Terytorium Polski | Interpretacje podatkowe

Terytorium Polski | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to terytorium Polski. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Spółka posiada na terytorium Polski zaplecze personalne i techniczne niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej. Nie można jednak uznać, że działalność gospodarcza prowadzona w Polsce ma charakter stały, wyrażony w szczególności jako zamiar podatnika co do prowadzenia działalności z tego miejsca w sposób permanentny/długofalowy. Stałość prowadzonej działalności musi być odnoszona do czynnika czasu, czyli do długości okresu działalności, do jej zamierzonej lub faktycznej powtarzalności i systematyczności. Działalność gospodarcza w danym miejscu musi występować w sposób stały i nieprzemijający. Zamysłem podejmującego działalność gospodarczą na danym terytorium musi towarzyszy zamiar prowadzenia działalności w sposób stały (ciągły, nieprzerwany, regularny, cykliczny). W rozpatrywanej sprawie – jak wskazuje Spółka - dostawa Instalacji nie ma charakteru powtarzalnego, a Spółka nie planuje dokonywania dostaw podobnych Instalacji w Polsce w sposób stały i powtarzalny. Zatem skoro aktywność Spółki w Polsce wiąże się z realizacją tylko jednego, konkretnego przedsięwzięcia gospodarczego, tj. dostawą Instalacji do obróbki produktów wraz z montażem pod klucz oraz pakietem części zamiennych, pomimo posiadania na terytorium Polski zaplecza personalnego i technicznego niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej, nie można uznać, że Spółka posiada stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski.
Fragment:
Zatem skoro aktywność Spółki w Polsce wiąże się z realizacją tylko jednego, konkretnego przedsięwzięcia gospodarczego, tj. dostawą Instalacji do obróbki produktów wraz z montażem pod klucz oraz pakietem części zamiennych, pomimo posiadania na terytorium Polski zaplecza personalnego i technicznego niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej, nie można uznać, że Spółka posiada stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski. Z uwagi zatem na fakt, że w analizowanym przypadku nie jest spełnione kryterium stałości prowadzonej działalności na terytorium kraju Wnioskodawca nie posiada w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności. Zatem stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
2017
28
cze

Istota:
W zakresie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski oraz określenia miejsca świadczenia usług.
Fragment:
W celu określenia zatem, czy Spółka posiada na terytorium Polski stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej należy zweryfikować, czy spełnione zostały łącznie następujące warunki: Spółka dysponuje na terytorium Polski zapleczem personalnym (osobowym), Spółka dysponuje na terytorium Polski zapleczem technicznym, zaplecze techniczne i personalne, którym dysponuje Spółka na terytorium Polski umożliwia świadczenie usług w sposób niezależny. W opisanym zdarzeniu przyszłym następujące okoliczności potwierdzają, iż Spółka nie będzie posiadać stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce: nie będzie spełniony warunek odpowiedniej struktury w zakresie zaplecza technicznego z uwagi na: brak filii, przedstawicielstwa czy biura na terytorium Polski, brak maszyn i innych urządzeń niezbędnych do samodzielnego wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski, brak wynajmu jakichkolwiek powierzchni użytkowych w Polsce, brak dostępu do jakichkolwiek powierzchni użytkowych w Polsce, w szczególności Spółka nie będzie posiadała żadnego tytułu prawnego do korzystania z jakichkolwiek pomieszczeń, w których będą przechowywane Towary/Produkty. Spółka nie będzie (...)
2017
18
lut

