0113-KDIPT1-1.4012.2.2017.2.AK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
 • prawo do odzyskania podatku VAT w związku z termomodernizacją budynków przychodni nr 33 oraz przychodni nr 39, poprzez ustalenie procentowego udziału powierzchni opodatkowanej w powierzchni ogółem przychodni,
 • prawo do odzyskania podatku VAT w związku z termomodernizacją budynku przychodni dla dzieci i młodzieży
 • INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

  Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 27 lutego 2017r. (data wpływu 1 marca 2017r.), uzupełnionym pismami z dnia 23 marca 2017r. (data wpływu 27 marca 2017r.) oraz z dnia 5 kwietnia 2017r. (data wpływu 12 kwietnia 2017r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

  • prawa do odzyskania podatku VAT w związku z termomodernizacją budynków przychodni nr 33 oraz przychodni nr 39, poprzez ustalenie procentowego udziału powierzchni opodatkowanej w powierzchni ogółem przychodni – jest nieprawidłowe,
  • prawa do odzyskania podatku VAT w związku z termomodernizacją budynku przychodni dla dzieci i młodzieży– jest prawidłowe.

  UZASADNIENIE

  W dniu 1 marca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

  • prawa do odzyskania podatku VAT w związku z termomodernizacją budynków przychodni nr 33 oraz przychodni nr 39, poprzez ustalenie procentowego udziału powierzchni opodatkowanej w powierzchni ogółem przychodni,
  • prawa do odzyskania podatku VAT w związku z termomodernizacją budynku przychodni dla dzieci i młodzieży.

  Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismami z dnia 23 marca 2017r. (data wpływu 27 marca 2017r.) oraz z dnia 5 kwietnia 2017r. (data wpływu 12 kwietnia 2017r.) odnośnie sposobu doręczania ww. interpretacji, doprecyzowania opisanego zdarzenia przyszłego, przeformułowania pytań i przedstawienie własnego stanowiska w sprawie.

  We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe (doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku).

  Jednostka jest Samodzielnym Publicznym podmiotem leczniczym w .... Realizuje cele w zakresie ochrony zdrowia, które są przedmiotowo zwolnione z podatku od towarów i usług. Zakład posiada budynki, które otrzymał w nieodpłatne użytkowanie od miasta ... na podstawie umów użytkowania na czas nieokreślony z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej.

  ... w ... jest zarejestrowane jako podatnik VAT czynny, gdyż jednocześnie wykonuje działalność gospodarczą polegającą między innymi na wynajmowaniu pomieszczeń i „wydzierżawianiu” sprzętu medycznego. Jednostka refakturuje wynajmującym koszty mediów (energia, gaz, woda, wywóz śmieci). Ponadto ... wykonuje usługi sterylizacji sprzętu medycznego, usługi ksero. Z faktur dokumentujących zakupy na potrzeby świadczonych usług medycznych zwolnionych z podatku od towarów i usług ... nie odlicza podatku VAT, natomiast uiszcza podatek od usług ksero, refaktur, sterylizacji, obniżając go o kwotę podatku naliczonego związanego ze sprzedażą opodatkowaną. Wszystkie wpływy finansowe z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej przeznaczane są na sfinansowanie i realizację działalności statutowej ....

  Obecnie jednostka zamierza złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ... na realizację programu „.... W ramach projektu realizowana będzie termomodernizacja trzech przychodni Wnioskodawcy. W dwóch z tych przychodni są wynajmowane wolne pomieszczenia na: usługi medyczne, psychologa-ośrodek pomocy psychologicznej, aptekę, miejski ośrodek pomocy społecznej, polskie stowarzyszenie diabetyków - działalność edukacyjna, gabinety lekarskie, rtg zębów, stomatologię, gabinet urody, fryzjerstwo, biuro turystyczne, biuro ubezpieczeń, sprzedaż aparatów słuchowych.

  Maksymalna kwota dofinansowania z WFOŚ wyniesie 47,5% kosztów kwalifikowalnych projektu. Pozostałe koszty poniesie jednostka ze środków własnych.

