Termomodernizacja | Interpretacje podatkowe

Termomodernizacja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to termomodernizacja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
1. Czy realizując projekt w zakresie dotyczącym termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej i budynku świetlicy wiejskiej Gmina będzie miała możliwość obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w fakturach zakupowych?
2. Czy realizując projekt w zakresie dotyczącym termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego, Gmina będzie miała możliwość częściowego obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w fakturach zakupowych, wyliczonego z zastosowaniem prewspółczynnika, zgodnie z ustawą z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego oraz proporcjonalnego rozliczenia podatku zgodnie z art. 90 ust. 2 i 3 ustawy o podatku od towarów i usług?
Fragment:
Z opisu sprawy wynika, że Gmina zamierza zrealizować projekt polegający na termomodernizacji budynków gminnych: świetlica wiejska w .......i świetlica wiejska w......, budynek Urzędu Miejskiego w........ W ramach realizacji inwestycji Gmina poniesie koszty związane m.in. z wykonaniem robót budowlanych, pełnieniem nadzoru inwestorskiego, opracowanie dokumentacji technicznej. W budynkach świetlic nie jest prowadzona działalność opodatkowana. W budynku przeznaczonym do termomodernizacji jakim jest Urząd Miejski znajdują się pomieszczenia przeznaczone pod działalność statutową gminy i jednostki organizacyjnej MGOPS, lokale użytkowe i lokale mieszkalne. Urząd Miejski wykonuje w ograniczonym zakresie działalność opodatkowaną dotyczącą wynajmu powierzchni w budynku innym podmiotom i osobom fizycznym dla prowadzenia działalności usługowej w oparciu o zawarte umowy cywilnoprawne. Przewiduje się, że po przeprowadzeniu termomodernizacji budynek nadal będzie wykorzystywany do tzw. działalności mieszanej. Podstawową działalnością będzie działalność publiczna, polegająca na wykonywania zadań wynikających ze statutowej działalności Gminy (jest to działalność zwolniona na podstawie art. 43 ustawy o podatku od towarów i usług).
2017
10
sie

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupu towarów i usług służących do przeprowadzenia termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego oraz prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupu towarów i usług służących do przeprowadzenia termomodernizacji budynku Zespołu Szkół.
Fragment:
(...) termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego, prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupu towarów i usług służących do przeprowadzenia termomodernizacji budynku Zespołu Szkół, – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 10 marca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupu towarów i usług służących do przeprowadzenia termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego w K oraz w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupu towarów i usług służących do przeprowadzenia termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w B. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i składa deklaracje VAT-7 za miesięczne okresy rozliczeniowe. Z dniem 1 stycznia 2017 r. Gmina dokonała centralizacji rozliczeń podatku VAT i od tego dnia prowadzi wspólne rozliczenia podatku VAT wraz ze wszystkimi swoimi jednostkami organizacyjnymi.
2017
27
maj

Istota:
Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony w odniesieniu do wydatków na realizacje inwestycji polegającej na termomodernizacji budynku internatu oraz jednego z budynków szkolnych.
Fragment:
(...) termomodernizacji budynku internatu oraz jednego z budynków szkolnych – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 10 stycznia 2017 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z termomodernizacją budynku administracyjnego w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków poniesionych na realizację inwestycji polegającej na termomodernizacji budynku internatu oraz jednego z budynków szkolnych. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Powiat (dalej: „ Wnioskodawca ” lub „ Powiat ”) jest powiatem, którego zasady funkcjonowania reguluje m.in. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.), zgodnie z którą wykonuje on określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Wnioskodawca posiada status czynnego podatnika VAT. Zgodnie z przyjętym modelem funkcjonowania, wykonywanie wybranych zadań nałożonych przepisami prawa - przede wszystkim o charakterze ponadgminnym - Powiat powierza utworzonym w tym celu jednostkom organizacyjnym.
2017
22
maj

