2461-IBPP2.4512.955.2016.1.ICz | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy termin określony w ust. 10b i 11 art. 86 Ustawy o VAT, czyli termin, w którym Spółka będzie mogła pomniejszyć VAT należny z faktur opisanych w pkt 1), będzie wynikał z daty otrzymania poczty elektronicznej z fakturą w formacie pdf (kwestie objęte we wniosku pytaniem nr 3)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 21 września 2016r. (data wpływu 11 października 2016r.), uzupełnionym pismem z 30 listopada 2016 r. (data wpływu 12 grudnia 2016r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w kwestii uznania– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 października 2016r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług m.in. w kwestii uznania czy termin określony w ust.10b i 11 art. 86 Ustawy o VAT czyli termin, w którym Spółka będzie mogła pomniejszyć VAT należny z faktur opisanych w pkt 1) będzie wynikał z daty otrzymania poczty elektronicznej z fakturą w formacie pdf (kwestie objęte we wniosku pytaniem nr 3).

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 30 listopada 2016r. (data wpływu 12 grudnia 2016r.), przesłanym w związku z wezwaniem tut. organu z 25 listopada 2016r. znak: 2461-IBPP2.4512.800.2016.1.ICz.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

M. jest spółką prawa polskiego, zarejestrowaną dla celów VAT (jest czynnym podatnikiem podatku VAT) oraz posiadającą siedzibę w Polsce. Spółka jest autoryzowanym dilerem samochodów marki M. oraz wchodzi w skład międzynarodowego koncernu D. sprzedającego głównie samochody marki M. Oprócz sprzedaży samochodów działalność Spółki obejmuje również sprzedaż usług związanych ze sprzedażą samochodów i sprzedaż części samochodowych. M. dokonuje zakupów towarów i usług od różnych kontrahentów na terenie Polski oraz poza terytorium RP (głównie kraje Unii Europejskiej). Obecnie wszystkie faktury zakupu od swoich kontrahentów, otrzymywane za pośrednictwem tradycyjnej poczty, Spółka przyjmuje i archiwizuje w formie papierowej. Ze względu na oczekiwania kontrahentów, w przyszłości zamierza przyjmować je elektronicznie w wersji pdf za pomocą poczty elektronicznej (poprzez e-maile).

Spółka zamierza zaakceptować otrzymywanie faktur od kontrahentów w formie elektronicznej, jeśli otrzyma potwierdzenie prawidłowości swojego stanowiska przedstawionego we wniosku o interpretację.

Autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktur zostanie zapewniona przede wszystkim poprzez kontrole biznesowe, które polegają na sprawdzeniu powiązania faktur z ich przedmiotem tj. dostawą usług i towarów. Sprawdzenie następuje i będzie następować poprzez akceptację faktur na podstawie zamówień, weryfikacji dokumentów logistycznych, protokołów odbioru przedmiotu fakturowania i wszelkich dokumentów poprzedzających transakcje m.in. takich jak oferty.

Ponadto dla faktur przesyłanych w pdf M. zamierza ustalić uzgodnioną z dostawcą drogę przesyłania faktur oraz zapewnić stałe miejsce wysyłania, odbioru i archiwizowania faktur przez upoważnione osoby.

Każdorazowo będzie sprawdzana tożsamość kontrahenta przede wszystkim poprzez identyfikację miejsca wysyłki i osoby wysyłającej.

M. zawsze sprawdza i będzie sprawdzała czy na fakturze widnieje ten sam podmiot, z którym została zawarta umowa/złożone zamówienie na dostawę.

Faktury w formacie pdf byłyby w M. drukowane, ewidencjonowane i przechowywane/archiwizowane w formie papierowej.

Faktury zarchiwizowane do formy papierowej będą przechowywane w podziale na okresy rozliczeniowe w sposób zapewniający łatwe ich odszukanie oraz autentyczność pochodzenia, integralności treści i czytelność tych faktur od momentu otrzymania do upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Zakup towarów i usług udokumentowany fakturami otrzymywanymi w formie elektronicznej i przechowywanych w formie papierowej będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych.

