0112-KDIL1-2.4012.542.2018.3.JO | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Zakresie prawa do odzyskania podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Termomodernizacja budynku (...)”.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 6 sierpnia 2018 r. (data wpływu 13 sierpnia 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 12 października 2018 r. (data wpływu 17 października 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Termomodernizacja budynku (...)” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 sierpnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej m.in. podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Termomodernizacja budynku (...)”. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 12 października 2018 r. o przedmiot wniosku, doprecyzowanie opisu sprawy oraz o przeformułowanie pytania.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Firma (...) (dalej: Wnioskodawca) jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, której przedmiotem działalności jest wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. Podstawą działalności jest kod PKD 68.20.Z. Wnioskodawca jest właścicielem nieruchomości – parterowego budynku murowanego wybudowanego w 1969 r. oraz czterokondygnacyjnego budynku murowanego wybudowanego w 1982 r. Nieruchomości zostały kupione od poprzedniego właściciela.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej pomieszczenia budynków wynajmowane są na podstawie umowy najmu firmom z przeznaczeniem jako pomieszczenia biurowe. Sprzedaż usług jakimi jest wynajem jest sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT 23%. Firma jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i składa deklaracje VAT-7 za miesięczne okresy rozliczeniowe.

Firma złożyła do Agencji Wspierania Przedsiębiorczości wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 o przyznanie dotacji na termomodernizację budynku. Termin rozstrzygnięcia konkursu to I kwartał 2019 r. Głównym celem projektu jest osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej przedsiębiorstwa poprzez realizację wielokierunkowych i kompleksowych zadań termomodernizacyjnych. Zakres prac obejmuje: ocieplenie ścian zewnętrznych i wewnętrznych, ocieplenie ścian zewnętrznych przy gruncie, ocieplenie stropodachu, ocieplenie dachu z wymianą poszycia dachowego, wymiana witryny okiennej, wymiana drzwi zewnętrznych, uszczelnienie okien, modernizacja systemu ogrzewania (wymiana węzła na kompaktowy, doposażenie w zawory pod pionowe i termostatyczne), montaż kolektorów słonecznych płaskich oraz zasobnika 500 dm3, wymiana oświetlenia na oświetlenie LED. Integralną częścią projektu jest wprowadzenie inteligentnego systemu BMS służącego zarządzaniu energią w przedsiębiorstwie (zakup i zainstalowanie oprogramowania SCADA). Realizacja niniejszego projektu będzie przebiegała w budynku biurowym zlokalizowanym na terenie miasta (...). Inwestycja służy pokryciu zapotrzebowania na ciepło i energię elektryczną w przedsiębiorstwie. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna na poziomie firmy osiągnie ilość zaoszczędzonej energii cieplnej, ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej. Ponadto emisja CO2 do atmosfery zostanie ograniczona, nastąpi redukcja CO2 do atmosfery.

Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu to dzień 1 kwietnia 2019 r. Wartość inwestycji zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wyniesie 2 038 662,12 zł (w tym wartość podatku VAT 381 21 3,24 zł, który uznany jest jako koszt niekwalifikowalny ze względu na prawną możliwość odzyskania podatku od towarów i usług), kwota dofinansowania z Unii Europejskiej to 1 077 341,76 zł, co stanowi 65% poniesionych kosztów kwalifikowalnych. Pozostały koszt to wkład własny Beneficjenta w kwocie 961 320,36 zł. Beneficjent otrzyma dofinansowanie w formie refundacji poniesionych wydatków na usługi i towary związane z termomodernizacją.

Na obecny moment nieruchomość jest kompletna i zdatna do używania. Została zakwalifikowana do środków trwałych do grupy 1 „Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego”, podgrupa 10 „Budynki niemieszkalne”, symbol KŚT 105 „Budynki biurowe”. Wnioskodawca dokonuje odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej powiększonej o nakłady poniesione na ulepszenie ww. środka trwałego, stosując stawkę amortyzacyjną 10%.

W wyniku modernizacji nieruchomości wszystkie wydatki planowanej inwestycji (oprócz wydatków związanych z zainstalowaniem systemu BMS, które będą stanowić jako wartości niematerialne i prawne), które zostaną poniesione na termomodernizację budynku zostaną zakwalifikowane jako ulepszenie środka trwałego. Wnioskodawca w momencie zakończenia planowanej inwestycji będzie dokonywał odpisów amortyzacyjnych począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu wprowadzenia nieruchomości do ww. ewidencji środków trwałych. Planowana inwestycja zostanie sfinansowana w 65% z dotacji oraz w 35% ze środków własnych Beneficjenta.

Wydatki wymienione przez Wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie zakładają nie tylko prace budowlane związane z termomodernizacją budynku, ale także prace przygotowawcze, tj. przeprowadzenie audytu energetycznego. Jest to systematyczna procedura, której celem jest uzyskanie odpowiedniej wiedzy o profilu istniejącego zużycia energii budynku, określenie w jaki sposób i w jakiej ilości możliwe jest uzyskanie opłacalnej oszczędności energii. Wydatek ten został poniesiony przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, lecz został uwzględniony we wniosku o dofinansowanie jako realizacja jedna z zadań. W momencie rozstrzygnięcia konkursu i wygrania projektu, Wnioskodawca otrzyma refundację poniesionego kosztu jakim jest przeprowadzony audyt energetyczny. Wydatek zostanie dofinansowany w 65%, a w 35% zostanie pokryty z wkładu własnego Beneficjenta.

