Terytorium państwa trzeciego | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to terytorium państwa trzeciego. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
24
lut

Istota:

1. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym wywóz Produktów z terytorium Polski do Magazynu Spółki zlokalizowanego na Terytorium Państwa Trzeciego (tj. w ramach pierwszego etapu) podlega opodatkowaniu VAT w Polsce?2. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym sprzedaż Produktów dokonywana na Terytorium Państwa Trzeciego z Magazynu Spółki (tj. w ramach drugiego etapu) podlega VAT w Polsce?3. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym Spółka może odliczyć podatek naliczony VAT w związku z zakupem lub importem materiałów/komponentów służących do wykonania Produktów przeznaczanych do wywozu na Terytorium Państwa Trzeciego celem dokonywania tam ich dalszej sprzedaży z Magazynu Spółki?

Fragment:

Spółka będzie ponadto w posiadaniu dokumentów potwierdzających, że Produkty sprzedawane z Magazynu Spółki na Terytorium Państwa Trzeciego powstały z zakupionych w Polsce lub sprowadzonych w ramach WNT do Polski materiałów i komponentów. Należy zaznaczyć, iż istotne warunki sprzedaży dokonywanej z Magazynu Spółki (m.in. cena, rodzaj, ilość i jakość sprzedawanych Produktów oraz ich finalny wygląd/skład) będą ustalane pomiędzy Spółką a klientem/klientami jeszcze przed wysyłką towarów z terytorium Polski na Terytorium Państwa Trzeciego. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego czy w opisanym zdarzeniu przyszłym wywóz Produktów z terytorium Polski do Magazynu Spółki zlokalizowanego na Terytorium Państwa Trzeciego w ramach pierwszego etapu podlega opodatkowaniu VAT w Polsce, czy sprzedaż Produktów dokonywana na Terytorium Państwa Trzeciego z Magazynu Spółki w ramach drugiego etapu podlega opodatkowaniu w Polsce, oraz czy Spółka może odliczyć podatek naliczony w związku z zakupem lub importem materiałów/komponentów służących do wykonania Produktów przeznaczanych do wywozu na Terytorium Państwa Trzeciego celem dokonywania tam ich dalszej sprzedaży z Magazynu Spółki. Odnosząc się do opisanej sytuacji i obowiązujących w tym zakresie przepisów (...)

2013
27
lut

Istota:

Obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług z tytułu przemieszczenia samochodu z innego państwa członkowskiego uprzednio tam zaimportowanego.

Fragment:

Natomiast przez terytorium państwa trzeciego, rozumie się terytorium państwa niewchodzącego w skład terytorium Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem art. 2a ust. 1 i 3 (art. 2 pkt 5 ustawy). Wskazać należy, iż art. 2 pkt 7 ustawy zawiera definicję importu, za który uznaje się przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju. Należy zaznaczyć, że tylko wtedy, gdy określona procedura celna zostanie zakończona na terytorium Polski, wystąpi import towarów na terytorium kraju (art. 36 ust. 1 ustawy). W przypadku, gdy przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego następuje na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, nie dochodzi do importu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. W myśl art. 9 ust. 1 ustawy, przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

2012
27
wrz

Istota:

Zasadność składania wniosku VAT-24 i wydania przez urząd skarbowy zaświadczenia VAT-25 w sytuacji zakupu samochodu osobowego na terytorium państwa trzeciego

Fragment:

Wskazać należy, iż art. 2 pkt 7 ww. ustawy o podatku od towarów i usług zawiera definicję importu, za który uznaje się przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju. Należy jednak zaznaczyć, że tylko wtedy, gdy określona procedura celna zostanie zakończona na terytorium Polski, wystąpi import towarów na terytorium kraju (art. 36 ust. 1 ustawy). Jeśli natomiast procedura celna zostanie zakończona na terytorium innego państwa członkowskiego, import będzie dokonany w tym państwie. W przypadku, gdy przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego następuje na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, nie dochodzi do importu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Jak wynika z wniosku Wnioskodawca dokonał w Niemczech zgłoszenia samochodu do odprawy celnej. Zatem na terytorium Niemiec dokonał importu, co oznacza że przedmiotowy samochód został dopuszczony do wolnego obrotu na terytorium Unii Europejskiej. W myśl art. 9 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

2012
26
sty

Istota:

VAT-25 w sytuacji zakupu samochodu osobowego na terytorium państwa trzeciego

Fragment:

Wobec powyższego zauważyć trzeba, iż art. 2 pkt 7 ustawy zawiera definicję importu, za który uznaje się przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju. Należy jednak zaznaczyć, że tylko wtedy, gdy określona procedura celna zostanie zakończona na terytorium Polski, będziemy mieli do czynienia z importem towarów na terytorium kraju (art. 36 ust. 1 ustawy). Jeśli natomiast procedura celna zostanie zakończona na terytorium innego państwa członkowskiego, import będzie dokonany w tym państwie. W przypadku, gdy przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego następuje na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, nie dochodzi do importu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Jak wynika z wniosku Wnioskodawca dokonał w Niemczech zgłoszenia samochodu do odprawy celnej. Zatem na terytorium Niemiec dokonał importu, co oznacza że przedmiotowy samochód został dopuszczony do wolnego obrotu na terytorium Unii Europejskiej. Z kolei w myśl art. 9 ust. 1 ustawy przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

2011
1
maj

Istota:

W przedstawionej sytuacji ma miejsce import, na terytorium Polski, towarów przywiezionych spoza Wspólnoty, zaś importerem, jako wprowadzającym towary z terytorium państwa trzeciego na terytorium Wspólnoty (Polski) jest Wnioskodawca.

