Terytorium | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to terytorium. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
10
maj

Istota:

W zakresie rozliczenia dostaw towarów, transportowanych na terytorium Litwy, dokonywanych przez polskich dostawców na rzecz Spółki posługującej się dla tych transakcji litewskim numerem VAT-UE

Fragment:

(...) terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium Polski. W opinii Wnioskodawcy, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym zakładającym nabywanie przez Wnioskodawcę na terytorium Polski towarów przeznaczonych do bezpośredniego transportu/wysyłki na terytorium Litwy (w ramach realizowanych na rzecz Spółki dostaw), Wnioskodawca będzie występował jako podatnik podatku od wartości dodanej zidentyfikowany na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju (w tym wypadku - Litwy). Tym samym, w analizowanym zdarzeniu przyszłym bez znaczenia pozostaje fakt, iż Spółka, na rzecz której dokonywane będą dostawy towarów przeznaczonych do transportu na Litwę, jest podmiotem mającym siedzibę działalności gospodarczej na terytorium Polski, gdyż - jak wyżej wspomniano - dla celów analizowanych transakcji będzie ona występowała jako podatnik podatku od wartości dodanej zidentyfikowany na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju. W związku z powyższym Spółka, dla celów tych transakcji, będzie mogła posługiwać się numerem VAT nadanym jej dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych przez władze podatkowe Litwy.

2015
28
paź

Istota:

Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego i zwrotu tego podatku na rachunek bankowy przy zakupie towarów i usług służących sprzedaży nieopodatkowanej na terytorium Polski, to jest sprzedaży, dla której miejsce opodatkowania znajduje się w innym państwie Unii Europejskiej?

Fragment:

Zgodnie z art. 87 ust. 5 ustawy o VAT, na umotywowany wniosek, podatnikom dokonującym dostawy towarów lub świadczenia usług poza terytorium kraju i niedokonującym sprzedaży opodatkowanej, przysługuje zwrot kwoty podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1, w terminie określonym w ust. 2 zdanie pierwsze. Wnioskodawca nie dokonuje sprzedaży opodatkowanej w Polsce (Spółka szwedzka jest jedynym kontrahentem Wnioskodawcy). Tym samym skoro Wnioskodawca nie wykonuje na terytorium kraju żadnych czynności opodatkowanych, nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego. Oznacza to, że w tak przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca dokonujący jedynie sprzedaży, dla której miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju - ma prawo ubiegać się o zwrot kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupowych związanych z wykonywaniem usług transportu. Zatem mając powyższe na uwadze oraz uwzględniając brzmienie przepisu art. 86 ust. 8 pkt 1 Ustawy o VAT, należy uznać, że Wnioskodawcy - zgodnie z art. 87 ust. 5 Ustawy o VAT - przysługuje prawo do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego związanego ze świadczeniem usług transportu, których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju. Na poparcie powyższego stanowiska warto powołać interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 4 grudnia 2013 r., nr IBPP4/443-427/13/EK .

2015
30
lip

Istota:

Uznanie dokonanej dostawy towarów na terytorium Unii Europejskiej kontrahentowi spoza Wspólnoty za niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium Polski

Fragment:

W celu określenia, czy dostawa towarów jakiej dokonuje Wnioskodawca na terytorium Unii Europejskiej innego kraju niż Polska podlega opodatkowaniu na terytorium kraju, należy ustalić miejsce jej świadczenia, które jest równocześnie miejscem opodatkowania tej dostawy. Wnioskodawca wskazuje, że sprzedawany towar znajduje się w magazynie położonym poza terytorium kraju. Zatem miejscem rozpoczęcia wysyłki jest magazyn w Unii Europejskiej znajdujący się poza terytorium kraju. Dostawa odbędzie się na rzecz kontrahenta spoza Unii Europejskiej. Zatem skoro - jak wskazano - transakcja odbywa się poza granicami Polski, to mając na uwadze art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy, miejscem dostawy będzie terytorium kraju, w którym znajduje się magazyn, z którego wysyłany jest towar. Wobec tego w przedstawionych okolicznościach dostawa towaru z magazynu w Unii Europejskiej na rzecz kontrahenta spoza Unii Europejskiej nie będzie podlegała opodatkowaniu na terytorium kraju. Uznając terytorialność podatku VAT należy wskazać, że zasady opodatkowania przedmiotowych transakcji podlegają regulacjom kraju, w którym znajduje się miejsce świadczenia przy dostawie towarów (w tym przypadku – miejsce, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów do nabywcy).

