Terytorium Polski | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to terytorium Polski. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
20
paź

Istota:

Brak rozpoznania na terytorium Polski eksportu towarów w związku z planowaną dostawą.

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 17 sierpnia 2018 r. (data wpływu 17 sierpnia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozpoznania na terytorium Polski eksportu towarów w związku z planowaną dostawą - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 17 sierpnia 2018 r. do tutejszego organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozpoznania na terytorium Polski eksportu towarów w związku z planowaną dostawą. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Firma Wnioskodawcy, wpisana w CEIDG, z siedzibą w Polsce, zamierza do końca bieżącego roku podpisać kontrakt eksportowy z odbiorcą z Wietnamu i realizować transakcję jak niżej (dostawa towarów przewidziana w II półroczu 2019 r.): Wnioskodawca podpisuje kontrakt eksportowy z firmą/odbiorcą A z Wietnamu. Kontrakt zawarty na bazie CIF port Haiphong, Wietnam. Wnioskodawca zakupi towar od spółki polskiej B, która wystawi fakturę sprzedaży VAT z 23% podatkiem VAT. Towar ten będzie znajdował się od początku w Niemczech. Miejsce dostawy towaru Niemcy (F. Hamburg). Po przejęciu towaru od spółki B na bazie F. Hamburg, Wnioskodawca zleci firmie spedycyjnej (niemieckiej lub polskiej) dokonanie w imieniu Wnioskodawcy odprawy celnej, zorganizowanie transportu morskiego oraz ubezpieczenia towaru do portu morskiego w Wietnamie.

2017
30
wrz

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie rozpoznania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Fragment:

Informację o miejscu dostawy, a zatem również o tym czy będzie to terytorium Polski oraz sprecyzowanie miejsca, Dostawca otrzymuje dopiero po przywozie ww. towarów na terytorium Polski i dopełnieniu wszelkich związanych z tym formalności. Jak wynika z powyższego, towar w momencie transportu z innego kraju wspólnotowego na terytorium Polski pozostaje własnością Dostawcy. Dopiero po zrealizowaniu wszystkich formalności związanych z przywozem towaru na terytorium Polski (w tym celno-akcyzowych) oraz pozostawieniu go na terytorium Polski w miejscu, w którym Dostawca zamierza go przechowywać, Dostawca będzie podejmował decyzję co do dalszego rozporządzania towarami. Co więcej, z zapisów umownych wynika (wynikać będzie), iż wszelkie ryzyka związane z towarem (w tym jego utratą) będą przechodziły z Dostawcy na Spółkę dopiero w momencie podjęcia decyzji o dokonaniu dostawy towarów przez Dostawcę na rzecz Spółki. Podobnie Spółka będzie pokrywała koszty związane z transportem ww. towarów, ich ubezpieczeniem itp. od miejsca odbioru towarów od Dostawcy. Zgodnie z zapisami umownymi momentem, w którym Dostawca podejmuje decyzję o sprzedaży towaru na rzecz Spółki jest dokonanie przez nią wpłaty całości lub części wynagrodzenia należnego za nabywany przez Spółkę towar oraz informacji o akceptacji tej wpłaty przez Dostawcę.

2017
31
sie

Istota:

Dokonanie przez Wnioskodawcę dostawy towaru znajdującego się na terytorium Polski dla podatnika podającego dla tej transakcji niemiecki numer identyfikacji podatkowej wypełnia przesłankę wynikającą z art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy, której spełnienie przy spełnieniu pozostałych warunków, pozwala na zastosowanie dla takiej dostawy stawki 0%. Jednakże - jak wskazano - Wnioskodawca nie posiada dokumentów, z których wynikałoby, iż powyższe towary zostały wysłane i sprzedane przez S. AB poza granice Polski. Tym samym Wnioskodawca nie może uznać dostawy na rzecz S. AB za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów z zastosowaniem stawki 0%.

