0112-KDIL1-1.4012.171.2018.1.MW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z termomodernizacją budynku szkolnego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 9 marca 2018 r. (data wpływu 15 marca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z termomodernizacją budynku szkolnego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z termomodernizacją budynku szkolnego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie inwestycji pod nazwą: Termomodernizacja budynku szkolnego (OŚiGW) - segment G, w ramach naboru ogłoszonego dla poddziałania 3.2.2. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji . w ramach Osi priorytetowej: III Gospodarka niskoemisyjna RPOW 2014-2020. Żłobek nie jest płatnikiem podatku VAT.

Beneficjent zamierza złożyć wniosek o dokonanie płatności dotacji wskazując, że podatek VAT, który zapłaci z tytułu wykonania inwestycji jest kosztem kwalifikowanym, a zatem podlegającym refundacji.

Beneficjentem dla przedmiotowej operacji jest Gmina natomiast realizatorem przedsięwzięcia Publiczne Gimnazjum - jednostka budżetowa Gminy.

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku szkolnego. Obiekt stanowi zespół budynków połączonych komunikacyjnie łącznikami.

Kompleks budynków szkolnych ma powierzchnię użytkową ... m2 natomiast objęty wnioskiem zostanie jedynie segment o powierzchni ... m2.

Obiekt jest i po zrealizowaniu inwestycji nadal będzie obiektem ogólnodostępnym.

W ramach termomodernizacji budynku przewiduje się:

 • ocieplenie ścian zewnętrznych, ścian w gruncie, ścian wewnętrznych pomiędzy pomieszczeniami a przestrzenią wentylacyjną stropodachów, stropodachów i dachów, stropów nad przejazdem,
 • wymiana pokrycia dachu budynku wraz z obróbkami,
 • przemurowanie kominów,
 • przemurowanie ścian szczytowych oraz attyk,
 • wymiana rynien i rur spustowych oraz wpustów kanalizacji deszczowej,
 • izolację pionową ścian fundamentowych,
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z instalacją nawiewników,
 • modernizacja instalacji c.o.,
 • wymiana instalacji odgromowej.

W modernizowanym budynku prowadzona jest działalność o charakterze mieszanym tj. działalność statutowa nieodpłatna, oraz działalność opodatkowana VAT (zakup biletów na basen po zakończeniu zajęć lekcyjnych - w godz. 17-20:30, wynajem torów basenowych przez szkółki pływackie oraz innych użytkowników).

W związku z tym, że usługi nabyte związane z tą inwestycją są wykorzystywane na działalność publiczną, tj. niepodlegającą podatkowi VAT oraz zwolnioną od podatku Gmina nie jest uprawniona do odliczenia kwoty naliczonego VAT (art. 86 ust. ustawy o VAT).

Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków w okresie programowania 2014 - 2020 zapłacony VAT może być uznany za wydatek kwalifikowany tylko wówczas, gdy beneficjent nie ma prawnych możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Towary i usługi nabyte na potrzeby realizacji przedmiotowego projektu nie będą miały w żadnym zakresie związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W dokumentacji aplikacyjnej należało określić kwalifikowalność podatku VAT z faktur dokumentujących realizację projektu, wykonywanego w ramach zadań własnych Gminy. Gmina jako beneficjent wychodzi z założenia, że ma prawa do odliczania podatku VAT, gdyż przedmiotowa inwestycja będzie służyć przede wszystkim do wypełnienia zadań publicznoprawnych Gminy, a efekty realizacji zadania w znikomym stopniu będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Nabywane w ramach realizacji projektu towary i usługi będą wykorzystywane przez realizatora:

 • Do czynności opodatkowanych (wynajem pomieszczeń) - w bardzo niskim stopniu tj.:
  1. wynajem sklepiku, w trakcie roku szkolnego, wynajem sali gimnastycznej, torów basenowych, bądź sprzedaż biletów na basen w godzinach popołudniowych, tj. po zakończeniu zajęć lekcyjnych. Ponadto w obiekcie wynajmowane są powierzchnie na stołówkę oraz zakład stomatologiczny.
 • Do czynności niepodlegających opodatkowaniu realizator będzie kontynuować prowadzoną działalność związaną z wynajmem po zakończeniu realizacji ww. inwestycji, przy czym należy zaznaczyć, że nie w każdym czasie placówka będzie prowadzić wynajem oraz, że działalność mająca na celu wynajem powierzchni jest i pozostanie działalnością poboczną w stosunku do statutowej.

