0113-KDIPT1-3.4012.73.2017.1.MJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak prawa do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadań polegających na: termomodernizacji wraz z modernizacją systemu oświetlenia w budynku, termomodernizacji budynku, termomodernizacji wraz z wymianą oświetlenia i instalacją paneli fotowoltaicznych w budynku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 15 marca 2017 r. (data wpływu 23 marca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadań polegających na:

 • termomodernizacji wraz z modernizacją systemu oświetlenia w budynku ... w ...,
 • termomodernizacji budynku ... w ...,
 • termomodernizacji budynku ... w ...,
 • termomodernizacji wraz z wymianą oświetlenia i instalacją paneli fotowoltaicznych w budynku ... w ...,
 • termomodernizacji wraz z modernizacją oświetlenia w budynku PP w ...,
 • termomodernizacji wraz z modernizacją oświetlenia w budynku PP w ...,
  –jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 marca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadań polegających na:

 • termomodernizacji wraz z modernizacją systemu oświetlenia w budynku ... w ...,
 • termomodernizacji budynku ... w ...,
 • termomodernizacji budynku ... w ...,
 • termomodernizacji wraz z wymianą oświetlenia i instalacją paneli fotowoltaicznych w budynku ... w ...,
 • termomodernizacji wraz z modernizacją oświetlenia w budynku PP w ...,
 • termomodernizacji wraz z modernizacją oświetlenia w budynku PP w ....
We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

... w ... jest organem administracji publicznej i nie prowadzi działalności gospodarczej. Jest zarejestrowana jako czynny podatnik podatku od towarów i usług z tytułu prowadzonej działalności pozabudżetowej (sprzedaż zbędnych składników majątku, sprzedaż złomu oraz wpływy z tytułu najmu lokali nad którymi ... w ...sprawuje trwały zarząd). ... w ... ubiega się o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ... na realizację 6 zadań.

Zadania te to:

 1. Termomodernizacja wraz z modernizacją systemu oświetlenia w budynku ... w ...
 2. Termomodernizacja budynku ... w ...
 3. Termomodernizacja budynku ... w ...
 4. Termomodernizacja wraz z wymianą oświetlenia i instalacją paneli fotowoltaicznych w budynku ...w ...
 5. Termomodernizacja wraz z modernizacją oświetlenia w budynku PP w ...
 6. Termomodernizacja wraz z modernizacją oświetlenia w budynku PP w ...

Ad 1)

W zakres prac jakie zostaną wykonane w budynku ... w ... wchodzić będzie: modernizacja systemu oświetlenia, modernizacja przegrody strop zewnętrzny nad wejściem głównym, wymiana stolarki okiennej, modernizacja przegrody strop wewnętrzny nad piwnicą, wymiana stolarki drzwiowej, montaż zaworów termostatycznych.

Ad 2)

W zakres prac jakie zostaną wykonane w budynku ... w ... wchodzić będzie: docieplenie stropodachu, docieplenie ścian, modernizacja instalacji c.o., modernizacja węzła cieplnego.

Ad 3)

W zakres prac jakie zostaną wykonane w budynku ... w ... wchodzić będzie: modernizacja przegrody strop wewnętrzny, modernizacja przegrody ściana zewnętrzna, modernizacja przegrody ściana na gruncie, modernizacja systemu grzewczego.

Ad 4)

W zakres prac jakie zostaną wykonane w budynku ... w ... położonego przy ul. ... wchodzić będzie: instalacja paneli fotowoltaicznych, wymiana oświetlenia wewnętrznego, ocieplenie ścian, ocieplenie stropodachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja systemu grzewczego.

Ad 5)

W zakres prac jakie zostaną wykonane w budynku PP w ... wchodzić będzie: modernizacja systemu oświetlenia, docieplenie ścian, docieplenie stropodachu, wymiana stolarki drzwiowej.

Ad 6)

W zakres prac jakie zostaną wykonane w budynku PP w ... wchodzić będzie: wymiana oświetlenia wewnętrznego, ocieplenie ścian, ocieplenie dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana grzejników wraz z zaworami termostatycznymi.

Modernizowane w ramach 6 realizowanych projektów budynki stanowią własność Skarbu Państwa a Komenda ... w ... sprawuje trwały zarząd nad tymi nieruchomościami, gdyż jako państwowa jednostka budżetowa nie posiadająca osobowości prawnej nie może być ich właścicielem.

