IPPP3/4512-935/15-2/IG | Interpretacja indywidualna

1. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym wywóz Produktów z terytorium Polski do Magazynu Spółki zlokalizowanego na Terytorium Państwa Trzeciego (tj. w ramach pierwszego etapu) podlega opodatkowaniu VAT w Polsce?2. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym sprzedaż Produktów dokonywana na Terytorium Państwa Trzeciego z Magazynu Spółki (tj. w ramach drugiego etapu) podlega VAT w Polsce?3. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym Spółka może odliczyć podatek naliczony VAT w związku z zakupem lub importem materiałów/komponentów służących do wykonania Produktów przeznaczanych do wywozu na Terytorium Państwa Trzeciego celem dokonywania tam ich dalszej sprzedaży z Magazynu Spółki?
IPPP3/4512-935/15-2/IGinterpretacja indywidualna
 1. kontrahent zagraniczny
 2. magazyn
 3. miejsce opodatkowania
 4. miejsce świadczenia
 5. prawo do odliczenia
 6. terytorium państwa trzeciego
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Miejsce świadczenia -> Miejsce świadczenia przy dostawie towarów -> Miejsce dostawy towarów
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 5 listopada 2015 r. (data wpływu 12 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania wywozu towaru z terytorium Polski do magazynu zlokalizowanego na terytorium państwa trzeciego, opodatkowania sprzedaży towarów na terytorium państwa trzeciego oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 listopada 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania wywozu towaru z terytorium Polski do magazynu zlokalizowanego na terytorium państwa trzeciego, opodatkowania sprzedaży towarów na terytorium państwa trzeciego oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

C. (dalej: „Spółka”) prowadzi działalność w branży kosmetycznej. Spółka jest podmiotem włoskim, zarejestrowanym dla celów VAT we Włoszech. Spółka nie posiada siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności w Polsce. Jednakże w związku z dokonywaniem czynności opodatkowanych na terytorium Polski, Spółka jest także zarejestrowana dla celów VAT w Polsce. Na podstawie umowy zawartej z podwykonawcą (dalej: „Podwykonawca”) mającym siedzibę na terytorium Polski, Spółka zleca Podwykonawcy wykonanie usługi na rzeczowym majątku ruchomym, której efektem jest przygotowanie finalnego produktu kosmetycznego (dalej: „Produkt”). Przygotowując Produkt Podwykonawca wykonuje usługi na materiale powierzonym, tj. dokonuje konfekcji polegającej na składaniu materiałów/komponentów powierzonych przez Spółkę, w wyniku czego powstaje gotowy do sprzedaży Produkt wg założeń i instrukcji opracowanych przez Spółkę. Niektóre komponenty (np. klej) nie są powierzane, lecz Podwykonawca kupuje je na własny rachunek. Materiały/komponenty potrzebne do wykonania Produktu, powierzane Podwykonawcy przez Spółkę, Spółka nabywa uprzednio zarówno na terytorium Polski, jak i sprowadza do Polski, m.in. w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (dalej: WNT).

Po wykonaniu Produktów przez Podwykonawcę Spółka zamierza je wywozić na terytorium państwa trzeciego w rozumieniu art. 2 pkt 5 Ustawy VAT, np. do USA (dalej: „Terytorium Państwa Trzeciego”) i tam dokonywać ich sprzedaży na rzecz klientów mających siedzibę na terytorium tego państwa. Dostarczenie Produktu do klienta ma się odbywać w ramach dwóch etapów:

W pierwszym etapie Spółka będzie wywozić towary do własnego lub wynajmowanego od podmiotu zewnętrznego magazynu (zwanego dalej: „Magazynem Spółki”) zlokalizowanego na Terytorium Państwa Trzeciego. Po dostarczeniu Produktów do Magazynu Spółki, będą one tam przez pewien czas przechowywane. Na tym etapie transport towarów będzie się odbywał pomiędzy zakładem Podwykonawcy w Polsce i Magazynem Spółki na Terytorium Państwa Trzeciego.