Fragment:

(...) terytorium Polski dla celów podatku od towarów i usług oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego – jest prawidłowe , opodatkowania sprzedaży na terytorium Polski – jest nieprawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 23 czerwca 2017 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku rejestracji na terytorium Polski dla celów podatku od towarów i usług, prawa do odliczenia podatku naliczonego oraz opodatkowania sprzedaży na terytorium Polski. Wniosek został uzupełniony w dniu 20 lipca 2017 r. w odpowiedzi na wezwanie z dnia 14 lipca 2017 r. (doręczone w dniu 15 lipca 2017 r.). We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Spółka T. AB z siedzibą w Szwecji dokonała zakupu towarów handlowych od firmy W. Co. LTD (podatnik z Azji). Powyższe towary Wnioskodawca wprowadził na Polski obszar celny (wyładunku towarów dokonano w Gdyni). Od towarów wprowadzonych na Polski obszar celny Wnioskodawca zapłacił podatek VAT. Zapłaty podatku oraz opłat celnych dokonano w Izbie Celnej. Kwota podatku VAT wpłaconego w Organie celnym wyniosła 79.009 zł. Powyższe towary po przekroczeniu granicy zostały na zasadach DDP przetransportowane do magazynu K. w M.

2017
26
sie

Istota:

Nie można zgodzić się ze stanowiskiem zawartym we wniosku, że Spółka nie posiada na terytorium Polski stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Jednocześnie nie można zgodzić się ze stanowiskiem zawartym we wniosku, że w sytuacji gdy Spółka posiada na terytorium Polski stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej jedynie część Usług Nabywanych podlega opodatkowaniu VAT w Polsce.

Fragment:

Równocześnie podnieść należy, że wszystkie wskazane przez Wnioskodawcę Usługi Nabywane związane są z działalnością prowadzoną na terytorium Polski. Zarówno usługa świadczona na podstawie Umowy o Udostępnienie Siedziby („ Wynagrodzenie za Siedzibę ”), jak i usługi świadczone na podstawie Umowy o prowadzenie rachunkowości, tj. prowadzenia rachunkowości Oddziału („ Wynagrodzenie główne ”) oraz prowadzenia dokumentacji pracowniczej („ Wynagrodzenie za płace ”) są niewątpliwie związane z prowadzeniem działalności na terytorium Polski. Zatem wszystkie Usługi Nabywane należy uznać za świadczone dla stałego miejsca działalności gospodarczej Spółki na terytorium Polski. Zatem miejscem świadczenia wszystkich Usług Nabywanych jest Polska. Tym samym wszystkie Usługi Nabywane podlegają opodatkowaniu VAT w Polsce. Zatem nie można zgodzić się ze stanowiskiem zawartym we wniosku, że Spółka nie posiada na terytorium Polski stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Jednocześnie nie można zgodzić się ze stanowiskiem zawartym we wniosku, że w sytuacji gdy Spółka posiada na terytorium Polski stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej jedynie część Usług Nabywanych podlega opodatkowaniu VAT w Polsce. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe.

2017
28
cze

Istota:

Spółka posiada na terytorium Polski zaplecze personalne i techniczne niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej. Nie można jednak uznać, że działalność gospodarcza prowadzona w Polsce ma charakter stały, wyrażony w szczególności jako zamiar podatnika co do prowadzenia działalności z tego miejsca w sposób permanentny/długofalowy. Stałość prowadzonej działalności musi być odnoszona do czynnika czasu, czyli do długości okresu działalności, do jej zamierzonej lub faktycznej powtarzalności i systematyczności. Działalność gospodarcza w danym miejscu musi występować w sposób stały i nieprzemijający. Zamysłem podejmującego działalność gospodarczą na danym terytorium musi towarzyszy zamiar prowadzenia działalności w sposób stały (ciągły, nieprzerwany, regularny, cykliczny). W rozpatrywanej sprawie – jak wskazuje Spółka - dostawa Instalacji nie ma charakteru powtarzalnego, a Spółka nie planuje dokonywania dostaw podobnych Instalacji w Polsce w sposób stały i powtarzalny. Zatem skoro aktywność Spółki w Polsce wiąże się z realizacją tylko jednego, konkretnego przedsięwzięcia gospodarczego, tj. dostawą Instalacji do obróbki produktów wraz z montażem pod klucz oraz pakietem części zamiennych, pomimo posiadania na terytorium Polski zaplecza personalnego i technicznego niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej, nie można uznać, że Spółka posiada stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski.