W świetle obowiązujących przepisów Komenda ... w ... nie ma możliwości prawnych sprzedaży lub nieodpłatnego przekazania w trwały zarząd ww. budynków osobom trzecim.

Wszystkie modernizowane budynki wykorzystywane będą jedynie do celów związanych ze statutowymi zadaniami Policji (art. 1 ust. 2 ustawy o Policji), wobec powyższego będą wykorzystywane jedynie do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług)

Wszystkie faktury związane z realizacją ww. projektów będą wystawiane na Komendę ... w ....

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy ... w ... ma możliwości prawne odzyskania podatku od towarów i usług (VAT) w związku z realizacją 6 projektów.

Zdaniem Wnioskodawcy, Komenda ... w ... jest organem administracji publicznej i nie prowadzi działalności gospodarczej. Jest zarejestrowana jako czynny podatnik podatku od towarów i usług z tytułu prowadzonej działalności pozabudżetowej (sprzedaż zbędnych składników majątku, sprzedaż złomu oraz wpływy z tytułu najmu lokali nad którymi sprawuje trwały zarząd).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie podatku VAT podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w części, jakiej zakupy te wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych (świadczenie usług najmu, sprzedaż opodatkowana).

Dokonane zakupy towarów i usług w ramach realizacji wskazanego przez Wnioskodawcę projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, bowiem wykorzystywane są do czynności podlegających wyłączeniu z opodatkowania określonego w art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarowi usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.).

Faktury VAT dokumentujące poniesione wydatki w ramach realizacji przedmiotowego projektu wystawiane będą na Komendę ... w .... NIP: ..., REGON ....

Biorąc powyższe pod uwagę ... w ... nie ma możliwości odzyskania naliczonego podatku od towarów i usług dotyczących budynków wykorzystywanych wyłącznie do realizacji zadań statutowych, nałożonych ustawą o Policji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z art. 87 ust. 1 ustawy wynika, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że w myśl art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Czynności, w zakresie których wykonywania ww. podmiotów nie uznaje się za podatników, muszą być wykonywane w celu realizacji zadań nałożonych na nie przepisami prawa, a ponadto zadań do realizacji których zostały powołane.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże, w świetle unormowań prawa wspólnotowego w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2016 r., poz. 1782), tworzy się Policję jako umundurowaną i uzbrojoną formację służącą społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego.

W myśl ust. 2 ww. przepisu, do podstawowych zadań Policji należą:

 1. ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra;
 2. ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania;
 3. inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi;
  3a prowadzenie działań kontrterrorystycznych w rozumieniu ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. poz. 904);
 1. wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców;
 2. nadzór nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi w zakresie określonym w odrębnych przepisach;
 3. kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych z działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych;
 4. współdziałanie z policjami innych państw oraz ich organizacjami międzynarodowymi, a także z organami i instytucjami Unii Europejskiej na podstawie umów i porozumień międzynarodowych oraz odrębnych przepisów;
 5. gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji kryminalnych;
 6. (uchylony)
 7. prowadzenie zbiorów danych zawierających informacje gromadzone przez uprawnione organy o odciskach linii papilarnych osób, niezidentyfikowanych śladach linii papilarnych z miejsc przestępstw oraz o wynikach analizy kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA).
 8. (uchylony)

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie będzie spełniony, ponieważ – jak wynika z opisu sprawy – wszystkie modernizowane budynki wykorzystywane będą jedynie do celów związanych ze statutowymi zadaniami Policji, wobec powyższego będą wykorzystywane jedynie do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji zadania. W konsekwencji, z tego tytułu Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do zwrotu różnicy podatku na zasadach określonych w art. 87 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

W związku z poniesionymi wydatkami, Wnioskodawca nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656, z późn. zm.). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego i pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Zainteresowany w stosunku do przedmiotowego projektu nie będzie działał jako podatnik podatku VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy, nie znajdzie zastosowania regulacja powołanego wyżej rozporządzenia.

Reasumując, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadań polegających na:

 • termomodernizacji wraz z modernizacją systemu oświetlenia w budynku ... w ...,
 • termomodernizacji budynku ... w ...,
 • termomodernizacji budynku ... w ...,
 • termomodernizacji wraz z wymianą oświetlenia i instalacją paneli fotowoltaicznych w budynku ... w ...,
 • termomodernizacji wraz z modernizacją oświetlenia w budynku PP w ...,
 • termomodernizacji wraz z modernizacją oświetlenia w budynku PP w ...,

ponieważ efekty projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Wnioskodawcy. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Zainteresowanych w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.