Po uzgodnieniu szczegółowego terminarza dostaw z klientem, Spółka zamierza sprzedawać Produkty bezpośrednio z ww. Magazynu Spółki do klienta/klientów mającego/mających siedzibę lub placówki handlowe w tym samym kraju gdzie będzie położony Magazyn Spółki.

Spółka będzie ponadto w posiadaniu dokumentów potwierdzających, że Produkty sprzedawane z Magazynu Spółki na Terytorium Państwa Trzeciego powstały z zakupionych w Polsce lub sprowadzonych w ramach WNT do Polski materiałów i komponentów.

Należy zaznaczyć, iż istotne warunki sprzedaży dokonywanej z Magazynu Spółki (m.in. cena, rodzaj, ilość i jakość sprzedawanych Produktów oraz ich finalny wygląd/skład) będą ustalane pomiędzy Spółką a klientem/klientami jeszcze przed wysyłką towarów z terytorium Polski na Terytorium Państwa Trzeciego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym wywóz Produktów z terytorium Polski do Magazynu Spółki zlokalizowanego na Terytorium Państwa Trzeciego (tj. w ramach pierwszego etapu) podlega opodatkowaniu VAT w Polsce...
 2. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym sprzedaż Produktów dokonywana na Terytorium Państwa Trzeciego z Magazynu Spółki (tj. w ramach drugiego etapu) podlega VAT w Polsce...
 3. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym Spółka może odliczyć podatek naliczony VAT w związku z zakupem lub importem materiałów/komponentów służących do wykonania Produktów przeznaczanych do wywozu na Terytorium Państwa Trzeciego celem dokonywania tam ich dalszej sprzedaży z Magazynu Spółki...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad. 1

W sytuacji opisanej w zdarzeniu przyszłym wywóz Produktów z terytorium Polski do Magazynu Spółki zlokalizowanego na Terytorium Państwa Trzeciego (tj. w ramach pierwszego etapu) - nie stanowi sprzedaży ani eksportu w rozumieniu ustawy VAT i tym samym nie podlega opodatkowaniu VAT w Polsce. Zgodnie z art. 2 pkt 8 ustawy VAT, eksport rozumiany jest jako „dostawa towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej przez dostawcę lub na jego rzecz lub nabywcę mającego siedzibę poza terytorium Unii Europejskiej lub na jego rzecz, jeżeli wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej jest potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych”.

Z kolei przez dostawę towarów, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy VAT, rozumie się „przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel”.

Z zestawienia tych dwóch przepisów wynika, że wywóz towarów z Polski do Magazynu Spółki zlokalizowanego na Terytorium Państwa Trzeciego nie stanowi dostawy towarów opodatkowanej VAT, ponieważ temu wywozowi nie towarzyszy przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Po dokonaniu wywozu z terytorium Polski prawo do rozporządzania Produktami jak właściciel przysługuje nadal Spółce. Przemieszczenie Produktów w ramach pierwszego etapu opisanego w zdarzeniu przyszłym nie stanowi zatem dostawy towarów w rozumieniu przepisów VAT. W efekcie, nie może być ono uznane za sprzedaż ani eksport dla celów VAT bez względu na sposób kwalifikacji transakcji na gruncie regulacji celnych. Takie przemieszczenie towarów jest wyłącznie przemieszczeniem wewnętrznym tj. dokonywanym w ramach przedsiębiorstwa Spółki, któremu nie towarzyszy transakcja sprzedaży. Spółka zauważa, iż analogiczne stanowisko wyraził Minister Finansów w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w dniu 17 września 2014 r., sygn. IBPP4/443-278/14/PK.

Ad. 2

W opinii Spółki sprzedaż Produktów dokonana w ramach drugiego etapu z Magazynu Spółki zlokalizowanego na Terytorium Państwa Trzeciego na rzecz odbiorców zlokalizowanych w tym państwie nie jest opodatkowana VAT w Polsce. W takim przypadku miejsce dostawy znajduje się nie tylko poza terytorium Polski ale także poza terytorium Unii Europejskiej. Z tego powodu transakcja dokonywana w ramach drugiego etapu nie będzie podlegała VAT, mimo iż będzie towarzyszyła jej sprzedaż rozumiana jako przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Sprzedaż taka będzie mogła podlegać ewentualnemu opodatkowaniu wyłącznie na Terytorium Państwa Trzeciego, jednak wyłącznie zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym kraju.