Wynajem powierzchni dotyczy jedynie niewielkiej części powierzchni budynków będących przedmiotem trwałego zarządu jednostki. Należy zaznaczyć, że wynajem nie ma charakteru stałego. W każdym roku wynajem powierzchni może być zróżnicowany, bądź też może nie wystąpić wynajem. Jest to trudne do przewidzenia.

Osiągane przychody z tytułu umów najmu są nieznaczne dla budżetu jednostki.

Związek dokonanych zakupów inwestycyjnych z wykonywaniem czynności opodatkowanych w przypadku termomodernizowanych budynków szkolnych jest zbyt nieuchwytny, mało konkretny w porównaniu do wyraźnego i jednoznacznego związku tych wydatków z czynnościami niepodlegającemu opodatkowaniu podatkiem VAT. Dla jednostek budżetowych danej jednostki samorządu terytorialnego metodę określenia proporcji wskazuje Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników (Dz. U. 2015 r., poz. 2193). Na podstawie ww. przepisów, obliczony wskaźnik proporcji dla realizatora wynosi 1%. Zgodnie z art. 86 ust. 2g w związku z art. 90 ust. 10 ustawy o VAT, ze względu na niski wskaźnik nie przekraczający 2%, podatnik – Gmina – nie stosuje ww. wskaźnika do rozliczenia podatku VAT w omawianej jednostce budżetowej. Dokonując zakupów związanych ze wskazanymi inwestycjami, polegającymi na termomodernizacji obiektów, Gmina nie zamierza ich wykorzystywać do czynności opodatkowanych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gmina ma prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego?

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z tym, że nie przysługuje mu prawo do odliczenia podatku VAT dla przedmiotowego projektu, VAT jest kosztem kwalifikowanym i można odzyskać część kosztów z nim związanych w ramach refundacji kosztów ww. inwestycji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W świetle ust. 2 pkt 1 lit. a) powołanego artykułu, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Z cytowanych powyżej regulacji wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom podatku od towarów i usług w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego albo ma zastosowanie 0% stawka podatku. Wskazana norma prawna jest wyrazem zasady neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Ustawodawca formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z aktualnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczające jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowoprawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Według art. 86 ust. 2a ustawy, w przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, oraz celów, o których mowa w art. 8 ust. 5 - w przypadku, o którym mowa w tym przepisie, gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej podatnika nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej, zwanym dalej „sposobem określenia proporcji”. Sposób określenia proporcji powinien najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć.

Szczegółowe zasady sposobu określenia proporcji rozstrzygają przepisy art. 86 ust. 2b-2h ustawy.

Zauważyć należy, że według art. 86 ust. 2g ustawy, proporcję określa się procentowo w stosunku rocznym. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej. Przepisy art. 90 ust. 5, 6, 9a i 10 stosuje się odpowiednio.

Jak stanowi art. 90 ust. 10 ustawy, w przypadku gdy proporcja określona zgodnie z ust. 2-8:

 1. przekroczyła 98% oraz kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej proporcji, w skali roku, była mniejsza niż 500 zł - podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 100%;
 2. nie przekroczyła 2% - podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 0%.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy).

Nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych, o czym stanowi art. 15 ust. 6 ustawy.

W złożonym wniosku wskazano, że Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie inwestycji pod nazwą: Termomodernizacja budynku szkolnego (OŚiGW) - segment G, w ramach naboru ogłoszonego dla poddziałania 3.2.2. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji w ramach Osi priorytetowej: III Gospodarka niskoemisyjna RPOW 2014-2020. Beneficjentem dla przedmiotowej operacji jest Gmina natomiast realizatorem przedsięwzięcia Publiczne Gimnazjum - jednostka budżetowa Gminy. Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku szkolnego. Obiekt stanowi zespół budynków połączonych komunikacyjnie łącznikami. Obiekt jest i po zrealizowaniu inwestycji nadal będzie obiektem ogólnodostępnym. W modernizowanym budynku prowadzona jest działalność o charakterze mieszanym tj. działalność statutowa nieodpłatna, oraz działalność opodatkowana VAT (zakup biletów na basen po zakończeniu zajęć lekcyjnych - w godz. 17 -20:30, wynajem torów basenowych przez szkółki pływackie oraz innych użytkowników). W związku z tym, że usługi nabyte związane z tą inwestycją są wykorzystywane na działalność publiczną, tj. niepodlegającą podatkowi VAT oraz zwolnioną od podatku Gmina nie jest uprawniona do odliczenia kwoty naliczonego VAT. Towary i usługi nabyte na potrzeby realizacji przedmiotowego projektu nie będą miały w żadnym zakresie związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Przedmiotowa inwestycja będzie służyć przede wszystkim do wypełnienia zadań publicznoprawnych Gminy, a efekty realizacji zadania w znikomym stopniu będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Nabywane w ramach realizacji projektu towary i usługi będą wykorzystywane przez realizatora:

 • Do czynności opodatkowanych (wynajem pomieszczeń) - w bardzo niskim stopniu tj.:
  1. wynajem sklepiku, w trakcie roku szkolnego, wynajem sali gimnastycznej, torów basenowych, bądź sprzedaż biletów na basen w godzinach popołudniowych, tj. po zakończeniu zajęć lekcyjnych. Ponadto w obiekcie wynajmowane są powierzchnie na stołówkę oraz zakład stomatologiczny.
 • Do czynności niepodlegających opodatkowaniu realizator będzie kontynuować prowadzoną działalność związaną z wynajmem po zakończeniu realizacji ww. inwestycji, przy czym należy zaznaczyć, że nie w każdym czasie placówka będzie prowadzić wynajem oraz, że działalność mająca na celu wynajem powierzchni jest i pozostanie działalnością poboczną w stosunku do statutowej. Wynajem powierzchni dotyczy jedynie niewielkiej części powierzchni budynków będących przedmiotem trwałego zarządu jednostki. Należy zaznaczyć, że wynajem nie ma charakteru stałego. W każdym roku wynajem powierzchni może być zróżnicowany, bądź też może nie wystąpić wynajem. Jest to trudne do przewidzenia. Osiągane przychody z tytułu umów najmu są nieznaczne dla budżetu jednostki. Związek dokonanych zakupów inwestycyjnych z wykonywaniem czynności opodatkowanych w przypadku termomodernizowanych budynków szkolnych jest zbyt nieuchwytny, mało konkretny w porównaniu do wyraźnego i jednoznacznego związku tych wydatków z czynnościami niepodlegającemu opodatkowaniu podatkiem VAT. Dla jednostek budżetowych danej jednostki samorządu terytorialnego metodę określenia proporcji wskazuje Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników. Na podstawie ww. przepisów, obliczony wskaźnik proporcji dla realizatora wynosi 1%. Zgodnie z art. 86 ust. 2g w związku z art. 90 ust. 10 ustawy, ze względu na niski wskaźnik nie przekraczający 2%, podatnik – Gmina – nie stosuje ww. wskaźnika do rozliczenia podatku VAT w omawianej jednostce budżetowej. Dokonując zakupów związanych ze wskazanymi inwestycjami, polegającymi na termomodernizacji obiektów, Gmina nie zamierza ich wykorzystywać do czynności opodatkowanych.

Biorąc pod uwagę opis sprawy oraz treść powołanych przepisów stwierdzić należy, że Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizowanym projektem.

W aspekcie powyższego wskazać należy, że wprawdzie istnieje pewien niedookreślony (nieuchwytny) związek wydatków powiązanych z realizacją projektu z czynnościami opodatkowanymi (efekty realizacji zadania w znikomym stopniu będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych), niemniej jednak – z uwagi na brzmienie art. 86 ust. 2g w zw. z art. 90 ust. 10 ustawy oraz okoliczność, że Wnioskodawca stosuje się do uprawnienia wynikającego z ww. art. 90 ust. 10 ustawy (prawo uznania, że proporcja wynosi 0%) – brak stosowanego przez Wnioskodawcę wskaźnika przesądza o braku uprawnienia do odliczenia podatku naliczonego. W rezultacie Wnioskodawca słusznie przyjmuje, że nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego w ramach opisanego we wniosku projektu.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że tutejszy organ nie jest kompetentny do rozstrzygania kwestii możliwości zaliczania, bądź braku przesłanek do zaliczenia wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, ponieważ kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Tut. organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone w wydanej interpretacji.

Zauważa się, iż organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym/zdarzeniem przyszłym. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego. Podkreślenia wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny/zdarzenie przyszłe sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym/zdarzeniem przyszłym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.