PP.443/1/55/05 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Podatnik pyta w jaki sposób opodatkować wewnątrzwspólnotowe nabycie używanego środka transportu - ciągnika siodłowego.

PP.443/1/55/05

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. Unia Europejska (Wspólnota Europejska)
  2. samochód
  3. terminowość zapłaty podatku
  1. Podatek od towarów i usług (VAT)

POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zmianami) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Głogowie stwierdza, że stanowisko podatnika, przedstawione we wniosku, który wpłynął do Urzędu Skarbowego w Głogowie w dniu 28 lipca 2005 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej sposobu opodatkowania podatkiem od towarów i usług wewnątrzwspólnotowego nabycia na użytek podatnika dwóch ciągników siodłowych jest nieprawidłowe.
UZASADNIENIE
W dniu 28 lipca 2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Głogowie wpłynął wniosek podatnika, o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.
Jak stanowi przepis art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
(Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zmianami), stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 14a § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.
Z wniosku wynika, iż podatnik dokonał wewnątrzwspólnotowego nabycia dwóch używanych ciągników siodłowych, które następnie zostały zarejestrowane i są wykorzystywane w prowadzonej działalności transportowej. Podatnik ma wątpliwości, czy z tytułu ich nabycia należało naliczyć podatek VAT i dokonać jego wpłaty na konto Urzędu Skarbowego, pomimo posiadania, zgodnie z art. 86 ustawy o VAT, prawa do jego odliczenia. Przedstawiając swoje stanowisko podatnik uważa, że w tym przypadku nie mają zastosowanie przepisy art. 103 ust. 3 i 4 ustawy o VAT, bowiem zarówno obowiązek wykazania podatku należnego, jak i prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu tego nabycia zachodzi w tym samym miesiącu, co powoduje brak obowiązku dokonania wpłaty podatku należnego wyliczonego od wewnątrzwspólnotowego nabycia przedmiotowych ciągników siodłowych.
W ocenie Naczelnika tut. Urzędu w opisanym przez podatnika stanie faktycznym przedstawione, własne stanowisko nie jest poprawne, bowiem dla środków transportu (a takimi są ciągniki siodłowe) ustawodawca przy rozliczaniu podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przewidział rozwiązanie odrębne od zasad ogólnych. Zgodnie 103 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zmianami) zwanej dalej ustawą o VAT, w przypadku, o którym mowa w art. 99 ust. 9 i 10 (tj. w sytuacji dokonywania jedynie wewnątrzwspólnotowego nabycia nowego środka transportu, przez podmioty nie mające obowiązku składania deklaracji VAT-7) podatnicy są zobowiązani bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego do obliczania i wpłacania podatku w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego na rachunek urzędu skarbowego. Z kolei (co istotne dla oceny problemu przedstawionego przez podatnika) ust. 4 tegoż artykułu wskazuje, że powyższy przepis ust. 3 stosuje sie również w przypadku wewnatrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu lub innych środków transportu, od których podatek jest rozliczany zgodnie z art. 99 ust. 1-3 lub 8, a więc, między innymi, poprzez comiesięczne składanie przez podatników VAT deklaracji VAT-7 w obowiązujących terminach, jeżeli środek transportu ma być przez nabywcę zarejestrowany na terytorium kraju. Skoro, jak podatnik wskazuje, dokonano wewnątrzwspólnotowego nabycia używanych ciągników siodłowych (mieszczących się w użytym przez ustawodawcę pojęciu innego środka transportu), które następnie miały być przez podatnika zarejestrowane w kraju, a przy tym Spółka jest podatnikiem VAT, i zgodnie ze wskazanym wyżej art. 99 ust. 1 ma obowiązek rozliczyć podatek od wewnątrzwspólnotowego nabycia w składanych deklaracjach VAT-7, to zostały spełnione przesłanki obligujące podatnika do obliczenia i dokonania wpłaty podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia ciągnika siodłowego, w terminie 14 dni od daty powstania obowiązku podatkowego.
Obowiązek podatkowy w przypadku dokonania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów innych niż nowe środki transportu, powstaje, stosownie do przepisu art. 20 ust. 5 ustawy o VAT, 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem tego nabycia z zastrzeżeniem ust. 6-9. W myśl przepisu ust. 6 tego artykułu w przypadku, gdy przed terminem, o którym mowa w ust. 5 podatnik podatku od wartości dodanej wystawił fakturę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej wystawienia.
Biorąc pod uwagę powyższe Naczelnik Urzędu Skarbowego w Głogowie uznał przedstawione przez wnioskującego stanowisko za sprzeczne z przepisami ustawy o VAT i postanowił jak w sentencji. Nie jest bowiem słuszne stwierdzenie zawarte we wniosku, iż przepisy art. 103 ust. 3 i 4 nie obowiązują podatnika w tej sytuacji. Ustawodawca przewidział bowiem, że w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu podatek należny od tegoż nabycia podlega wpłacie na konto urzędu skarbowego, niezależnie od rozliczenia dokonywanego za pomocą deklaracji VAT-7. Dla takiej właśnie sytuacji przewidziano we wzorze deklaracji VAT-7 pole 37, w którym wykazywany jest zapłacony przed jej złożeniem podatek.
Zgodnie z art. 14 a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu sporządzenia wniosku. Jak stanowi art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2021 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.