Spółka zauważa, iż analogiczne stanowisko wyraził Minister Finansów w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w dniu 17 września 2014 r., sygn. IBPP4/443-278/14/PK.

Ad. 3

Zdaniem Spółki ma ona prawo do odliczenia VAT naliczonego w związku z zakupem lub dokonaniem wewnątrzwspólnotowego nabycia komponentów oraz materiałów powierzanych przez Spółkę Podwykonawcy w celu przygotowania Produktu. Ostatecznie nabyte komponenty i materiały służą wykonaniu czynności sprzedaży na rzecz klientów zlokalizowanych na Terytorium Państwa Trzeciego. Co prawda, sprzedaż dokonywana na rzecz tych klientów jest czynnością nieopodatkowaną VAT w Polsce (z uwagi na miejsce dostawy położone poza terytorium Polski i poza Unią Europejską), to jednak prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT w takim przypadku wynika wprost z przepisów. Zgodnie z art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy VAT „podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami”.

W opinii Spółki, gdyby sprzedaż Produktów nastąpiła na terytorium Polski, podatek naliczony w związku z czynnościami opisanymi powyżej mógłby zostać przez Spółkę odliczony. Zakupione lub sprowadzone do Polski w ramach WNT towary byłyby bowiem wykorzystane do wykonania czynności opodatkowanych VAT. Jak zaznaczono w opisie zdarzenia przyszłego, Spółka będzie w posiadaniu dokumentów, z których wynikać będzie związek pomiędzy zakupem / wewnątrzwspólnotowym nabyciem materiałów i komponentów a transakcją sprzedaży Produktów dokonywaną w ramach etapu drugiego na Terytorium Państwa Trzeciego. Produkty sprzedawane w ramach drugiego etapu na Terytorium Państwa Trzeciego zostaną bowiem wcześniej wykonane przez Podwykonawcę z materiałów/komponentów zakupionych w Polsce lub sprowadzonych do Polski przez Spółkę w ramach WNT.

Spółka zauważa, iż analogiczne stanowisko wyraził Minister Finansów w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w dniu 17 września 2014 r., sygn. IBPP4/443-278/14/PK.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem”, podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Powyższy katalog ma charakter zamknięty. Czynności, które nie zostały wskazane w powyższym katalogu nie podlegają opodatkowaniu VAT.

Stosownie do przepisu art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Przez towary - w myśl art. 2 pkt 6 ustawy - rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Natomiast sprzedaż to odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (art. 2 pkt 22).

Zgodnie z art. 2 pkt 8 ustawy, ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o eksporcie towarów - rozumie się przez to dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej przez:

 1. dostawcę lub na jego rzecz, lub
 2. nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz, z wyłączeniem towarów wywożonych przez samego nabywcę do celów wyposażenia lub zaopatrzenia statków rekreacyjnych oraz turystycznych statków powietrznych lub innych środków transportu służących do celów prywatnych

- jeżeli wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej jest potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych.

Regulacje dotyczące tzw. miejsca świadczenia przy dostawie towarów, zostały zawarte w art. 22 ustawy.

Miejsce świadczenia (opodatkowania) przy dostawie towarów uzależnione jest od sposobu, w jaki realizowana jest dostawa.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, miejscem dostawy towarów jest w przypadku:

