Termomodernizacja | Interpretacje podatkowe

Termomodernizacja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to termomodernizacja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupu towarów i usług służących do przeprowadzenia termomodernizacji budynku siedziby OPS.
Fragment:
Zdaniem Gminy, gdyby nie poniosła ona wydatków na termomodernizację budynku, świadczenie usługi odpłatnego udostępniania miejsca reklamowego byłoby znacznie utrudnione. Jednakże, zdaniem tut. Organu efekty przedmiotowej termomodernizacji budynku OPS, nie będą miały związku zarówno bezpośredniego jak i pośredniego z udostępnianiem części budynku OPS w celu umieszczania metalowej tablicy, na której odbiorca usługi umieszczę swoje treści reklamowe. Gmina wskazała wprawdzie, że gdyby nie poniosła wydatków na termomodernizację budynku, to powyższe świadczenie byłoby znacznie utrudnione, jednakże nie oznacza to że nie byłoby możliwe. W konsekwencji – zdaniem tut. Organu – w rozpatrywanej sprawie nie występuje związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy ponoszonymi wydatkami na termomodernizację budynku OPS, a odpłatnym udostępnianiem części tego budynku, umożliwiający dokonanie odliczenia podatku VAT od powyższych wydatków. Z kolei w odniesieniu do wskazanych przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych OPS związanych z odsprzedażą mediów, tj. energii elektrycznej, wody, ścieków, gazu oraz energii cieplnej na rzecz Spółdzielni Socjalnej, która zajmuje wynajmowane pomieszczenia, wskazać należy, że odsprzedaż mediów nie może mieć samoistnego charakteru, bowiem media zawsze związane są z konkretną nieruchomością (np. budynkiem, lokalem).
2018
19
sty

Istota:
Prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków poniesionych w związku z realizacją inwestycji w części dotyczącej termomodernizacji budynku Urzędu Miasta oraz budynku MWC, brak prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków poniesionych w związku z realizacją inwestycji w części dotyczącej termomodernizacji budynków szkół i przedszkoli i wydatków poniesionych na inżyniera kontraktu.
Fragment:
Czy Miastu będzie przysługiwało prawo do zmniejszenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją inwestycji polegającej na termomodernizacji budynków szkół i przedszkoli określonych w pkt 1-7 wniosku? Czy Miastu będzie przysługiwało prawo do zmniejszenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją inwestycji polegającej na termomodernizacji budynku Urzędu Miasta M. oraz budynku MWC określonych w pkt 8-9 wniosku? Czy Miastu będzie przysługiwało prawo do zmniejszenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur otrzymanych za usługi świadczone przez inżyniera kontraktu w ramach usług świadczonych dla lidera projektu? Zdaniem Wnioskodawcy: Miastu nie będzie przysługiwało prawo do zmniejszenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją inwestycji polegającej na termomodernizacji budynków szkół i przedszkoli określonych w pkt 1-7 wniosku. Miastu, co do zasady, nie będzie przysługiwało prawo do zmniejszenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją inwestycji polegającej na termomodernizacji budynku Urzędu Miasta M. oraz budynku MWC określonych w pkt 8-9 wniosku.
2017
27
paź

Istota:
W zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT transakcji sprzedaży udziałów
Fragment:
Udział w spółce posiadającej osobowość prawną jest prawem majątkowym, które może być przedmiotem transakcji (prawo zbywalne), nie mieści się jednak ani w definicji towarów, ani usługi w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Należy zauważyć, że w sytuacji, gdy w zakres prowadzonej przez podmiot działalności gospodarczej nie wchodzi obrót papierami wartościowymi to czynność samego nabycia/sprzedaży akcji czy udziałów innych spółek nie jest traktowana jako działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy. Są to czynności polegające na zarządzaniu własnym portfelem w celu maksymalizacji zwrotu z inwestycji. Nie można również samego nabycia czy sprzedaży udziałów finansowych w innych przedsiębiorstwach traktować jako wykorzystywanie majątku do uzyskiwania z niego dochodów w sposób częstotliwy. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w orzeczeniu z 14 listopada 2000 r. w sprawie C-142/99 Floridienne S.A. Beginvest przeciwko Państwu belgijskiemu stwierdził, że zaangażowanie w zarządzanie spółkami zależnymi (w holdingu) należy uznać za działalność gospodarczą w rozumieniu art. 4 (2) VI Dyrektywy, ale tylko w zakresie, w jakim pociąga to za sobą dokonywanie transakcji podlegających VAT na mocy art. 2 VI Dyrektywy, takich jak świadczenie przez Floridienne usług administracyjnych, rachunkowych i informatycznych na rzecz swoich spółek zależnych.
2017
29
wrz

