ITPB3/423-567a/14/PS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym, w przypadku gdy Wnioskodawca nie ureguluje zobowiązania w terminie, o którym mowa w art. 15b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a więc w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności, będzie on zobowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów w rozliczeniu za miesiąc, w którym upływa wskazany powyżej termin 30 dni oraz czy po uregulowaniu zobowiązania Wnioskodawca będzie uprawniony do zwiększenia kosztów uzyskania przychodów, o kwotę dokonanego zmniejszenia, w miesiącu, o którym mowa w art. 15b ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a więc w miesiącu w którym uregulował zobowiązanie?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 26 listopada 2014 r. (data wpływu 28 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zastosowania przepisów art. 15b ustawy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zastosowania przepisów art. 15b ustawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką akcyjną, mającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT, rozliczającym się z podatku dochodowego od osób prawnych na zasadach ogólnych, wynikających z art. 25 ust. l ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Ze względu na sytuację finansową Wnioskodawcy prawdopodobne jest, że Wnioskodawca będzie miał wobec kontrahentów zobowiązania pieniężne, których może nie uregulować w ustalonym przez strony terminie płatności, przy czym termin płatności będzie krótszy niż 60 dni. W takim przypadku zapłata zobowiązania pieniężnego może nastąpić w formie gotówkowej lub poprzez potrącenie z inną wierzytelnością/wierzytelnościami kontrahentów (na podstawie odrębnego porozumienia) nawet po 30 dniach od upływu terminu płatności.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
  1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym, w przypadku gdy Wnioskodawca nie ureguluje zobowiązania w terminie, o którym mowa w art. 15b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a więc w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności, będzie on zobowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów w rozliczeniu za miesiąc, w którym upływa wskazany powyżej termin 30 dni oraz czy po uregulowaniu zobowiązania Wnioskodawca będzie uprawniony do zwiększenia kosztów uzyskania przychodów, o kwotę dokonanego zmniejszenia, w miesiącu, o którym mowa w art. 15b ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a więc w miesiącu w którym uregulował zobowiązanie?
  2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym, zapłata za zobowiązania Wnioskodawcy w drodze potrącenia (kompensaty) wzajemnych zobowiązań i wierzytelności pieniężnych z kontrahentem stanowić będzie uregulowanie kwoty, wynikającej z zobowiązania, w rozumieniu art. 15b ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej stanowi odpowiedź w zakresie pytania pierwszego. Wniosek Spółki w zakresie pytania drugiego będzie przedmiotem odrębnego rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku gdy Wnioskodawca nie ureguluje zobowiązania w terminie, o którym mowa w art. 15b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a więc w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności, będzie on zobowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów w rozliczeniu za miesiąc, w którym upływa wskazany powyżej termin 30 dni, natomiast po uregulowaniu zobowiązania Wnioskodawca będzie uprawniony do zwiększenia kosztów uzyskania przychodów, o kwotę dokonanego zmniejszenia, w miesiącu, o którym mowa w art. 15b ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a więc w miesiącu w którym uregulował zobowiązanie. W myśl art. 15b ust. 1-5 ustawy kwota wynikająca z faktury (rachunku), a jeżeli nie istniał obowiązek wystawienia faktury (rachunku) - kwota wynikająca z umowy albo innego dokumentu, może być co do zasady zaliczona do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli została uregulowana przez podatnika we wskazanych w ustawie terminach. W przeciwnym przypadku podatnik jest obowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o tę kwotę. Zmniejszenia dokonuje się w miesiącu, w którym upływa termin określony w art. 15b ust. 1 lub 2, tj.:

  • (1) w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z faktury (rachunku), a jeżeli nie istniał obowiązek wystawienia faktury (rachunku) - kwoty wynikającej z umowy albo innego dokumentu, i nieuregulowania tej kwoty w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności, podatnik jest obowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z tych dokumentów,
  • (2) jeżeli termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z dokumentów, o których mowa w ust. 1, dokonuje się z upływem 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów, o ile nie została ona uregulowana w tym terminie.

Stosownie do art. 15b ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli po dokonaniu zmniejszenia, o którym mowa w ust. 1 lub 2, zobowiązanie zostanie uregulowane, podatnik w miesiącu, w którym uregulował zobowiązanie, zwiększa koszty uzyskania przychodów o kwotę dokonanego zmniejszenia.

Biorąc pod uwagę powyżej powołane przepisy oraz przedstawione zdarzenie przyszłe, w ocenie Wnioskodawcy, w przypadku nieuregulowania przez Wnioskodawcę zobowiązania w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności (krótszego niż 60 dni), Wnioskodawca będzie zobowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikająca z faktury (rachunku), a jeżeli nie istniał obowiązek wystawienia faktury (rachunku), o kwotę wynikająca z umowy albo innego dokumentu, w terminie, o którym mowa w art. 15b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a więc w miesiącu, w którym upłynie termin 30 dni licząc od daty upływu terminu płatności. Stanowisko to znajduje potwierdzenie w wydawanych interpretacjach podatkowych, przykładowo w interpretacji Dyrektora Izy Skarbowej w Warszawie z dnia 30 maja 2014 r. (sygn. IPPB5/423-180/14-4/MW) czytamy, że „korekta kosztów jest dokonywana „na bieżąco”, a więc w miesiącu, w którym upłynęły wskazane w ustawie podatkowej terminy.”

Natomiast w przypadku uregulowania zobowiązania, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że będzie uprawniony do zwiększenia kosztów uzyskania przychodów, o kwotę dokonanego wcześniej zmniejszenia, w miesiącu, o którym mowa w art. 15b ust. 4 ustawy, a więc w miesiącu, w którym Wnioskodawca uregulował zobowiązanie. Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacjach wydawanych przez organy podatkowe, przykładowo w interpretacji z dnia 23 kwietnia 2014 r. (sygn. IPPB5/423-102/14-3/MW) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał za prawidłowe stanowisko podatnika, zgodnie z którym „w miesiącu uregulowania należności wynikających z faktur wystawionych przez Kontrahenta, Wnioskodawca powinien zwiększyć koszty uzyskania przychodu na podstawie art. 15b ust. 4 Ustawy CIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej przez Spółkę oceny swego stanowiska.

Odnośnie natomiast powołanych interpretacji indywidualnych, wskazać należy również, iż zostały one wydane w indywidualnych sprawach w określonych stanach faktycznych i tylko do nich się odnoszą. Nie są natomiast wiążące dla tut. organu, który wydał przedmiotową interpretację indywidualną.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z dnia 13 marca 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.