Beneficjent starając się o pozyskanie środków unijnych na dofinansowanie zwrócił się do profesjonalnego podmiotu zajmującego się doradztwem w zakresie pozyskiwania środków unijnych oraz przygotowaniem odpowiednich dokumentów. Firma poniosła również koszty doradztwa i konsultacji dotyczących rozwiązań budowlanych i kosztorysu inwestorskiego, niezbędnych w procesie aplikacyjnym o dofinansowanie. Wydatki w całości zostały poniesione ze środków własnych Beneficjenta oraz nie zostaną dofinansowane z Unii Europejskiej.

W piśmie z dnia 12 października 2018 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca udzielił odpowiedzi na pytania o treści:

Pytanie DKIS nr 1:

Jak brzmi nazwa projektu, którego dotyczy złożony wniosek”.

Odpowiedź:

Tytuł projektu: „Termomodernizacja budynku (...)” Oś priorytetowa 5 „Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna”, Działanie 5.1 „Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw”. Projekt w ramach konkursu ogłoszonego przez Agencję Wspierania Przedsiębiorczości (...).

Pytanie DKIS nr 2:

„Czy wydatki, o których mowa we wniosku, tj.:

  1. prace budowlane związane z termomodernizacją budynku;
  2. prace przygotowawcze, tj. przeprowadzenie audytu energetycznego
  3. koszty doradztwa i konsultacji dotyczących rozwiązań budowlanych i kosztorysu inwestorskiego są/będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT?”.

Odpowiedź:

Wyżej wymienione wydatki są/będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Budynek będzie wynajmowany i będzie podstawą działalności gospodarczej Wnioskodawcy.

Pytanie DKIS nr 3:

Czy faktury za wydatki, o których mowa w pkt 2 niniejszego wezwania są/będą wystawiane na Wnioskodawcę?”.

Odpowiedź:

Wszystkie wydatki wymienione w pkt 2 niniejszego wezwania są/będą wystawione na Wnioskodawcę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca będzie miał prawną możliwość odzyskania podatku VAT naliczonego w związku z ww. realizacją projektu, którego celem jest termomodernizacja budynku?

Zdaniem Wnioskodawcy, ma on możliwość odzyskania podatku od towarów i usług nabytych w ramach realizacji powyżej opisanego projektu z uwagi na fakt, że realizacja projektu jest związana z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z zapisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późń. zm.) zwanej dalej ustawą, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i ust. 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada daje możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami służącymi do przeprowadzenia termomodernizacji budynków, ponieważ istnieje bezpośredni związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Głównym celem termomodernizacji budynku jest zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej w danym obiekcie, w którym wykonywane są czynności opodatkowane. Realizacja projektu ma na celu izolację termiczną pomieszczeń oraz poprawę warunków termicznych obiektu, a także podniesienie komfortu użytkowania budynku, jak również zmniejszenie zapotrzebowania na energię konieczną do ogrzewania budynku. Praktycznie wszystkie usługi i towary zakupione w ramach projektu są obciążone podatkiem VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika zostały określone w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Zatem, aby dany podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go dla tej czynności za podatnika podatku od towarów i usług, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – według art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, której przedmiotem działalności jest wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i składa deklaracje VAT-7 za miesięczne okresy rozliczeniowe. Wnioskodawca jest właścicielem nieruchomości – parterowego budynku murowanego wybudowanego w 1969 r. oraz czterokondygnacyjnego budynku murowanego wybudowanego w 1982 r. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej pomieszczenia budynków wynajmowane są na podstawie umowy najmu firmom z przeznaczeniem jako pomieszczenia biurowe. Sprzedaż usług jakimi jest wynajem jest sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT 23%. Wnioskodawca będzie realizował projekt pn. „Termomodernizacja budynku (...)”. Wnioskodawca będzie ponosił wydatki, tj.: prace budowlane związane z termomodernizacją budynku; prace przygotowawcze, tj. przeprowadzenie audytu energetycznego oraz koszty doradztwa i konsultacji dotyczących rozwiązań budowlanych i kosztorysu inwestorskiego. Wyżej wymienione wydatki są/będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Budynek będzie wynajmowany i będzie podstawą działalności gospodarczej Wnioskodawcy. Wszystkie faktury dokumentujące ww. wydatki są/będą wystawione na Wnioskodawcę.

W rozpatrywanej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii odzyskania podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Termomodernizacja budynku (...)”.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego jest spełniony. Jak wskazał Wnioskodawca nabywane wydatki są/będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Wobec powyższego, Wnioskodawca ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z ww. realizacją projektu, którego celem jest termomodernizacja budynku. Tym samym, Wnioskodawca ma możliwości odzyskania podatku VAT naliczonego w związku z realizacją przedmiotowego projektu na zasadach określonych przepisami ustawy (w drodze odliczenia lub zwrotu).

Zatem – jeżeli w okresie rozliczeniowym wystąpi nadwyżka podatku naliczonego nad należnym – Wnioskodawca będzie miał możliwość odzyskania podatku w formie zwrotu podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących zakup towarów i usług związanych z ww. projektem.

Reasumując, Wnioskodawca będzie miał prawną możliwość odzyskania podatku VAT naliczonego w związku z ww. realizacją projektu, którego celem jest termomodernizacja budynku.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Ponadto, należy zauważyć, że niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie zakresu podatku od towarów i usług. W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.