Istota:
Spełnione są przez Wnioskodawcę kryteria posiadania minimalnego rozmiaru niezależnej działalności charakteryzującej się określonym poziomem stałości, w której będzie miała miejsce obecność zasobów ludzkich i technicznych, koniecznych do prowadzenia działalności gospodarczej podatnika. Tym samym Spółka posiada w Polsce stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.
Fragment:
Co więcej, Wnioskodawca pragnie podkreślić, że czynności, które będą wykonywane na terytorium Polski na zlecenie Spółki będą miały charakter pomocniczy (akcesoryjny) w stosunku do działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę (tj. sprzedaż/dystrybucja towarów) i jako takie nie będą wypełniały znamion działalności gospodarczej. Tym bardziej w stosunku do tych czynności (magazynowanie, przepakowywanie, kompletacja wysyłek, kompletowanie gotowych produktów) nie będzie można mówić o działalności gospodarczej prowadzonej w sposób niezależny. W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, nie można uznać, iż jego działalność na terytorium Polski ma charakter niezależny, co wyklucza możliwość uznania, iż Wnioskodawca posiada stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski. Ad. B. Kryterium odpowiednich zasobów ludzkich i technicznych Aby obecność danego podatnika w innym kraju niż kraj jego siedziby można było uznać za stałe miejsce prowadzenia działalności, to jego zaangażowanie powinno przybrać konkretny wymiar osobowo-rzeczowy. Taka osobowo-rzeczowa struktura w stałym miejscu prowadzenia działalności powinna występować w sposób stały, tzn. powtarzalny i nieprzemijający. Mając na uwadze wskazane orzeczenia ETS należy stwierdzić, iż aby określić, czy na terenie danego kraju znajduje się stałe miejsce prowadzenia działalności danego podatnika, winien on posiadać w tym kraju zarówno personel, jak i zasoby rzeczowe, potrzebne dla samodzielnego wykonywania działalności.
2016
12
lip

Istota:
Należy podzielić zdanie Spółki, że Spółka będzie uprawniona do odliczania podatku VAT naliczonego z faktur otrzymywanych od polskich usługodawców, w zakresie w jakim będą one dotyczyły posiadanego w Polsce „stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej”, bowiem nabywane usługi będą pozostawały w bezpośrednim związku z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi w Polsce (np. odpłatną dostawą towarów na rzecz hurtowni farmaceutycznych), a w niektórych sytuacjach także w pośrednim związku z czynnościami opodatkowanymi (np. obsługa księgowa procesu sprzedaży).
Fragment:
Przedmiotem wątpliwości Spółki jest to, czy w przypadku uznania, że Spółka będzie posiadać na terytorium Polski „ stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej ” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia, Spółce będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z zakupem Usług. W odpowiedzi na postawione pytanie należy stwierdzić, że skoro - jak stwierdzono w niniejszej interpretacji - Spółka posiada na terytorium Polski stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej a Spółka złożyła wniosek o rejestrację dla celów VAT oraz - jak wskazuje Spółka - będzie wykonywać czynności opodatkowane na terytorium Polski (dystrybucja produktów leczniczych na terytorium Polski), to usługi nabywane przez Spółkę na terytorium kraju będą służyły czynnościom opodatkowanym. Wobec tego na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy Spółka będzie posiadała prawo do odliczenia podatku naliczonego od usług nabywanych na terytorium Polski. Zatem należy podzielić zdanie Spółki, że Spółka będzie uprawniona do odliczania podatku VAT naliczonego z faktur otrzymywanych od polskich usługodawców, w zakresie w jakim będą one dotyczyły posiadanego w Polsce „ stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej ”, bowiem nabywane usługi będą pozostawały w bezpośrednim związku z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi w Polsce (np. odpłatną dostawą towarów na rzecz hurtowni farmaceutycznych), a w niektórych sytuacjach także w pośrednim związku z czynnościami opodatkowanymi (np. obsługa księgowa procesu sprzedaży).
2016
16
mar

Istota:
Rozliczenie dostawy towarów oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego od dokonanych zakupów związanych z wykonywaniem czynności opodatkowanych.
Fragment:
W związku z tym Spółka dokonując zakupu towarów w celu ich odsprzedaży na terytorium Polski, pomimo braku miejsca prowadzenia działalności na terytorium Polski posiada status podatnika VAT i w związku z tym jest zobowiązana do rozliczenia podatku VAT we własnym imieniu, poprzez ujęcie i rozliczenie w odpowiednich pozycjach deklaracji, z uzwględnieniem właściwych stawek dla towaru w danej deklaracji podatkowej. Ad. 2. W konsekwencji powyższego, czyli uznania, iż na Spółcę jako podatniku będzie ciążył obowiązek rozliczenia podatku VAT od dostaw na terytorium Polski, zasadne jest uznanie, że podatnik - nierezydent posiada również możliwość odliczenia podatku naliczonego od dokonanych krajowych zakupów towarów związanych z czynnościami opodatkowanymi. Stanowi o tym art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Stosownie do tego artykułu w zakresie, w jakim towary i usługi sa wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Powyższe odnieść należy zarówno do towarów, będących przedmiotem dostawy na terytorium Polski, jak również do zakupów paliwa nabywanego dla potrzeb świadczenia usług transportowych.
2015
22
paź