 1. towarów wysyłanych lub transportowanych przez dokonującego ich dostawy, ich nabywcę lub przez osobę trzecią - miejsce, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy;
 2. towarów niewysyłanych ani nietransportowanych - miejsce, w którym towary znajdują się w momencie dostawy.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast zgodnie z art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy, podatnik ma również prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność w branży kosmetycznej. Spółka jest podmiotem włoskim, zarejestrowanym dla celów VAT we Włoszech. Spółka nie posiada siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności w Polsce. Jednakże w związku z dokonywaniem czynności opodatkowanych na terytorium Polski, Spółka jest także zarejestrowana dla celów VAT w Polsce. Na podstawie umowy zawartej z podwykonawcą mającym siedzibę na terytorium Polski, Spółka zleca Podwykonawcy wykonanie usługi na rzeczowym majątku ruchomym, której efektem jest przygotowanie finalnego produktu kosmetycznego. Przygotowując Produkt Podwykonawca wykonuje usługi na materiale powierzonym, tj. dokonuje konfekcji polegającej na składaniu materiałów/komponentów powierzonych przez Spółkę, w wyniku czego powstaje gotowy do sprzedaży Produkt wg założeń i instrukcji opracowanych przez Spółkę. Niektóre komponenty (np. klej) nie są powierzane, lecz Podwykonawca kupuje je na własny rachunek. Materiały/komponenty potrzebne do wykonania Produktu, powierzane Podwykonawcy przez Spółkę, Spółka nabywa uprzednio zarówno na terytorium Polski, jak i sprowadza do Polski, m.in. w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Po wykonaniu Produktów przez Podwykonawcę Spółka zamierza je wywozić na terytorium państwa trzeciego w rozumieniu art. 2 pkt 5 Ustawy VAT, np. do USA i tam dokonywać ich sprzedaży na rzecz klientów mających siedzibę na terytorium tego państwa. Dostarczenie Produktu do klienta ma się odbywać w ramach dwóch etapów.

W pierwszym etapie Spółka będzie wywozić towary do własnego lub wynajmowanego od podmiotu zewnętrznego magazynu zlokalizowanego na Terytorium Państwa Trzeciego. Po dostarczeniu Produktów do Magazynu Spółki, będą one tam przez pewien czas przechowywane. Na tym etapie transport towarów będzie się odbywał pomiędzy zakładem Podwykonawcy w Polsce i Magazynem Spółki na Terytorium Państwa Trzeciego.

Po uzgodnieniu szczegółowego terminarza dostaw z klientem, Spółka zamierza sprzedawać Produkty bezpośrednio z ww. Magazynu Spółki do klienta/klientów mającego/mających siedzibę lub placówki handlowe w tym samym kraju gdzie będzie położony Magazyn Spółki.

Spółka będzie ponadto w posiadaniu dokumentów potwierdzających, że Produkty sprzedawane z Magazynu Spółki na Terytorium Państwa Trzeciego powstały z zakupionych w Polsce lub sprowadzonych w ramach WNT do Polski materiałów i komponentów.

Należy zaznaczyć, iż istotne warunki sprzedaży dokonywanej z Magazynu Spółki (m.in. cena, rodzaj, ilość i jakość sprzedawanych Produktów oraz ich finalny wygląd/skład) będą ustalane pomiędzy Spółką a klientem/klientami jeszcze przed wysyłką towarów z terytorium Polski na Terytorium Państwa Trzeciego.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego czy w opisanym zdarzeniu przyszłym wywóz Produktów z terytorium Polski do Magazynu Spółki zlokalizowanego na Terytorium Państwa Trzeciego w ramach pierwszego etapu podlega opodatkowaniu VAT w Polsce, czy sprzedaż Produktów dokonywana na Terytorium Państwa Trzeciego z Magazynu Spółki w ramach drugiego etapu podlega opodatkowaniu w Polsce, oraz czy Spółka może odliczyć podatek naliczony w związku z zakupem lub importem materiałów/komponentów służących do wykonania Produktów przeznaczanych do wywozu na Terytorium Państwa Trzeciego celem dokonywania tam ich dalszej sprzedaży z Magazynu Spółki.

Odnosząc się do opisanej sytuacji i obowiązujących w tym zakresie przepisów należy zauważyć, że aby daną czynność uznać za eksport towarów muszą zostać spełnione łącznie następujące przesłanki:

 1. ma miejsce dostawa towarów czyli czynność określona w art. 7 ustawy o VAT,
 2. w konsekwencji tej czynności, dochodzi do wywozu towaru z terytorium Polski poza terytorium Unii Europejskiej przez dostawcę lub na jego rzecz (eksport bezpośredni), lub przez nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz (eksport pośredni),
 3. wywóz towaru musi być potwierdzony przez urząd celny w przepisach celnych.

