1061-IPTPP3.4512.51.2016.2.MK | Interpretacja indywidualna

Prawo do odzyskania podatku VAT od usługi termomodernizacji
1061-IPTPP3.4512.51.2016.2.MKinterpretacja indywidualna
 1. czynności opodatkowane
 2. projekt
 3. termomodernizacja
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Zwrot podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 9 lutego 2016 r. (data wpływu 15 lutego 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 16 marca 2016 r. (data wpływu 18 marca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT od usługi termomodernizacji budynków przychodni – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 lutego 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT od usługi termomodernizacji budynków przychodni.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 16 marca 2016 r. o doprecyzowanie opisu sprawy oraz stanowisko.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Jednostka jest Samodzielnym Publicznym podmiotem leczniczym w .... Realizuje cele w zakresie ochrony zdrowia, które są przedmiotowo zwolnione z podatku od towarów i usług. Zakład posiada budynki, które otrzymał w nieodpłatne użytkowanie od miasta ... na podstawie umów użytkowania na czas nieokreślony z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej. Miejskie Centrum Medyczne „...” w ... jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, gdyż jednocześnie wykonuje działalność gospodarczą polegającą między innymi na wynajmowaniu pomieszczeń i „wydzierżawianiu” sprzętu medycznego. Jednostka refakturuje wynajmującym koszty mediów (energia, gaz ,woda, wywóz śmieci). Ponadto Centrum wykonuje usługi sterylizacji sprzętu medycznego, usługi ksero, wynajmuje parking. Z faktur dokumentujących zakupy na potrzeby świadczonych usług medycznych zwolnionych z podatku od towarów i usług Centrum nie odlicza podatku VAT, natomiast uiszcza podatek od usług ksero, refaktur, parkingu, sterylizacji, obniżając go o kwotę podatku naliczonego związanego ze sprzedażą opodatkowaną. Wszystkie wpływy finansowe z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej przeznaczane są na sfinansowanie i realizację działalności statutowej Centrum.

Obecnie jednostka zamierza złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ... na realizację programu „Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz zasobach komunalnych należących do jednostek samorządu terytorialnego w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery”- II edycja. W ramach projektu realizowana będzie termomodernizacja trzech przychodni Wnioskodawcy. W dwóch z tych przychodni są wynajmowane wolne pomieszczenia na: usługi medyczne, psychologa- ośrodek pomocy psychologicznej, aptekę, miejski ośrodek pomocy społecznej, polskie stowarzyszenie diabetyków - działalność edukacyjna, gabinety lekarskie, rtg zębów, stomatologię, gabinet urody, fryzjerstwo, biuro turystyczne, biuro ubezpieczeń, sprzedaż aparatów słuchowych.

Maksymalna kwota dofinansowania z WFOŚ wyniesie 47,5% kosztów kwalifikowalnych projektu. Pozostałe koszty poniesie jednostka ze środków własnych.

W piśmie z dnia 16 marca 2016 r. Wnioskodawca wskazał, że prawidłowa pełna nazwa Wnioskodawcy to: Miejskie Centrum Medyczne „...” w ....

Faktury dokumentujące wydatki związane z realizacją projektu w ramach, którego realizowana będzie termomodernizacja trzech przychodni będą wystawiane na Miejskie Centrum Medyczne „...” w ....

Wnioskodawca jako Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej jest odrębnym od Miasta ... czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

Wnioskodawca nie jest jednostką budżetową i w zakresie podatku od towarów i usług rozlicza się odrębnie.

Termomodernizacja trzech budynków, w których działają przychodnie Wnioskodawcy będzie służyła zarówno czynnościom wykonywanym w tych budynkach opodatkowanych podatkiem VAT jak i zwolnionych od podatku VAT.

W budynku przychodni nr 39 mieszczącym się przy ul. ... oprócz udzielania świadczeń medycznych prowadzona jest działalność gospodarcza przez najemców wynajmujących lokale na terenie przychodni.

Analogicznie w budynku przychodni nr 33 mieszczącym się przy ul. .... W budynku przychodni dla dzieci i młodzieży mieszczącym się przy ul. ... są tylko wykonywane i udzielane świadczenia medyczne. Wnioskodawca nie wynajmuje lokali w tym budynku.

Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanego z czynnościami w stosunku, do których Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Nie jest możliwe w przypadku termomodernizacji prawidłowe ustalenie kosztu ocieplenia przyporządkowanego odrębnie dla poszczególnych lokali w danym budynku.

Odpowiedź dla każdego z budynków jest jak w ad.4.

W budynkach, które będą ocieplane wykonywane są czynności zarówno w ramach działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, jak i poza zakresem tej działalności.

W ramach działalności gospodarczej wykonywane są wyłącznie czynności w lokalach, które wnioskodawca wynajmuje.

W budynku przychodni nr 39 mieszczącym się przy ul. ... oprócz wykonywania i udzielania przede wszystkim świadczeń medycznych są wynajmowane lokale na:

 1. aptekę,
 2. rtg zębów-NZOZ,
 3. gabinet urody,
 4. fryzjerstwo,
 5. biuro ubezpieczeń,
 6. aparaty słuchowe i wykonywanie badań,
 7. ośrodek pomocy psychologicznej.

W budynku przychodni nr 33 mieszczącym się przy ul. ... oprócz wykonywania i udzielania przede wszystkim świadczeń medycznych są wynajmowane lokale na:

 1. pomieszczenie biurowe i archiwalne apteki,
 2. działalność edukacyjną- polskie stowarzyszenie diabetyków,
 3. specjalistyczny gabinet kardiologiczno-internistyczny,
 4. indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską - choroby układu krążenia.

W budynku przychodni dla dzieci i młodzieży, mieszczącym się przy ul. ... nie wykonuje się działalności gospodarczej (nie są wynajmowane lokale). Są tylko wykonywane i udzielane świadczenia medyczne dla pacjentów Wnioskodawcy.

Nie ma możliwości, aby wydatki na termomodernizację bezpośrednio i wyłącznie przyporządkować do czynności opodatkowanych VAT, czy też zwolnionych od tego podatku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Miejskie Centrum Medyczne „...” w ... może prawnie odzyskać podatek VAT od usługi termomodernizacji w naszych przychodniach w związku z realizacją projektu...

Zdaniem Wnioskodawcy, brak możliwości określenia proporcji wysokości podatku naliczonego podlegającego odliczeniu w przypadku czynności mieszanych nie może prowadzić do pozbawienia podatnika prawa do odliczenia w tej części podatku naliczonego, która pozostaje w związku z czynnościami opodatkowanymi (wyrok WSA w Warszawie III SA Wa 835/15).

Niemniej jednak w przedmiotowej sprawie budzi wątpliwość podatnika możliwość odzyskania podatku, realna możliwość odzyskania podatku, gdyż wnioskodawca w przeważającej części prowadzi działalność leczniczą, która jest zwolniona od podatku VAT. Stan taki ze względów czysto technicznych uniemożliwia odliczenie podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Z treści art. 7 ust. 1 powołanej ustawy wynika, że dostawą towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, jest przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Natomiast, w myśl art. 2 pkt 6 ustawy towarami są rzeczy oraz ich części a także wszelkie postacie energii.

Jak stanowi art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Stosownie do postanowień art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy).

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług – art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, to zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

Proporcję, o której mowa w ust. 2, ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo (art. 90 ust. 3 ustawy).

W myśl art. 90 ust. 4 ustawy proporcję, o której mowa w ust. 3, określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalona proporcja. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej.

W świetle art. 90 ust. 5 ustawy, do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się obrotu uzyskanego z dostawy towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli są zaliczane do środków trwałych podatnika – używanych przez podatnika na potrzeby jego działalności.

Natomiast stosownie do art. 90 ust. 6 ustawy, do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się obrotu z tytułu transakcji dotyczących:

 • pomocniczych transakcji w zakresie nieruchomości i pomocniczych transakcji finansowych;
 • usług wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41, w zakresie, w jakim transakcje te mają charakter pomocniczy.