2015
28
lip

Istota:

Rozpoznanie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, przemieszczonych na terytorium Polski wraz z ich powrotnym wywozem z terytorium Polski

Fragment:

Ponadto, przemieszczenia towarów, o którym mowa w art. 11 ust. 1, przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz nie uznaje się za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, w przypadku gdy towary mają być czasowo używane przez tego podatnika na terytorium kraju, nie dłużej jednak niż przez 24 miesiące, pod warunkiem że import takich towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju z uwagi na ich przywóz czasowy byłby zwolniony od cła (art. 12 ust. 1 pkt 8 ustawy). Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy, w przypadku gdy ustaną okoliczności, o których mowa w ust. 1, przemieszczenie towarów uznaje się za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Stosownie do art. 13 ust. 1 ustawy, przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5, rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, z zastrzeżeniem ust. 2-8. Jednocześnie na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy, za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów uznaje się również przemieszczenie przez podatnika, o którym mowa w art. 15, lub na jego rzecz towarów należących do jego przedsiębiorstwa z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, które zostały przez tego podatnika na terytorium kraju w ramach prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa wytworzone, wydobyte, nabyte, w tym również w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, albo sprowadzone na terytorium kraju w ramach importu towarów, jeżeli mają służyć działalności gospodarczej podatnika.

2015
11
sty

Istota:

W zakresie obowiązku pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od należności wypłacanych kontrahentom zagranicznym za usługi świadczone przez nich poza terytorium Polski

Fragment:

Organu ustawodawca nie uzależnił opodatkowania świadczeń wymienionych w art. 21 ust. 1 updop od faktu, czy są one „ fizycznie ” wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale wskazał, że opodatkowaniu podlegają przychody uzyskane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Kluczowe znaczenie ma zatem interpretacja pojęcia „ przychody uzyskane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ”. W opinii tut. Organu pod tym pojęciem należy rozumieć zarówno dochody (przychody) osiągane z podejmowania działań, jak i dochody (przychody) uzyskiwane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatnika mającego ograniczony obowiązek podatkowy np. dochód z tytułu wykonania usługi za granicą przez tę osobę na rzecz podmiotu polskiego. Stąd terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest miejscem wypłaty wynagrodzenia, które stanowi dochód podatnika. W dobie rozwijających się form współpracy między przedsiębiorstwami usługi mogą być coraz częściej świadczone bez fizycznej obecności podatnika na terytorium państwa źródła. W tej sytuacji miejsce wypłaty stanowi jedno z kryteriów oceny miejsca położenia źródła przychodów. Wskazać w tym miejscu należy na tezę zawartą w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 6 czerwca 2007 r., sygn. akt. I SA/Gd 118/07, zgodnie z którą, w przypadku świadczenia usług przez zagraniczne podmioty na rzecz polskiego podmiotu, w sytuacji gdy usługi te nie są wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o tym czy dochód z wykonania usługi został osiągnięty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przesądzać będzie to, czy efekt usługi będzie wykorzystywany w Polsce.

2014
10
gru

Istota:

Czy w przedstawionych okolicznościach fakt, że część czynności związanych ze świadczeniem na rzecz Spółki usług przez Zleceniobiorcę będzie faktycznie wykonywana w Polsce przez podwykonawcę, polską spółkę zależną z grupy Dostawcy, poprzez dedykowanych na potrzeby Umowy pracowników tej spółki, zaś na bieżąco przebieg realizacji Umowy nadzorować na miejscu będzie oddelegowany do Polski pracownik Zleceniobiorcy w randze dyrektora (operacyjnego), nie ma znaczenia dla stwierdzenia, że Zleceniobiorca nie posiada na terytorium kraju (Polski) siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, w związku z czym Spółka będzie podatnikiem z tytułu nabycia przedmiotowych usług od Dostawcy i będzie obowiązana do rozliczenia należnego z tego tytułu podatku w ramach importu usług?