Istota:
Brak prawa do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadań polegających na: termomodernizacji wraz z modernizacją systemu oświetlenia w budynku, termomodernizacji budynku, termomodernizacji wraz z wymianą oświetlenia i instalacją paneli fotowoltaicznych w budynku
Fragment:
(...) termomodernizacji wraz z modernizacją systemu oświetlenia w budynku ... w ..., termomodernizacji budynku ... w ..., termomodernizacji budynku ... w ..., termomodernizacji wraz z wymianą oświetlenia i instalacją paneli fotowoltaicznych w budynku ... w ..., termomodernizacji wraz z modernizacją oświetlenia w budynku PP w ..., termomodernizacji wraz z modernizacją oświetlenia w budynku PP w ..., –jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 23 marca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadań polegających na: termomodernizacji wraz z modernizacją systemu oświetlenia w budynku ... w ..., termomodernizacji budynku ... w ..., termomodernizacji budynku ... w ..., termomodernizacji wraz z wymianą oświetlenia i instalacją paneli fotowoltaicznych w budynku ... w ..., termomodernizacji wraz z modernizacją oświetlenia w budynku PP w ..., termomodernizacji wraz z modernizacją oświetlenia w budynku PP w .... We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. ... w ... jest organem administracji publicznej i nie prowadzi działalności gospodarczej.
2017
20
maj

Istota:
Braku prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją inwestycji
Fragment:
W rozpatrywanej sprawie w związku z wykorzystywaniem nabywanych towarów i usług dotyczących termomodernizacji budynku Urzędu Gminy do celów działalności gospodarczej (opodatkowanej i zwolnionej), oraz niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego jedynie w zakresie, w jakim towary i usługi będą służyły do wykonywania przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Należy wskazać, że w celu odliczenia podatku naliczonego, w pierwszej kolejności Wnioskodawca winien przyporządkować ponoszone wydatki do poszczególnych rodzajów działalności (opodatkowanej, zwolnionej i niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT). Zatem przy zakupie towarów i usług służących do realizacji inwestycji polegającej na termomodernizacji budynku Urzędu Gminy związanych wyłącznie z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy. Natomiast przy zakupach związanych wyłącznie z działalnością Wnioskodawcy, która nie podlega ustawie bądź związanych wyłącznie z czynnościami zwolnionymi od podatku VAT, Zainteresowanemu nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.
2017
11
maj

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej (...)”.
Fragment:
(...) Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej (...) ” – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 24 stycznia 2017 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „ Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej (...) ”. Wniosek uzupełniono 31 stycznia 2017 r. o wskazanie celu złożenia wniosku oraz 2 lutego 2017 r. o wskazanie sposobu doręczenia interpretacji. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku sali gimnastycznej przy byłej Szkole (...). Wymiary sali: długość – 3.402,5 m; szerokość – 2.429,0 m; kubatura – 5.411,7 m. Budynek pełni funkcję budynku użyteczności publicznej (w pomieszczeniach Szkoły mieści się obecnie siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej w ...). W zakres termomodernizacji wchodzi izolacja pionowa ścian, wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem. Wymiana stolarki drzwiowej oraz okiennej. W ramach zadania przewidziano budowę kotłowni gazowej o mocy 275 kW zastępującej dotychczasową kotłownię węglową.
2017
23
lut

Istota:
Stawki podatku dla us3ugi termoizolacji budynku sklasyfikowanego do dzia3u 1130 PKOB.
Fragment:
Przepisy ustawy nie definiuj1 pojea budowa, modernizacja, termomodernizacja, remont oraz przebudowa, dlatego te? w tym zakresie nale?y odwo3aa sie do przepisów prawa budowlanego. W myol art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290, ze zm.): pkt 6 – budowa, to wykonywanie obiektu budowlanego w okreolonym miejscu, a tak?e odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego, pkt 8 – remont, to wykonywanie w istniej1cym obiekcie budowlanym robót budowlanych, polegaj1cych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowi1cych bie?1cej konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobów budowlanych innych ni? u?yto w stanie pierwotnym, pkt 7a – przebudowa, to wykonywanie robót budowlanych, na skutek których nastepuje zmiana parametrów u?ytkowych lub technicznych istniej1cego obiektu budowlanego, z wyj1tkiem charakterystycznych parametrów jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokooa, d3ugooa, szerokooa lub liczba kondygnacji. Nale?y tak?e wyjaonia, ?e w przepisach prawa podatkowego brak jest ustawowego okreolenia pojecia termomodernizacji obiektu budowlanego. Definicji takiej nie zawiera równie? cytowana ustawa Prawo budowlane. Natomiast w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (t.j.
2017
15
sty