Ponadto transakcje udokumentowane fakturami podlegają opodatkowaniu i nie są zwolnione z opodatkowania.

W odpowiedzi na wezwanie o numerze 2461-IBPP2.4512.800.2016.2.ICz, Wnioskodawca przedstawił następujące wyjaśnienia:

  1. Na moment otrzymania faktury (drogą elektroniczną) u sprzedawcy powstał (dotyczy również stanów przyszłych z zapytania) obowiązek podatkowy w odniesieniu do dostawy towaru/świadczenia usług udokumentowanych tymi fakturami.
  2. Na moment otrzymania faktury (drogą elektroniczną) dochodzi (dotyczy również stanów przyszłych z zapytania) do faktycznego nabycia towarów i usług udokumentowanych tymi fakturami.
W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie (oznaczone jak we wniosku):
  1. Czy termin określony w ust. 10b i 11 art. 86 Ustawy o VAT czyli termin, w którym Spółka będzie mogła pomniejszyć VAT należny z faktur opisanych w pkt 1) będzie wynikał z daty otrzymania poczty elektronicznej z fakturą w formacie pdf?

Stanowisko Wnioskodawcy (odnoszące się do ww. pytania):

3) Zdaniem Spółki data otrzymania poczty elektronicznej z fakturą w formacie pdf będzie decydowała o terminie, w którym Spółką będzie mogła pomniejszyć VAT należny z faktur opisanych w pkt 1).

UZASADNIENIE

3) W myśl art. 86 ust. 10b, 11 Ustawy o VAT prawo do obniżenia podatku powstaje w rozliczeniu za okres rozliczeniowy (i dwa następne), w którym podatnik otrzymał fakturę. W związku z tym data poczty elektronicznej, jako jedynego źródła otrzymania faktury, będzie określała okres rozliczeniowy, w którym kwota VAT z faktury będzie mogła pomniejszyć VAT należny Spółki.

Wobec powyższego, Spółka wnosi o potwierdzenie zaprezentowanego stanowiska.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego, w zakresie objętym wskazanym wyżej pytaniem nr 3 - jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 pkt 31 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, stanowi, że ilekroć jest mowa o fakturze – rozumie się przez to dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie.

Przez fakturę elektroniczną rozumie się fakturę w formie elektronicznej wystawioną i otrzymaną w dowolnym formacie elektronicznym – art. 2 pkt 32 ustawy.

W myśl art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy – podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Art. 106g ust. 1 ustawy stanowi, że faktury wystawia się co najmniej w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje nabywca, a drugi zachowuje w swojej dokumentacji podatnik dokonujący sprzedaży.

Na podstawie art. 106g ust. 3 pkt 1 ustawy – w przypadku faktur przesyłanych w formie elektronicznej podatnik dokonujący sprzedaży lub upoważniona przez niego do wystawiania faktur osoba trzecia przesyła je lub udostępnia nabywcy.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi;

Przepis art. 86 ust. 10 ustawy o VAT stanowi, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

W myśl art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a - powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny.

Art. 86 ust. 11 stanowi - jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, 10d i 10e, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca dokonuje zakupów towarów i usług od różnych kontrahentów na terenie Polski oraz poza terytorium RP (głównie kraje Unii Europejskiej). Obecnie wszystkie faktury zakupu od swoich kontrahentów, otrzymywane za pośrednictwem tradycyjnej poczty, Spółka przyjmuje i archiwizuje w formie papierowej. Ze względu na oczekiwania kontrahentów, w przyszłości zamierza przyjmować je elektronicznie w wersji pdf za pomocą poczty elektronicznej (poprzez e-maile). Spółka zamierza zaakceptować otrzymywanie faktur od kontrahentów w formie elektronicznej, jeśli otrzyma potwierdzenie prawidłowości swojego stanowiska przedstawionego we wniosku o interpretację. Zakup towarów i usług udokumentowany fakturami otrzymywanymi w formie elektronicznej i przechowywanych w formie papierowej będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto transakcje udokumentowane fakturami podlegają opodatkowaniu i nie są zwolnione z opodatkowania.

