Terytorium państwa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to terytorium państwa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
17
gru

Istota:

1. Czy dokonywanie dostawy na zasadach opisanych powyżej stanowić będzie dla Sprzedawcy eksport towarów (pośredni)?
2. Czy Sprzedawca będzie uprawniony do zastosowania stawki 0% do dostaw/y na zasadach opisanych w zdarzeniu?

Fragment:

Z opisu sprawy wynika, że nastąpił wywóz towaru z terytorium kraju na terytorium państwa trzeciego. Wnioskodawca otrzymał dokument potwierdzający wywóz w lipcu 2016r. (22 lipca 2016r.). W otrzymanym dok. IE 599 znajduje się dokładny opis towaru. Zatem w analizowanej sprawie, w związku z otrzymaniem dokumentu IE 599 w lipcu 2016r., zaistniały okoliczności uprawniające Wnioskodawcę do zastosowania dla opisanej transakcji 0% stawki podatku VAT. Mając na względzie wyżej powołane przepisy prawa oraz przedstawione okoliczności sprawy, stanowisko Wnioskodawcy, że dokonane przez niego dostawy będą stanowiły dla niego eksport towarów (eksport pośredni) oraz, że będzie uprawniony do zastosowania stawki podatku VAT 0% na podstawie otrzymanego potwierdzenia wywozu towaru (IE 599) jest prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Nadmienia się, że niniejsza interpretacja indywidualna traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego. Ponadto tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących (...)

2013
18
gru

Istota:

Spółka zwraca się z pytaniem, czy prawidłowe jest ustalenie miejsca świadczenia usług i wystawienia dokumentu sprzedaży usług w następujący sposób: Miejscem świadczenia usług w niniejszym stanie faktycznym jest miejsce w którym usługobiorca posiada siedzibę – w tym przypadku Niemcy. Z tytułu wykonanej usługi spółka „X” wystawia 3 faktury - „invoice" w walucie EURO niepodlegające polskiemu podatkowi od towarów i usług (pierwsza: segregacja palet -rozładunek i weryfikacja; druga: usługa naprawy palet; trzecia: usługa transportowa).

Fragment:

Przepis powyższy stosuje się odpowiednio do dostawy towarów lub świadczenia usług, dokonywanych przez podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni lub zwolnieni, jeżeli miejscem opodatkowania tych czynności jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju lub terytorium państwa trzeciego i dla tych czynności podatnicy ci nie są zidentyfikowani dla podatku od wartości dodanej lub - w przypadku terytorium państwa trzeciego - podatku o podobnym charakterze. Kwestię wystawiania faktur reguluje rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług z dnia 28 marca 2011r. (Dz.U. Nr 68, poz. 360 ze zm.). Zgodnie z § 5 ust. 1, ust. 2 pkt 5 i ust. 4 pkt 5 tego rozporządzenia faktura powinna zawierać: datę jej wystawienia; kolejny numer, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę; imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy; numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany dla podatku, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 11 lit. a; numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem (...)

2012
24
paź

Istota:

W zakresie braku obowiązku rozliczenia podatku od towarów i usług na terytorium Polski z tytułu sprzedaży gazu na terytorium Białorusi.

Fragment:

Zgodnie z art. 2 pkt 7 ustawy, przez import rozumie się przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju. Z kolei w art. 9 ust. 1 ww. ustawy przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz. Zgodnie zaś z przepisem art. 2 pkt 1 i pkt 4 ww. ustawy przez terytorium kraju rozumie się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 2a, zaś przez terytorium państwa członkowskiego rozumie się terytorium Państwa wchodzącego w skład terytorium Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem art. 2a. W przedstawionym zdarzeniu przyszłym, Wnioskodawca podaje, że zamierza wdrożyć nowy model sprzedaży towaru, który zakupuje od białoruskiego kontrahenta, tzn. ma zamiar sprzedawać go bezpośrednio na terytorium Białorusi. Towar sprzedawany będzie nabywcom mającym siedzibę na terytorium Polski i/lub nabywcom niemającym siedziby na terytorium Polski, zarówno na terenie Unii Europejskiej jaki poza Unią Europejską.

2012
7
kwi

Istota:

W zakresie miejsca świadczenia usług transportu ropy naftowej, będącego częścią transportu międzynarodowego

Fragment:

Nr 134, poz. 780), stwierdza się, że miejscem świadczenia usług transportu towarów na rzecz podatnika posiadającego na terytorium państwa trzeciego siedzibę działalności gospodarczej, stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, dla którego są świadczone te usługi, a w przypadku braku takiej siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej posiadającego na terytorium państwa trzeciego stałe miejsce zamieszkania albo zwykłe miejsce pobytu, jeżeli transport ten jest wykonywany w całości na terytorium kraju, jest terytorium kraju. Zmiana ta miała przede wszystkim na celu kompleksowe uregulowanie miejsca świadczenia usług transportu towarów. Z powyższych przepisów wynika, że w przypadku gdy transport towarów odbywa się w całości na terytorium Polski oraz usługi transportowe są świadczone na rzecz podatnika posiadającego na terytorium państwa nienależącego do Unii Europejskiej siedzibę działalności gospodarczej, miejscem świadczenia tych usług jest Polska. Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że transport, który świadczy Wnioskodawca w każdym z czterech przypadków przedstawionych powyżej, jest częścią transportu, który nie przebiega tylko na terytorium kraju, lecz stanowi cześć transportu międzynarodowego.

