, dlaczego podmiot zarządzający musi działać na podstawie zezwolenia niezależnego od tego, które zostało udzielone instytucji wspólnego inwestowania lub niezależnego od dokonanego zawiadomienia.

Podkreślić przy tym należy istotność cechy charakterystycznej dla polskich funduszy decydującej o bezpieczeństwie inwestycyjnym i przejawiającej się wyodrębnieniem instytucjonalnym funduszu oraz podmiotu zarządzającego (por. D. Krupa, Zamknięte fundusze inwestycyjne, Warszawa 2008, str. 36). Stanowi ona wyraz zrealizowanej w przepisach ustawy o funduszach inwestycyjnych koncepcji oddzielenia ryzyka inwestycyjnego związanego z działalnością lokacyjną funduszu od ryzyka gospodarczego, związanego z wykonywaniem działalności polegającej na tworzeniu i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi, czy przechowywaniem jego aktywów poprzez rozdział majątku funduszu od majątku towarzystwa i majątku depozytariusza. Ograniczenie ryzyka uczestników funduszy inwestycyjnych wiążę się zatem z przyznaniem funduszowi samodzielności prawnej i powierzeniem zarządzania nim odrębnemu podmiotowi jakim jest towarzystwo funduszy inwestycyjnych (TFI) działające w formie spółki akcyjnej, a także przekazaniem obowiązków związanych z przechowywaniem aktywów kolejnemu podmiotowi zaangażowanemu w proces zbiorowego inwestowania, tj. depozytariuszowi (tak R. Mroczkowski, Nadzór nad funduszami inwestycyjnymi, Warszawa 2011, str. 133). Zaprezentowany schemat funkcjonowania funduszy inwestycyjnych został przyjęty nie tylko przez polskiego ustawodawcę ale również prawodawcę wspólnotowego w odniesieniu do UCITS.

Brak jest zatem przesłanek, aby uznać, iż spółka inwestycyjna (IVCC) z siedzibą na Cyprze, posiadająca status PICIS, jest równoważna polskiemu funduszowi inwestycyjnemu (zarządzanemu przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych) i spełnia kryteria określone w art. 6 ust. 1 pkt 10a updop, a w szczególności kryterium określone w art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. f) updop. Spółkę działającą jako PICIS należałoby natomiast uznać za równoważną polskiemu funduszowi kapitałowemu, o którym mowa w ustawie o Krajowym Funduszu Kapitałowym (który nie podlega zwolnieniu podmiotowemu).

Powyższe konstatacje znajdują także odzwierciedlenie w poglądach komentatorów. Jak podnosi

Wojciech Dmoch w opracowaniu „Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz” (Rok wydania: 2012, Wydawnictwo: C.H. Beck, Wydanie: 3, także w „Legallis”) w odniesieniu do art. 6 ust. 1 pkt 10a i 11a updop: „wymienione powyżej warunki powodują objęcie zwolnieniem z podatku dochodowego od osób prawnych podmiotów - zagranicznych funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, działających na analogicznych zasadach jak polskie fundusze inwestycyjne i emerytalne. Tym samym nastąpiło pełne zrównanie w zakresie opodatkowania w Polsce tego typu funduszy, przy jednoczesnym wyłączeniu z zakresu zwolnienia podmiotowego tych zagranicznych podmiotów, które są co prawda uznawane przez obce jurysdykcje za fundusze inwestycyjne, jednak ich forma prawna odpowiada polskim spółkom kapitałowym, a nie polskim funduszom inwestycyjnym”.

Zdaniem tut. Organu podatkowego nie ulega wątpliwości (biorąc pod uwagę ww. uwarunkowania), iż uznanie, że polski Ustawodawca (ustanawiając przepis art. 6 ust. 1 pkt 10a w obecnym brzmieniu) miał na celu zwolnienie z opodatkowania (podmiotowe) spółek inwestycyjnych działających na Cyprze w przeciwieństwie do spółek polskich prowadzących identyczną działalność należałoby uznać za nielogiczne.

Reasumując, w przedmiotowym przyszłym stanie faktycznym fundusz PICIS Wnioskodawcy nie będzie podmiotowo zwolniony od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W konsekwencji, biorąc pod uwagę wykładnię językową i funkcjonalną art. 6 ust. 1 pkt 10a updop, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za nieprawidłowe.

Nadto należy zauważyć, iż powołane przez Wnioskodawcę interpretacje indywidualne zostały wydane w odmiennym, już nie obowiązującym stanie prawnym (od 04.12.2011 r. dokonano istotnej zmiany warunków zwolnienia podmiotowego określonego w art. 6 ust. 1 pkt 10a updop, w tym dodano warunek określony w art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. f tej ustawy). W rezultacie nie mogły one mieć wpływu na rozstrzygnięcie w przedmiotowej sprawie.

Jednocześnie tut. organ podatkowy w pełni podziela stanowisko przedstawione w interpretacji ogólnej Ministra Finansów z dnia 3 lipca 2012 r. znak DD5/033/4/12/RDX/DD-363.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.