  Faktury dokumentujące wydatki związane z realizacją projektu w ramach, którego realizowana będzie termomodernizacja trzech przychodni będą wystawiane na ... w .... Wnioskodawca jako Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej jest odrębnym od Miasta ... czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Wnioskodawca nie jest jednostką budżetową i w zakresie podatku od towarów i usług rozlicza się odrębnie.

  Termomodernizacja trzech budynków, w których działają przychodnie Wnioskodawcy będzie służyła zarówno czynnościom wykonywanym w tych budynkach opodatkowanych podatkiem VAT jak i zwolnionych od podatku VAT.

  W budynku przychodni nr ... mieszczącym się przy ul. ... oprócz udzielania świadczeń medycznych prowadzona jest działalność gospodarcza przez najemców wynajmujących lokale na terenie przychodni.

  Analogicznie w budynku przychodni nr ... mieszczącym się przy ul. .... W budynku przychodni dla dzieci i młodzieży mieszczącym się przy ul. ... są tylko wykonywane i udzielane świadczenia medyczne. Wnioskodawca nie wynajmuje lokali w tym budynku.

  Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanego z czynnościami w stosunku, do których Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Nie jest możliwe w przypadku termomodernizacji prawidłowe ustalenie kosztu ocieplenia przyporządkowanego odrębnie dla poszczególnych lokali odrębnie dla każdej z przychodni.

  W budynkach, które będą ocieplane wykonywane są czynności zarówno w ramach działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, jak i poza zakresem tej działalności. W ramach działalności gospodarczej wykonywane są wyłącznie czynności w lokalach, które Wnioskodawca wynajmuje.

  W budynku przychodni nr ... mieszczącym się przy ul. ... oprócz wykonywania i udzielania przede wszystkim świadczeń medycznych są wynajmowane lokale na:

  1. aptekę,
  2. rtg zębów-NZOZ,
  3. gabinet urody,
  4. fryzjerstwo,
  5. biuro ubezpieczeń,
  6. aparaty słuchowe i wykonywanie badań,
  7. ośrodek pomocy psychologicznej.

  W budynku przychodni nr ... mieszczącym się przy ul. ... oprócz wykonywania i udzielania przede wszystkim świadczeń medycznych są wynajmowane lokale na:

  1. pomieszczenie biurowe i archiwalne apteki,
  2. działalność edukacyjną- polskie stowarzyszenie diabetyków,
  3. specjalistyczny gabinet kardiologiczno-internistyczny,
  4. indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską - choroby układu krążenia.

  W budynku przychodni dla dzieci i młodzieży, mieszczącym się przy ul. ... nie wykonuje się działalności gospodarczej (nie są wynajmowane lokale). Są tylko wykonywane i udzielane świadczenia medyczne dla pacjentów Wnioskodawcy oraz mieści się siedziba administracji.

  Nie ma możliwości, aby wydatki na termomodernizację bezpośrednio i wyłącznie przyporządkować do czynności opodatkowanych VAT, czy też zwolnionych od tego podatku.

  W uzupełnieniu wniosku Zainteresowany wskazał:

  Budynek przychodni nr ... mieszczący się przy ul. ....

  W zakresie art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług jest prowadzona działalność gospodarcza z tytułu wynajmu wolnych pomieszczeń w budynku. Poza zakresem działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, jest podejmowanie działań na rzecz ochrony oraz poprawy zdrowia ludności poprzez organizowanie i prowadzenie działalności leczniczej, profilaktycznej i rehabilitacyjnej. Stałe podnoszenie jakości świadczonych usług, a także propagowanie zachowań prozdrowotnych i przestrzeganie praw pacjenta zawartych w obowiązujących przepisach.

  Nabywana usługa związana z termomodernizacją budynku będzie służyła zarówno czynnościom opodatkowanym jak i zwolnionym podatkiem VAT. Czynności opodatkowane to wynajem wolnych powierzchni. Czynności zwolnione to udzielanie świadczeń medycznych.

  Budynek przychodni nr ... mieszczący się przy ul. ...

