Terminowość zapłaty podatku | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to terminowość zapłaty podatku. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
29
sie

Istota:

Terminowość zapłaty podatku VAT

Fragment:

Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 20 stycznia 2015 r. (data wpływu 3 lutego 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej Ordynacji podatkowej w zakresie terminowości zapłaty podatku VAT – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 3 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej Ordynacji podatkowej w zakresie terminowości zapłaty podatku VAT. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Zgodnie z art. 47 § 3 ustawy Ordynacja podatkowa jeżeli podatnik jest obowiązany sam obliczyć i wypłacić podatek, za termin płatności uważa się ostatni dzień, w którym, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, wypłata powinna nastąpić. Przepis ten wskazuje, że wpłata podatku powinna nastąpić w ostatnim dniu terminu jego płatności. W powołaniu zaś na treść art. 12 § 5 ustawy Ordynacja podatkowa w brzmieniu przed nowelizacją obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. przepis zapewniał podatnikom możliwość przesunięcia tego terminu płatności na kolejny dzień roboczy. Treść przepisu po nowelizacji wskazuje że jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej. W związku z powyższym opisem zadano (...)

2011
1
mar

Istota:

Podatnik pyta w jaki sposób opodatkować wewnątrzwspólnotowe nabycie używanego środka transportu - ciągnika siodłowego.

Fragment:

Nr 54, poz. 535, ze zmianami) zwanej dalej ustawą o VAT, w przypadku, o którym mowa w art. 99 ust. 9 i 10 (tj. w sytuacji dokonywania jedynie wewnątrzwspólnotowego nabycia nowego środka transportu, przez podmioty nie mające obowiązku składania deklaracji VAT-7) podatnicy są zobowiązani bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego do obliczania i wpłacania podatku w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego na rachunek urzędu skarbowego. Z kolei (co istotne dla oceny problemu przedstawionego przez podatnika) ust. 4 tegoż artykułu wskazuje, że powyższy przepis ust. 3 stosuje sie również w przypadku wewnatrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu lub innych środków transportu, od których podatek jest rozliczany zgodnie z art. 99 ust. 1-3 lub 8, a więc, między innymi, poprzez comiesięczne składanie przez podatników VAT deklaracji VAT-7 w obowiązujących terminach, jeżeli środek transportu ma być przez nabywcę zarejestrowany na terytorium kraju. Skoro, jak podatnik wskazuje, dokonano wewnątrzwspólnotowego nabycia używanych ciągników siodłowych (mieszczących się w użytym przez ustawodawcę pojęciu innego środka transportu), które następnie miały być przez podatnika zarejestrowane w kraju, a przy tym Spółka jest podatnikiem VAT, i zgodnie ze wskazanym wyżej art. 99 ust. 1 ma obowiązek rozliczyć podatek od wewnątrzwspólnotowego nabycia w składanych deklaracjach VAT-7, to zostały spełnione przesłanki obligujące podatnika do obliczenia i dokonania wpłaty podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia ciągnika siodłowego, w terminie 14 dni od daty powstania obowiązku podatkowego.

2011
1
lut

Istota:

Czy opłacenie w ustawowym terminie należnego podatku (zaliczki na podatek) na rachunek bankowy innego Urzędu Skarbowego niż powinien być opłacony skutkuje naliczeniem odsetek za zwłokę?

Fragment:

Zwrócił się Pan do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku z następującym pytaniem: czy opłacenie w ustawowym terminie należnego podatku (zaliczki na podatek) na rachunek bankowy innego Urzędu Skarbowego niż powinien być opłacony skutkuje naliczeniem odsetek zwłoki? Sformuował Pan treż własne stanowisko w sprawie twierdząc, iż Budżet nie poniósł z tego tytułu uszczerbku, a Urzędy niesłusznie obciążają podatnika odsetkami zwłoki. Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn.zm.)zobowiązaniem podatkowym jest wynikające z obowiązku podatkowegp zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu albo gminy podatku w wysokości, w terminie oraz w miejscu określonym w przepisach prawa podatkowego. Zobowiązanie podatkowe konkretzuje się wobec określonego podmiotu porzez: wysokość podatku, termin zapłaty, miejsce podatku. Z pisma wynika, że obowiązek prawidłowo wyliczonego podatku i termin spełanienia zobowiązania podatkowego zostały zachowane. Natomiast wpłata dokonana nakonto niewłaściwego organu podatkowego narusza tym samym dyspozycję cytowanego wyżej przepisu. Miejsce zapłaty podatku to kasa organu podatkowego bądź jego rachunek bankowy. Miejsce zapłaty podatku wynikającego z konkretnego zobowiązania podatkowego określają przepisy normujące właściwość rzeczową oraz miejscową organów podatkowych. Ponieważ, ustawa Ordynacja podatkowa uznaje miejsce spełnienia świadczenia podatkowego za składnik definicji zobowiązania podatkowego to należy uznać, że wpłata podatku na rachunek organu podatkowego innego niż właściwy nie powoduje wygaśnięcia zobowiązania podatkowego. Powstaje zaległość podatkowa, od której zgodnie z art. 53 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa naliczane są odsetki za zwłokę. Zatem stanowisko Pana jest nieprawidłowe.