R.VI/2/AL./8/2005 | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

Czy opłacenie w ustawowym terminie należnego podatku (zaliczki na podatek) na rachunek bankowy innego Urzędu Skarbowego niż powinien być opłacony skutkuje naliczeniem odsetek za zwłokę?

R.VI/2/AL./8/2005

informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
  1. data zaliczenia
  2. odsetki od zaległości podatkowych
  3. terminowość zapłaty podatku
  1. Ordynacja podatkowa (ORD) -> Organy podatkowe i ich właściwość

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.197 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nt 137, poz. 926 z późn.zm.), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, informuje: pismem z dnia 08.11.2004 r. (data wpływu do Ministerstwa Finansów 09.12.2004 r.)uzupełnionym o znaki opłaty skarbowej w dniu 10.01.2005 r., zwrócił się Pan z prośbą o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny: Opłacenie w ustawowym terminie należnego podatku na rachunek bankowy innego Urzędu Skarbowego niż powinien być opłacony skutkuje naliczeniem odsetek za zwłokę. W powyższym przypadku powstaje zaległość podatkowa w Urzędzie, do którego wpłynęło zeznanie podatkowe (deklaracja podatkowa). Przekazanie należności między urzędami na pisemną prośbę podatnika (płatnika) likwiduje zaległóść tylko w części w dacie wpływu na rachunek bankowy i na ten dzień naliczane są odsetki za zwłokę.

Zwrócił się Pan do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku z następującym pytaniem: czy opłacenie w ustawowym terminie należnego podatku (zaliczki na podatek) na rachunek bankowy innego Urzędu Skarbowego niż powinien być opłacony skutkuje naliczeniem odsetek zwłoki? Sformuował Pan treż własne stanowisko w sprawie twierdząc, iż Budżet nie poniósł z tego tytułu uszczerbku, a Urzędy niesłusznie obciążają podatnika odsetkami zwłoki.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn.zm.)zobowiązaniem podatkowym jest wynikające z obowiązku podatkowegp zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu albo gminy podatku w wysokości, w terminie oraz w miejscu określonym w przepisach prawa podatkowego. Zobowiązanie podatkowe konkretzuje się wobec określonego podmiotu porzez: wysokość podatku, termin zapłaty, miejsce podatku. Z pisma wynika, że obowiązek prawidłowo wyliczonego podatku i termin spełanienia zobowiązania podatkowego zostały zachowane. Natomiast wpłata dokonana nakonto niewłaściwego organu podatkowego narusza tym samym dyspozycję cytowanego wyżej przepisu. Miejsce zapłaty podatku to kasa organu podatkowego bądź jego rachunek bankowy. Miejsce zapłaty podatku wynikającego z konkretnego zobowiązania podatkowego określają przepisy normujące właściwość rzeczową oraz miejscową organów podatkowych. Ponieważ, ustawa Ordynacja podatkowa uznaje miejsce spełnienia świadczenia podatkowego za składnik definicji zobowiązania podatkowego to należy uznać, że wpłata podatku na rachunek organu podatkowego innego niż właściwy nie powoduje wygaśnięcia zobowiązania podatkowego. Powstaje zaległość podatkowa, od której zgodnie z art. 53 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa naliczane są odsetki za zwłokę.

Zatem stanowisko Pana jest nieprawidłowe.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odsetki od zaległości podatkowych
PP2/443/9/2003 | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

© 2011-2021 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.