Wątpliwości Wnioskodawcy budzi kwestia czy termin określony w ust. 10b i 11 art. 86 Ustawy o VAT czyli termin, w którym Spółka będzie mogła pomniejszyć VAT należny z faktur opisanych w pkt 1) będzie wynikał z daty otrzymania poczty elektronicznej z fakturą w formacie pdf.

Z przytoczonych wyżej przepisów ustawy wynika, że z prawa do odliczenia podatku naliczonego podatnik może skorzystać dopiero w rozliczeniu za okres, w którym spełnione będą łącznie trzy przesłanki:

  • u sprzedawcy powstał obowiązek podatkowy w odniesieniu do nabytych towarów i usług,
  • doszło do faktycznego nabycia tych towarów i usług,
  • podatnik otrzymał faktury dokumentujące te transakcje.

Natomiast termin „dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych” do odliczenia podatku o którym mowa w ww. przepisie będzie liczony dopiero od okresu, w którym zostaną spełnione łącznie wskazane wyżej przesłanki do odliczenia.

Zaznaczyć należy, że zarówno przepisy ustawy, jak i przepisy aktów wykonawczych do niej, bez względu na formę w jakiej faktury są otrzymywane przez podatnika, nie regulują kwestii dotyczących momentu otrzymania faktur, czy faktur korygujących.

Odwołanie się do gramatycznej wykładni pojęcia „otrzymać”, zgodnie z „Małym Słownikiem Języka Polskiego” pod red. E. Sobol (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1995, s. 576) wskazuje, że „otrzymać” oznacza stać się odbiorcą czegoś, dostać coś. Otrzymującym jest osoba, której dana rzecz została przedłożona.

Zatem otrzymanie faktury jest czynnością faktyczną. Data ich rzeczywistego odbioru co do zasady decydować będzie o terminie, w którym Spółka będzie miała prawo do rozliczenia podatku w nich wykazanego.

W sytuacji otrzymywania faktur oraz faktur korygujących przesłanych w formie elektronicznej należy uznać, że momentem ich odbioru będzie moment, w którym nastąpi zdarzenie faktyczne powodujące, że Spółka będzie mogła zapoznać się z ich treścią (odczytać je w swoim systemie informatycznym). Należy uznać, że w przypadku e-faktury otrzymanej drogą e-mailową, za datę jej otrzymania uzna datę otrzymania wiadomości e-mailowej z załączoną fakturą.

Analiza przywołanych przepisów ustawy wskazuje, że prawo do odliczenia podatku naliczonego generalnie skorelowane jest z momentem, w którym podatek VAT staje się wymagalny, czyli z momentem powstania obowiązku podatkowego. Jednak aby podatnik nabył prawo do odliczenia musi dojść do dostawy towaru i musi on posiadać fakturę dokumentującą tą transakcję. Wnioskodawca wyjaśnił, że na moment otrzymania faktury (drogą elektroniczną) u sprzedawcy powstał (dotyczy również stanów przyszłych z zapytania) obowiązek podatkowy w odniesieniu do dostawy towaru/świadczenia usług udokumentowanych tymi fakturami oraz na moment otrzymania faktury (drogą elektroniczną) dochodzi (dotyczy również stanów przyszłych z zapytania) do faktycznego nabycia towarów i usług udokumentowanych tymi fakturami.

Wobec powyższego skoro zostaną spełnione wszystkie wskazane wyżej przesłanki warunkujące prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, to Wnioskodawca ma/będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w myśl art. 86 ust. 10b i ust. 11 ustawy o VAT, z faktury VAT dokumentującej nabycie towarów i usług otrzymanej drogą e-mailową, przyjmując za datę otrzymania takiej faktury datę otrzymania wiadomości e-mailowej z załączoną fakturą.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, w zakresie objętym pytaniem nr 3, jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ocena stanowiska Wnioskodawcy w kwestii objętej pytaniem nr 1 i nr 2 została rozstrzygnięta w interpretacji indywidualnej z 29 listopada 2016r. znak: 2461-IBPP2.4512.800.2016.2.ICz.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Ponadto tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czynności dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miały zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.