Mając zatem na uwadze opis sprawy, należy stwierdzić, że wywóz własnych towarów do magazynu Spółki na Terytorium Kraju Trzeciego, w którym będą one jakiś czas przechowywane, nie stanowi sprzedaży ani eksportu towaru w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Na tym etapie transport towarów będzie się odbywał pomiędzy zakładem Podwykonawcy w Polsce i Magazynem Spółki na Terytorium Państwa Trzeciego. Na tym etapie nie dojdzie do transakcji sprzedaży ani eksportu towarów opodatkowanej w Polsce, gdyż wywozowi towarów nie będzie towarzyszyło przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Towary na tym etapie cały czas będą własnością Strony. Takie przemieszczenie towarów jest wyłącznie przemieszczeniem wewnętrznym tj. dokonywanym w ramach przedsiębiorstwa Spółki, któremu nie towarzyszy transakcja sprzedaży.

Towary znajdujące się w magazynie w Kraju Trzecim po uzgodnieniu szczegółowego terminarza dostaw z klientem, będą sprzedawane bezpośrednio z ww. Magazynu Spółki do klienta/klientów mającego/mających siedzibę lub placówki handlowe w tym samym kraju gdzie będzie położony Magazyn Spółki.

Zatem w niniejszej sprawie do dostawy towarów (w myśl art. 7 ust. 1 ustawy) dojdzie dopiero na terytorium państwa trzeciego.

W tym miejscu należy wskazać, że podatek od towarów i usług jest podatkiem o charakterze terytorialnym. Opodatkowaniu w danym państwie podlegają tylko te czynności, które zostaną wykonane w danym państwie, a ściślej te czynności, które zostaną uznane za wykonane w danym miejscu. W tym wypadku określenie miejsca świadczenia determinuje miejsce opodatkowania. Określenie miejsca świadczenia jest szczególnie istotne w przypadku dostawy towarów, która odbywa się pomiędzy podmiotami z różnych państw. Miejsce świadczenia wskazuje jednocześnie państwo, w którym dana czynność winna zostać opodatkowana.

Mając na uwadze powołane przepisy oraz przedstawiony we wniosku opis sprawy stwierdzić należy, że w sprawie dojdzie do dostawy towarów, o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy.

Wobec powyższego, miejscem dostawy towarów, które będą sprzedawane przez Wnioskodawcę na terytorium Kraju Trzeciego, stosownie do przepisu art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy, będzie miejsce, w którym towary znajdą się w momencie dostawy, czyli terytorium Kraju Trzeciego. Tym samym, sprzedaż dokonana przez Wnioskodawcę na rzecz klientów z Kraju Trzeciego nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce lecz w Kraju Trzecim gdzie transakcja zostanie zrealizowana.

Zatem do dostawy towarów na terytorium Kraju Trzeciego nie będą miały zastosowania przepisy ustawy o podatku od towarów i usług a sprzedaż ta podlegać będzie przepisom państwa, na terenie którego będzie ona miała miejsce.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, w kwestii braku opodatkowania dostawy towarów w Polsce - w ramach pierwszego i drugiego etapu – (pytanie 1 i 2), jest prawidłowe.

Z cytowanego wcześniej art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy wynika, że podatnik ma również prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami

Wnioskodawca wskazał, że gdyby sprzedaż towarów wysyłanych do magazynu w Kraju Trzecim odbywała się w Polsce, przysługiwałoby Wnioskodawcy prawo do odliczenia podatku naliczonego od dokonywanych zakupów materiałów/komponentów. Wnioskodawca będzie także posiadał dokumenty, z których jednoznacznie będzie wynikać związek podatku naliczonego z czynnościami wykonywanymi na terenie Kraju Trzeciego.

Zatem w opisanym zdarzeniu przyszłym Spółka może odliczyć podatek naliczony VAT w związku z zakupem bądź importem materiałów/komponentów służących do wykonania Produktów przeznaczonych do wywozu na Terytorium Państwa Trzeciego celem dokonania tam ich dalszej sprzedaży z Magazynu Spółki.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy dotyczące prawa do odliczenia podatku naliczonego (pytanie 3) na podstawie art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy - jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP4/443-278/14/PK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.