Istota:
W sytuacji gdy Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, Wnioskodawcy, który świadczy usługi opodatkowane podatkiem VAT na terytorium Polski oraz usługi, które nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT na terytorium Polski przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących nabyć na terytorium Polski towarów i usług związanych z prowadzoną działalnością.
Fragment:
W związku z tym, Spółka dokonując zakupu towarów i usług w celu świadczenia usług na terytorium Polski, pomimo braku miejsca prowadzenia działalności na terytorium Polski, posiada status podatnika VAT i w związku z tym jest obowiązana do rozliczenia podatku VAT we własnym imieniu, poprzez ujęcie i rozliczenie w odpowiednich pozycjach deklaracji, z uwzględnieniem właściwych stawek dla towaru w danej deklaracji podatkowej. Ad. 2. W konsekwencji powyższego, czyli uznania, iż na Spółce jako podatniku będzie ciążył obowiązek rozliczenia podatku VAT od dostaw na terytorium Polski, zasadne jest uznanie, że podatnik - nierezydent posiada również możliwość odliczenia podatku naliczonego od dokonanych krajowych zakupów towarów związanych z czynnościami opodatkowanymi. Stanowi o tym art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Stosownie do tego artykułu w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Powyższe odnieść należy zarówno do zakupu towarów, będących przedmiotem dostawy na terytorium Polski i usług świadczonych na terytorium Polski, jak również do zakupów paliwa nabywanego dla potrzeb świadczenia usług transportowych.
2015
31
lip

Istota:
Czy - w świetle przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego cech Funduszu Wnioskodawcy oraz zasad jego funkcjonowania - działalność (przychody/dochody) Funduszu Wnioskodawcy będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania na terytorium Polski, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 10a updop ?
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy - w świetle przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego cech Funduszu Wnioskodawcy oraz zasad jego funkcjonowania - działalność (przychody/dochody) Funduszu Wnioskodawcy będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania na terytorium Polski, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 10a updop ... Zdaniem Wnioskodawcy: W ocenie Wnioskodawcy, z uwagi na spełnienie przez Fundusz Wnioskodawcy wszystkich przesłanek wynikających z art. 6 ust. 1 pkt 10a updop, działalność Funduszu Wnioskodawcy w Polsce będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania na terytorium Polski. Poniżej Wnioskodawca przedstawia uzasadnienie swojego stanowiska: Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwolnione podmiotowo od podatku dochodowego w Polsce są instytucje wspólnego inwestowania posiadające siedzibę w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które spełniają łącznie następujące warunki: podlegają w państwie, w którym mają siedzibę, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania; wyłącznym przedmiotem ich działalności jest zbiorowe lokowanie środków pieniężnych, zebranych w drodze publicznego lub niepublicznego proponowania nabycia ich tytułów uczestnictwa, w papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego (...)
2012
30
wrz