Zgodnie z art. 90 ust. 8 ustawy, podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym nie osiągnęli obrotu, o którym mowa w ust. 3, lub u których obrót ten w poprzednim roku podatkowym był niższy niż 30.000 zł, do obliczenia kwoty podatku naliczonego podlegającej odliczeniu od kwoty podatku należnego przyjmują proporcję wyliczoną szacunkowo, według prognozy uzgodnionej z naczelnikiem urzędu skarbowego, w formie protokołu.

Stosownie do przepisu art. 90 ust. 9 ustawy, przepis art. 90 ust. 8, stosuje się również, gdy podatnik uzna, że w odniesieniu do niego kwota obrotu, o której mowa w tym przepisie, byłaby niereprezentatywna.

Według art. 90 ust. 9a ustawy, przy ustalaniu proporcji zgodnie z ust. 2-6 do obrotu nie wlicza się kwoty podatku.

Stosownie do art. 90 ust. 10 ustawy, w przypadku gdy proporcja określona zgodnie z ust. 2-8:

 • przekroczyła 98% oraz kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej proporcji, w skali roku, była mniejsza niż 500 zł - podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 100%;
 • nie przekroczyła 2% – podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 0%.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest samodzielnym publicznym podmiotem leczniczym, realizującym cele w zakresie ochrony zdrowia, które są przedmiotowo zwolnione z podatku od towarów i usług. Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Wnioskodawca wynajmuje pomieszczenia i „wydzierżawia” sprzęt medyczny. Wnioskodawca zamierza złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ... na realizację programu „Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz zasobach komunalnych należących do jednostek samorządu terytorialnego w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery”- II edycja. W ramach projektu realizowana będzie termomodernizacja trzech przychodni. W dwóch z tych przychodni są wynajmowane wolne pomieszczenia. Termomodernizacja trzech budynków, w których działają przychodnie Wnioskodawcy będzie służyła zarówno czynnościom wykonywanym w tych budynkach opodatkowanych podatkiem VAT jak i zwolnionych od podatku VAT. W budynku przychodni nr 39 mieszczącym się przy ul. ... oprócz udzielania świadczeń medycznych prowadzona jest działalność gospodarcza przez najemców wynajmujących lokale na terenie przychodni. Analogicznie w budynku przychodni nr 33 mieszczącym się przy ul. .... W budynku przychodni dla dzieci i młodzieży mieszczącym się przy ul. ... są tylko wykonywane i udzielane świadczenia medyczne. Wnioskodawca nie wynajmuje lokali w tym budynku. Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanego z czynnościami w stosunku, do których Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Nie ma możliwości, aby wydatki na termomodernizację bezpośrednio i wyłącznie przyporządkować do czynności opodatkowanych VAT, czy też zwolnionych od tego podatku.

W związku z tak przedstawionym opisem sprawy Wnioskodawca powziął wątpliwość dotyczącą prawa do odzyskania podatku VAT od usługi termomodernizacji budynków przychodni.

Rozpatrując prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, należy mieć na uwadze, że system odliczenia ma na celu całkowite uwolnienie przedsiębiorcy od ciężaru VAT zapłaconego lub podlegającego zapłacie w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Natomiast nie daje uprawnienia do odliczenia w przypadku czynności będących poza zakresem działalności gospodarczej. Oznacza to, że podatnik nie może domagać się prawa do odliczenia podatku naliczonego, nie płacąc podatku należnego.

Z uwagi na treść cytowanych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług należy zauważyć, że obowiązkiem Wnioskodawcy jest przypisanie konkretnych wydatków do określonego rodzaju sprzedaży, z którymi wydatki te są związane. Wnioskodawca ma zatem obowiązek odrębnego określenia, z jakim rodzajem działalności będzie związany podatek wynikający z otrzymanych faktur zakupu, czyli dokonania tzw. alokacji podatku.

Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika. Wskazana zasada wyłącza tym samym możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi. Jednocześnie z zasady tej wynika, że odliczenie podatku naliczonego może być częściowe, tzn. w tej części, w jakiej dane towary lub usługi, z którymi związany jest podatek naliczony są wykorzystywane do realizacji czynności opodatkowanych, z pominięciem tej części podatku od tych towarów i usług, w jakiej towary te (usługi) są wykorzystywane do wykonywania czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających temu podatkowi.