  W zakresie art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług jest prowadzona działalność gospodarcza z tytułu wynajmu wolnych pomieszczeń w budynku. Poza zakresem działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, jest podejmowanie działań na rzecz ochrony oraz poprawy zdrowia ludności poprzez organizowanie i prowadzenie działalności leczniczej, profilaktycznej i rehabilitacyjnej. Stałe podnoszenie jakości świadczonych usług, a także propagowanie zachowań prozdrowotnych i przestrzeganie praw pacjenta zawartych w obowiązujących przepisach.

  Nabywana usługa związana z termomodernizacją budynku będzie służyła zarówno czynnościom opodatkowanym jak i zwolnionym podatkiem VAT. Czynności opodatkowane to wynajem wolnych powierzchni. Czynności zwolnione to udzielanie świadczeń medycznych.

  Budynek przychodni ... wraz z Administracją ... mieszczący się przy ul. ....

  W zakresie art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług nie jest prowadzona działalność gospodarcza z tytułu wynajmu wolnych pomieszczeń w budynku. Poza zakresem działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, jest podejmowanie działań na rzecz ochrony oraz poprawy zdrowia ludności poprzez organizowanie i prowadzenie działalności leczniczej, profilaktycznej i rehabilitacyjnej. Stałe podnoszenie jakości świadczonych usług, a także propagowanie zachowań prozdrowotnych i przestrzeganie praw pacjenta zawartych w obowiązujących przepisach.

  Nabywana usługa związana z termomodernizacją budynku będzie służyła czynnościom zwolnionym oraz opodatkowanym podatkiem VAT. Czynności zwolnione to udzielanie świadczeń medycznych w przychodni oraz zajmowanie części powierzchni budynku na cele administracyjne służące czynnościom zwolnionym. Czynności opodatkowane to zajmowanie części powierzchni budynku na cele administracyjne służące czynnościom opodatkowanym (wynajem wolnych pomieszczeń).

  W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku).
  1. Czy ... w ... może odzyskać podatek VAT od usługi termomodernizacji w związku z realizacją projektu w przychodni nr ..., poprzez ustalenie procentowego udziału powierzchni opodatkowanej w powierzchni ogółem przychodni - wskaźnika procentowego do odliczenia VAT?
  2. Czy ... w ... może odzyskać podatek VAT od usługi termomodernizacji w związku z realizacją projektu w przychodni nr ..., poprzez ustalenie procentowego udziału powierzchni opodatkowanej w powierzchni ogółem przychodni - wskaźnika procentowego do odliczenia VAT?
  3. Czy ... w ... może odzyskać podatek VAT od usługi termomodernizacjiji w związku z realizacją projektu w budynku przy ul. ... (prowadzona jest w nim działalność zdrowotna oraz Centrum ma siedzibę administracji cele administracji służące działalności zarówno opodatkowanej jaki i zwolnionej) według planowanej proporcji ustalonej zgodnie z art. 90 ustawy o VAT?

  Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie przedstawionym w uzupełnieniu wniosku):

  Ad. 1

  ... w ... ma prawo odliczenia podatku VAT zgodnie z art. 86 ust. 7b, tj. jednostka powinna ustalić procentowy udział powierzchni opodatkowanej w powierzchni ogółem odrębnie dla przychodni nr .... W ten sposób wliczonym wskaźnikiem procentowym należy odliczyć VAT naliczony zawarty w fakturach dotyczących termomodernizacji budynków przychodni nr ....

  Ad. 2

  ... w ... ma prawo odliczenia podatku VAT zgodnie z art. 86 ust. 7b, tj. jednostka powinna ustalić procentowy udział powierzchni opodatkowanej w powierzchni ogółem odrębnie dla przychodni nr .... W ten sposób wliczonym wskaźnikiem procentowym należy odliczyć VAT naliczony zawarty w fakturach dotyczących termomodernizacji budynków przychodni nr ....

  Ad. 3

  ... w ... od budynku przy ul. ... ma prawo odliczenia podatku VAT przy zastosowaniu planowanej proporcji ustalonej zgodnie z art. 90 ustawy o VAT. W ten sposób wyliczoną planowaną proporcją należy odliczyć VAT naliczony zawarty w fakturach dotyczących termomodernizacji budynku przychodni dla dzieci i młodzieży i administracji. Nie jest możliwy podział powierzchni na opodatkowaną i zwolnioną.

