Termomodernizacja | Interpretacje podatkowe

Termomodernizacja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to termomodernizacja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej (...)”.
Fragment:
(...) Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej (...) ” – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 24 stycznia 2017 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „ Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej (...) ”. Wniosek uzupełniono 31 stycznia 2017 r. o wskazanie celu złożenia wniosku oraz 2 lutego 2017 r. o wskazanie sposobu doręczenia interpretacji. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku sali gimnastycznej przy byłej Szkole (...). Wymiary sali: długość – 3.402,5 m; szerokość – 2.429,0 m; kubatura – 5.411,7 m. Budynek pełni funkcję budynku użyteczności publicznej (w pomieszczeniach Szkoły mieści się obecnie siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej w ...). W zakres termomodernizacji wchodzi izolacja pionowa ścian, wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem. Wymiana stolarki drzwiowej oraz okiennej. W ramach zadania przewidziano budowę kotłowni gazowej o mocy 275 kW zastępującej dotychczasową kotłownię węglową.
2017
23
lut

Istota:
Stawki podatku dla us3ugi termoizolacji budynku sklasyfikowanego do dzia3u 1130 PKOB.
Fragment:
Przepisy ustawy nie definiuj1 pojea budowa, modernizacja, termomodernizacja, remont oraz przebudowa, dlatego te? w tym zakresie nale?y odwo3aa sie do przepisów prawa budowlanego. W myol art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290, ze zm.): pkt 6 – budowa, to wykonywanie obiektu budowlanego w okreolonym miejscu, a tak?e odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego, pkt 8 – remont, to wykonywanie w istniej1cym obiekcie budowlanym robót budowlanych, polegaj1cych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowi1cych bie?1cej konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobów budowlanych innych ni? u?yto w stanie pierwotnym, pkt 7a – przebudowa, to wykonywanie robót budowlanych, na skutek których nastepuje zmiana parametrów u?ytkowych lub technicznych istniej1cego obiektu budowlanego, z wyj1tkiem charakterystycznych parametrów jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokooa, d3ugooa, szerokooa lub liczba kondygnacji. Nale?y tak?e wyjaonia, ?e w przepisach prawa podatkowego brak jest ustawowego okreolenia pojecia termomodernizacji obiektu budowlanego. Definicji takiej nie zawiera równie? cytowana ustawa Prawo budowlane. Natomiast w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (t.j.
2017
15
sty

Istota:
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej a prawo do odliczenia przez gminę podatku naliczonego
Fragment:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego wystąpi także w przypadku termomodernizacji Przedszkola Miejskiego nr xx, gdyż Wnioskodawca wskazał, że przedszkole nie wynajmuje pomieszczeń. Zatem ze względu na brak związku dokonanych zakupów towarów i usług związanych z termomodernizacją Przedszkola Miejskiego nr xx, Wnioskodawcy po 1 stycznia 2017 r. nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Podsumowując, po 1 stycznia 2017 r. Wnioskodawcy: będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w części w jakiej zakupy towarów i usługę będą miały związek ze sprzedażą opodatkowaną VAT. Sytuacja dotyczy termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr xx, Gimnazjum nr xx oraz Szkoły Podstawowej nr x, nie będzie przysługiwało prawo od odliczenia podatku naliczonego w przypadku termomodernizacji Miejskiego Przedszkola nr xx ze względu na brak związku dokonanych zakupów towarów i usług z czynnościami opodatkowanymi VAT, nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w przypadku termomodernizacji Miejskiego Przedszkola nr xx oraz Miejskiego Przedszkola nr xx ze względu na nikły związek dokonanych zakupów towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT. W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe.
2016
5
lip

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki na wykonanie dokumentacji i termomodernizację budynków strażnic .....
Fragment:
W latach 2016 - 2017 Gmina będzie realizowała inwestycję polegającą na wykonaniu dokumentacji i termomodernizacji budynków strażnic ..... Na realizację ww. zadania Gmina będzie ubiegała się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa .... na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków. Efekt zrealizowanej inwestycji będzie wykorzystywany do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT (ochrona przeciwpożarowa). Termomodernizacja budynków stanowi ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym (art. 16g ustawy o podatku dochodowym). Faktury dokumentujące wydatki ponoszone na realizację inwestycji wystawione będą na Gminę ..... Gmina .... jest właścicielem budynku strażnicy w miejscowości .... Na podstawie umowy użyczenia nr .... z dnia 10 lutego 2016 roku Gmina .... przejęła nieodpłatnie w użyczenie od Ochotniczej Straży Pożarnej .... budynek strażnicy w celu jej termomodernizacji. Na podstawie umowy użyczania Gmina .... będzie użytkowała budynki strażnic przez okres 8 lat, w związku z pozyskaniem środków zewnętrznych na realizację projektu. Po okresie utrzymania trwałości projektu, tj. po upływie 5 lat od daty ostatniej płatności dotacji otrzymanej przez Gminę, użytkownikami budynków strażnic będą Ochotnicze Straże Pożarne ......
2016
19
maj

