PUS I/423/55/2004 | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

Czy w przypadku nienaliczenia i niezapłacenia przez dłużnika odsetek w transakcjach handlowych określonych przepisem art. 7 ustawy z dnia 12.06.2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych wierzyciel może nie dochodzić wymienionych należności bez skutków podatkowych?

PUS I/423/55/2004

informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
  1. odsetki od kredytu
  2. odsetki od pożyczki
  3. terminowość zapłaty
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów
  2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie po zapoznaniu się z treścią pisma F. „W.” S.A. w S. z dnia 23.04.2004 r. (znak: GR/587/2004, data wpływu do tut. Urzędu 26.04.2004 r.) o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w związku z wątpliwościami, czy w przypadku nienaliczenia i niezapłacenia przez dłużnika odsetek w transakcjach handlowych określonych przepisem art. 7 ustawy z dnia 12.06.2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1323 ze zm.), wierzyciel może nie dochodzić wymienionych należności bez skutków podatkowych, przedstawia następujące wyjaśnienie:

Odsetki przewidziane regulacją ustawy z dnia 12.06.2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1323 ze zm.) wywołują skutki w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych z chwilą ich zapłaty. Wynika to z przepisu art. 12 ust 4 pkt 2 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), który określa, że do przychodów nie zalicza się kwot naliczonych, lecz nieotrzymanych odsetek od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów). Wobec tego samo uprawnienie do żądania odsetek, czy też ustawowe uprawnienie do ich otrzymania nie powoduje zwiększenia kosztów lub przychodów stron umowy. W omawianej kwestii podaje się wyjaśnienie Ministerstwa Finansów zawarte w piśmie z dnia 13.01.1999 r. (znak: PB3-5912-722-604/HS/98). We wspomnianym piśmie podkreśla się, że odsetki od należności, w tym od udzielonych kredytów i pożyczek, naliczone, lecz nieotrzymane zgodnie z warunkami umowy, nie stanowią u wierzyciela przychodów. Odsetki takie są przychodami w dacie faktycznego otrzymania i odpowiednio w tej samej dacie zapłacone przez dłużnika są jego kosztami uzyskania przychodów. Oznacza to, że podjęte przez strony umowy decyzje odnośnie do odsetek niezapłaconych o ich umorzeniu, odroczeniu terminów płatności odsetek (prolongowaniu), obniżeniu oprocentowania, całkowitym lub częściowym zaniechaniu naliczania odsetek zarówno u wierzyciela, jak i dłużnika są podatkowo obojętne, chyba że zachodzą okoliczności określone w art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Niniejszej odpowiedzi udzielono w oparciu o aktualny stan prawny oraz faktyczny przedstawiony w zapytaniu.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.