IBPP4/4512-44/15/LG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Terminowość zapłaty podatku VAT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 20 stycznia 2015 r. (data wpływu 3 lutego 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej Ordynacji podatkowej w zakresie terminowości zapłaty podatku VAT – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej Ordynacji podatkowej w zakresie terminowości zapłaty podatku VAT.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Zgodnie z art. 47 § 3 ustawy Ordynacja podatkowa jeżeli podatnik jest obowiązany sam obliczyć i wypłacić podatek, za termin płatności uważa się ostatni dzień, w którym, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, wypłata powinna nastąpić. Przepis ten wskazuje, że wpłata podatku powinna nastąpić w ostatnim dniu terminu jego płatności. W powołaniu zaś na treść art. 12 § 5 ustawy Ordynacja podatkowa w brzmieniu przed nowelizacją obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. przepis zapewniał podatnikom możliwość przesunięcia tego terminu płatności na kolejny dzień roboczy. Treść przepisu po nowelizacji wskazuje że jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy zmieniony przepis Ordynacji podatkowej art. 12 § 5 poprzez dodaną część zdania „chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej” dotyczy wszystkich terminów wynikających z terminów prawa podatkowego, (czy też ma zastosowanie wyłącznie do zmienionych od stycznia 2015 r. przepisów ustawy o podatku VAT art. 130c ust. 3 oraz art. 133 ust. 3 ustawy o VAT) i spowoduje, że konieczna stanie się m. in. zapłata podatków w dni poprzedzające dni wolne od pracy. (Przykładowo zapłata podatku VAT za grudzień 2014 r. będzie musiała być dokonana najpóźniej do 23 stycznia 2015 r., bowiem 25 stycznia 2015 r.-termin płatności podatku przypada na niedzielę).

Zdaniem Wnioskodawcy.

Zmiana art. 12 § 5 ustawy Ordynacja podatkowa obowiązująca od 1 stycznia 2015 r. wynika z wprowadzenia od 1 stycznia 2015r. w ustawie o VAT procedury szczególnej rozliczeń podatku należnego przez podatników świadczących usługi nadawcze, telekomunikacyjne i elektroniczne dla konsumentów. Podatnicy ci zostali bowiem zobowiązani (w art. 130c ust. 3 oraz art. 133 ust. 3 ustawy o VAT do składania drogą elektroniczną deklaracji VAT w nieprzekraczalnym terminie do 20-go dnia miesiąca od zakończenia okresu rozliczeniowego. Termin ten nie będzie ulegał przesunięciu, nawet wtedy gdy przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy.

W pozostałych przypadkach (w tym również zapłata podatku VAT za grudzień 2014 r.) termin płatności podatków przypadający na dzień wolny od pracy zostaje przesunięty na najbliższy dzień roboczy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 47 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.), jeżeli podatnik jest obowiązany sam obliczyć i wpłacić podatek, za termin płatności uważa się ostatni dzień, w którym, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, wpłata powinna nastąpić.

Na podstawie art. 12 § 5 Ordynacji podatkowej, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2015 r., jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej.

Stosownie do treści art. 130c ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), podatnicy zidentyfikowani na potrzeby procedury szczególnej rozliczania VAT są obowiązani składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracje na potrzeby rozliczenia VAT, zwane dalej „deklaracjami VAT”, do Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, zwanego dalej „drugim urzędem skarbowym”. Deklaracje VAT składa się za okresy kwartalne w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale. Termin, o którym mowa w ust. 2, upływa również, gdy ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy.

W myśl art. 133 ust. 1, 2 i 2a ustawy o VAT, podmioty zagraniczne zidentyfikowane na potrzeby procedury szczególnej rozliczania VAT są obowiązane składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracje VAT do drugiego urzędu skarbowego. Deklaracje VAT składa się za okresy kwartalne w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale. Termin, o którym mowa w ust. 2, upływa również, gdy ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy.

W zmienionym od 1 stycznia 2015r. przepisie art. 12 § 5 Ordynacji podatkowej dodano po przecinku dalszą część zdania „chyba, że ustawy podatkowe stanowią inaczej”.

Powyższe oznacza, że zgodnie z nowym brzmieniem ww. przepisu co do zasady termin nie tylko nie może kończyć się w dniu ustawowo wolnym od pracy, ale również w sobotę, tylko w dniu następnym przypadającym po tych dniach. Wyjątek od powyższej zasady występuje zaś wyłącznie wtedy gdy przepisy prawa podatkowego określą powyższy termin w sposób odmienny. Aktualnie wyjątek jest jeden i dotyczy terminu składania deklaracji VAT w procedurze szczególnej rozliczania VAT od usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług elektronicznych świadczonych na rzecz osób niebędących podatnikami, zlokalizowanych w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej - procedurze MOSS (art. 130c ust. 3 oraz art. 133 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług).

Tym samym określony w art. 130c ust. 3 oraz art. 133 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług sposób obliczania terminów dotyczy tylko sytuacji rozliczania podatku VAT w procedurze szczególnej MOSS. Nie odnosi się on natomiast do innych przypadków, co oznacza zarazem, że zasady obliczania terminów płatności podatków i terminów składania deklaracji - w zakresie innym niż objęte ww. regulacjami – pozostały niezmienione.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.