  W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest:
  • nieprawidłowe - w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT w związku z termomodernizacją budynków przychodni nr ... oraz przychodni nr ..., poprzez ustalenie procentowego udziału powierzchni opodatkowanej w powierzchni ogółem przychodni,
  • prawidłowe - w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT w związku z termomodernizacją budynku przychodni dla dzieci i młodzieży.

  Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

  Z treści art. 7 ust. 1 powołanej ustawy wynika, że dostawą towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, jest przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

  Natomiast, w myśl art. 2 pkt 6 ustawy towarami są rzeczy oraz ich części a także wszelkie postacie energii.

  Jak stanowi art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

  Stosownie do postanowień art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

  Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy).

  Należy nadmienić, że pojęcie podatnika obejmuje swym zakresem podmioty, które dokonują czynności podlegającej opodatkowaniu. Ustawodawca określił wskazane pojęcie na tyle szeroko, by w każdym przypadku profesjonalnej aktywności zawodowej, dokonywania czynności opodatkowanych podmiot mógł zostać uznany za podatnika w zakresie tych czynności.

  Działalność gospodarcza ma miejsce również wówczas, gdy nie przyniosła ona żadnych widocznych efektów (bez względu na cel i rezultat takiej działalności). Charakterystyka ta pozwala na uznanie, że pojęcie podatnika na gruncie podatku od towarów i usług ma wymiar autonomiczny – niezależny od uregulowań innych aktów normatywnych regulujących stosunki prawnopodatkowe.

  Przymiot podatnika podatku od towarów i usług przypisany jest, oprócz osoby fizycznej czy prawnej, również wyodrębnionej jednostce organizacyjnej samodzielnie wykonującej działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy. Samodzielność gospodarcza w prowadzeniu działalności gospodarczej oznacza możliwość podejmowania decyzji, a zarazem posiadanie odpowiedniego stopnia odpowiedzialności za podjęte decyzje, w tym za szkody poniesione wobec osób trzecich, jak również ponoszenie przez podmiot ryzyka gospodarczego.

  W świetle powyższych przepisów, przedstawione przez Wnioskodawcę okoliczności sprawy wskazują, iż wykonywane przez Wnioskodawcę usługi wchodzą w zakres prowadzonej działalności gospodarczej. Okoliczności sprawy nie potwierdzają, iż w budynkach przychodni, które będą podlegały termomodernizacji są wykonywane czynności zarówno w ramach działalności gospodarczej jak i poza zakresem tej działalności. W opisie sprawy wskazano, iż Wnioskodawca wykonuje działalność gospodarczą polegającą na wynajmowaniu pomieszczeń i „wydzierżawianiu” sprzętu medycznego. Nadto z opisu sprawy wynika, iż Zainteresowany jest podmiotem leczniczym realizującym cele w zakresie ochrony zdrowia, które są przedmiotowo zwolnione z podatku od towarów i usług. Wnioskodawca w ramach działalności gospodarczej wykonuje czynności zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług (w zakresie ochrony zdrowia) oraz opodatkowane podatkiem od towarów i usług (najem pomieszczeń).

  Tym samym, wbrew twierdzeniom Wnioskodawcy, z okoliczności sprawy nie wynika, aby Wnioskodawca dokonywał czynności poza zakresem działalności, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy.

  W tym miejscu należy wskazać, iż zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

  Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług – art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy.

  W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

  Zgodnie natomiast z przepisem art. 86 ust. 7b ustawy, w przypadku nakładów ponoszonych na nabycie, w tym na nabycie praw wieczystego użytkowania gruntów, oraz wytworzenie nieruchomości, stanowiącej majątek przedsiębiorstwa danego podatnika, wykorzystywanej zarówno do celów wykonywanej przez tego podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów osobistych, o których mowa w art. 8 ust. 2, gdy przypisanie tych nakładów w całości do działalności gospodarczej podatnika nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego oblicza się według udziału procentowego, w jakim dana nieruchomość jest wykorzystywana do celów działalności gospodarczej.

  Przy czym przez wytworzenie nieruchomości, stosownie do art. 2 pkt 14a ustawy, rozumieć należy wybudowanie budynku, budowli lub ich części, lub ich ulepszenie w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym.