Fragment:

Natomiast przez import towarów, zgodnie z art. 2 pkt 7 cyt. ustawy rozumie się przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju. Przez terytorium państwa trzeciego należy rozumieć terytorium nie wchodzące w skład Wspólnoty, natomiast przez terytorium kraju należy rozumieć terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Takie zdefiniowanie importu towarów kładzie nacisk przede wszystkim na czynność faktyczną, czyli przywóz towaru; dla zaistnienia importu nie ma znaczenia cel przywozu, stosunek prawny, w ramach którego dokonano przywozu. Jeśli towar został faktycznie przywieziony, to miał miejsce import. W sytuacji, gdy towar został dostarczony Podatnikowi na terytorium kraju, bezpośrednio z kraju trzeciego, tj. w tym przypadku Tajwanu, a Wnioskodawca dokonał uiszczenia wymaganych należności celnych oraz podatkowych uzyskując dokument odprawy celnej SAD – to transakcja taka będzie importem towarów. Fakt, iż firma łotewska wystawiła fakturę nie czyni z tej transakcji nabycia wewnątrzwspólnotowego. Import towarów jest bowiem czynnością faktycznego ich przywozu, niezależnie od istnienia tytułu prawnego. Zatem opisana sytuacja odpowiada ustawowym warunkom importu towarów. Reasumując w przedstawionej sytuacji ma miejsce import, na terytorium Polski, towarów przywiezionych spoza Wspólnoty, zaś importerem, jako wprowadzającym towary z terytorium państwa trzeciego na terytorium Wspólnoty (Polski) jest Wnioskodawca.

2011
1
kwi

Istota:

Czy sprzedaż oprogramowania komputerowego drogą elektroniczną na rzecz odbiorcy z terytorium USA podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium Polski.

Fragment:

Stosownie do tego przepisu w przypadku gdy usługi, o których mowa w ust. 4 (tj. m.in. usługi elektroniczne), są świadczone na rzecz osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego, miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania. Mając na uwadze powyższe, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga stwierdza, że dostawa usługi elektronicznej (oprogramowania komputerowego) na rzecz podmiotu posiadającego siedzibę na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium Polski. Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego na dzień zaistnienia zdarzenia i nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia zgodnie z art. 14b § 1 i 2 powołanej ustawy Ordynacja podatkowa.

2011
1
kwi

Istota:

Czy usługi doradcze świadczone na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium państwa trzeciego (Jersey) podlegają opodatkowaniu na terytorium Polski?

Fragment:

Czy usługi opisane we wniosku świadczone przez Wnioskodawcę na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium państwa trzeciego (Jersey) podlegają opodatkowaniu na terytorium Polski? 2. Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od importowanych lub nabytych towarów lub usług dotyczącego usług świadczonych poza terytorium kraju? Istnieje związek odliczonego podatku z tymi czynnościami. 3. Czy Wnioskodawcy przysługuje zwrot bezpośredni podatku VAT w terminie podstawowym 60 dni od dnia złożenia rozliczenia, w przypadku, gdy Wnioskodawca nie dokonuje na terytorium Polski dostaw opodatkowanych, natomiast wykazuje podatek naliczony związany z dostawami towarów i świadczeniem usług na terytorium państwa trzeciego (Jersey)? Czy występowanie przez Spółkę o zwrot bezpośredni podatku VAT w terminie podstawowym wymaga dołączenia do rozliczenia podatku VAT za dany okres umotywowanego wniosku? Zdaniem Spółki odpowiedź na pierwsze pytanie (będące przedmiotem niniejszego postanowienia) powinna być przecząca, ponieważ usługi opisane we wniosku mieszczą się wśród usług wymienionych w art. 27 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług. Po przeanalizowaniu przedstawionego we wniosku stanu faktycznego w zakresie pierwszej spośród (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od importowanych lub nabytych towarów lub usług dotyczącego usług świadczonych poza terytorium kraju?