Fragment:

Zatem skoro aktywność Spółki w Polsce wiąże się z realizacją tylko jednego, konkretnego przedsięwzięcia gospodarczego, tj. dostawą Instalacji do obróbki produktów wraz z montażem pod klucz oraz pakietem części zamiennych, pomimo posiadania na terytorium Polski zaplecza personalnego i technicznego niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej, nie można uznać, że Spółka posiada stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski. Z uwagi zatem na fakt, że w analizowanym przypadku nie jest spełnione kryterium stałości prowadzonej działalności na terytorium kraju Wnioskodawca nie posiada w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności. Zatem stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

2017
18
lut

Istota:

W zakresie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski oraz określenia miejsca świadczenia usług.

Fragment:

W celu określenia zatem, czy Spółka posiada na terytorium Polski stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej należy zweryfikować, czy spełnione zostały łącznie następujące warunki: Spółka dysponuje na terytorium Polski zapleczem personalnym (osobowym), Spółka dysponuje na terytorium Polski zapleczem technicznym, zaplecze techniczne i personalne, którym dysponuje Spółka na terytorium Polski umożliwia świadczenie usług w sposób niezależny. W opisanym zdarzeniu przyszłym następujące okoliczności potwierdzają, iż Spółka nie będzie posiadać stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce: nie będzie spełniony warunek odpowiedniej struktury w zakresie zaplecza technicznego z uwagi na: brak filii, przedstawicielstwa czy biura na terytorium Polski, brak maszyn i innych urządzeń niezbędnych do samodzielnego wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski, brak wynajmu jakichkolwiek powierzchni użytkowych w Polsce, brak dostępu do jakichkolwiek powierzchni użytkowych w Polsce, w szczególności Spółka nie będzie posiadała żadnego tytułu prawnego do korzystania z jakichkolwiek pomieszczeń, w których będą przechowywane Towary/Produkty. Spółka nie będzie (...)

2016
12
lip

Istota:

Spełnione są przez Wnioskodawcę kryteria posiadania minimalnego rozmiaru niezależnej działalności charakteryzującej się określonym poziomem stałości, w której będzie miała miejsce obecność zasobów ludzkich i technicznych, koniecznych do prowadzenia działalności gospodarczej podatnika. Tym samym Spółka posiada w Polsce stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Fragment:

Co więcej, Wnioskodawca pragnie podkreślić, że czynności, które będą wykonywane na terytorium Polski na zlecenie Spółki będą miały charakter pomocniczy (akcesoryjny) w stosunku do działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę (tj. sprzedaż/dystrybucja towarów) i jako takie nie będą wypełniały znamion działalności gospodarczej. Tym bardziej w stosunku do tych czynności (magazynowanie, przepakowywanie, kompletacja wysyłek, kompletowanie gotowych produktów) nie będzie można mówić o działalności gospodarczej prowadzonej w sposób niezależny. W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, nie można uznać, iż jego działalność na terytorium Polski ma charakter niezależny, co wyklucza możliwość uznania, iż Wnioskodawca posiada stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski. Ad. B. Kryterium odpowiednich zasobów ludzkich i technicznych Aby obecność danego podatnika w innym kraju niż kraj jego siedziby można było uznać za stałe miejsce prowadzenia działalności, to jego zaangażowanie powinno przybrać konkretny wymiar osobowo-rzeczowy. Taka osobowo-rzeczowa struktura w stałym miejscu prowadzenia działalności powinna występować w sposób stały, tzn. powtarzalny i nieprzemijający. Mając na uwadze wskazane orzeczenia ETS należy stwierdzić, iż aby określić, czy na terenie danego kraju znajduje się stałe miejsce prowadzenia działalności danego podatnika, winien on posiadać w tym kraju zarówno personel, jak i zasoby rzeczowe, potrzebne dla samodzielnego wykonywania działalności.

2016
16
mar

Istota:

Należy podzielić zdanie Spółki, że Spółka będzie uprawniona do odliczania podatku VAT naliczonego z faktur otrzymywanych od polskich usługodawców, w zakresie w jakim będą one dotyczyły posiadanego w Polsce „stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej”, bowiem nabywane usługi będą pozostawały w bezpośrednim związku z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi w Polsce (np. odpłatną dostawą towarów na rzecz hurtowni farmaceutycznych), a w niektórych sytuacjach także w pośrednim związku z czynnościami opodatkowanymi (np. obsługa księgowa procesu sprzedaży).