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur zakupu związanych z realizacją zadania pn.: „Termomodernizacja budynku szatni sportowej (...)”.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 3 lipca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur zakupu związanych z realizacją zadania pn.: „ Termomodernizacja budynku szatni sportowej (...) ”. Wniosek uzupełniono w dniu 24 lipca 2017 r. o potwierdzenie przesłania interpretacji w formie papierowej. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 Gmina zgłosiła do dofinansowania projekt pn.: „ Termomodernizacja budynku szatni sportowej (...) ”. Objęty projektem budynek szatni sportowej znajduje się na działce nr 2855/124. Działka, na której znajduje się boisko oraz przedmiotowy budynek szatni jest własnością gminy. Obiekt służy krzewieniu kultury fizycznej w gminie. W budynku znajdują się szatnie dla sportowców, pomieszczenia klubowe oraz sanitarno-higieniczne. Projekt przewiduje termomodernizację i przebudowę budynku szatni sportowej. Zakres termomodernizacji obejmuje następujące zadania: ocieplenie ścian i dachu, izolacja termiczna ścian fundamentowych, wymiana stolarki zewnętrznej okiennej i drzwiowej, instalacja c.o., wykonanie instalacji gazu wraz z kotłownią gazową, wentylacja, instalacje elektryczne. Projekt przewiduje też zmianę konstrukcji dachu nad główną bryłą budynku oraz zadaszeń nad wejściami, rozbiórkę i wykonanie nowych schodów, klimatyzację, nowe instalacje elektryczne.
2017
2
wrz

Istota:
1. Czy realizując projekt w zakresie dotyczącym termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej i budynku świetlicy wiejskiej Gmina będzie miała możliwość obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w fakturach zakupowych?
2. Czy realizując projekt w zakresie dotyczącym termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego, Gmina będzie miała możliwość częściowego obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w fakturach zakupowych, wyliczonego z zastosowaniem prewspółczynnika, zgodnie z ustawą z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego oraz proporcjonalnego rozliczenia podatku zgodnie z art. 90 ust. 2 i 3 ustawy o podatku od towarów i usług?
Fragment:
Z opisu sprawy wynika, że Gmina zamierza zrealizować projekt polegający na termomodernizacji budynków gminnych: świetlica wiejska w .......i świetlica wiejska w......, budynek Urzędu Miejskiego w........ W ramach realizacji inwestycji Gmina poniesie koszty związane m.in. z wykonaniem robót budowlanych, pełnieniem nadzoru inwestorskiego, opracowanie dokumentacji technicznej. W budynkach świetlic nie jest prowadzona działalność opodatkowana. W budynku przeznaczonym do termomodernizacji jakim jest Urząd Miejski znajdują się pomieszczenia przeznaczone pod działalność statutową gminy i jednostki organizacyjnej MGOPS, lokale użytkowe i lokale mieszkalne. Urząd Miejski wykonuje w ograniczonym zakresie działalność opodatkowaną dotyczącą wynajmu powierzchni w budynku innym podmiotom i osobom fizycznym dla prowadzenia działalności usługowej w oparciu o zawarte umowy cywilnoprawne. Przewiduje się, że po przeprowadzeniu termomodernizacji budynek nadal będzie wykorzystywany do tzw. działalności mieszanej. Podstawową działalnością będzie działalność publiczna, polegająca na wykonywania zadań wynikających ze statutowej działalności Gminy (jest to działalność zwolniona na podstawie art. 43 ustawy o podatku od towarów i usług).
2017
10
sie

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupu towarów i usług służących do przeprowadzenia termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego oraz prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupu towarów i usług służących do przeprowadzenia termomodernizacji budynku Zespołu Szkół.
Fragment:
(...) termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego, prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupu towarów i usług służących do przeprowadzenia termomodernizacji budynku Zespołu Szkół, – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 10 marca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupu towarów i usług służących do przeprowadzenia termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego w K oraz w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupu towarów i usług służących do przeprowadzenia termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w B. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i składa deklaracje VAT-7 za miesięczne okresy rozliczeniowe. Z dniem 1 stycznia 2017 r. Gmina dokonała centralizacji rozliczeń podatku VAT i od tego dnia prowadzi wspólne rozliczenia podatku VAT wraz ze wszystkimi swoimi jednostkami organizacyjnymi.
2017
27
maj