Fragment:

Kierując się powyższymi kryteriami ponad wszelką wątpliwość można zdaniem Spółki stwierdzić, że Zleceniobiorca (W.) nie posiada na terytorium Polski siedziby działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o VAT. Na terytorium kraju nie zapadają bowiem ani istotne decyzje dotyczące ogólnego zarządzania przedsiębiorstwem W., ani nie posiada on tu adresu zarejestrowanej siedziby przedsiębiorstwa, ani też nie odbywają się tu posiedzenia zarządu przedsiębiorstwa W. Powyższe ma natomiast miejsce na terytorium Indii, gdzie działa zarząd Dostawcy i podejmowane są kluczowe decyzje dotyczące jego funkcjonowania. W związku z tym należy przejść do oceny posiadania przez Zleceniobiorcę na terytorium Polski stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Definicja tego pojęcia zawarta jest w art. 11 Rozporządzenia UE, przy czym jest ona różna w zależności od tego, czy dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej są świadczone usługi (innymi słowy jest ono ich odbiorcą), czy też z tego miejsca usługi są świadczone (jest ono ich dostarczycielem). I tak, zgodnie z ust. 1 ww. artykułu, w przypadku świadczenia usług na rzecz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, przez to określenie należy rozumieć dowolne miejsce - inne niż miejsce siedziby, które charakteryzuje się wystarczającą stałością oraz odpowiednią strukturą w zakresie zaplecza personalnego i technicznego, by umożliwić mu odbiór i wykorzystywanie usług świadczonych do własnych potrzeb tego stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

2014
25
wrz

Istota:

Czy na Spółce, jako płatniku, ciąży obowiązek pobrania i odprowadzenia podatku dochodowego od wypłacanego wynagrodzenia za wynajem naczep w Niemczech, używanych wyłącznie poza terytorium Polski?

Fragment:

Spółka świadczy usługi transportowe wyłącznie na terytorium Niemiec. Trasa pokonywana przez kierowców nie przebiega przez terytorium Polski. Usługi świadczone są z wykorzystaniem samochodów ciężarowych używanych na podstawie zawartej umowy leasingu od polskiej firmy. Naczepy są natomiast wynajmowane od spółki z siedzibą w Niemczech. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy na Spółce, jako płatniku, ciąży obowiązek pobrania i odprowadzenia podatku dochodowego od wypłacanego wynagrodzenia za wynajem naczep w Niemczech, używanych wyłącznie poza terytorium Polski... Zdaniem Spółki, jako podmiot wynajmujący środki transportu od spółki z siedzibą na terytorium Niemiec, nie jest obowiązana do pobrania podatku u źródła. Stosownie to treści art. 3. ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851, dalej: „ updop ”), podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przychodów przez podatników, (...)

2014
8
sie

Istota:

Czy w sytuacji zaangażowania firm z Peru w celu kierowania pracami wykopaliskowymi i sporządzenia ekspertyz na temat prowadzenia prac wykopaliskowych i doradztwa będzie ciążył na Wnioskodawcy obowiązek odprowadzenia tzw. podatku u źródła, zgodnie z art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Czy zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych właściwe jest stanowisko, że osoby prawne posiadające siedzibę poza granicami RP nie podlegają opodatkowaniu od dochodów osiągniętych poza granicami Polski i w związku z powyższym Wnioskodawca jako wypłacający wynagrodzenie (w tym za usługi doradcze, kierowanie pracami wykopaliskowymi, wykonanie ekspertyz) nie ma obowiązku naliczenia tzw. podatku u źródła zgodnie z art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatnicy niemający siedziby ani zarządu na terytorium RP nie podlegają opodatkowaniu na terenie naszego kraju z tytułu dochodów osiągniętych poza jego terytorium, w związku z powyższym uważamy, że od wynagrodzeń wypłacanych takim podatnikom za usługi świadczone poza terytorium RP także nie ma obowiązku podatkowego w Polsce. Zgodnie z art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatnicy niemający siedziby ani zarządu na terytorium Polski i świadczący usługi doradcze, kierujący pracami wykopaliskowymi lub wykonujący ekspertyzy badawcze na terytorium krajów, w których prowadzone są prace badawcze nie podlegają opodatkowaniu u źródła. Zdaniem Wnioskodawcy, usługi kierowania pracami wykopaliskowymi i usługi wykonywania ekspertyz badawczych są usługami o podobnym charakterze do świadczeń wskazanych w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wynagrodzeń za usługi świadczone przez ww. podmioty w kraju prowadzenia badań nie należy traktować jako dochodów osiąganych na terytorium Polski. W przypadku usług wykonywanych w całości poza terytorium Polski nie ma znaczenia, zgodnie z art. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kraj świadczenia, w którym zlecane są ww. usługi.

2014
13
maj

Istota:

Skutki podatkowe usług budowlanych wykonywanych na terytorium Niemiec.

Fragment:

Co do zasady zatem, usługi świadczone poza terytorium kraju powinny mieć charakter sprzedaży opodatkowanej. Ponadto przepisy wymagają, aby podatnik miał dokumenty, z których wynikać będzie związek odliczonego podatku z czynnościami wykonywanymi poza terytorium kraju. Powinny to być przede wszystkim dokumenty potwierdzające dokonanie określonych czynności poza terytorium kraju, które będą jednocześnie opisywać te czynności. Stosownie do powyższego stwierdzić należy, że Wnioskodawca, na podstawie art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy, ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dotyczących zakupów towarów i usług wykorzystywanych do świadczenia usług budowlanych związanych z nieruchomościami znajdującymi się poza terytorium kraju, w zakresie, w jakim nabyte towary dotyczą świadczenia przez podatnika usług opodatkowanych poza terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami. Jednocześnie zgodnie z art. 87 ust. 5 ustawy na umotywowany wniosek, podatnikom dokonującym dostawy towarów lub świadczenia usług poza terytorium kraju i niedokonującym sprzedaży opodatkowanej, przysługuje zwrot kwoty podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1 (...).

2014
9
mar

Istota:

Obowiązek poboru „u źródła” podatku dochodowego od przychodu uzyskanego przez podmioty z Republiki Czeskiej i Słowacji z tytułu zakupu usług wymienionych w art. 21 ust. 1 ustawy o pdop.

Fragment:

Tytułem przykładu pracownicy biura dokonują zakupów na terytorium Republiki Czeskiej lub Słowacji, od usługodawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Republiki Czeskiej lub Słowacji, usług publikacji ogłoszeń, czy usług prawnych. W opinii tut. Organu ustawodawca nie uzależnił opodatkowania świadczeń wymienionych w art. 21 ust. 1 ustawy o pdop od faktu, czy są one „ fizycznie ” wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale wskazał, że opodatkowaniu podlegają przychody uzyskane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Kluczowe znaczenie ma zatem interpretacja pojęcia „ przychody uzyskane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ”. W opinii tut. Organu pod tym pojęciem należy rozumieć zarówno dochody (przychody) osiągane z podejmowania działań, jak i dochody (przychody) uzyskiwane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatnika mającego ograniczony obowiązek podatkowy np. dochód z tytułu wykonania usługi za granicą przez tę osobę na rzecz podmiotu polskiego. Stąd terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest miejscem wypłaty wynagrodzenia, które stanowi dochód podatnika. W dobie rozwijających się form współpracy między przedsiębiorstwami usługi mogą być coraz częściej świadczone bez fizycznej obecności podatnika na terytorium państwa źródła. W tej sytuacji miejsce wypłaty stanowi jedno z kryteriów oceny miejsca położenia źródła przychodów.