Fragment:

Przedmiotem wątpliwości Spółki jest to, czy w przypadku uznania, że Spółka będzie posiadać na terytorium Polski „ stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej ” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia, Spółce będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z zakupem Usług. W odpowiedzi na postawione pytanie należy stwierdzić, że skoro - jak stwierdzono w niniejszej interpretacji - Spółka posiada na terytorium Polski stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej a Spółka złożyła wniosek o rejestrację dla celów VAT oraz - jak wskazuje Spółka - będzie wykonywać czynności opodatkowane na terytorium Polski (dystrybucja produktów leczniczych na terytorium Polski), to usługi nabywane przez Spółkę na terytorium kraju będą służyły czynnościom opodatkowanym. Wobec tego na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy Spółka będzie posiadała prawo do odliczenia podatku naliczonego od usług nabywanych na terytorium Polski. Zatem należy podzielić zdanie Spółki, że Spółka będzie uprawniona do odliczania podatku VAT naliczonego z faktur otrzymywanych od polskich usługodawców, w zakresie w jakim będą one dotyczyły posiadanego w Polsce „ stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej ”, bowiem nabywane usługi będą pozostawały w bezpośrednim związku z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi w Polsce (np. odpłatną dostawą towarów na rzecz hurtowni farmaceutycznych), a w niektórych sytuacjach także w pośrednim związku z czynnościami opodatkowanymi (np. obsługa księgowa procesu sprzedaży).

2015
22
paź

Istota:

Rozliczenie dostawy towarów oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego od dokonanych zakupów związanych z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

Fragment:

W związku z tym Spółka dokonując zakupu towarów w celu ich odsprzedaży na terytorium Polski, pomimo braku miejsca prowadzenia działalności na terytorium Polski posiada status podatnika VAT i w związku z tym jest zobowiązana do rozliczenia podatku VAT we własnym imieniu, poprzez ujęcie i rozliczenie w odpowiednich pozycjach deklaracji, z uzwględnieniem właściwych stawek dla towaru w danej deklaracji podatkowej. Ad. 2. W konsekwencji powyższego, czyli uznania, iż na Spółcę jako podatniku będzie ciążył obowiązek rozliczenia podatku VAT od dostaw na terytorium Polski, zasadne jest uznanie, że podatnik - nierezydent posiada również możliwość odliczenia podatku naliczonego od dokonanych krajowych zakupów towarów związanych z czynnościami opodatkowanymi. Stanowi o tym art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Stosownie do tego artykułu w zakresie, w jakim towary i usługi sa wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Powyższe odnieść należy zarówno do towarów, będących przedmiotem dostawy na terytorium Polski, jak również do zakupów paliwa nabywanego dla potrzeb świadczenia usług transportowych.

2015
31
lip

Istota:

W sytuacji gdy Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, Wnioskodawcy, który świadczy usługi opodatkowane podatkiem VAT na terytorium Polski oraz usługi, które nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT na terytorium Polski przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących nabyć na terytorium Polski towarów i usług związanych z prowadzoną działalnością.

Fragment:

W związku z tym, Spółka dokonując zakupu towarów i usług w celu świadczenia usług na terytorium Polski, pomimo braku miejsca prowadzenia działalności na terytorium Polski, posiada status podatnika VAT i w związku z tym jest obowiązana do rozliczenia podatku VAT we własnym imieniu, poprzez ujęcie i rozliczenie w odpowiednich pozycjach deklaracji, z uwzględnieniem właściwych stawek dla towaru w danej deklaracji podatkowej. Ad. 2. W konsekwencji powyższego, czyli uznania, iż na Spółce jako podatniku będzie ciążył obowiązek rozliczenia podatku VAT od dostaw na terytorium Polski, zasadne jest uznanie, że podatnik - nierezydent posiada również możliwość odliczenia podatku naliczonego od dokonanych krajowych zakupów towarów związanych z czynnościami opodatkowanymi. Stanowi o tym art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Stosownie do tego artykułu w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Powyższe odnieść należy zarówno do zakupu towarów, będących przedmiotem dostawy na terytorium Polski i usług świadczonych na terytorium Polski, jak również do zakupów paliwa nabywanego dla potrzeb świadczenia usług transportowych.