Istota:
W zakresie możliwości skorzystania z funkcji ochronnej interpretacji przez fundusz cypryjski
Fragment:
Jednak, w ocenie Wnioskodawcy, jeśli Fundusz będzie osiągał na terytorium Polski dochody (przychody) z inwestycji na rynku nieruchomości, to uwzględniając, iż Fundusz będzie spełniał przesłanki wskazane w art. 6 ust. 1 pkt 10a w zw. z art. 6 ust. 3 ustawy o CIT (jak to zostało omówione w stanie faktycznym i uzasadnieniu odpowiedzi na pytanie nr 2), to również w zakresie takiej działalności Fundusz będzie mógł korzystać ze zwolnienia z CIT. Reasumując Wnioskodawca wskazuje, iż w jego ocenie Fundusz, może podlegać ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terytorium Polski w zakresie uzyskiwanych na terytorium Polski dochodów (przychodów) z działalności inwestycyjnej, w tym działalności inwestycyjnej prowadzonej w ramach SKA, posiadania udziałów w Spółkach z o.o., działalności inwestycyjnej w nieruchomości zlokalizowane na terytorium Polski. W związku jednak z wypełnieniem przez Fundusz przesłanek zawartych w art. 6 ust. 1 pkt 10a w zw. z art. 6 ust. 3 ustawy o CIT będzie on korzystał ze zwolnienia z opodatkowania CIT w zakresie inwestycji we wszystkie wyżej wskazane prawa majątkowe. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się: w zakresie pytania oznaczonego nr 1 za prawidłowe, w zakresie pytania oznaczonego nr 2 za nieprawidłowe, w zakresie pytania oznaczonego nr 3 za nieprawidłowe, w zakresie pytania oznaczonego nr 4 za nieprawidłowe, w zakresie pytania oznaczonego nr 5 za nieprawidłowe.
2012
30
wrz

Istota:
Obowiązek rejestracji, wystawianie faktur, składanie deklaracji podatkowych, używanie numeru identyfikacji podatkowej, prawo do odliczenia i zwrotu podatku w związku ze świadczeniem usług na terytorium Polski.
Fragment:
Podatek od niniejszych usług winny rozliczyć podmioty, które je nabywają, tj. podmioty posiadające siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Polski oraz podmioty posiadające siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Polski. Skoro Wnioskodawca nie będzie w stosunku do niniejszych transakcji występował w charakterze polskiego podatnika podatku od towarów i usług dokumentując niniejsze transakcje nie może posługiwać się nadanym mu polskim numerem identyfikacji podatkowej lecz białoruskim numerem identyfikacji podatkowej VAT. Numer identyfikacji podatkowej dla usługobiorców usług transportowych stanowi informację który podmiot jest zobowiązany do rozliczenia podatku VAT. Posłużenie się nadanym Wnioskodawcy polskim numerem identyfikacji podatkowej stanowiłoby dla kontrahentów informację, iż Wnioskodawca świadczy niniejszą usługę jako polski podatnik podatku od towarów i usług. Tak więc jako, że Wnioskodawca dokumentując przedmiotowe usługi winien posługiwać się białoruskim numerem identyfikacji podatkowej nie może używać polskiego numeru identyfikacji podatkowej VAT. Niniejsze potwierdzają przepisy Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE L 347, str. 1, ze zm.), zwanej dalej dyrektywą.
2012
22
sie

Istota:
Opodatkowanie umowy pożyczki w świetle art. 1 ust. 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
Fragment:
Z powyższego przepisu, zdaniem Wnioskodawczyni, można wywnioskować, że umowa pożyczki nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, jeśli łącznie spełnione zostaną dwa warunki, tj. (a) pieniądze stanowiące przedmiot pożyczki znajdują się w chwili zawierania umowy za granicą i (b) umowa zawarta została poza terytorium Polski. Należy zaznaczyć, że umowa pożyczki jest umową konsensualną. Dochodzi do skutku poprzez zgodne oświadczenie woli. O powstaniu obowiązku uiszczenia podatku decyduje, w myśl art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy, moment dokonania czynności cywilnoprawnej. Jeśli zatem w chwili zawierania umowy środki pieniężne stanowiące przedmiot pożyczki znajdowały się poza terytorium Polski obowiązek podatkowy nie powstanie. Podobne stanowisko zajęła Izba Skarbowa w Warszawie w piśmie z dnia 15 stycznia 2008 r. ( IPPB2/436-213/08-3/MZ ) oraz z dnia 9 maja 2008 r. (znak IPPB2/436-48/08-4/MZ ). Reasumując, należy uznać, że skoro zawarcie przez pożyczkobiorcę umowy pożyczki nastąpiło poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i pieniądze będące przedmiotem tej umowy w chwili jej zawarcia znajdowały się za granicami Polski, to taka pożyczka nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z art. 1 ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j.
2012
25
lut
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.