Istota:
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej a prawo do odliczenia przez gminę podatku naliczonego
Fragment:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego wystąpi także w przypadku termomodernizacji Przedszkola Miejskiego nr xx, gdyż Wnioskodawca wskazał, że przedszkole nie wynajmuje pomieszczeń. Zatem ze względu na brak związku dokonanych zakupów towarów i usług związanych z termomodernizacją Przedszkola Miejskiego nr xx, Wnioskodawcy po 1 stycznia 2017 r. nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Podsumowując, po 1 stycznia 2017 r. Wnioskodawcy: będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w części w jakiej zakupy towarów i usługę będą miały związek ze sprzedażą opodatkowaną VAT. Sytuacja dotyczy termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr xx, Gimnazjum nr xx oraz Szkoły Podstawowej nr x, nie będzie przysługiwało prawo od odliczenia podatku naliczonego w przypadku termomodernizacji Miejskiego Przedszkola nr xx ze względu na brak związku dokonanych zakupów towarów i usług z czynnościami opodatkowanymi VAT, nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w przypadku termomodernizacji Miejskiego Przedszkola nr xx oraz Miejskiego Przedszkola nr xx ze względu na nikły związek dokonanych zakupów towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT. W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe.
2016
5
lip

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki na wykonanie dokumentacji i termomodernizację budynków strażnic .....
Fragment:
W latach 2016 - 2017 Gmina będzie realizowała inwestycję polegającą na wykonaniu dokumentacji i termomodernizacji budynków strażnic ..... Na realizację ww. zadania Gmina będzie ubiegała się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa .... na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków. Efekt zrealizowanej inwestycji będzie wykorzystywany do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT (ochrona przeciwpożarowa). Termomodernizacja budynków stanowi ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym (art. 16g ustawy o podatku dochodowym). Faktury dokumentujące wydatki ponoszone na realizację inwestycji wystawione będą na Gminę ..... Gmina .... jest właścicielem budynku strażnicy w miejscowości .... Na podstawie umowy użyczenia nr .... z dnia 10 lutego 2016 roku Gmina .... przejęła nieodpłatnie w użyczenie od Ochotniczej Straży Pożarnej .... budynek strażnicy w celu jej termomodernizacji. Na podstawie umowy użyczania Gmina .... będzie użytkowała budynki strażnic przez okres 8 lat, w związku z pozyskaniem środków zewnętrznych na realizację projektu. Po okresie utrzymania trwałości projektu, tj. po upływie 5 lat od daty ostatniej płatności dotacji otrzymanej przez Gminę, użytkownikami budynków strażnic będą Ochotnicze Straże Pożarne ......
2016
19
maj

Istota:
Prawo do odzyskania podatku VAT od usługi termomodernizacji
Fragment:
W ramach projektu realizowana będzie termomodernizacja trzech przychodni. W dwóch z tych przychodni są wynajmowane wolne pomieszczenia. Termomodernizacja trzech budynków, w których działają przychodnie Wnioskodawcy będzie służyła zarówno czynnościom wykonywanym w tych budynkach opodatkowanych podatkiem VAT jak i zwolnionych od podatku VAT. W budynku przychodni nr 39 mieszczącym się przy ul. ... oprócz udzielania świadczeń medycznych prowadzona jest działalność gospodarcza przez najemców wynajmujących lokale na terenie przychodni. Analogicznie w budynku przychodni nr 33 mieszczącym się przy ul. .... W budynku przychodni dla dzieci i młodzieży mieszczącym się przy ul. ... są tylko wykonywane i udzielane świadczenia medyczne. Wnioskodawca nie wynajmuje lokali w tym budynku. Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanego z czynnościami w stosunku, do których Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Nie ma możliwości, aby wydatki na termomodernizację bezpośrednio i wyłącznie przyporządkować do czynności opodatkowanych VAT, czy też zwolnionych od tego podatku. W związku z tak przedstawionym opisem sprawy Wnioskodawca powziął wątpliwość dotyczącą prawa do odzyskania podatku VAT od usługi termomodernizacji budynków przychodni.
2016
21
kwi
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.