  Przepis art. 86 ust. 7b ustawy ma zastosowanie tylko w przypadku nieruchomości wykorzystywanych przez podatnika do celów prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz celów osobistych. Nie będzie on miał natomiast zastosowania w przypadku nieruchomości wykorzystywanych przez podatnika do celów prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz innych celów podatnika, które nie są jego celami osobistymi.

  Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

  Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, to zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

  Proporcję, o której mowa w ust. 2, ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo (art. 90 ust. 3 ustawy).

  W myśl art. 90 ust. 4 ustawy proporcję, o której mowa w ust. 3, określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalona proporcja. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej.

  W świetle art. 90 ust. 5 ustawy, do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się obrotu uzyskanego z dostawy towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli są zaliczane do środków trwałych podatnika – używanych przez podatnika na potrzeby jego działalności.

  Natomiast stosownie do art. 90 ust. 6 ustawy, do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się obrotu z tytułu transakcji dotyczących:

  • pomocniczych transakcji w zakresie nieruchomości i pomocniczych transakcji finansowych;
  • usług wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41, w zakresie, w jakim transakcje te mają charakter pomocniczy.

  Zgodnie z art. 90 ust. 8 ustawy, podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym nie osiągnęli obrotu, o którym mowa w ust. 3, lub u których obrót ten w poprzednim roku podatkowym był niższy niż 30.000 zł, do obliczenia kwoty podatku naliczonego podlegającej odliczeniu od kwoty podatku należnego przyjmują proporcję wyliczoną szacunkowo, według prognozy uzgodnionej z naczelnikiem urzędu skarbowego, w formie protokołu.

  Stosownie do przepisu art. 90 ust. 9 ustawy, przepis art. 90 ust. 8, stosuje się również, gdy podatnik uzna, że w odniesieniu do niego kwota obrotu, o której mowa w tym przepisie, byłaby niereprezentatywna.

  Według art. 90 ust. 9a ustawy, przy ustalaniu proporcji zgodnie z ust. 2-6 do obrotu nie wlicza się kwoty podatku.

  Stosownie do art. 90 ust. 10 ustawy, w przypadku gdy proporcja określona zgodnie z ust. 2-8:

  • przekroczyła 98% oraz kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej proporcji, w skali roku, była mniejsza niż 500 zł - podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 100%;
  • nie przekroczyła 2% – podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 0%.

  Z uwagi na brzmienie cytowanych wyżej przepisów należy zauważyć, że obowiązkiem podatnika w pierwszej kolejności jest przypisanie konkretnych wydatków do określonego rodzaju sprzedaży, z którymi wydatki te są związane. Podatnik ma zatem obowiązek odrębnego określenia, z jakim rodzajem działalności będzie związany podatek wynikający z otrzymanych faktur zakupu, czyli dokonania tzw. bezpośredniej alokacji. Jeżeli takie wyodrębnienie jest możliwe, podatnikowi przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych ze sprzedażą opodatkowaną, brak jest natomiast takiego prawa w stosunku do towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności niepodlegających temu podatkowi oraz zwolnionych od podatku.

  Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika. Wskazana zasada wyłącza tym samym możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi. Jednocześnie z zasady tej wynika, że odliczenie podatku naliczonego może być częściowe, tzn. w tej części, w jakiej dane towary lub usługi, z którymi związany jest podatek naliczony są wykorzystywane do realizacji czynności opodatkowanych, z pominięciem tej części podatku od tych towarów i usług, w jakiej towary te (lub usługi) są wykorzystywane do wykonywania czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających temu podatkowi.

  Natomiast w sytuacji, gdy nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot podatku związanego z czynnościami, w stosunku do których przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego oraz związanego z czynnościami, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do proporcjonalnego rozliczenia podatku naliczonego, zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy.

