0112-KDIL4.4012.356.2018.1.AR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur otrzymanych od wykonawców, którzy będą realizować prace dotyczące termomodernizacji budynków oświatowych na terenie Gminy (...) w ramach projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja C (...)”.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 22 maja 2018 r. (data wpływu 25 maja 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 3 lipca 2018 r. (data wpływu 10 lipca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur otrzymanych od wykonawców, którzy realizowali prace dotyczące termomodernizacji budynków oświatowych na terenie Gminy (...) w ramach projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja C (...)” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 maja 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur otrzymanych od wykonawców, którzy realizowali prace dotyczące termomodernizacji budynków oświatowych na terenie Gminy (...) w ramach projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja C (...)”. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 3 lipca 2018 r. o doprecyzowanie opisu sprawy, wskazanie adresu korespondencyjnego do wysyłki oraz dopłatę do wniosku.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Gmina (dalej: „Wnioskodawca lub „Gmina”) jest samodzielną jednostką samorządu terytorialnego posiadającą osobowość prawną, powołaną do organizacji życia publicznego na swoim terytorium oraz do realizacji zbiorowych potrzeb wspólnoty należących do jej zakresu działania. Gmina jest czynnym płatnikiem podatku VAT.

Funkcjonowanie Gminy opiera się na założeniach Ustawy o samorządzie gminnym. Jest to podmiot, który wykonuje wszystkie zadania samorządu terytorialnego, niezastrzeżone dla innych jednostek, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. 2017 r., poz. 2077, z późn. zm.). Do zadań Gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty (art. 7 ust. 1 cyt. ustawy). W szczególności zadania własne obejmują sprawy edukacji publicznej oraz utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych (art. 7 ust. 1 pkt 8 i pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym).

Gmina wnosi o wyjaśnienie (interpretację) przepisów w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku otrzymanym dofinansowaniem projektów pod nazwą:

 1. Kompleksowa termomodernizacja B (...)”,
 2. Kompleksowa termomodernizacja A (...)”,
 3. Kompleksowa termomodernizacja C (...)”,

w ramach poddziałania 4.3.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) na lata 2014-2020.

Zakres projektu obejmuje:

Kompleksowa termomodernizacja A (...)”:

 • wymianę konstrukcji i pokrycia dachu z dachówki ceramicznej na budynku głównym,
 • termomodernizację budynku – ocieplenie ścian i dachów,
 • wymianę instalacji odgromowej,
 • wymianę kotłowni na gazową z instalacją gazową LPG ze zbiornikiem gazu, z demontażem starej kotłowni węglowej,
 • wykonanie instalacji budowlanych w zakresie niezbędnym dla powyższych robót.

Kompleksowa termomodernizacja B (...)

 • wykonanie kotłowni na pelet i kotłowni gazowej na gaz LPG z demontażem starej kotłowni węglowej,
 • demontaż obudowy tarasu przy budynku przedszkola i wykonanie pokrycia,
 • termomodernizację budynku – ocieplenie ścian i dachów,
 • wymianę instalacji odgromowej,
 • wykonanie instalacji budowlanych w zakresie niezbędnym dla powyższych robót.

Kompleksowa termomodernizacja C (...)

Przedmiotem inwestycji była kompleksowa termomodernizacja szkoły wraz z adaptacją części budynku szkolnego na potrzeby punktu przedszkolnego oraz usunięciem zniszczeń po pożarze, w tym m.in.:

 1. wymiana więźby dachowej i pokrycia z dachówki ceramicznej;
 2. docieplenie ścian i dachu;
 3. czyszczenie dwóch ścian elewacji ceglanej z naprawą i spoinowaniem oraz wykonaniem hydrofobizacji;
 4. wymiana stolarki okiennej‚ drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, osadzenie okien dachowych;
 5. wykonanie instalacji odgromowej;
 6. pogłębienie kotłowni wraz z podbiciem fundamentów, wykonanie zsypu opału oraz dojścia do kotłowni;
 7. likwidacja drewnianych schodów oraz rozebranie i wykonanie schodów żelbetowych;
 8. wymiana stropów drewnianych na żelbetowe;
 9. wykonanie robót ogólnobudowlanych, wykończeniowych;
 10. wykonanie instalacji: elektrycznej, teletechnicznej;
 11. wykonanie kotłowni węglowej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wentylacji mechanicznej;
 12. wykonanie instalacji wod-kan i p.poż.;
 13. wykonanie kanalizacji deszczowej;
 14. wykonanie nawierzchni z kostki brukowej.

Wymienione placówki oświatowe nie wynajmują pomieszczeń, terenu, sprzętu pod działalność gospodarczą.

Termomodernizacja budynków oświatowych polepszy komfort cieplny i poprawi jakość infrastruktury oświatowej w Gminie.

Wniosek uzupełniono pismem z dnia 3 lipca 2018 r. o poniższe informacje stanowiące doprecyzowanie opisu sprawy.

Po wykonaniu zamierzonych projektów pod nazwą:

 1. Kompleksowa termomodernizacja B (...)” – budynek nie będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
 2. Kompleksowa termomodernizacja A (...)” – budynek nie będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Po wykonaniu poniższego projektu pod nazwą:

 1. Kompleksowa termomodernizacja C (...)” – budynek nie jest wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gmina ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur otrzymanych od wykonawców, którzy będą realizować roboty dotyczące termomodernizacji budynków oświatowych na terenie Gminy, to jest pn. „Kompleksowa termomodernizacja C (...)”?