Należy podkreślić, że przepisy dotyczące zasad odliczania częściowego, zawarte w art. 90 ustawy, znajdują zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do czynności wykonywanych w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy. Dotyczą zatem czynności podlegających opodatkowaniu (opodatkowanych i zwolnionych). Natomiast nie dotyczą czynności, których wykonanie nie powoduje konsekwencji podatkowych, gdyż nie podlegają one przepisom ustawy.

Z uwagi na treść przepisów ustawy o podatku od towarów i usług należy zauważyć, że obowiązkiem Wnioskodawcy w pierwszej kolejności jest przypisanie konkretnych wydatków do określonego rodzaju sprzedaży, z którymi wydatki te są związane. Wnioskodawca ma zatem obowiązek odrębnego określenia, z jakim rodzajem działalności będzie związany podatek wynikający z otrzymanych faktur zakupu, czyli dokonania tzw. bezpośredniej alokacji. Jeżeli takie wyodrębnienie jest możliwe, podatnikowi przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych ze sprzedażą opodatkowaną, brak jest natomiast takiego prawa w stosunku do towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności niepodlegających temu podatkowi oraz zwolnionych od podatku.

Jednocześnie z zasady tej wynika, że odliczenie podatku naliczonego może być częściowe, tzn. w tej części, w jakiej dane towary lub usługi, z którymi związany jest podatek naliczony są wykorzystywane do realizacji czynności opodatkowanych, z pominięciem tej części podatku od tych towarów i usług, w jakiej towary te (usługi) są wykorzystywane do wykonywania czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających temu podatkowi. Natomiast w sytuacji, gdy nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot podatku związanego z czynnościami, w stosunku do których przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego oraz kwot podatku naliczonego związanego z czynnościami w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do proporcjonalnego rozliczenia podatku naliczonego zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy.

Biorąc pod uwagę powyższe należy zauważyć, że okoliczności sprawy nie potwierdzają twierdzenia Wnioskodawcy, że w budynkach, które będą ocieplane są wykonywane czynności zarówno w ramach działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, jak i poza zakresem tej działalności. Jak wskazano w opisie sprawy Wnioskodawca jest podmiotem leczniczym realizującym cele w zakresie ochrony zdrowia, które są przedmiotowo zwolnione z podatku od towarów i usług. Ponadto Wnioskodawca wykonuje jednocześnie działalność gospodarczą polegającą na wynajmowaniu pomieszczeń i „wydzierżawianiu” sprzętu medycznego. Z opisu sprawy nie wynika, aby Wnioskodawca dokonywał czynności poza zakresem działalności, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy. Z przedstawionego opisu wynika, że Wnioskodawca w ramach działalności gospodarczej wykonuje czynności zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług (w zakresie ochrony zdrowia) oraz opodatkowane podatkiem od towarów i usług (najem pomieszczeń). Brak w opisie sprawy wskazania by Wnioskodawca wykonywał czynności będące poza zakresem działalności gospodarczej, które nie podlegałyby w ogóle ustawie o podatku od towarów i usług.

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa, należy wskazać, że w przypadku dwóch przychodni tj. nr 39 przy ul. ...oraz nr 33 przy ul. ..., w sytuacji gdy – jak wskazał Wnioskodawca – nie ma obiektywnej możliwości wyodrębnienia całości lub części kwot podatku naliczonego związanego z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, Zainteresowany będzie miał prawo zastosować proporcję, o której mowa w art. 90 ust. 2 i następnych ustawy. Proporcję o której mowa w art. 90 ust. 2 i następnych ustawy, należy stosować wyłącznie do tej części podatku naliczonego, która będzie związana z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy, tj. z czynnościami opodatkowanymi podatkiem oraz zwolnionymi od podatku.

Natomiast w przypadku trzeciej przychodni dla dzieci i młodzieży położonej przy ul. ..., jak wskazał Wnioskodawca, nie są wynajmowane lokale, a zatem brak czynności opodatkowanych. W związku z tym Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od usługi termomodernizacji, ponieważ brak w tym przypadku związku nabywanych w ramach termomodernizacji towarów i usług z czynnościami opodatkowanymi.

Zatem, oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy należało uznać je za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zaznacza się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.