2011
1
wrz

Istota:

Opodatkowanie, dokumentowanie i wykazanie w deklaracji podatkowej usług na ruchomym majątku rzeczowym, wykonywanych na rzecz kontrahenta z Niemiec.

Fragment:

Wobec powyższego oba warunki zawarte w art. 28 ust. 7 i 8 ustawy będą spełnione, jeżeli usługodawca świadczyć będzie usługi dla nabywcy, który podał mu numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium państwa członkowskiego, na którym usługi są wykonywane oraz gdy towary po wykonaniu tych usług zostaną wywiezione poza terytorium kraju (w terminie 90 dni od wykonania na nich usług). W myśl art. 106 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do dostawy towarów lub świadczenia usług, dokonywanych przez podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni lub zwolnieni, jeżeli miejscem opodatkowania tych czynności jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju lub terytorium państwa trzeciego i dla tych czynności podatnicy ci nie są zidentyfikowani dla podatku od wartości dodanej lub – w przypadku terytorium państwa trzeciego – podatku o podobnym charakterze (art. 106 ust. 2 ustawy). Stosownie do regulacji § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.

2011
1
wrz

Istota:

Ustalenie miejsca świadczenia usług odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Fragment:

Przepis ust. 1 powołanego wyżej artykułu stosuje się odpowiednio do dostawy towarów lub świadczenia usług, dokonywanych przez podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni lub zwolnieni, jeżeli miejscem opodatkowania tych czynności jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju lub terytorium państwa trzeciego i dla tych czynności podatnicy ci nie są zidentyfikowani dla podatku od wartości dodanej lub - w przypadku terytorium państwa trzeciego - podatku o podobnym charakterze (art. 106 ust. 2 ustawy). Stosownie do § 25 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2008 r. Nr 212, poz. 1337 ze zm.), przepisy § 5, 7-21 i 24 stosuje się odpowiednio do faktur stwierdzających dokonanie dostawy towarów lub świadczenia usług, dla których miejscem opodatkowania jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju lub terytorium państwa trzeciego, jeżeli dla tych czynności podatnicy wystawiający fakturę nie są zidentyfikowani dla podatku od wartości dodanej lub - w przypadku terytorium państwa trzeciego - podatku o podobnym charakterze. Zgodnie z ust. 2 i 3 powołanego paragrafu, faktury, o których mowa w ust. 1, powinny zawierać dane określone w § 5, z wyjątkiem stawki i kwoty podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem.

2011
1
sie

Istota:

Zakwalifikowanie czynności wykonywanych na rzecz kontrahentów z krajów Wspólnoty, przy wykorzystaniu materiałów przez nich powierzonych.

Fragment:

Art. 28 ust. 7 ustawy stanowi, że w przypadku usług, o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. c i d, świadczonych dla nabywcy, który podał wykonującemu te usługi numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium państwa członkowskiego, na którym usługi są wykonywane, miejscem świadczenia usług jest terytorium państwa członkowskiego, które wydało nabywcy usługi ten numer, pod warunkiem że towary po wykonaniu tych usług zostaną wywiezione z terytorium państwa członkowskiego, na którym usługi te zostały faktycznie wykonane. Zgodnie z ust. 8 wskazanego artykułu, w przypadku gdy usługodawcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, przepis ust. 7 stosuje się, jeżeli towary po wykonaniu usług zostaną w terminie 90 dni od wykonania na nich usług wywiezione poza terytorium kraju. Natomiast zgodnie z art. 28 ust. 8a ustawy o VAT, wywiezienie towarów w terminie późniejszym niż określony w ust. 8 upoważnia podatnika do dokonania korekty podatku należnego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym towary zostały wywiezione. W myśl ww. regulacji prawa podatkowego stwierdzić należy, iż miejscem świadczenia usług na ruchomym majątku rzeczowym jest miejsce gdzie usługi są faktycznie świadczone, jednakże z zastrzeżeniem art. 28 ustawy. W treści przywoływanego art. 28 ust. 7 i 8 ustawy, ustawodawca zawarł dwa warunki, uzależniając od ich spełnienia przeniesienie miejsca świadczenia usług na terytorium państwa członkowskiego, które wydało nabywcy numer identyfikacji na potrzeby podatku od wartości dodanej.

2011
1
sie

Istota:

Świadczone przez Wnioskodawcę usługi, wykonywane na zlecenie kontrahenta z państwa UE posiadającego numer, pod którym jest on zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej nie podlegają opodatkowaniu na terytorium kraju. Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących zakupy, których nabycie pozostaje w związku ze świadczeniem tych usług.