Zdaniem Wnioskodawcy, w sprawie obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur otrzymanych od wykonawców, którzy będą realizować roboty dotyczące termomodernizacji budynków oświatowych odpowiednio do zadań pod nazwą:

 1. Kompleksowa termomodernizacja B (...)” – Gmina nie ma prawa do odliczeń podatku VAT;
 2. Kompleksowa termomodernizacja A (...)” – Gmina nie ma prawa do odliczeń podatku VAT.

W sprawie obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur otrzymanych od wykonawców, którzy zrealizowali roboty dotyczące termomodernizacji budynków oświatowych do zadania pod nazwą:

 1. Kompleksowa termomodernizacja C (...)” – Gmina nie ma prawa do odliczeń podatku VAT.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. W świetle tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Jak wynika z powołanych przepisów, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Ponadto, podkreślić należy, że ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne, w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wskazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W świetle postanowień art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – stosownie do treści art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Oznacza to, że organ będzie uznany za podatnika podatku od towarów i usług w dwóch przypadkach, tj. gdy wykonuje czynności inne niż te, które mieszczą się w ramach jego zadań oraz, gdy wykonuje czynności mieszczące się w ramach jego zadań, ale czyni to na podstawie umów cywilnoprawnych.

Jak wynika z powyższego, wyłączenie organów władzy publicznej z kategorii podatnika ma charakter podmiotowo-przedmiotowy.

Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itp. umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych). Tylko w tym zakresie ich czynności mają bowiem charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Jak stanowi art. 6 ust. 1 powołanej ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ww. ustawy, zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują m. in. sprawy edukacji publicznej oraz utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych (art. 7 ust. 1 pkt 8 i 15 cyt. ustawy).

Z opisu sprawy wynika, że Gmina jest samodzielną jednostką samorządu terytorialnego, posiadającą osobowość prawną i jest czynnym płatnikiem podatku VAT.

Wnioskodawca wykonuje wszystkie zadania samorządu terytorialnego, niezastrzeżone dla innych jednostek, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym. W związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach poddziałania 4.3.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) na lata 2014-2020, Gmina realizowała projekt pn. „Kompleksowa termomodernizacja C (...)”. Realizacja zadania odbywała się w ramach zadań własnych wynikających z przepisu art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.

Przedmiotem inwestycji była kompleksowa termomodernizacja szkoły (...) wraz z adaptacją części budynku szkolnego na potrzeby punktu przedszkolnego oraz usunięciem zniszczeń po pożarze. Po zrealizowaniu projektu, budynek nie jest wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii ustalenia, czy Gminie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur otrzymanych od wykonawców, którzy realizowali prace dotyczące termomodernizacji budynków oświatowych na terenie Gminy w ramach ww. projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja C (...)”.

Jak wynika z powołanych powyżej przepisów prawa, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT, w ramach działalności gospodarczej, do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. W analizowanej sprawie związek taki nie występuje. Jak bowiem wskazał Zainteresowany, realizacja przedmiotowego zadania inwestycyjnego odbywała się w ramach realizacji obligatoryjnych zadań własnych Gminy, nałożonych na Wnioskodawcę ustawą o samorządzie gminnym. Ponadto – jak wynika z opisu sprawy – po zrealizowaniu przedmiotowego projektu „budynek nie jest wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług”. Zatem, poniesione wydatki na ww. zadanie nie były związane z wykonywaniem przez Gminę czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Tym samym, w analizowanym przypadku Zainteresowany nie ponosił wydatków w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, a tym samym nabywając towary bądź usługi nie działał w charakterze podatnika VAT.

Zatem, w związku z tym, że realizując przedmiotowy projekt Wnioskodawca nie działał w charakterze podatnika VAT, a towary i usługi nabyte w związku z realizacją projektu nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, Zainteresowanemu nie przysługuje – na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy – prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących zakup towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowego zadania.

Podsumowując, Wnioskodawca nie ma, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur otrzymanych od wykonawców, którzy realizowali prace dotyczące termomodernizacji budynków oświatowych na terenie Gminy w ramach projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja C (...)”.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy, w zakresie trzeciej części pytania przyporządkowanej do stanu faktycznego opisanego we wniosku, należało uznać za prawidłowe.

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (oraz z opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w części dotyczącej prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur otrzymanych od wykonawców, którzy realizowali prace dotyczące termomodernizacji budynków oświatowych na terenie Gminy w ramach projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja C (...)”. Natomiast wniosek w części dotyczącej:

 • prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur otrzymanych od wykonawców, którzy będą realizować prace dotyczące termomodernizacji budynków oświatowych na terenie Gminy (...) w ramach projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja B (...)” został rozstrzygnięty w interpretacji indywidualnej z dnia 13 lipca 2018 r., nr 0112-KDIL4.4012.4012.244.2018.2.AR;
 • prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur otrzymanych od wykonawców, którzy będą realizować prace dotyczące termomodernizacji budynków oświatowych na terenie Gminy (...) w ramach projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja A (...)”, został rozstrzygnięty w interpretacji indywidualnej z dnia 13 lipca 2018 r., nr 0112-KDIL4.4012.4012.355.2018.1.AR.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.