Istota:
Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony w odniesieniu do wydatków na realizacje inwestycji polegającej na termomodernizacji budynku internatu oraz jednego z budynków szkolnych.
Fragment:
(...) termomodernizacji budynku internatu oraz jednego z budynków szkolnych – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 10 stycznia 2017 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z termomodernizacją budynku administracyjnego w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków poniesionych na realizację inwestycji polegającej na termomodernizacji budynku internatu oraz jednego z budynków szkolnych. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Powiat (dalej: „ Wnioskodawca ” lub „ Powiat ”) jest powiatem, którego zasady funkcjonowania reguluje m.in. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.), zgodnie z którą wykonuje on określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Wnioskodawca posiada status czynnego podatnika VAT. Zgodnie z przyjętym modelem funkcjonowania, wykonywanie wybranych zadań nałożonych przepisami prawa - przede wszystkim o charakterze ponadgminnym - Powiat powierza utworzonym w tym celu jednostkom organizacyjnym.
2017
22
maj

Istota:
Brak prawa do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadań polegających na: termomodernizacji wraz z modernizacją systemu oświetlenia w budynku, termomodernizacji budynku, termomodernizacji wraz z wymianą oświetlenia i instalacją paneli fotowoltaicznych w budynku
Fragment:
(...) termomodernizacji wraz z modernizacją systemu oświetlenia w budynku ... w ..., termomodernizacji budynku ... w ..., termomodernizacji budynku ... w ..., termomodernizacji wraz z wymianą oświetlenia i instalacją paneli fotowoltaicznych w budynku ... w ..., termomodernizacji wraz z modernizacją oświetlenia w budynku PP w ..., termomodernizacji wraz z modernizacją oświetlenia w budynku PP w ..., –jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 23 marca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadań polegających na: termomodernizacji wraz z modernizacją systemu oświetlenia w budynku ... w ..., termomodernizacji budynku ... w ..., termomodernizacji budynku ... w ..., termomodernizacji wraz z wymianą oświetlenia i instalacją paneli fotowoltaicznych w budynku ... w ..., termomodernizacji wraz z modernizacją oświetlenia w budynku PP w ..., termomodernizacji wraz z modernizacją oświetlenia w budynku PP w .... We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. ... w ... jest organem administracji publicznej i nie prowadzi działalności gospodarczej.
2017
20
maj

Istota:
Braku prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją inwestycji
Fragment:
W rozpatrywanej sprawie w związku z wykorzystywaniem nabywanych towarów i usług dotyczących termomodernizacji budynku Urzędu Gminy do celów działalności gospodarczej (opodatkowanej i zwolnionej), oraz niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego jedynie w zakresie, w jakim towary i usługi będą służyły do wykonywania przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Należy wskazać, że w celu odliczenia podatku naliczonego, w pierwszej kolejności Wnioskodawca winien przyporządkować ponoszone wydatki do poszczególnych rodzajów działalności (opodatkowanej, zwolnionej i niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT). Zatem przy zakupie towarów i usług służących do realizacji inwestycji polegającej na termomodernizacji budynku Urzędu Gminy związanych wyłącznie z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy. Natomiast przy zakupach związanych wyłącznie z działalnością Wnioskodawcy, która nie podlega ustawie bądź związanych wyłącznie z czynnościami zwolnionymi od podatku VAT, Zainteresowanemu nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.
2017
11
maj

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej (...)”.
Fragment:
(...) Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej (...) ” – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 24 stycznia 2017 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „ Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej (...) ”. Wniosek uzupełniono 31 stycznia 2017 r. o wskazanie celu złożenia wniosku oraz 2 lutego 2017 r. o wskazanie sposobu doręczenia interpretacji. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku sali gimnastycznej przy byłej Szkole (...). Wymiary sali: długość – 3.402,5 m; szerokość – 2.429,0 m; kubatura – 5.411,7 m. Budynek pełni funkcję budynku użyteczności publicznej (w pomieszczeniach Szkoły mieści się obecnie siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej w ...). W zakres termomodernizacji wchodzi izolacja pionowa ścian, wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem. Wymiana stolarki drzwiowej oraz okiennej. W ramach zadania przewidziano budowę kotłowni gazowej o mocy 275 kW zastępującej dotychczasową kotłownię węglową.
2017
23
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.