Fragment:

Czy usługi opisane we wniosku świadczone przez Wnioskodawcę na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium państwa trzeciego (Jersey) podlegają opodatkowaniu na terytorium Polski? 2. Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od importowanych lub nabytych towarów lub usług dotyczącego usług świadczonych poza terytorium kraju? Istnieje związek odliczonego podatku z tymi czynnościami. 3. Czy Wnioskodawcy przysługuje zwrot bezpośredni podatku VAT w terminie podstawowym 60 dni od dnia złożenia rozliczenia, w przypadku, gdy Wnioskodawca nie dokonuje na terytorium Polski dostaw opodatkowanych, natomiast wykazuje podatek naliczony związany z dostawami towarów i świadczeniem usług na terytorium państwa trzeciego (Jersey)? Czy występowanie przez Spółkę o zwrot bezpośredni podatku VAT w terminie podstawowym wymaga dołączenia do rozliczenia podatku VAT za dany okres umotywowanego wniosku? Zdaniem Spółki odpowiedź na drugie pytanie (będące przedmiotem niniejszego postanowienia) powinna być twierdząca w związku z brzmieniem art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Po przeanalizowaniu przedstawionego we wniosku stanu faktycznego w zakresie drugiej spośród wymienionych wyżej kwestii (pozostałe pytania rozpatrzono (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy w przypadku, gdy importowane przez nią na terytorium Wspólnoty towary są odprawiane za pośrednictwem przedstawiciela podatkowego w Niemczech, a następnie dostarczane bezpośrednio na terytorium państwa trzeciego, transakcji takiej nie należy ujmować w ewidencji i deklaracji dla podatku od towarów i usług

Fragment:

Zgodnie z art. 2 pkt 7 ustawy przez import towarów rozumie się przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego (a więc nienależącego do Wspólnoty) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z pkt 8 tego artykułu przez eksport towarów rozumie się potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych wywóz towarów z terytorium kraju ( tj. Polski w myśl art. 2 pkt 1 ustawy) poza terytorium Wspólnoty w wykonaniu czynności określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-4, jeżeli wywóz jest dokonany przez dostawcę lub na jego jego rzecz, lub nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju, lub na jego rzecz W przypadku więc gdy przywóz towarów z państwa trzeciego następuje na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego Wspólnoty, na którym dokonywana jest ich ostateczna odprawa celna, nie dochodzi do importu towarów w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług. Dokonywana następnie z terytorium tego innego państwa członkowskiego dostawa tych towarów bezpośrednio do odbiorcy z kraju trzeciego nie stanowi również eksportu towarów w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług. W rezultacie czynność taka pozostaje poza przedmiotowym zakresem opodatkowania i jest obojętna z punktu widzenia podatku od towarów i usług. Jako taka nie powinna być więc uwzględniana przez podatnika w rozliczeniach z tytułu tego podatku. O tym, na terytorium jakiego państwa winna ona zostać przez Stronę rozliczona, rozstrzygają natomiast przepisy o miejscu świadczenia ( vide art. 22 i nast. ustawy). Rozliczenie winno zostać dokonane w oparciu o przepisy wewnętrzne tego państwa.

2011
1
kwi

Istota:

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Strona - poprzez swoją jednostkę organizacyjną - świadczy na rzecz zagranicznych spółek z grupy - zlokalizowanych zarówno na terytorium innych państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej, jak i poza Wspólnotą, kompleksowe usługi w zakresie projektowania i tworzenia oprogramowania, tworzenia kompleksowych rozwiązań związanych z oprogramowaniem, dostarczania komponentów produktów już istniejących i wykorzystywanych na rynku, opracowywania prototypów określonego rodzaju oprogramowania, certyfikowania programów, związane z usługami wdrożeniowymi, wsparcia oprogramowania, technicznej prezentacji oraz demonstracji produktu, doradztwa w zakresie systemów i problemów technicznych. Zdaniem Strony, potwierdzonym załączoną do wniosku opinią klasyfikacyjną Urzędu Skarbowego w Łodzi z dnia 20.12.2005r. nr OK-5672/KU-7177/2005, wymienione usługi mieszczą się w grupowaniu 72.2 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) "Usługi w zakresie oprogramowania".
W związku z powyższym Strona wniosła o potwierdzenie, iż w świetle art. 27 ust. 3 i 4 w związku z art. 8 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług ww. usługi w zakresie oprogramowania podlegają opodatkowaniu VAT na terytorium państw, w których zlokalizowane są zagraniczne spółki grupy, a tym samym nie podlegają opodatkowaniu na terytorium Polski.

Fragment:

Nr 54, poz. 535 ze zm.) w przypadku gdy usługi, o których mowa w ust. 4, są świadczone na rzecz: osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego, lub podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania. Na podstawie art. 27 ust. 4 pkt 3 ustawy przepis ust. 3 stosuje się m. in. do usług w zakresie oprogramowania klasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 72.2. Natomiast w myśl art. 8 ust. 3 ustawy usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są - z wyjątkiem usług elektronicznych zdefiniowanych w art. 2 pkt 26 ustawy - identyfikowane dla potrzeb podatku od towarów i usług za pomocą tych klasyfikacji. Biorąc powyższe pod uwagę w przedstawionym stanie faktycznym potwierdzić należy, iż miejscem świadczenia, a co za tym idzie i opodatkowania opisanych usług wykonywanych przez Stronę na rzecz zagranicznych spółek grupy jest miejsce, gdzie spółki te posiadają siedzibę, tj. terytorium innego państwa członkowskiego Wspólnoty Europejskiej lub państwa trzeciego, względnie stałe miejsce prowadzenia przez nie działalności, jeśli usługi te są dla tego miejsca świadczone.