Istota:
Prawo do odzyskania podatku VAT od usługi termomodernizacji
Fragment:
W ramach projektu realizowana będzie termomodernizacja trzech przychodni. W dwóch z tych przychodni są wynajmowane wolne pomieszczenia. Termomodernizacja trzech budynków, w których działają przychodnie Wnioskodawcy będzie służyła zarówno czynnościom wykonywanym w tych budynkach opodatkowanych podatkiem VAT jak i zwolnionych od podatku VAT. W budynku przychodni nr 39 mieszczącym się przy ul. ... oprócz udzielania świadczeń medycznych prowadzona jest działalność gospodarcza przez najemców wynajmujących lokale na terenie przychodni. Analogicznie w budynku przychodni nr 33 mieszczącym się przy ul. .... W budynku przychodni dla dzieci i młodzieży mieszczącym się przy ul. ... są tylko wykonywane i udzielane świadczenia medyczne. Wnioskodawca nie wynajmuje lokali w tym budynku. Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanego z czynnościami w stosunku, do których Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Nie ma możliwości, aby wydatki na termomodernizację bezpośrednio i wyłącznie przyporządkować do czynności opodatkowanych VAT, czy też zwolnionych od tego podatku. W związku z tak przedstawionym opisem sprawy Wnioskodawca powziął wątpliwość dotyczącą prawa do odzyskania podatku VAT od usługi termomodernizacji budynków przychodni.
2016
21
kwi

Istota:
Określenie limitu warunkującego zastosowanie zwolnienia podmiotowego od podatku w oparciu o przepis art. 113 ustawy.
Fragment:
Wydatki związane z termomodernizacją Spółka ponosi w swoim imieniu (umowę na termomodernizację budynku zawiera tylko Spółka), a wydatki rozliczane będą ze współwłaścicielami. Wszystkie wydatki związane z termomodernizacją będą ewidencjonowane w księgach Spółki. Na podstawie otrzymanych faktur i dokumentów Spółka będzie rozliczała je dalej. Rozliczenie kosztów termomodernizacji, nastąpi według udziałów współwłaścicieli w nieruchomości na podstawie wystawionych przez Spółkę not księgowych. Sposób oraz częstotliwość rozliczenia będą wynikały z zawartego porozumienia. Wydatki poniesione na termomodernizację ponoszone będą przez Spółkę zgodnie z umową o termomodernizację, dopiero w dalszej kolejności Spółka będzie nimi obciążać współwłaścicieli. Na tle powyższego Wnioskodawca ma wątpliwości, czy kwoty kosztów związanych z termomodernizacją budynku, które będzie refakturował na współwłaścicieli budynku należy wliczać do limitu warunkującego zwolnienie podmiotowe od podatku, o którym mowa w art. 113. Jak wynika z przywołanego wyżej przepisu art. 113 ust. 1 ustawy ustawodawca wprowadził zwolnienie od podatku dla podmiotów, u których wartość sprzedaży w skali roku nie przekracza 150.000 zł.
2015
4
mar

Istota:
Brak obowiązku opodatkowania wpłat otrzymywanych od uczestników projektu.
Fragment:
Analiza przedstawionych okoliczności sprawy wskazuje, że wpłaty wnoszone przez mieszkańców – wbrew stanowisku przedstawionemu we wniosku – nie stanowią dobrowolnych darowizn za przyznanie statusu czynnego uczestnika projektu, lecz w istocie zapłatę za świadczone przez Fundację na ich rzecz usługi termomodernizacji budynków. Niezależnie bowiem od zapisów zawartych umów, trudno zgodzić się ze stwierdzeniem o „ dobrowolnie dokonanych darowiznach ” w sytuacji, gdy montaż instalacji solarnych ma miejsce na budynkach jedynie tych mieszkańców, którzy wnieśli tę wpłatę. Płatności wnoszone przez mieszkańców na rachunek bankowy Fundacji, jako konieczny i niezbędny warunek uczestnictwa w projekcie, pozostają więc w bezpośrednim związku z ww. świadczeniem usług realizowanym na rzecz tych właśnie osób. Nie można uznać, że wpłaty te pozostają „ w oderwaniu ” od czynności, które są wykonywane przez Fundację. W efekcie należy stwierdzić, że na rzecz mieszkańców uczestniczących w projekcie Fundacja świadczy usługę termomodernizacji, której wykonanie nastąpi po upływie trwałości projektu. Czynność ta stanowi odpłatne świadczenie usług, które zgodnie z przywołanym na wstępie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Podkreślić należy, że niniejsza interpretacja nie dotyczy kwestii instalacji solarnych zamontowanych na obiektach szkół, ponieważ w tym zakresie nie przedstawiono stanowiska i nie zadano pytania.
2014
28
sty