  Zatem, w liczniku proporcji, o której mowa wyżej, uwzględnia się obrót (sprzedaż) z czynności, w związku z którymi przysługuje podatnikowi prawo do obniżenia podatku należnego, tzn. wartości transakcji, od których – zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy – przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego. W mianowniku natomiast uwzględnia się całkowity obrót (sprzedaż) uzyskany z czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego (czyli kwoty z licznika) oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje to prawo, a więc czynności zwolnionych od podatku (czynności niepodlegających opodatkowaniu nie uwzględnia się w proporcji wyliczonej w oparciu o art. 90 ustawy). Przy ustalaniu proporcji nie uwzględnia się jedynie tych obrotów, które wymieniono w art. 90 ust. 5 i 6 ustawy.

  Z powołanych wyżej przepisów wynika, że zasadę proporcjonalnego odliczenia, o której mowa w art. 90 ust. 2 ustawy należy zastosować do tych wydatków, których nie można jednoznacznie przypisać do konkretnego rodzaju sprzedaży, czyli do wydatków określanych jako „zakupy związane ze sprzedażą zwolnioną i opodatkowaną”. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku Wnioskodawcy. W opisie sprawy Wnioskodawca wskazał, iż nabywane usługi związane z termomodernizacją poszczególnych budynków będą służyły zarówno czynnościom opodatkowanym jak i zwolnionym podatkiem VAT. Przy czym Wnioskodawca podał, iż nie ma możliwości, aby wydatki na termomodernizację bezpośrednio i wyłącznie przyporządkować do czynności opodatkowanych VAT czy też zwolnionych od tego podatku.

  W rozpatrywanej sprawie należy zauważyć, że wskazana przez Wnioskodawcę metoda ustalenia podatku naliczonego podlegającego odliczeniu przez wyliczenie procentowego udziału powierzchni, na której prowadzona jest działalność opodatkowana do powierzchni użytkowej ogółem w ww. budynkach nie stanowi bezpośredniej alokacji, lecz jest metodą szacunkową. Przy czym metoda ustalenia podatku naliczonego podlegającego odliczeniu przez wyliczenie procentowego udziału powierzchni, na której prowadzona jest działalność opodatkowana do powierzchni użytkowej ogółem w ww. budynkach nie znajduje podstaw w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług.

  Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa, należy stwierdzić, że w odniesieniu do wydatków na inwestycję dotyczącą termomodernizacji budynków przychodni nr ..., przychodni nr ... i budynku przy ul. ..., w sytuacji gdy Wnioskodawca nie będzie miał obiektywnej możliwości wyodrębnienia całości lub części kwot podatku naliczonego związanego z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, Zainteresowany będzie miał prawo do odliczenia podatku VAT na podstawie proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 2 i następnych ustawy. Proporcję, o której mowa w art. 90 ust. 2 i następnych ustawy, należy stosować wyłącznie do tej części podatku naliczonego, która będzie związana z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy, tj. z czynnościami opodatkowanymi podatkiem oraz zwolnionymi od podatku.

  Zatem, mając na uwadze powyższe okoliczności oraz powołane przepisy prawa, należy wskazać, że Zainteresowanemu w związku z termomodernizacją budynków przychodni nr ..., przychodni nr ... i przychodni przy ul. ... będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wyliczonego na podstawie proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 2 i następnych ustawy.

  Tym samym w rozpatrywanej sprawie dla wyliczenia kwoty podatku naliczonego podlegającej odliczeniu w związku z termomodernizacja budynków przychodni nr ... i przychodni nr ... nie znajdzie zastosowania wskazany we własnym stanowisku przez Wnioskodawcę przepis art. 86 ust. 7b ustawy. Jak bowiem wskazano powyżej, ww. przepis ma zastosowanie tylko w przypadku nieruchomości wykorzystywanych przez podatnika do celów prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz celów osobistych. Natomiast w rozpatrywanej sprawie cele osobiste Wnioskodawcy nie występują. Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie objętym pytaniami nr 1 i 2 uznano za nieprawidłowe.

  Natomiast stanowisko Wnioskodawcy odnośnie pytania nr 3, zgodnie z którym, „od budynku przy ul. ... ma prawo odliczenia podatku VAT przy zastosowaniu planowanej proporcji ustalonej zgodnie z art. 90 ustawy o VAT” uznano za prawidłowe.

  Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

  Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku – nie mogą być zgodnie z art. 14 b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

  Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

  Jednocześnie należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

  Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

  Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

  Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

  Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.