0461-ITPP2.4512.33.2017.1.KK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony w odniesieniu do wydatków na realizacje inwestycji polegającej na termomodernizacji budynku internatu oraz jednego z budynków szkolnych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 3 stycznia 2017 r. (data wpływu 10 stycznia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków poniesionych na realizację inwestycji polegającej na termomodernizacji budynku internatu oraz jednego z budynków szkolnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 stycznia 2017 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z termomodernizacją budynku administracyjnego w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków poniesionych na realizację inwestycji polegającej na termomodernizacji budynku internatu oraz jednego z budynków szkolnych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Powiat (dalej: „Wnioskodawca” lub „Powiat”) jest powiatem, którego zasady funkcjonowania reguluje m.in. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.), zgodnie z którą wykonuje on określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Wnioskodawca posiada status czynnego podatnika VAT.

Zgodnie z przyjętym modelem funkcjonowania, wykonywanie wybranych zadań nałożonych przepisami prawa - przede wszystkim o charakterze ponadgminnym - Powiat powierza utworzonym w tym celu jednostkom organizacyjnym. Zadania z zakresu edukacji publicznej oraz rolnictwa realizowane są m.in. przez Zespół Szkół Rolniczych w C. (dalej: „ZSR”) działający w formie jednostki budżetowej. Dotychczas (tj. do 31 grudnia 2016 r.), ZSR zarejestrowany był jako odrębny od Wnioskodawcy podatnik VAT. Niemniej jednak, z uwagi treść art. 3 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1454), od 1 stycznia 2017 r. Powiat zobowiązany został do podjęcia rozliczania podatku wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi (w tym jednostkami budżetowymi). W konsekwencji, Wnioskodawca wstąpił we wszystkie przewidziane w przepisach dotyczących podatku VAT prawa i obowiązki jednostek organizacyjnych - również prawa i obowiązki ZSR.

Z perspektywy systemu podatku VAT, działalność ZSR polega na wykonywaniu zarówno czynności opodatkowanych VAT, jak i zwolnionych oraz niepodlegających opodatkowaniu. W 2016 r. ZSR, rozliczając podatek niezależnie od Powiatu, dokonywał następujących czynności opodatkowanych:

 • najem garaży;
 • dzierżawa gruntów;
 • zapewnienie noclegu w internacie dla osób trzecich (niebędących uczniami ZSR);
 • sprzedaż złomu;
 • sprzedaż bydła rzeźnego;
 • sprzedaż obornika;
 • sprzedaż zboża, rzepaku i mleka.

Wnioskodawca pragnie jednakże zaznaczyć, iż opodatkowana sprzedaż: bydła rzeźnego, obornika, zboża rzepaku oraz mleka jest wynikiem prowadzenia w ramach ZSR gospodarstwa rolnego (wchodzącego w skład majątku ZSR). Analiza uwarunkowań ekonomicznych związanych z prowadzeniem tego rodzaju działalności przez ZSR (w szczególności niska efektywność) skłoniła jednakże Powiat do powzięcia decyzji o sprzedaży przedmiotowego gospodarstwa rolnego w 2017 r. Spowoduje to likwidację sprzedaży opodatkowanej generowanej przez ZSR we wskazanym zakresie.

W najbliższym czasie Powiat zamierza rozpocząć realizację inwestycji polegającej na termomodernizacji budynku internatu oraz jednego z budynków szkolnych (dalej: „Inwestycja”) wykorzystywanych przez ZSR do wykonywania zadań, dla których został powołany. Spośród wykazanych przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych świadczonych przez ZSR w 2016 r., nieruchomości te służyły:

 • zapewnianiu noclegu w internacie dla osób trzecich (niebędących uczniami ZSR);
 • pośrednio: sprzedaży bydła rzeźnego, obornika, zboża, rzepaku oraz mleka, z uwagi na fakt, iż w budynku szkolnym mieści się księgowość gospodarstwa rolnego.

W pozostałym - dominującym - zakresie, zarówno internat jak i budynek szkolny służyły (i w dalszym ciągu będą służyć) wykonywaniu czynności zwolnionych oraz niepodlegających VAT, do których należy m. in. działalność edukacyjna, sprzedaż obiadów w stołówce szkolnej dla nauczycieli i uczniów, zapewnienie uczniom ZSR noclegu w internacie, wydawanie duplikatów legitymacji oraz duplikatów świadectw szkolnych.

Co istotne, od 2017 r. Powiat zrezygnował z możliwości świadczenia przez ZSR usług noclegowych w internacie na rzecz osób trzecich, niebędących uczniami ZSR. Ponadto, planowana sprzedaż gospodarstwa rolnego generującego sprzedaż opodatkowaną nastąpi jeszcze przed zakończeniem realizacji Inwestycji. Powiat nie zamierza przeznaczać wskazanego budynku szkolnego jak i budynku internatu do świadczenia w przyszłości innych usług opodatkowanych. Tym samym, przedmiotowe nieruchomości po ukończeniu Inwestycji nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy mając na uwadze przedstawiony opis zdarzenia przyszłego, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do wydatków poniesionych na realizację Inwestycji?

Zdaniem Wnioskodawcy, mając na uwadze przedstawiony opis zdarzenia przyszłego, nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do wydatków poniesionych na realizację Inwestycji.

Zgodnie z treścią art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Przywołana regulacja bezpośrednio formułuje jedną z podstawowych zasad podatku VAT, w myśl której podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od nabywanych towarów i usług, niemniej jednak wyłącznie w przypadku, gdy przedmiotowe towary lub usługi służą wykonywaniu przez niego czynności opodatkowanych. W konsekwencji, prawo do odliczenia nie przysługuje w odniesieniu do wszelkich zakupów, które służą w całości czynnościom zwolnionym i/lub niepodlegającym VAT.

Jak wykazał Wnioskodawca, budynki objęte zakresem Inwestycji wykorzystywane były w roku 2016 przez ZSR do:

 • pośrednio: sprzedaży bydła rzeźnego, obornika, zboża, rzepaku oraz mleka, z uwagi na fakt, iż w budynku szkolnym mieści się księgowość gospodarstwa rolnego;
 • zapewniania noclegu w internacie dla osób trzecich (niebędących uczniami ZSR);
 • wykonywania czynności zwolnionych z VAT oraz niepodlegających opodatkowaniu VAT.

Wnioskodawca pragnie podkreślić, że planuje sprzedaż gospodarstwa rolnego jeszcze przed zakończeniem Inwestycji. Zaprzestano ponadto świadczenia opodatkowanych usług noclegowych w internacie na rzecz osób trzecich (niebędących uczniami ZSR). Co więcej, Powiat nie zamierza w przyszłości przeznaczyć nieruchomości objętych zakresem niniejszego wniosku do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

W efekcie, wydatki podniesione przez Powiat w związku z realizacją Inwestycji będą wykorzystywane jedynie do wykonywania czynności niepodlegających VAT i zwolnionych z VAT. Innymi słowy, nie będą one wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Nie zostanie zatem spełniona przesłanka, o której mowa w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, niezbędna do powstania prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w tym zakresie.

Reasumując, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że nie będzie przysługiwało mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do wydatków poniesionych na realizację Inwestycji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ponadto tut. organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czynności dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miały zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. Henryka Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – (Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego.

Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.