Istota:
Czy zwolnienie z niezapłaconych kwot z tytułu termomodernizacji skutkuje powstaniem dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
W latach 1996 - 2000 Wnioskodawca wykonał termomodernizację 17 budynków znajdujących się w jego zasobach. Zgodnie z zapisami księgowymi wykonane ocieplenie budynków zwiększyło ich wartość księgową. W dniu 16 listopada 2000 r. rada nadzorcza Zainteresowanego podjęła dwie uchwały w sprawie wprowadzenia odpłatności za termomodernizację elewacji budynków. W dniu 23 grudnia 2004 r. rada nadzorcza sporządziła aneks do uchwał z dnia 16 listopada 2004 r. Aneks ten zawiesił spłatę termomodernizacji do odwołania, natomiast utrzymał w mocy zapis dotyczący uiszczania jednorazowej spłaty wartości termomodernizacji przy sprzedaży lokalu na wolnym rynku przed spisaniem umowy kupna sprzedaży. W dniu 18 czerwca 2013 r. rada nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie zwolnienia z zapłaty (umorzenia) za termomodernizację przeprowadzoną w latach 1996-2000. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy zwolnienie z niezapłaconych kwot z tytułu termomodernizacji skutkuje powstaniem dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z zapisami księgowymi, w kartotekach środków trwałych, ocieplenie budynków zwiększyło ich wartość, a tym samym wpłynęło na wysokość wkładów budowlanych lub mieszkaniowych.
2013
12
gru

Istota:
Czy zostało poprawnie założone, że Wnioskodawca nie ma prawnej możliwości odzyskania poniesionych kosztów w postaci podatku od towarów i usług (VAT), w rozumieniu art. 86 ustawy z dnia. 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535, z późn. zm.), w związku z realizacją zadania pn. „...”?
Fragment:
Gmina w ramach swoich zadań publicznych, ubiegając się o pożyczkę i dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej chce zrealizować zadanie związane z termomodernizacją budynku, w którym to budynku wykonywane jest zadanie publiczne z zakresu edukacji publicznej. Realizacja projektu nie będzie miała związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, albowiem przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest projektem generującym dochód. Gmina nie będzie uzyskiwała profitów związanych z wdrożonymi usługami. Zakupy usług nabywane w ramach projektu są dokumentowane fakturami VAT wystawionymi na rzecz Gminy wykonującej zadanie publiczne. W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 powoływanej wyżej ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ww. ustawy o samorządzie gminnym, do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W myśl powołanych wyżej przepisów, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.
2012
4
paź

Istota:
Czy Gmina ma możliwość odliczenia podatku od towarów i usług VAT w związku z realizacją projektu inwestycyjnego?
Fragment:
Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy edukacji publicznej (art. 7 ust. 1 pkt 8 cyt. ustawy o samorządzie gminnym). Z opisu sprawy wynika, iż Gmina i Miasto jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca zamierza przystąpić do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „ ... ”. Powyższe zadanie realizowane będzie przy udziale środków własnych oraz dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Termin realizacji powyższej inwestycji przewidziany został do dnia 30 listopada 2013r. W ramach realizacji zadania planuje się wymianę stolarki okiennej, docieplenie ścian i stropodachu, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, likwidacji kotłowni opalonej węglem, wykonanie nowej kotłowni kontenerowej opalonej biomasą. Faktury VAT dokumentujące poniesione wydatki w ramach realizacji projektu wystawione będą na Gminę i Miasto Wnioskodawca przedmiotową inwestycję wykorzystywać będzie do czynności nieopodatkowanych. Zadanie objęte realizacją projektu należy do zadań własnych gminy określonych w art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym.
2012
30
sie
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.