Fragment:

(...) terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium państwa członkowskiego, na którym usługi są wykonywane, miejscem świadczenia usług jest terytorium państwa członkowskiego, które wydało nabywcy usługi ten numer, pod warunkiem, że towary po wykonaniu tych usług zostaną wywiezione z terytorium państwa członkowskiego, na którym usługi zostały faktycznie wykonane w terminie 90 dni. W takiej sytuacji przedmiotowa usługa nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce, a to na zleceniodawcy ciąży obowiązek opodatkowania usługi zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie odpowiednio Belgii lub Holandii. Ponadto, zgodnie z art. 86 ust. 8 pkt 1 powołanej ustawy o VAT, spółka posiadać będzie również prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupów, których nabycie pozostaje w związku ze świadczeniem wyżej wymienionych usług. Natomiast, w sytuacji, gdy Spółka nie otrzyma numeru, pod którym zleceniodawca usługi jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej na terytorium UE, lub też towary, na których świadczone są usługi nie opuszczą terytorium Polski w ciągu 90 dni od wykonania usługi, wówczas usługa taka podlegać będzie opodatkowaniu w Polsce według właściwej stawki 22%.

2011
1
lip

Istota:

Strona w niniejszym wezwaniu wskazała, że „Zakup oprogramowania od czeskiego podatnika, który jest przedmiotem interpretacji indywidualnej został dokonany jednorazowo i nie ma żadnych okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania tych czynności w sposób częstotliwy. Zakup powyższy został dokonany w oparciu o ustawę o zamówieniach publicznych w związku z zadaniami jakie wykonuje Państwowa Inspekcja Pracy w sferze swoich obowiązków nałożonych ustawą i statutem.” Ponadto Strona powołała się na art. 15 ust. 6 ustawy, który stanowi, iż nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Zatem w świetle tak przedstawionej ponownie sytuacji należy uznać, iż Strona nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług, jeżeli dokonała zakupu usługi od czeskiego podatnika podatku od wartości dodanej, w związku z realizacją swoich zadań, o których mowa w ww. przepisie art. 15 ust. 6 ustawy, a co za tym idzie przepis art. 27 ust. 3 pkt 2 ustawy odnośnie miejsca świadczenia przedmiotowych usług nie będzie miał zastosowania. W związku z powyższym prawidłowe jest stanowisko Strony, iż z tytułu zawartej umowy nie ma obowiązku zapłaty podatku VAT.

Fragment:

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów zostało natomiast zdefiniowane w art. 9 ust. 1 ustawy jako nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz. Usługą jest natomiast, stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej – wymienione w pkt 1 tego przepisu. Zgodnie z definicją importu usług, zawartą w art. 2 pkt 9 cyt. wyżej ustawy, importem usług jest świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4;. Przepis ten stanowi, że podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące usługobiorcami usług świadczonych przez podatników nieposiadających siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności lub stałego miejsca zamieszkania albo pobytu na terytorium kraju. Z tym że przepis ust. 1 pkt 4 stosuje się, jeżeli usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, posiadający siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności lub stałe miejsce zamieszkania na terytorium kraju, z zastrzeżeniem ust. 4 (art. 17 ust. 3 ustawy).

2011
1
lip

Istota:

Dostawa olejów smarowych z innego niż Polska państwa członkowskiego na pokłady zagranicznych statków zacumowane w polskich portach jest nabyciem wewnątrzwspólnotowym;prawo do korzystania ze zwolnienia w przypadku dostawy olejów smarowych na zagraniczny przez zarejestrowanego handlowca

Fragment:

Tym samym, oleje smarowe nie będą konsumowane na terytorium RP, lecz na terytorium państwa pod którego banderą pływa dany zagraniczny statek. W konsekwencji, zdaniem Spółki obowiązek podatkowy w akcyzie nie powstaje na terytorium Polski, lecz na terytorium państwa, do którego przynależy dany statek. Powyższa znajduje również potwierdzenie w powołanym przez Spółkę orzeczeniu WSA w Warszawie z dnia 28 listopada 2007 r. W uzasadnieniu przedmiotowego wyroku Sąd stwierdził, iż w przypadku dostaw olejów na statek pływający pod obcą banderą należy mieć na uwadze „ podstawową zasadę opodatkowania towarów podatkiem akcyzowym, zgodnie z którą akcyza powinna być zapłacona w państwie, w którym w którym następuje konsumpcja wyrobu akcyzowego. Skoro tak, to nie można uznać, iż w niniejszej sprawie zużycie towaru akcyzowego nastąpiło na terytorium Polski. Statek wypływa na morze pełne i w takiej sytuacji znajduje się już bezspornie poza terytorium Polski. Zatem zużycie wyrobu akcyzowego następuje poza terytorium kraju ”. Mając na uwadze powyższe, a w szczególności fakt, że: zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym, WNT jest definiowane jako przemieszczenie wyrobów akcyzowych z terytorium państwa członkowskiego (...)